Zapisnik sa 10. sjednice vijeća 2014.

1. veljače, 2015. u 14:07:46


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/14-01/139

Ur. broj: 2104/02-14-02/01

Bol, 16. prosinca 2014. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09 i 11/14), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 10/2014 sjednice općinskog Vijeća održane dana 8. prosinca 2014. godine, sa početkom u 19.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Frane Lukšić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Sani Bodlović, Jakov Okmažić i Ivica Ščepanović.

Izočni: Srečko Karmelić – opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Neda Kraljević – voditeljica računovodstva Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

 

B) Dnevni red, kao što je predložen u materijalima, prihvaćen je JEDNOGLASNO te glasi:

1. Rasprava i donošenje odluke o trećem rebalansu proračuna općine Bol za 2014. godinu

 

2. Rasprava i donošenje odluke o proračunu općine Bol za 2015. godinu

 

a) Rasprava i donošenje odluke o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2015-2017.

b) Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2015-2017.

c) Rasprava i donošenje odluke o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

d) Rasprava i donošenje odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

e) Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2015. godinu

f) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2015. godini

g) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2015. godinu.

h) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2015. godinu

i) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2015. godinu

j) Rasprava i donošenje odluke o rasporedu sredstava boravišne pristojbe za 2015. godinu.

k) Rasprava i donošenje odluke o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2015. godinu

l) Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna općine Bol za 2015. godinu

 

1. Rasprava i donošenje odluke o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol u 2015. godine.

 

2. Rasprava i analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol za 2014. godinu.

 

3. Rasprava i donošenje odluke o određivanju imena ulice

 

4. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama

 

5. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za financije i proračun

 

8. Rješavanje molbi građana.

 

C) Prihvaćanje zapisnika sa 9/2014 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 9/14 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09 i 11/14) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 9/14 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 8 glasova ZA i 2 glasa PROTIV.

 

D) Izvješće općinskog načelnika o radu općine Bol od prošle sjednice vijeća:

Načelnik je kazao da procedura izrade izmjena i dopuna PPU Općine Bol, UPU naselja Bol i UPU naselja Murvica napreduje dobrom dinamikom, te da se početkom 2015. godine očekuje usvajanje ovih planova.

Načelnik je kazao da gradnja zida do Sv. Lucije zbog odrona još uvijek nije dovršena, a da se dovršetak radova očekuje do kraja ove godine.

Načelnik je rekao da i izgradnja zida na Račiću također napreduje dobrom dinamikom usprkos raznim vremenskim neprilikama. Očekuje da će prometnica biti u funkciji do početka turističke sezone.

Načelnik je istaknuo da radovi na trafostanici na Studencu teku sporije zbog nepovoljnih vremenskih prilika, ali da će usprkos tome radovi biti na vrijeme dovršeni.

Načelnik je izvjesio vijećnike da su u tijeku radovi na izgradnji potpornih zidova za nerazvrstane ceste u Podborju i kod Martinice. Radove obavljaju djelatnici KJP Grabov rat.

 

E) Vijećnička pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Ivica Ščepanović je istaknuo da cesta prema Sv. Luciji nije primjerena ni za protupožarnu prometnicu, a kamoli za prometnicu koja bi vodila do mjesnog groblja. Istaknuo je da se dva vozila mogu mimoići samo na 2-3 mjesta na cijeloj dionici puta do mjesta predviđenog za izgradnju novog groblja. Zbog toga je postavio pitanje da li se planira proširenje ove ceste te da li je napravljen projekt proširenja i uređenja ove prometnice.

Načelnik je rekao da je projekt izgradnje i uređenja prometnice Sv. Lucija dovršen, da smo dobili građevinsku dozvolu te da se sanacija potpornih zidova koja je sada u tijeku vrši prema toj dozvoli. Također je kazao da je projektom svuda predviđena širina ceste od 5 metara i dvije kolničke trake, te da će cijelom dionicom biti moguć usporedan promet sa dva vozila. Načelnik je naglasio da je jedini problem uređenje vlasničko pravnih odnosa, te da očekuje do ljeta biti dovršeni razgovori i dogovori sa vlasnicima zemljišta na trasi ceste.

Vijećnik Tomislav Marčić je pitao načelnika da li namjerava skinuti sa službenih web stranica Općine Bol priopćenja za javnost – Varadero I i II iz 2011. godine.

Smatra da ga se, kao tadašnjeg direktora KJP Grabov rat, tim priopćenjima kleveće, te da se kleveće i tadašnje članove Skupštine društva. Također je pitao načelnika što je poduzeo da se uklone nelegalnosti na plaži Zlatni rat koje se navode u tim priopćenjima.

Načelnik je odgovorio da će razmotriti potrebu uklanjanja spornih priopćenja sa službenih stranica Općine Bol. Također je rekao da će sadašnji direktor KJP Grabov rat Mirko Perić na jednoj od idućih sjednica vijeća dati informacije vijećnicima o poduzetim radnjama da se uklone uočene nepravilnosti u poslovanju tvrtke.

