Zapisnik sa 10. sjednice vijeća 2013.

Zapisnik sa 10. sjednice vijeća 2013.
13. siječnja, 2014. u 13:17:45

 
alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/13-01/153
Ur. broj: 2104/02-13-02/01
Bol, 17. prosinca 2013. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 10/2013 sjednice općinskog Vijeća održane dana 16. prosinca 2013. godine, sa početkom u 16.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Frane Lukšić, Dinko Karninčić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Jakov Okmažić, Sani Bodlović i Ivica Ščepanović.

 

Izočni: Srečko Karmelić- opravdano.

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Tomislav Marčić – direktor KJP Grabov rat, Neda Kraljević – voditeljica računovodstva JUO Općine Bol (točke 1. i 2. Dnevnog reda), Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

 

B) Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je izvijestio nazočne da je došlo do zastoja u realizaciji kredita za restrukturiranje KJP Grabov rat.

Naime, Odsjek za zemljišne knjige Općinskog suda u Supetru je donio rješenje kojim se odbija prijedlog Banke kovanica d.d. za uknjižbu založnog prava na nekretnini čest. zgr. 520 k.o. Bol (zgrada policije na Bolu) u vlasništvu Općine Bol, zbog toga što Općina Bol nije provela postupak javne nabave za opterećivanje ove nekretnine.

Načelnik je kazao da će se općina žaliti na navedeno rješenje jer javnu nabavu je provela tvrtka Grabov rat koja je korisnik kredita, te da se nada da će drugostupanjsko tijelo dopustiti uknjižbu hipoteke na zgradu policije, te da će se u konačnici realizirati kredit za restrukturiranje tvrtke Grabov rat.

Načelnik je kazao da je ishođena lokacijska dozvola za izgradnju Vidikovca naviše Bola te da se početak radova očekuje u proljeće 2014. godine.

Načelnik je rekao da će se dana 27. prosinca održati redovita koordinacija predstavnika izvođača radova, općine i nadzora vezano uz izgradnju kanalizacijskog sustava na Rivi.

Kazao je radovi napreduju po planu, te da će uskoro započeti radovi u ulici Račić.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je u tijeku čišćenje i uređenje istočne prostorije na gornjem katu Gotičke kuće koja će biti dana na korištenje općinskoj knjižnici za depo knjiga.

Načelnik je rekao da je općina Bol izradila projektnu dokumentaciju za uređenje bujice iza plaže Zlatni rat, a da će Hrvatske vode Split uskoro početi realizaciju projekta uređenja bujice.

Načelnik je također kazao da je dovršena projektna dokumentacija uređenja Doma kulture, te da će se uskoro održati sastanak sa članovima obitelji Kraljević koji su jednim malim dijelom uknjiženi kao vlasnici dijela zgrade Doma kulture.

Načelnik je također kazao da se za iduće ljeto planira preregulacija prometa u centru mjesta, odnosno da se više neće dopuštati ulazak velikih opskrbnih kamiona u centar mjesta.

Načelnik je istaknuo da je zbog toga organiziran sastanak sa predstavnicima tvrtke Konzum d.d. koja ima supermarket u centru mjesta. Na tom sastanku će ih se obavijestiti o planovima uređenja prometa u Općini Bol.

 

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Matko Baković je pitao tko je nadležan za imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića.

Načelnik je odgovorio da je sukladno odredbama članka 37. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) propisano da ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića.

Vijećnik Dinko Karninčić je upozorio na česti izostanak katamarana, pa čak i kod povoljnih vremenskih uvjeta.

Načelnik je kazao da je razgovarao sa predstavnikom Jadrolinije te da ga je upozorio na ovaj problem.

Ante Mrvica koordinator Jadrolinije za splitsko plovno područje je kazao da odluku o uplovljavanju u bolsku luku donosi samostalno kapetan katamarana na temelju informacija o vremenu koje ima tri sata prije isplovljavanja, te da je ta odluka konačna. Zbog tog razloga dolazi do pogrešnih procjena.

Načelnik je istaknuo da je jedno od najboljih rješenja ovog problema nabavka katamarana koji ima bolje tehničke karakteristike i bolje manevarske sposobnosti.

