Zapisnik sa 10. sjednice vijeća 2015.

Zapisnik sa 10. sjednice vijeća 2015.
18. prosinca, 2015. u 11:31:39

alt

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

 

Klasa: 021-05/15-01/142

Ur. broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 30. studenog 2015. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  10/2015 sjednice općinskog Vijeća održane dana 27. studenog 2015. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Branko Mikulić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća),  Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Sani Bodlović, Jakov Okmažić, Srečko Karmelić i Ivica Ščepanović.

 

Izočni: Frane Lukšić.

 

Ostali nazočni:  Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić – direktor KJP Grabov rat, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Nives Serventi – rač. referent u JUO Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

 

B) Dnevni red  je  prihvaćen sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom te  glasi:

  1. Rasprava i donošenje odluke o proračunu općine Bol za 2016. godinu

a)      Rasprava i donošenje odluke o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2016-2018

b)      Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2016-2018.

c)      Rasprava i donošenje odluke o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

d)     Rasprava i donošenje odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

e)      Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2016. godinu

f)       Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2016. godini

g)      Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2016. godinu.

h)      Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2016. godinu

i)        Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2016. godinu

j)        Rasprava i donošenje odluke o rasporedu sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu.

k)      Rasprava i donošenje odluke o razdiobi sredstava sa računa Fonda za financiranje kapitalnih projekata za 2016. godinu

l)        Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna općine Bol za 2016. godinu

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol u 2016. godine.
  2. Rasprava i analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol za 2015. godinu.
  3. Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2016. godinu.
  4. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Centra za kulturu Općine Bol.
  5. Rasprava o pristiglim molbama: Franko Marinković

 

C) Prihvaćanje zapisnika sa 9/2015 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 9/15 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 8/15 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 8 glasova  ZA, 1 SUZDRŽANIM glasom i  1 glasom PROTIV.

 

D) Izvješće općinskog načelnika o radu općine Bol od prošle sjednice vijeća:

Načelnik je izvijestio vijećnike da se do Božića očekuje dovršetak radova na popločenju luke na Račiću.

Također je kazao da se do Božića  očekuje dovršetak radova na popločenju šetnice od Benzinske postaje do Biline kuće i montaža nove javne rasvjete na Šetnici.

Dovršetak svih tih radova bitno ovisi i o vremenskim uvjetima.

Načelnik  je upoznao nazočne da su u tijeku radovi na postavljanju poluukopanih kontejnera te da se dovršetak radova očekuje do 15. prosinca.

Načelnik je upoznao vijećnike sa inicijativom načelnika sa otoka Hvara da katamaran subotom promjeni vozni reda na način da iz Bola kreće u 15.00 sati, a da se iz Splita vraća u 23.00 sata.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je pozvao vijećnike da razmisle o ovoj inicijativi te da se o njoj očituju.

Načelnik je kazao da će za petnaestak dana biti nova sjednica vijeća te da će na njoj podnijeti detaljniji izvještaj o radu općine.

 

E) Vijećnička pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale:

Matko Baković je pitao zbog čega već duže vrijeme ne rade web kamere.

Načelnik je odgovorio da se radi na otklanjanju kvarova sa web kamera te da se za nekoliko dana očekuje njihovo ponovno stavljanje u funkciju.

Tomislav Marčić je pitao da li će općina i dalje plaćati najam prostora u Hotelu Park za prometnog redara, premda ga nitko ne koristi.

Načelnik  je kazao da je raspisan javni natječaj za izbor vježbenika prometnog redara te da će taj prostor biti potreban za daljnji rad prometnog redara.

Boris Škrbić je pitao što će biti sa bespravno montiranom ventilacijom na sjevernom pročelju Hotela Kaštil i ispustima iz kuhinje hotela.

Načelnik je kazao da je općina uputila prijavu Konzervatorskom uredu, da su konzervatori donijeli rješenje o uklanjanju, ali da nije upoznat sa detaljima izvršenja rješenja.

Načelnik je rekao da će ponovo postaviti pitanje Konzervatorskom odjelu o tom problemu.