 

DNEVNI RED:

POD 1)

Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je obrazložila potrebu donošenja trećeg rebalansa proračuna Općine Bol za 2014. godinu.

Budući da je poslovna godina pri kraju već se mogu sa velikom sigurnošću predvidjeti prihodi i rashodi po pojedinim kontima, Neda Kraljević predlaže prema tom nahođenju neka konta smanjiti, a neka povećati, kako bi poslovnu godinu završili sa realnim planom prihoda i rashoda.

Proračun za 2014. godinu planiran je po 2. rebalansu u iznosu od 21.180.000,00 kuna.

Neda Kraljević predlaže na strani prihoda povećanje prihoda na većem broju konta u ukupnom iznosu od 645.000,00 kuna i smanjenje prihoda na većem broju konta u ukupnom iznosu od 3.085.000,00 kuna. Tako se prihodi smanjuju za 2.440.000,00 kune i predlažu se u iznosu 18.740.000,00 kuna.

Neda Kraljević također predlaže na strani rashoda povećanje prihoda na većem broju konta u ukupnom iznosu od 690.000,00 kuna i smanjenje prihoda na većem broju konta u iznosu od 3.130.000,00 kuna. Tako se rashodi smanjuju za 2.440.000,00 kune i predlažu se u iznosu 18.740.000,00 kuna.

Vijećnik Tomislav Marčić je pitao zbog čega je ove godine došlo do povećanja na kontu – Naknade članovima predstavničkih tijela za 100.000,00 kuna i na kontu – Donacije političkim strankama za 20.000,00 kuna.

Neda Kraljević jer kazala da je do povećanja došlo zbog toga što su naknade vijećnicima za 2013. godinu plaćene u 2014. godini, a u 2014. godini se planira isplata naknada za 2014. godinu. Isti je slučaj i sa donacijama političkim strankama.

Tomislav Marčić je pitao zbog čega je došlo do povećanja na kontu komunalne naknade za 200.000,00 kuna.

Neda Kraljević je odgovorila da je razlog tomu najvjerojatnije povećan broj stambenih jedinica na Bolu ili evidentiranje postojećih jedinica koje do sada nisu bile u sustavu naplate komunalne naknade.

Ivica Ščepanović je predložio da se prije rasprave o ovoj i idućoj točki Dnevnog reda vijećnike upozna sa stavovima Odbora za financije i proračun kako bi vijećnici mogli kvalitetnije raspravljati o točkama vezanim za financije i proračun. Smatra da bi to ubuduće trebala postati stalna praksa.

Predsjednik vijeća i predsjednik Odbora za financije i proračun je prihvatio prijedlog vijećnika Ivice Šćepanovića te je vijećnicima pročitao Zapisnik sa posljednje sjednice Odbora za financije i proračun.

Frane Lukšić je pitao zbog čega je došlo do povećanja konta koncesija na pomorskom dobru za 150.000,00 kuna.

Neda Kraljević je odgovorila da je došlo do neznatnog povećanja cijene korištenja plaže, pa je uprihođeno više nego što je planirano.

Tomisalav Marčić je konstatirao da se svake godine iz proračuna rebalansom brišu sredstva predviđena za Zid u naselju Blato. Pita da li će se to dogoditi i u idućoj godini i što se može učiniti sa predviđenih 30.000,00 kuna.

Načelnik je odgovorio da će do 3. mjeseca iduće godine biti gotov projekt sanacije, te da se nakon toga može pristupiti samoj sanaciji po pravilima struke.

Također je kazao da je na isti način vršena sanacija i prvog dijela zida u naselju Blato prije 4 godine.

Branko Mikulić je izrazio nezadovoljstvo i sanacijom prvog dijela zida, a i dinamikom sanacije drugog dijela zida.

Načelnik je rekao da je i prva sanacija rađena po pravilima struke, a da će se tako raditi i sanacija drugog dijela zida.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je pozvao vijećnike da izglasuju ovaj prijedlog trećeg rebalansa proračuna Općine Bol za 2014. godinu.

 

Odluka o trećem rebalansu proračuna Općine Bol za 2014. godinu je prihvaćena sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o prihodima i rashodima Općine Bol za 2015. godinu.

Naime, istaknuo je da se Proračun Općine Bol sastoji od prihoda u iznosu od 21.332.000,00 kuna i rashoda u iznosu od 21.332.000,00 kuna.