Frane Lukšić je upozorio na bespravnu gradnju u mjestu, odnosno da i nakon zabrane inspektora Ministarstva graditeljstva pojedini investitori nastavljaju sa bespravnom gradnjom.

Doro Adulmar je također iznio mišljenje o ovom problemu te je kazao da su zakazali i zaposlenici općinske uprave, poglavito komunalni redar, te da bespravna gradnja predstavlja pljusku svim poštenim graditeljima na području općine.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da su zaposlenici općinske uprave pravodobno napravili svoj posao, odnosno prijavili bespravnu gradnju što je u njihovoj nadležnosti, a sve ostalo da je u nadležnosti inspektora Ministarstva graditeljstva.

Dinko Karničić je predložio da se ugostiteljima koji djelatnost obavljaju cijelu godinu omoguće određene beneficije kod plaćanja javne površine.

Također se spominjalo mogućnost uvođenja beneficija za pojedina deficitarna zanimanja.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da se o toj temi treba podrobno razgovarati te je predložio održavanje posebne tematske sjednice vijeća početkom 2014. godine.

Vijećnici su jednoglasno podržali ovaj prijedlog.

 

D) Prihvaćanje zapisnika sa 9/2013 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 9/13 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 9/13 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (vijećnik Ivica Ščepanović suzdržan zbog izočnosti sa prošle sjednice vijeća).

 

E) Dnevni red, kao što je predložen u materijalima, je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

1. Rasprava i donošenje odluke o trećem rebalansu proračuna općine Bol za 2013. godinu

 

2. Rasprava i donošenje odluke o proračunu općine Bol za 2014. godinu

 

a) Rasprava i donošenje odluke o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2014-2016

b) Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2014-2016.

c) Rasprava i donošenje odluke o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godinu

d) Rasprava i donošenje odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu

e) Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2014.godinu

f) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2014. godini

g) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2014.godinu.

h) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2014.godinu

i) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2014. godinu

j) Rasprava i donošenje odluke o rasporedu sredstava boravišne pristojbe za 2014. godinu.

k) Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna općine Bol za 2014. godinu

l) Rasprava i donošenje odluke o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2014. godinu

 

3. Rasprava i donošenje odluke o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol u 2014. godine.

 

4. Rasprava i analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol za 2013. godinu.

 

5. Rasprava i donošenje odluke o biranju povjerenstva za športske aktivnosti na području općine Bol.

 

POD 1)

Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je obrazložila potrebu donošenja trećeg rebalansa proračuna Općine Bol za 2013. godinu.

Budući da je poslovna godina pri kraju već se mogu sa velikom sigurnošću predvidjeti prihodi i rashodi po pojedinim kontima, Neda Kraljević predlaže prema tom nahođenju neka konta smanjiti, a neka povećati, kako bi poslovnu godinu završili sa realnim planom prihoda i rashoda.

Proračun za 2013. godinu planiran je po 2. rebalansu u iznosu od 21.694.188,00 kuna.

Na dan 10. prosinca 2013. godine je očito da se planirani prihodi od dotacija po raznim osnovama nisu ostvarili, stoga se predlaže smanjenje prihoda i rashoda u ukupnom iznosu od 4.838.720,00 kuna. Dakle, proračun će biti ostvaren u iznosu od 16.855.468,00 kuna

Predlaže se smanjenje prihoda iz slijedećih konta: porezi i kapitalne donacije.

Također se predlaže smanjenje rashoda po brojnim kontima.

Vijećnik Dinko Karninčić je pitao kako je potrošen višak od 300.000,00 kuna uprihođen od komunalne naknade.

Neda Kraljević je kazala da su rebalansom proračuna za taj iznos povećani i rashodi održavanja javnih površina, čistoće i sl.

Tomi Fabjanović je pitao zbog čega je došlo do povećanja troškova za usluge odvjetnika u iznosu od 110.000,00 kuna.

Neda Kraljević je kazala da ta stavka predstavlja trošak intelektualnih usluga, a do povećanja stavke je došlo zbog nepredviđenog plaćanja maritimne studije nove luke koju je izradio Pomorski fakultet iz Rijeke u iznosu od 80.000,00 kuna, te da su 30.000,00 kuna plaćene usluge odvjetnika Berigoja Vrsalovića za uspješno okončan višegodišnji spor za zgradu kina.