Srečko Karmelić je upozorio da vozači ne poštuju znak zabrane prometa na Rivi, a da ih zbog toga nitko i ne kažnjava. Stoga je predložio da se znak zabrane prometovanja ukloni u zimskom periodu.

Načelnik je rekao da će se o tom prijedlogu raspravljati te da će se uskoro donijeti odluka ostaju li znakovi tijekom zime ili će se ukloniti.

Srečko Karmelić je pitao što je sa poslovnim prostorom na Vidovoj gori te da li Adria tours plaća najam iako nije u posjedu prostora.

Načelnik je odgovorio da se dosadašnji zakupnik povlači iz prostora, te da će Adria tours uskoro ući u posjed poslovnog prostora. Načelnik je istaknuo da je natječajem regulirano da će Adria tours početi plaćati zakupninu od dana stupanja u posjed.

Branko Mikulić je pitao u kojoj je fazi projekt gradnje stanova POS-a na Bolu.

Načelnik je kazao da je sada u tijeku ishođenje građevinske dozvole za stanove POS-a,  a da se početak gradnje očekuje u 10. mjesecu iduće godine.

Tomislav Marčić je pitao u kojoj je fazi izrada Prostornog plana posebne namjene plaže Zlatni rat. Smatra da se po tom pitanju ništa ne radi, a koncesija KJP Grabov rat na plaži ističe 1. kolovoza 2016. godine.

Načelnik je kazao da je donošenje toga plana u nadležnosti županije, te da za sada županija nije iskazala interes za izradu plana, a općina ga ne može samostalno izrađivati.

Načelnik je istaknuo da je Zakon o pomorskom dobru u proceduri izmjena i dopuna te se danas ne može znati kakav će biti status plaže za godinu dana.

 

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o  prihodima i rashodima Općine Bol za 2016. godinu.

Naime, prijedlog proračuna za 2016. godinu predviđa prihode u iznosu od 19.829.000,00 i rashode u iznosu od 21.329.000,00 kn, a manjak od 1.500.000,00 kn se planira pokriti kreditom za prvu fazu gradnje novog groblja.

Prihodi i rashodi su uravnoteženi, a prijedlog proračuna je napravljen prema prihodima i rashodima u zadnjih nekoliko godina kada se je općinski proračun stabilizirao na oko 17.000.000,00 kn izvornih prihoda, a prihodi iznad toga ovise o primicima iz drugih proračuna (SDŽ, Ministarstva, Fond zaštite okoliša…).

Vijećnici su sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa donijeli odluku o proračunu općine Bol za 2016. godinu, a ista će biti objavljena u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

 

a) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je obrazložio financijski plan Općine Bol za razdoblje 2016-2018.

Naime, proračun za 2016. godinu se planira u iznosu od 21.329.000,00 kuna.

Predviđa se   povećanje proračun za 2017. godinu zbog podizanja kredita za izgradnju groblja te bi iznosio 26.320.450,00.

Proračun za 2018. godinu se predviđa u iznosu od 23.518.530,00 kuna.

 

Financijski plan Općine Bol za razdoblje 2016-2018. je prihvaćen sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

 

b) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluka o investicijama Općine Bol.

U razdoblju od 2016-2018 se planiraju slijedeće investicije: izgradnja groblja na Sv. Luciji, izmjena javne rasvjete na Šetnici, uređenje potkrovlja vrtića Mali princ, izgradnja potpornog zida na obilaznici kod restorana Ranč, otkup zgrade zavičajnog muzeja, gradnja potpornog zida do Sv. Lucije, uređenje spomen parka palima za Domovinu, uređenje potpornog zida iznad stanova u naselju Blato.

Branko Mikulić smatra da planiranih 350.000,00 kuna neće biti dovoljno za rekonstrukciju potpornog zida u naselju Blato.

Načelnik je odgovorio da će se, ako to ne bude dovoljno, u proračunu za 2017. godinu predvidjeti još sredstava.