Izvorni prihodi u proračunu iznose oko 14.700.000,00 kuna jer se planiraju prihodi iz drugih proračuna u iznosu od 6.600.000,00 kuna. To su namjenska sredstva za koja trebamo imati planirani konto kako bi mogli tražiti financijske pomoći. Ta konta se odnose na potkrovlje Doma kulture, digitalni kino projektor, multifunkcionalnu dvoranu, potkrovlje vrtića, kupnju novih kontejnera i kanti, gradnju potpornog zida na Račiću. Ovi prihodi iz drugih proračuna ne ovise samo o Općini Bol već ovise ukupnom stanju privrede i stanju globalnih financija.

Naš izvorni proračun za 2015. godinu je se planira u razini ovogodišnjih prihoda.

Općina Bol će 2014. godinu završiti sa oko 1.800.000,00 kuna dobiti, a ta sredstva će se rasporediti prilikom donošenja prvog rebalansa proračuna za 2015. godinu. Sada se ta sredstva planiraju za popločenje Rive od benzinske postaje do Biline kuće, sufinanciranje kanalizacije i zida na Račiću, uređenje fasade Lože i radovi na krovu Gotičke kuće.

a) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je obrazložio financijski plan Općine Bol za razdoblje 2015-2017.

Naime, proračun za 2016. godinu se planira povećati 5 % te bi iznosio 22.398.600,00 kuna.

Također, predviđa se i povećanje proračun za 2017. godinu za 5 %, a on bi iznosio 23.518.530,00 kuna.

 

b) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluka o investicijama Općine Bol.

U razdoblju od 2015-2017 se planiraju slijedeće investicije: popločenje Rive, javna rasvjeta na Šetnici, otkup zgrade zavičajnog muzeja, gradnja potpornog zida dio Sv. Lucije, uređenje potpornog zida iznad stanova u ulici Blato, uređenje potkrovlja vrtića Mali princ i izgradnja potpornog zida na obilaznici kod restorana Ranč.

 

c) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnike upoznao sa Programom gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

Istaknuo je da se u 2015. godini predviđa uprihoditi 2.100.000,00 kuna iz komunalnog doprinosa, te se predviđa raspodjela predviđenih sredstava na način da se 280.000,00 kuna izdvoji za gradnju i uređenje javnih površina, 1.000.000,00 kuna za gradnju i uređenje nerazvrstanih cesta, 270.000,00 kuna za gradnju nove javne rasvjete i 550.000,00 kuna za gradnju i uređenje groblja.

Nadalje, u 2015. godini se planira uprihoditi 1.000.000,00 kuna od naknada za koncesijska odobrenja za rad na pomorskom dobru te se predviđa raspodjela tih sredstava na način da se 20.000,00 kuna izdvoji za čišćenje podmorja, 50.000,00 kuna za projekt plaže za invalide, 50.000,00 kuna za izradu studije utjecaja na okoliš Benačica Paklina, 100.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za luku, 70.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju javne rasvjete na Šetnici, 50.000,00 kuna za projekt uređenja plaža, 100.000,00 kuna za studiju utjecaja na okoliš za luku i 560.000,00 kuna za izmjenu javne rasvjete na Šetnici.

 

d) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je izložio prijedlog Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini.

Istaknuo je da se Program održavanja infrastrukture u 2015. godini na području Općine Bol donosi se za slijedeće komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javna rasvjeta.

Za izvršenje Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Općina Bol u 2015. godini predviđa uprihoditi i potrošiti 1.800.000,00 kuna, od čega će Općina 400.000,00 kuna direktno platiti potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, a preostali iznos od 1.400.000,00 kuna će uplatiti općinskom komunalnom poduzeću Grabov rat d.o.o. na osnovi računa za obavljene usluge.

 

e) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima je dao uvodno obrazloženje Plana javne nabave Općine Bol za 2015. godinu.

Tijekom 2015. godine Općina Bol će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga čija procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi više od 20.000,00 kuna.

 

f) Pročelnik je vijećnicima obrazložio Odluku o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2015. godini.

Za javne potrebe u protupožarnoj zaštiti predviđa se potrošiti 400.000,00 kuna koje će se isplatiti DVD-u Bol. Nadalje, planira se isplatiti još oko 80.000,00 kuna za glavni projekt Vatrogasnog doma koji će se direktno platiti izrađivaču projekta iz proračuna općine, 30.000,00 kuna za apliciranje Vatrogasnog doma na EU fondove i 20.000,00 kuna za početak gradnje Vatrogasnog doma.

 

g) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluke o javnim potrebama u kulturi za 2015. godinu.

Za javne potrebe u kulturi predviđa se ukupno utrošiti 1.072.000,00 kuna od čega će se na sufinanciranje programa rada Centra za kulturu Općine Bol izdvojiti 752.000,00 kuna, a 320.000,00 kuna će se direktno platiti predviđenim davateljima usluga.

Ravnateljica Centra za kulturu Općine Bol Ivana Bošković Ivičić je vijećnicima dostavila okvirni plan rada s proračunom za 2015. godinu.

 

h) Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio prijedlog Odluke o javnim potrebama u športu za 2015. godinu.