Doro Adulmar je zamolio da mu se dostavi ugovor zaključen između općine i odvjetnika Berigoja Vrsalovića o isplati tog odvjetničkog honorara.

Dinko Karninčić je pitao zbog čega općina Bol plaća odvjetničke usluge, a ima zaposlene pravnike i u Jedinstvenom upravnom odjelu i u tvrtki Grabov rat.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je obim poslova pravnika zaposlenog u Jedinstvenom upravnom odjelu drugačiji u odnosu na odvjetnika koji općinu zastupa u sudskim sporovima, te da je obim poslova pravnika zaposlenog u Jedinstvenom upravnom odjelu propisan općinskom Odlukom o unutarnjem redu („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 6/2010), a koji obavlja sve opće i pravne poslove te dio administrativnih poslova u donošenju rješenja, zaključaka i sl., vodi zapisnike, sudjeluje u pripremi donošenja odluka općinskog vijeća itd. Općina je angažirala više odvjetnika za zastupanje u više od 100 sudskih sporova koje vodi.

Matko Baković je primijetio da su sredstva predviđena za korištenje privatnog auta u službene svrhe premašena za 20.000,00 kuna, te da je i Centar za kulturu premašio budžet za 50.000,00 kuna.

Dinko Karninčić je ponovno spomenuo mogućnost nabavke službenog automobila koji bi za službene potrebe koristili svi dužnosnici i zaposlenici općine.

Doro Adulmar je kazao da smatra nabavku službenog automobila većim troškom od korištenja privatnog automobila u službene svrhe, ali da se načelnik treba racionalno ponašati kod korištenja svoga automobila u službene svrhe.

Tomi Fabjanović je pitao na što se odnosi stavka naknada štete pravnim i fizičkim osobama koja je povećana za 170.000,00 kuna.

Neda Kraljević je kazala da je od Općine Bol kao solidarnog sudužnika u ovršnom postupku naplaćena šteta nastala u požaru kod Supetra prije 15-tak godina. Općina Bol sada od ostalih bračkih općina i Grada Supetra kao sudužnika traži plaćanje njihovog udjela u nastalom trošku.

Frane Lukšić je pitao zbog čega je skinuto 200.000,00 kuna sa stavke donacija vrtiću.

Neda Kraljević je kazala da u ovoj godini nije realizirana planirana investicija rekonstrukcije potkrovlja Dječjeg vrtića.

Tomi Fabjanović je pitao zbog čega je stavka održavanje nerazvrstanih cesta povećana za 100.000, kuna.

Neda Kraljević je kazala da smo tih 100.000,00 kuna dobili od županije, a sredstva su namjenski potrošena.

Branko Mikulić je pitao zbog čega je stavka korištenje javnih površina-štekati umanjena za 200.000,00 kuna.

Neda Kraljević je odgovorila da je do umanjenja došlo zbog toga što općina ne naplaćuje štekat ispred pizzerije Studenac i Skalinada, već se po ugovoru vrši kompenzacija tog potraživanja i potraživanja prema općini, nastalog zbog uređenja javne površine.

Ivica Šćepanović je pitao zbog čega je smanjena stavka Vatrogasni dom za 50.000,00 kuna.

Neda Kraljević je odgovorila smo za Vatrogasni dom utrošili 50.000,00 kuna manje nego smo proračunom planirali.

Ivica Šćepanović i Matko Baković su kazali da je prijedlog rebalansa proračuna koji je dostavljen u materijalima nepregledan, te da se ubuduće radi u excel tablici.

Doro Adulmar je upozorio voditeljicu računovodstva da ubuduće kvalitetnije i razumljivije priprema materijale za vijećnike.

Doro Adulmar je naglasio da budžet nije mrtvo slovo na papiru, već da po njemu trebaju raditi svi zaposlenici općine te općinskih ustanova i tvrtki.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je pozvao vijećnike da izglasuju ovaj prijedlog trećeg rebalansa proračuna Općine Bol za 2013. godinu.