 

Nakon provedene rasprave Odluka o investicijama Općine Bol za razdoblje 2016-2018, je prihvaćena sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

c) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnike upoznao sa Programom gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

Istaknuo je da se u 2016. godini predviđa uprihoditi 2.000.000,00 kuna iz komunalnog doprinosa, te se predviđa raspodjela predviđenih sredstava na način da se 230.000,00 kuna izdvoji za gradnju i uređenje javnih površina, 360.000,00 kuna za gradnju i uređenje nerazvrstanih cesta, 200.000,00 kuna za gradnju nove javne rasvjete i 1.210.000,00 kuna za otkup zemljišta novog groblja i gradnju potpornog zida prema Sv. Luciji.

 

Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu je  prihvaćen sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

 

d) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je izložio prijedlog Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u  2016. godini.

Istaknuo je da se Program održavanja infrastrukture u 2016. godini na području Općine Bol donosi se za slijedeće komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javna rasvjeta.

Za izvršenje Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  Općina Bol u 2016. godini predviđa uprihoditi i potrošiti 2.000.000,00 kuna, od čega će Općina 370.000,00 kuna direktno platiti potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, a preostali iznos od 1.630.000,00 kuna će uplatiti općinskom komunalnom poduzeću Grabov rat d.o.o. na osnovi računa za obavljene usluge.

 

Program održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u  2016. godini usvojen je sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

 

e) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima je dao uvodno obrazloženje Plana javne nabave Općine Bol za 2016. godinu.

Tijekom 2016. godine Općina Bol će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga čija procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi više od 20.000,00 kuna.

 

Plan javne nabave Općine Bol za 2016. godinu prihvaćen je sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

 

f) Pročelnik je vijećnicima obrazložio Odluku o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2016. godini.

Za javne potrebe u protupožarnoj zaštiti  predviđa se potrošiti 400.000,00 kuna koje će se isplatiti DVD-u Bol. Nadalje, planira se isplatiti još oko 60.000,00 kuna za sufinanciranje radova na izgradnji Vatrogasnog doma.

 

Odluka o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2016. godini je usvojena sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa,  te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

 

g) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluke o javnim potrebama u kulturi za 2016. godinu.

Za javne potrebe u kulturi predviđa se ukupno utrošiti 950.000,00 kuna od čega će se na sufinanciranje programa rada Centra za kulturu Općine Bol izdvojiti 700.000,00 kuna, a 250.000,00 kuna će se direktno platiti predviđenim davateljima usluga.

 

Odluka o javnim potrebama u kulturi za 2016. godinu je prihvaćena sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa,  te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

 

h) Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio prijedlog Odluke o javnim potrebama u športu za 2016. godinu.

Za javne potrebe u sportu predviđeno je 1.088.000,00 kuna. Od toga iznosa 30.000,00 kuna se planira izdvojiti za nabavku sportske opreme, 60.000,00 kuna za uređenje Poljane, a 998.000,00 kuna za donacije sportskim društvima prema njihovim programima.

Tako se predviđa financiranje rada športskog društva “Bol” i ostalih športskih društava na Bolu, sufinanciranje rada športskih društava na Braču u kojima mladež iz Bola sudjeluje u natjecanju ili treningu, financiranje putnih troškova športskih momčadi, sufinanciranje državnih ili međunarodnih natjecanja koja se održavaju u Bolu, sufinanciranje organizacije više teniskih turnira (uključujući i WTA teniski turnir), nabavka športskih rekvizita.

Tomi Fabijanović je pitao da li se ove godine planiraju kakva poboljšanja u organizaciji proslave Božića na Poljani.

Načelnik je odgovorio da se ove godine predviđa i organizacija dočeka Nove godine na Poljani.

Tomislav Marčić je izrazio zadovoljstvo što se u Bolu ponovno organizira WTA turnir, ali smatra da izdvajanje 900.000,00 kuna ili 6-7 % iznosa proračuna za teniske turnire na Bolu predstavlja prevelik izdatak za Općinu Bol.

Također, smatra da sam termin održavanja WTA turnira nije dobar.

Naime, turnir se održava u drugom tjednu Roland Garossa te su sve značajnije tenisačice u to vrijeme u Parizu.

Nadalje, pitao je tko će vijeću podnijeti izvješće o utrošenim sredstvima.