Za javne potrebe u sportu predviđeno je 650.000,00 kuna. Od toga iznosa 60.000,00 kuna se planira izdvojiti za nabavku sportske opreme, a 590.000,00 kuna za donacije sportskim društvima prema njihovim programima.

Tako se predviđa financiranje rada športskog društva “Bol” i ostalih športskih društava na Bolu, sufinanciranje rada športskih društava na Braču u kojima mladež iz Bola sudjeluje u natjecanju ili treningu, financiranje putnih troškova športskih momčadi, sufinanciranje državnih ili međunarodnih natjecanja koja se održavaju u Bolu, sufinanciranje organizacije više teniskih turnira, nabavka športskih rekvizita.

 

i) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2015. godinu.

Za financiranje predškolskog odgoja predviđa se utrošiti 2.420.000,00 kuna, i to 1.350.00,00 kuna za plaće i druga primanja zaposlenih, 40.000,00 kuna za izvanredne materijalne troškove i 30.000.00 kuna za aplikaciju projekta vrtića na EU fondove, te 1.000.000,00 kuna za uređenje potkrovlja vrtića.

 

j) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je pojasnio Plan korištenja sredstava boravišne pristojbe.

Naime, navedenim Planom se planira uprihoditi 600.000,00 kuna od boravišne pristojbe, a ta sredstva će se utrošiti u unaprjeđenje uvjeta boravka gostiju.

 

h) Predloženim zaključkom o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2015. godinu se ovlašćuje načelnika općine da u toku 2015. godine sa računa HBOR-a može utrošiti 360.000,00 kuna za otkup zgrade zavičajnog muzeja.

l) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima ukratko obrazložio Odluku o izvršenju proračuna Općine Bol za 2015. godinu.

Navedenom odlukom je propisano da nosioci i korisnici proračunskih sredstava ne mogu preuzimati obveze iznad kvote utvrđene u rashodima Proračuna.

Proračunskim korisnicima, kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu za 2015. godinu, ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima o čemu odluku donosi Općinsko vijeće općine Bol.

Proračunski korisnici ne mogu isplaćivati sredstva za ostala materijalna prava, osim za naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, otpremnina, dnevnica, terenskog dodatka i pomoći u slučaju smrti.

Plaće i druga osobna primanja za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se povećati isključivo na temelju odluke Općinskog vijeća.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava općine Bol, ovlašten je načelnik općine Bol na temelju Zakona.

Slobodna novčana sredstva proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka.

Načelnik općine Bol odlučuje o upotrebi sredstava raspoređenih u poziciji tekuća proračunska rezerva.

Vijeće ovlašćuje načelnika da raspolaže sa iznosom od 50.000,00 kuna za hitne rashode po njegovom nahođenju.

Za osiguravanje zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava Proračuna odgovoran je načelnik općine Bol.

Pored načelnika općine Bol za zakonsku upotrebu sredstava odgovorna je i osoba zadužena za poslove računovodstva.

Korisnici Proračuna dužni su uz Završni račun Proračuna podnijeti izvještaj o izvršenju utroška sredstava.

Prema ovoj odluci vijeće će o prihodima i rashodima za prvo polugodište raspravljati do 31. srpnja 2015. godine za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine, a o godišnjem obračunu Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine vijeće će raspravljati do 15. travnja 2015. godine. Uz godišnji obračun Proračuna Općine Bol, općinsko vijeće raspravlja i o računu dobiti i gubitaka javnih poduzeća, javnih ustanova i stalne i tekuće rezerve Općine Bol.

 

Nakon upoznavanja vijećnika sa ovom točkom Dnevnog reda uslijedila je rasprava o predloženim odlukama.

Vijećnik Tomislav Marčić je predložio da se donošenje odluke o ovoj točci Dnevnog rada odgodi. Istaknuo je da je materijale za vijeće dobio prije četiri dana, da su materijali vezani uz proračun dosta obimni da bi ih u takvom kratkom roku uspio kvalitetno proučiti i eventualno konzultirati biračko tijelo.

I vijećnik Ivica Ščepanović je podržao prijedlog o odgodi donošenja odluke o proračunu Općine Bol. Smatra da je ova sjednica nedovoljna da bi se ova točka Dnevnog reda kvalitetno apsolvirala.

Branko Mikulić je također kazao da je dosadašnja praksa bila da prije donošenja proračuna imaju minimalno jedno čitanje prijedloga proračuna, te da je uvijek bilo omogućeno vijećnicima da u određenom roku dostave amandmane na prijedlog proračuna.

Smatra da je ta praksa bila dobra te da je ne treba mijenjati.

Vijećnici su glasovali o prijedlogu Tomislava Marčića o odgodi donošenja odluke o proračunu.