 

Odluka o trećem rebalansu proračuna Općine Bol za 2013. godinu je prihvaćena JEDNOGLASNO, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima na prošloj sjednici općinskog vijeća detaljno pojasnio sve prijedloge odluka ove točke dnevnog reda.

Proračun Općine Bol sastoji od prihoda u iznosu od 19.330.000,00 kuna i rashoda u iznosu od 19.330.000,00 kuna.

Izvorni prihodi u proračunu iznose oko 16.330.000,00 kuna jer se planiraju prihodi iz drugih proračuna u iznosu od 3.000.000,00 kuna. Ovi prihodi iz drugih proračuna ne ovise samo o Općini Bol već ovise ukupnom stanju privrede i stanju globalnih financija.

Naš izvorni proračun za 2014. godinu je se planira u razini ovogodišnjih prihoda.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je ukazao na manjkavosti financijskog plana Općine Bol za razdoblje 2014-2016.

Istaknuo je da svaku planiranu višegodišnju investiciju treba opisati i obrazložiti namjenu i cilj te investicije.

Smatra da investicija u gradnju Vidikovca, u gradnju nove kanalizacijske mreže u ulici Tina Ujevića i ulici Anđelika Rabadana te proširenje Rive na Račiću nisu dugogodišnje investicije jer se one moraju završiti u roku od nekoliko mjeseci od početka radova.

Kazao je da Šetnicu treba kontinuirano održavati, ali i napraviti projekt uređenja Šetnice koji će dati rješenje potpornih zidova, postavljanja ograde i uklanjanje štandova sa bižuterijom.

Što se tiče groblja predsjednik vijeća smatra da treba unaprijed znati koliko će koštati zemljište i koliko je moguće izgraditi novih grobnica.

Predsjednik vijeća također smatra da u višegodišnje investicije treba navesti otkup zemljišta za pročistač i već sada započeti sa izradom projektne dokumentacije jer već danas moramo znati kakav tip pročistača želimo jer bez ove investicije nema daljnjeg razvoja kvalitetnog turizma.

Ivica Šćepanović je istaknuo da sanacija potpornog zida u naselju Blato predstavlja prioritet u odnosu na druge slične projekte, te ističe da se realizacija tog projekta ne smije više odgađati.

I vijećnik Branko Mikulić je kazao da općina treba osigurati sredstava za kvalitetnu sanaciju potpornog zida u naselju Blato.

Dinko Karninčić je pitao zbog čega se za legalizaciju objekata planira uprihoditi samo iznos od 100.000,00 kuna.

Neda Kraljević je odgovorila da se od naplate kazne za nelegalnu gradnju planira uprihoditi 100.000,00 kuna, a da je planirani prihod od komunalnog doprinosa višestruko veći.

Dinko Karninčić je kazao da smatra da projekt uređenja Šetnice za Bol daleko značajniji i predstavlja veći prioritet od uređenja Vidikovca poviše Bola.

Načelnik je istaknuo da je Vidikovac specifičan objekt u promidžbenom smislu te se planira graditi dijelom iz sredstava općinskog proračuna, a dijelom uz sufinanciranje Hrvatskih cesta.

Načelnik je istaknuo da se općina prijavila na natječaj Fonda za energetsku učinkovitost za projekt modernizacije javne rasvjete na Šetnici, te da se iz sredstava Fonda planira sufinancirati modernizacija javne rasvjete na Šetnici. Nakon realizacije ovog projekta općina planira i druge faze uređenja Šetnice.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio vijećnicima da ne prihvate prijedlog odluke o proračunu općine Bol za 2014. godinu dok se ne nadopuni prijedlog financijskog plana Općine Bol za razdoblje 2014-2016.

Načelnik je predložio vijećnicima da usvoje odluku o proračunu općine Bol za 2014. godinu, jer je proračun prošao prvo i drugo čitanje na vijeću Općine Bol, i o njemu je Odbor za financije raspravljao dva puta, dok se financijski plan Općine Bol za razdoblje 2014-2016 može doraditi i usvojiti na slijedećoj sjednici vijeća.

Nakon ovih prijedloga uslijedilo je glasovanje o ovoj točci Dnevnog reda.