Tomislav Marčić je kazao da u Bolu imamo 35-40 teniskih terena, dok domaći rekreativci mogu eventualno ilegalno koristiti 2 tenis terena.

Također je primijetio da se u idućoj godini predviđa 60.000,00 kuna za uređenje Poljane, ali se ni tamo ne predviđa izgradnja tenis terena.

Istaknuo je da se u Bolu od 90-tih godina nije napravljen ni jedan sportski teren, te da se kvaliteta života mladih ljudi ne poboljšava.

Načelnik je kazao da će destinacija Bol zasigurno  imati koristi od organizacije WTA turnira.

To predstavlja značajnu promociju Bola u svijetu.

Načelnik je kazao da je nosilac turnira Teniski klub Kaštela, a direktor turnira je Feliks Lukas.

Obveza direktora turnira je podnijeti izvješće općini o realizaciji turnira.

I predsjednik vijeća Doro Adulmar je podržao održavanje WTA turnira na Bolu.

Ističe da se ne može tražiti financijska pomoć za organizaciju turnira od viših instanci ukoliko i općina ne potpomogne financijski ovaj projekat. Također je kazao da će se u izvršni odbor turnira imenovati dva predstavnika općine koji će imati uvid u rad i organizaciju turnira. Također je kazao da u narednim godinama financijski angažman općine u realizaciji ovog projekta mora biti u znatno manji.

Ivica Ščepanović je podržao stavove Tomislava Marčića. Smatra da bi vijećnici lakše donijeli odluku o financiranju turnira kad bi imali transparentan plan i program turnira.

Načelnik je kazao da će vijećnici dobiti izvještaj o realizaciji turnira.

Tomi Fabijanović je pitao kada će se realizirati projekt izgradnje sportske dvorane na
Poljani.

Načelnik je odgovorio da će se gradnja dvorane realizirati kada općina dobije zemljište od Republike Hrvatske. Za sada se planira uređenje vanjskih prostora Poljane za male sportove.

 

Odluka o javnim potrebama u športu za 2016. godinu je prihvaćena sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa,  te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

 

i) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2016. godinu.

Za financiranje predškolskog odgoja predviđa se utrošiti 2.588.000,00 kuna, i to 1.450.00,00 kuna za plaće i druga primanja zaposlenih, 20.000,00 kuna za izvanredne materijalne troškove i 40.000.00 kuna za didaktičku i drugu opremu te 1.078.000,00  kuna za uređenje potkrovlja vrtića.

 

Odluka o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2016. godinu je donesena sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

 

j) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je pojasnio Plan korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu.

Naime, navedenim Planom se planira uprihoditi 600.000,00 kuna od boravišne pristojbe, a ta sredstva će se utrošiti za unaprjeđenje uvjeta boravka gostiju.

 

Plan korištenja sredstava boravišne pristojbe je usvojen sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

k) Predloženim zaključkom o razdiobi sredstava Fonda za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka  za 2016. godinu se ovlašćuje načelnika općine da u toku 2016. godine sa računa Fonda može utrošiti ukupno 1.000.000,00 kuna i to 360.000,00 kuna za otkup zgrade zavičajnog muzeja i 640.000,00 kuna za kupnju zemljišta za novo groblje.

Vijeće Općine Bol je sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa donijelo predloženi zaključak o razdiobi sredstava Fonda za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka  za 2016. godinu.

l) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima ukratko obrazložio Odluku o izvršenju proračuna Općine Bol za 2016. godinu.

Navedenom odlukom je propisano da nosioci i korisnici proračunskih sredstava ne mogu preuzimati obveze iznad kvote utvrđene u rashodima Proračuna.

Proračunskim korisnicima, kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu za 2016. godinu, ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima o čemu odluku donosi Općinsko vijeće općine Bol.

Proračunski korisnici ne mogu isplaćivati sredstva za ostala materijalna prava, osim za naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, otpremnina, dnevnica, terenskog dodatka i pomoći u slučaju smrti.

Plaće i druga osobna primanja za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se povećati isključivo na temelju odluke Općinskog vijeća.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava općine Bol, ovlašten je načelnik općine Bol na temelju Zakona.