5 vijećnika je podržalo ovaj prijedlog, 2 vijećnika su bila suzdržana, dok su 3 vijećnika bila protiv prijedloga o odgodi donošenja Odluke o proračunu Općine Bol za 2015. godinu na današnjoj sjednici vijeća.

Dakle, prijedlog Tomislava Marčića o odgodi glasovanja o proračunu nije prihvaćen.

Međutim, u daljnjoj raspravi i načelnik i predsjednik vijeća su prihvatili ovaj prijedlog te je donošenje odluke o proračunu odgođeno za 15. prosinca 2014. godine, kada će se nastaviti danas započeta sjednica općinskog vijeća.

Ivica Šćepanović je istaknuo je da se u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planira potrošiti 550.000,00 kuna za izgradnju potpornog zida na predjelu Sv. Lucija. Pitao je zbog čega se u proračunu ne planiraju sredstva za otkup zemljišta za groblje.

Načelnik je da je u prijedlogu proračuna predviđen iznos od 100.000, 00 za otkup putova.

Ivica Ščepanović je pitao kakve su procjene koliko će Općina Bol izgubiti zbog promjena Zakona o dohotku.

Neda Kraljević je odgovorila da prema njenim procjenama Općine Bol će izgubiti oko 400.000,00 kuna zbog tih zakonskih promjena.

Vijećnik Tomislav Marčić je od načelnika zatražio pojašnjenje stavke sufinanciranje organizacije teniskih turnira na Bolu u iznosu od 300.000,00 kuna u predloženoj Odluci o javnim potrebama u športu.

Načelnik je odgovorio da se proračunom Općine Bol planira sufinanciranje dvadesetak teniskih turnira na Bolu. Smatra da je to veliki iskorak za budućnost teniskih turnira u Bolu, te postoji realna šansa da se u budućnosti ponovno organizira veliki WTA turnir.

Tomislav Marčić je pitao načelnika tko je korisnik tih 300.000,00 kuna.

Načelnik je odgovorio da će korisnik ovih sredstava biti organizator ovih teniskih turnira.

Tomislav Marčić je kazao da nositelj službenih teniskih turnira, koji imaju nagradni fond i boduju se za svjetsku rang listu, mora biti teniski klub iz Bola. Teniski klub Zlatni rat Bol formalno postoji, ali nije aktivan. Stoga predlaže da se od planiranih sredstava odvoji barem 50.000,00 kuna za „oživljavanje“ bolskog teniskog kluba, tako će se stvoriti pretpostavke da Boljani organiziraju teniske turnire u Bolu i da barem 20-tak djece može biti angažirano na pomoćnim poslovima na teniskim turnirima.

Tomislav Marčić je također kazao da u razgovorima o načinu trošenja planiranih 300.000,00 kuna treba inzistirati da u toku cijele godine barem dva teniska igrališta budu na raspolaganju bolskom teniskom klubu.

Doro Adulmar je kazao da Bol ima dobru perspektivu u razvoju športskog turizma i da je pri vijeću općine Bol potrebno imenovati Povjerenstvo za šport koje će predlagati inicijative i kontrolirati trošenje općinskih sredstava.

Ivica Ščepanović je podržao prijedlog da se 52.000,00 kuna izdvoje za aktivnosti športskog društva Bol, koje mora biti pokretač športskih aktivnosti najmlađe populacije.

Vijećnik Boris Škrbić je pitao da li svi športski klubovi koje općina sufinancira dostavljaju program rada za proračunsko razdoblje.

Pročelnik je odgovorio da svi dostave i molbu i program rada, a da im se predviđena sredstva isplaćuju tek nakon realizacije planiranih programa.

Ivica Ščepanović se osvrnuo na stavku donacije Osnovnoj i Srednjoj školi Bol.

Vidljivo je da se za Osnovnu školu predlaže izdvajanje 10.000,00 kuna, a za Srednju školu 40.000,00 kuna. Smatra da bi se izdvajanje za Osnovnu školu trebalo povećati na barem 20.000,00 kuna.

Načelnik je odgovorio da je izdvajanje za Srednju školu povećano zbog toga što općina sufinancira upis djece koja imaju prebivalište izvan Općine Bol.

Branko Mikulić je primijetio da su smanjena sredstva koja se izdvajaju za rad boćarskih klubova.

Načelnik je odgovorio da se boćarski klubovi sufinanciraju samo ako organiziraju turnire.

Boris Škrbić je pitao zbog čega se u proračunu ne predviđa financiranje protupožarnih putova.

Pročelnik je odgovori da se predviđa u ukupnom iznosu od 140.000,00 kuna, ali da je stavka podijeljena na više dijelova i to kupnju betona i željeza, betoniranje cesta, uređenje biciklističkih staza i sl.

Ivica Ščepanović je pitao na što će se potrošiti 80.000,00 kuna namijenih za uređenje Doma staraca.

Načelnik je odgovorio da će vršiti razni popravci prema zaključku Povjerenstva za Dom staraca.