 

ZA donošenje odluke o proračunu općine Bol za 2014. godinu je glasovalo troje vijećnika, dok je 7 vijećnika bilo SUZDRŽANO.

Dakle, predloženi prijedlog proračuna općine Bol za 2014. godinu sa pratećim dokumentima nije prihvaćen.

 

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2014. godini.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2014. godini se donose sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja.

Sastavni dio Smjernica je i izvod iz proračuna Općine Bol po pozicijama namijenjenim za razvoj pojedinih dijelova operativnih snaga jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja.

Tako se u proračunu Općine Bol predviđa izdvajanje:

– za DVD Bol 380.000,00 kuna

– za Crveni križ Brač 40.000,00 kuna

– za Gorsku službu spašavanja 10.000,00 kuna

– oprema za stožer i postrojbu civilne zaštite 20.000,00 kuna

– za izradu Plana zaštite i spašavanja 20.000,00 kuna.

Budući da je sastavni dio Smjernica i izvod iz Proračuna, glasovanje o Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2014. godini će se provesti nakon usvajanja Proračuna Općine Bol za 2014. godinu.

 

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je izložio vijećnicima Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za 2013. godinu.

Općinsko vijeće općine Bol je na 4/2012 sjednici održanoj dana 20. srpnja 2012. godine donijelo Odluku o Prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za općinu Bol.

Načelnik općine Bol je donio Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Bol.

U izradi su Plan civilne zaštite za područje općine Bol i Plan zaštite i spašavanja za područje općine Bol.

Vijeće općine Bol je na sjednici dana 15. srpnja 2013. godine donijelo odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja u sastavu: Tihomir Marinković, Mate, Petrić, zapovjednik stožera, Doro Adulmar, Nikša Bjelobradić, Teo Bogunović, Tomislav Marčić, Ivica Ščepanović dr. Markica Tomić, Drago Jerkin i Danijela Mornar.

Načelnik općine Bol je dana 15. travnja 2013.godine donio Plan operativne provedbe programa aktivnosti iz zaštite od požara za 2013.godinu, a dana 30.travnja 2013. godine donio Plan motrenja, čuvanja i ophodnje, a dana 02. svibnja 2013.godine donio je i zaključak o motrilačko-dojavnoj službi za 2013. godinu.

Stožer zaštite i spašavanja općine Bol je na sjednici 08. svibnja 2013. godine donio odluku o pripremi protupožarne sezone u 2013. godini.

U Gornjem Humcu je stacionirana jedinica hitne medicinske pomoći koja obavlja prijevoz životno ugroženih pacijenata.

Utvrđuje se da u stanju neposredne prijetnje, veće nesreće i katastrofe određene usluge na moru mogu pružiti Nautic centar d.o.o.Bol i Big blue diving d.o.o. Bol, određene usluge na kopnu mogu pružiti Bilić d.o.o. Bol i Yekom d.o.o. Bol. Na usluzi može biti Društvo dobrovoljnih darovatelja krvi.

 

Vijećnici su Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za 2013. godinu prihvatili JEDNOGLASNO, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 5)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio imenovanje povjerenstva za šport koje bi kao radno tijelo vijeća Općine Bol razmatralo pitanja iz svog djelokruga, davalo vijeću prijedloge, savjete i mišljenja o unaprijeđeniju športskog života građana na području općine, pratilo i predlagalo mjere za unaprijeđenje športskih aktivnosti, te kontroliralo trošenje sredstava iz konta javnih potreba u športu, utvrđivalo program rada i pratilo učinkovitost športske škole u organizaciji sveučilišnog športskog saveza iz Splita.

Doro Adulmar je kazao da predsjednik povjerenstava mora biti vijećnik, dok ostali članovi ne moraju. Smatra da bi bilo poželjno da članovi povjerenstva budu osobe koje se bave sportom ili da makar aktivno prate sportska zbivanja te razumiju problematiku sporta.

 

Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za šport je odgođeno za neku od idućih sjednica vijeća. Predsjednik vijeća je predložio da se do tada obave razgovori sa mogućim kandidatima za članove ovog povjerenstva.

 

Sjednica je završila u 17.45 sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content