Slobodna novčana sredstva proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka.

Načelnik općine Bol odlučuje o upotrebi sredstava raspoređenih u poziciji tekuća proračunska rezerva.

Vijeće ovlašćuje načelnika da raspolaže sa iznosom od 50.000,00 kuna za hitne rashode po njegovom nahođenju.

Za osiguravanje zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava Proračuna odgovoran je načelnik općine Bol.

Pored načelnika općine Bol za zakonsku upotrebu sredstava odgovorna je i osoba zadužena za poslove računovodstva.

Korisnici Proračuna dužni su uz Završni račun Proračuna podnijeti izvještaj o izvršenju utroška sredstava.

Prema ovoj odluci vijeće će o prihodima i rashodima za prvo polugodište raspravljati do 31. srpnja 2016. godine za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine, a o godišnjem obračunu Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine vijeće će raspravljati do 15. travnja 2017. godine. Uz godišnji obračun Proračuna Općine Bol, općinsko vijeće raspravlja i o računu dobiti i gubitaka javnih poduzeća, javnih ustanova i stalne i tekuće rezerve Općine Bol.

 

Odluka o izvršenju proračuna Općine Bol za 2016. godinu je donesena sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

 

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2016. godini.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2016. godini se donose  sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja.

Sastavni dio Smjernica je i izvod iz proračuna Općine Bol po pozicijama namijenjenim za razvoj pojedinih dijelova operativnih snaga jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja.

Tako se u proračunu Općine Bol predviđa izdvajanje:

–          za DVD Bol 400.000,00 kuna

–          za Crveni križ Brač 40.000,00 kuna

–          za Gorsku službu spašavanja  10.000,00 kuna

–          za izradu Plana zaštite i spašavanja 20.000,00 kuna.

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2016. godini vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol. (U trenutku glasovanja jedan vijećnik je bio odsutan.)

 

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je izložio vijećnicima Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za 2015. godinu.

Općinsko vijeće općine Bol je na 4/2012 sjednici održanoj dana 20. srpnja 2012. godine donijelo Odluku o Prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za općinu Bol.

Načelnik općine Bol je donio Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Bol.

Načelnik općine Bol je donio Odluku o osnivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Bol.

Vijeće općine Bol je na sjednici dana 15. srpnja  2013. godine donijelo odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja u sastavu: Tihomir Marinković, Mate, Petrić, zapovjednik stožera, Doro Adulmar, Nikša Bjelobradić, Teo Bogunović, Tomislav Marčić, Ivica Ščepanović dr. Markica Tomić, Drago Jerkin i Danijela Mornar.

Načelnik općine Bol je dana 14. travnja 2015. godine donio Plan operativne provedbe programa aktivnosti iz zaštite od požara za 2015. godinu, zatim Plan motrenja, čuvanja i ophodnje, a istoga dana  je donio i Zaključak o motrilačko-dojavnoj službi za 2015. godinu.

Stožer zaštite i spašavanja općine Bol je na sjednici 08. travnja 2015. godine donio odluku o pripremi protupožarne sezone u 2015. godini.

U  toku 2009. godine načelnik je obavio nužnu obuku iz područja zaštite i spašavanja. Dana 13. studenog 2014. godine članovi Stožera ZIS-a su prošli program obuke i osposobljavanja.

Na području Općine Bol djeluje DVD „Bol“ od 1995. godine koje je opremljeno, a članovi njegove vatrogasne postrojbe su osposobljeni sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o zaštiti od požara i ostalim podzakonskim aktima.

U Gornjem Humcu je stacionirana jedinica hitne medicinske pomoći koja obavlja prijevoz životno ugroženih pacijenata.

Utvrđuje se da u stanju neposredne prijetnje, veće nesreće i katastrofe određene usluge na moru mogu pružiti Nautic centar d.o.o. Bol i Big blue diving d.o.o. Bol, određene usluge na kopnu mogu pružiti Bilić d.o.o. Bol i Yekom d.o.o. Bol. Na usluzi može biti Društvo dobrovoljnih darovatelja krvi.