Sani Bodlović je podržala ovaj prijedlog proračuna te smatra da je detaljan i korektan.

Ivica Ščepanović je zatražio potporu za realizaciju projekta izgradnje Vatrogasnog doma.

Načelnik je kazao da općina već dijelom sufinancira realizaciju ovog projekta te da će to činiti i ubuduće.

Na kraju rasprave o ovoj točki Dnevnog reda predsjednik vijeća je pozvao vijećnike da u roku od 48 sati dostave prijedlog amandmana na proračun.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je odredio da će nastavak sjednice o ovoj točci Dnevnog reda biti u ponedjeljak 15. prosinca 2014. godine, u 19.00 sati, u vijećnici Općine Bol.

 

U 21.00 sat vijećnik Frane Lukšić je, zbog zdravstvenih problema, napustio sjednicu općinskog vijeća.

Ponovno je utvrđen kvorum, prisutno je 9 vijećnika.

 

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2015. godini.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2015. godini se donose sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja.

Sastavni dio Smjernica je i izvod iz proračuna Općine Bol po pozicijama namijenjenim za razvoj pojedinih dijelova operativnih snaga jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja.

Tako se u proračunu Općine Bol predviđa izdvajanje:

za DVD Bol 400.000,00 kuna

za Crveni križ Brač 40.000,00 kuna

za Gorsku službu spašavanja 10.000,00 kuna

za izradu Plana zaštite i spašavanja 20.000,00 kuna.

 

Budući da je sastavni dio Smjernica i izvod iz Proračuna, glasovanje o Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2015. godini će se provesti nakon usvajanja Proračuna Općine Bol za 2015. godinu.

 

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je izložio vijećnicima Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za 2014. godinu.

Općinsko vijeće općine Bol je na 4/2012 sjednici održanoj dana 20. srpnja 2012. godine donijelo Odluku o Prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za općinu Bol.

Načelnik općine Bol je donio Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Bol.

Načelnik općine Bol je donio Odluku o osnivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Bol.

Vijeće općine Bol je na sjednici dana 15. srpnja 2013. godine donijelo odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja u sastavu: Tihomir Marinković, Mate, Petrić, zapovjednik stožera, Doro Adulmar, Nikša Bjelobradić, Teo Bogunović, Tomislav Marčić, Ivica Ščepanović dr. Markica Tomić, Drago Jerkin i Danijela Mornar.

Načelnik općine Bol je dana 28. ožujka 2014. godine donio Plan operativne provedbe programa aktivnosti iz zaštite od požara za 2014.godinu, a dana 4.travnja 2014. godine donio Plan motrenja, čuvanja i ophodnje, a dana 11. travnja 2014. godine donio je i zaključak o motrilačko-dojavnoj službi za 2014. godinu.

Stožer zaštite i spašavanja općine Bol je na sjednici 08. travnja 2014. godine donio odluku o pripremi protupožarne sezone u 2014. godini.

U toku 2009. godine načelnik je obavio nužnu obuku iz područja zaštite i spašavanja. Dana 13. studenog 2014. godine članovi Stožera ZIS-a su prošli program obuke i osposobljavanja.

Na području Općine Bol djeluje DVD „Bol“ od 1995. godine koje je opremljeno, a članovi njegove vatrogasne postrojbe su osposobljeni sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o zaštiti od požara i ostalim podzakonskim aktima.

U Gornjem Humcu je stacionirana jedinica hitne medicinske pomoći koja obavlja prijevoz životno ugroženih pacijenata.

Utvrđuje se da u stanju neposredne prijetnje, veće nesreće i katastrofe određene usluge na moru mogu pružiti Nautic centar d.o.o.Bol i Big blue diving d.o.o. Bol, određene usluge na kopnu mogu pružiti Bilić d.o.o. Bol i Yekom d.o.o. Bol. Na usluzi može biti Društvo dobrovoljnih darovatelja krvi.

Vijećnik Ivica Ščepanović je predložio, a vijećnici su prihvatili prijedlog, da se u popis pravnih ili fizičkih osoba koje mogu pružiti pomoć u zaštiti i spašavanju uvrste i bolski ronilački klubovi.

Općina se obvezuje nabaviti plakate sa znakovima za uzbunjivanje, te ih podijeliti organizacijama i udrugama radi upoznavanja građana sa istima.

Vijećnici su Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za 2014. godinu prihvatili JEDNOGLASNO, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o određivanju imena ulice na području Općine Bol.

Predloženom odlukom ulici u naselju Bol koja počinje od ulice Hrvatskih domobrana prema sjeveru u dužini od oko 100 metara, a završava sa okretištem (slijepa ulica), određuje se ime „Kupina“.

Nakon kraće rasprave o predloženoj odluci prevladalo je stajalište da općinsko vijeće prethodno treba imenovati Povjerenstvo za imenovanje ulica na području Općine Bol.

To Povjerenstvo će zatim općinskom vijeću predložiti ime ove ulice, a kasnije i imenovanje drugih novonastalih ulica ili promjenu imena neke od postojećih ulica.

Predloženi su slijedeći članovi Povjerenstva: 1. Doro Adulmar-predsjednik vijeća, 2. Tihomir Marinković- načelnik, 3. Stipe Karmelić- pročelnik JUO Općine Bol, 4. Joško Egekher i 5. Zvonko Marić.

 

Vijećnici su ovaj prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za određivanju imena ulice na području Općine Bol prihvatili JEDNOGLASNO, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 6)

Budući da je točka 6. Dnevnog reda – Rasprava i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Bol vezana uz točku 5. Dnevnog reda koja nije usvojena u predloženom obliku, odlučivanje o točki 6. je postalo bespredmetno te je skinuto sa Dnevnog reda ove sjednice.

 

POD 7)

Na pretprošloj sjednici općinskog vijeća Tomislav Marčić je dao ostavku na dužnost člana Odbora za financije i proračun.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio donošenje odluke o razrješenju Tomislava Marčića i imenovanje Dinka Karninčića za člana Odbora za financije i proračun.

 

Prijedlog predsjednika vijeća o donošenju Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun je usvojen sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 8)

– Josip Eterović u ime tvrtke Riva-Bol d.o.o. je već ranije općinskom vijeću uputio pismo namjere na temu zakupa Planinarskog doma „Vladimir Nazor“ na Vidovoj gori.

U tom pismu je naveo da njegova obiteljska tvrtka djeluje već 35 godina i njeguje ugostiteljsku tradiciju koja je prepoznata i od strane brojnih gostiju koji im se redovito vraćaju.

Naveo je da je njegova tvrtka jedna od rijetkih na Bolu koja ugostiteljsku (restoransku) djelatnost obavlja tijekom cijele godine.

Istaknuo je spremnost podastrijeti kratkoročni i dugoročni plan uređenja i investicije koja je nužna kako bi se popularizirao taj zapušteni lokalitet. Ističe da su usluge spremni pružati tijekom cijele godine: u sezoni svakodnevno od Uskrsa do blagdana Svih Svetih, a izvan sezone vikendom i prigodno prema najavama. U gastronomskom smislu bi prednjačila kvalitetna autohtona gastronomska ponuda.

I novim dopisom upućenim općinskom vijeću poziva na razgovor kako bi se pokušao postići dogovor vezano uz objekt na Vidovoj gori, a što je, ističe, u zajedničkom interesu i interesu svih žitelja Bola i Brača.

Načelnik je kazao da su u ovom slučaju problem neriješeni vlasničko-pravni odnosi objekta na Vidovoj gori. U tijeku su pregovori sa z.k. vlasnikom o eventualnoj prodaji zemljišta gdje je sagrađen restoran, te će tek nakon toga pozicije Općine Bol biti jasnije.

Vijećnici su u raspravi istaknuli da je sadašnje stanje neodrživo, te da predstavlja istinsku sramotu za bolski i brački turizam. Smatraju da bi bilo koji zakupnik bio bolje rješenje nego onaj postojeći.

 

Vijećnici su primili na znanje ovo pismo namjere, ali budući da imovinsko-pravni odnosi objekta – restorana na Vidovoj gori još nisu riješeni, neće donositi konačnu odluku o ovoj tematici.

 

– HEP d.o.o. , Pogon Brač u svom dopisu upućenom općinskom vijeću je izvijestio vijećnike da su razine električnog i magnetskog polja trafostanice na Studencu, u normalnom pogonu daleko manje od graničnih vrijednosti propisanih Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja.

 

– Vlasnici poljoprivrednog zemljišta na predjelu Vaška-Šilovac su od općinskog vijeća zatražili financiranje građevinskog materijala potrošenog za proširenje zadnje dionice puta na tom području.

 

Vijećnici su odbili ovu zamolbu uz obrazloženje da ti radovi nisu obavljani u dogovoru i uz odobrenje predstavnika Općine Bol.

 

– Ivica Ščepanović je predložio da se sa predstavnicima Bol PZ započnu razgovori o korištenju zgrade Tri plame u centru mjesta. Smatra da se i općina treba aktivnije uključiti da bi pronašla adekvatna namjena ovog prostora.

Načelnik je prihvatio ovu inicijativu te je obećao da će inicirati razgovore sa predstavnicima PZ Bol koji su vlasnici zgrade.

 

– Ivica Ščepanović je pitao kako teku pregovori sa predstavnicima tvrtke Zlatni rat o zemljištu na Teniskom centru koje je u vlasništvu Općine Bol.

Načelnik je odgovorio da je razgovarao sa predstavnicima tvrtke Zlatni rat, da je suradnja sa novom upravom puno bolja nego ranije.