Općina se obvezuje nabaviti plakate sa znakovima za uzbunjivanje, te ih podijeliti organizacijama i udrugama radi upoznavanja građana sa istima.

Srečko Karmelić je primijetio da je da je Tomislav Marčić i dalje član stožera zaštite i spašavanja iako više nije direktor KJP Grabov rat. Ivica Ščepanović je primijetio da je donesen novi Zakon o zaštiti i spašavanju te da treba napraviti novu Procjenu ugroženosti.

Vijećnici su Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za 2015. godinu prihvatili JEDNOGLASNO, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza   Općine Bol za 2016. godinu.

Ova odluka se donosi na temelju odredaba Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave te Suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili  gradskih poreza za svaku kalendarsku godinu posebno.

Navedenom odlukom je predviđeno da se u cijelosti prenesu poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih općinskih poreza na Poreznu upravu i to: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez  na neiskorištene poduzetničke nekretnine, porez na tvrtku ili naziv, porez na korištenje javnih površina.

Predviđa se da Porezna uprava vrši utvrđivanje poreza po osnovi podataka kojima raspolaže, podataka koje su dužni u skladu sa Zakonom dostaviti porezni obveznici i podataka koje su dužne dostaviti nadležne općinske službe.

Nadalje, predviđa se da će Porezna uprava do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, Općini Bol dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Temeljem ove odluke Poreznoj upravi za obavljanje poslova će pripasti naknada u iznosu od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovom odlukom se ovlašćuje ovlaštena organizacija za platni promet (FINA)  da naknadu Poreznoj upravi za obavljanje ovih poslova obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

U slučaju opoziva suglasnosti ministra financija, odluka je na snazi do 31. prosinca godine u kojoj je suglasnost opozvana.

 

Odluku o  prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza   Općine Bol za 2016. godinu vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 5)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je upoznao vijećnike da dosadašnjoj ravnateljici Centra za kulturu Ivani Bošković Ivičić 1. prosinca istječe četverogodišnji mandat.

Zbog toga se nameće potreba raspisivanja novog natječaja za mjesto ravnatelja Centra za kulturu.

Do raspisivanja natječaja i izbora novog ravnatelja treba imenovati v. d. ravnatelja kao bi Centar nesmetano funkcionirao.

Zbog toga je predložio da se Ivana Bošković Ivičić,  iz Bola, Kneza Brečka 4,  imenuje za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Centra za kulturu Općine Bol, do izbora novog ravnatelja, a najdulje na rok od šest mjeseci.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili ovaj prijedlog o imenovanju Ivane Bošković Ivičić za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Centra za kulturu Općine Bol.

 

POD 6)

-Franko Marinković je svojim dopisom upoznao općinsko vijeće da je rješenjem o komunalnom doprinosu zadužen za plaćanje komunalnog doprinosa za legalizaciju stambene zgrade na adresi Put Zlatnog rata 43.

Istaknuo je da na obračunati komunalni doprinos u iznosu od 96.486,50 kuna nije obračunat nikakav popust, iako je on ranije Ugovorom o darovanju kuću na adresi Račić 9 darovao sinu Roniju Marinkoviću.

Franko Marinković smatra da se u ovom slučaju radi o stambenoj zgradi kojom on rješava stambeno pitanje i da je trebao dobiti popust za plaćanje komunalnog doprinosa za legalizaciju sukladno općinskim odlukama.

Franko Marinković u dopisu upućenom općinskom vijeću traži da mu se vrati preplaćeni iznos komunalnog doprinosa ili da se preplaćenim iznosom u idućim godinama prebijaju njegove i obveze njegovog sina Ronija prema Općini Bol.

 

Vijećnici su odbili ovu zamolbu jer je uvjet za oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa da je zainteresiranoj osobi to prva nekretnina kojom rješava svoje stambeno pitanje.

Budući da je Franko Marinković bio vlasnik kuće koju je darovao te sada ne ispunjava uvjete iz članka 6. i 7.  Odluke o komunalnom doprinosu Općine Bol, jer mu je kuća za koju traži popust druga kuća kojom drugi put rješava svoje stambeno pitanje.

 

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

 

Sjednica je završila u 19.30 sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content