Kao problem u razrješenju vlasničkopravnih odnosa vezanih uz zemljište oko tenis terena je istaknuo činjenicu da se općina u zemljišnim knjigama još nije uknjižila kao vlasnik, te da se konkretni pregovori mogu vršiti tek nakon uknjižbe.

 

I. dio sjednice je završen 8. prosinca 2014. godine u 22.00 sata

 

Nastavak 10/2014 sjednice općinskog Vijeća je održan 15. prosinca 2014. godine, sa početkom u 19.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Matko Baković (prvi Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Sani Bodlović, Jakov Okmažić i Ivica Ščepanović.

 

Izočni: Tomislav Marčić, Frane Lukšić, Srečko Karmelić – opravdano.

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 8 vijećnika.

 

POD 2)

Sukladno odluci sa prvog dijela sjednice održane dana 8. prosinca 2014. godine, vijećnici su dostavili prijedlog amandmana na proračun.

Tako je vijećnik Ivica Ščepanović predložio dva amandmana.

1. Amandman da se donacija Osnovnoj školi poveća od 10.000,00 kuna na 20.000,00 kuna.

2. Amandman da se iznos za početak gradnje Vatrogasnog doma poveća od 20.000,00 kuna na 70.000,00 kuna.

Oba amandmana su prihvaćena.

Tako se konto aplikacija na EU fond-ceste smanjuje od 30.000,000 kuna na 20.000,00 kuna, a konto donacija Osnovnoj školi povećava se od 10.000,00 kuna na 20.000,00 kuna.

Konto asfaltiranje nerazvrstanih cesta smanjuje se od 300.000,00 kuna na 250.000,00 kuna, a konto gradnja Vatrogasnog doma povećava se od 20.000,00 kuna na 70.000,00 kuna.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o proračunu općine Bol za 2015. godinu u iznosu 21.332.000,00 kuna, a ista će biti objavljena u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

a) Nakon provedene rasprave financijski plan Općine Bol za razdoblje 2015-2017. je JEDNOGLASNO prihvaćen, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

b) Odluka o investicijama Općine Bol za razdoblje 2015-2017 je JEDNOGLASNO donesena, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

c) Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu je JEDNOGLASNO prihvaćen, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

d) Program održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini usvojen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

e) Plan javne nabave Općine Bol za 2015. godinu prihvaćen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

f) Odluka o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2015. godini je JEDNOGLASNO usvojena, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

g) Odluka o javnim potrebama u kulturi za 2015. godinu je JEDNOGLASNO prihvaćena, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

h) Odluka o javnim potrebama u športu za 2015. godinu je donesena JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

i) Odluka o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2015. godinu je JEDNOGLASNO donesena, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

j) Plan korištenja sredstava boravišne pristojbe je JEDNOGLASNO usvojen, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

h) Vijeće Općine Bol je JEDNOGLASNO donijelo predloženi Zaključak o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2015. godinu.

l) Odluka o izvršenju proračuna Općine Bol za 2015. godinu je donesena JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

POD 3)

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2015. godini vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 5 i 6)

Vijećnici su JEDNOGALSNO ovlastili Povjerenstvo za imenovanje ulica da samostalno odrede ime ulici u naselju Bol koja počinje od ulice Hrvatskih domobrana prema sjeveru u dužini od oko 100 metara, kako bi investitor izgradnje kuće u toj ulici mogao nesmetano ishoditi građevnu dozvolu.

Ostala imenovanja ulica će se vršiti po redovno propisnoj proceduri.

 

Vijećnici su na kraju načelniku postavili nekoliko pitanja odnosno prijedloga.

Tako je Ivica Šćepanović upozorio na potrebu uklanjanja dvaju borova poviše Benačice koji predstavljaju opasnost za prolaznike, poglavito za školsku djecu.

Tomi Fabijanović je pitao zašto općina ne sufinancira doček Nove godine na Bolu.

Načelnik je kazao da se to već pokušalo učiniti, ali da nije bilo uspjeha. Također je kazao da nitko od privatnih ugostitelja nije iskazao interes za organizaciju dočeka uz sufinanciranje općine.

Branko Mikulić je pitao kada će biti iscrtana cesta Bol-Gornji Humac jer slijede gore vremenske prilike (poledica, magla i sl.), a cesta nije obilježena.

Načelnik je odgovorio da radnici Hrvatskih cesta većinom angažirani na autocesti, ali da ih uskoro možemo očekivati na Braču.

Matko Baković je pitao kada će biti završena geodetska izmjera šumice ispod Doma staraca.

Načelnik je kazao da je geometar već izišao na terena, da je na terenu bio i projektant koji će izraditi glavni projekt i troškovnik uređenja Šumice.

 

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09i 11/14) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

II. dio sjednice završen 15. prosinca 2014. godine u 19.15 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content