Zapisnik sa 10. sjednice vijeća 2010.

6. prosinca, 2010. u 12:55:22

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL
Klasa: 021-05/10-01/301
Ur. broj: 2104/10-02/01
Bol, 16. rujna 2010. godine
Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  10/2010 sjednice općinskog Vijeća održane dana 10. rujna 2010. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.
Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Boris Škrbić, Srečko Karmelić, Jakša Marinković Tomić. 
Izočni: – 
Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Jadranka Nejašmić- ravnateljica Hrvatske čitaonice (dio sjednice pod B),  Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.
A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.
B) usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol između dvije sjednice vijeća, vijećnička pitanja, pozvani: direktor KJP Grabov rat i ravnateljica općinske knjižnice Jadranka Nejašmić.
Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je izvijestio vijećnike da je, prije početka ove sjednice, zaprimio dopis direktora KJP Grabov rat d.o.o. Tomislava Marčića u kojem se je direktor, zbog zdravstvenih razloga, ispričao za nedolazak na ovu sjednicu vijeća.
Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol između dvije sjednice vijeća:
Načelnik Tihomir Marinković je izrazio zadovoljstvo ovogodišnjom turističkom sezonom, te je istaknuo da će ona, prema dosadašnjim statističkim pokazateljima, biti uspješnija za nekoliko postotaka nego prošlogodišnja.
Načelnik je izvijestio nazočne da su Bol posjetile dvije turističke patrole, ali da još nisu poznate njihove ocjene Bola kao turističke destinacije. Načelnik je kazao da će  vijećnike naknadno izvijestiti o ocjenama ovih turističkih patrola.
Načelnik je podsjetio vijećnike da je nedavno održana ponovljena javna rasprava o UPU-u naselja Bol, te da su zaprimljene primjedbe građana.
Načelnik je najavio da će se do kraja idućeg tjedna sastati Odbor za prostorno planiranje, te da će dati odgovore na izjavljene primjedbe.
Također je najavio je da se do Nove godine, nakon pribavljanja svih potrebnih suglasnosti,  može očekivati stupanje na snagu UPU-a naselja Bol.
Pitanja vijećnika, prijedlozi i primjedbe vijećnika:
Vijećnik Vinko Kraljević je pitao predsjednika vijeća kolika je plaća direktora KJP Grabov rat, odnosno da li je plaća direktora povećana dolaskom Tomislava Marčića na tu funkciju.
Načelnik je podsjetio vijećnika Vinka Kraljevića da se vijećnička pitanja postavljaju načelniku, a ne predsjedniku vijeća, te je vijećnik ostao bez odgovora na postavljeno pitanje.
Vijećnik Jakša Marinković Tomić je primijetio da, iako se svi deklaratorno zalažemo za produžetak turističke sezone, već krajem kolovoza došlo do ukidanja raznih kulturnih  sadržaja i prekida održavanja ribarskih večeri, dok je još polovinom kolovoza Bol ostao bez turističkih prospekata. Izrazio je mišljenje da Bol kao turistička destinacija nije na visini zadatka.
Načelnik je kazao da je, prema njegovim saznanjima, do ukidanja ribarskih večeri došlo zbog slabog interesa gostiju za gastronomsku ponudu ugostitelja koji su sudjelovali u toj manifestaciji. Također je rekao da je o toj temi razgovarao sa ravnateljem Centra za kulturu, te da su zaključili da će se ribarske večeri dogodine morati bolje organizirati i duže održavati.
Što se tiče turističkih prospekata, načelnik je rekao da je dan nalog za reprint istih, te da će pitanje o odgovornosti za propust, odnosno za nestanak prospekata usred turističke sezone, postaviti na vijeću Turističke zajednice.
Jakša Marinković Tomić je pitao načelnika što je općina poduzela po pitanju bespravnog parkinga na početku Šetnice uz državnu cestu kod kuće Džamonja.
Načelnik je odgovorio da je općinska upravu uputila prijave o tome na tri adrese, te da je zaprimljen odgovor Ministarstava kulture koje je odgovorilo da za navedenu problematiku nije nadležno, dok se na dva odgovora još čeka.
Jakša Marinković Tomić je također upozorio na bespravno korištenje Šumice kod Bijele kuće za parking automobila i brodova.
Načelnik je odgovorio da taj prostor nije u nadležnosti općine, ali da ga općina ipak čisti i održava dok se ne utvrdi titular vlasništva. 
Vijećnik Vice Klapež je pitao načelnika odakle sredstva za sufinanciranje ljetnog karnevala, te je podsjetio da je načelnik ranije govorio da općina, zbog krize, nema novca za tu namjenu.
Načelnik je odgovorio da će općina Bol, TZO Bol i Centar  za kulturu sufinancirati troškove ljetnog karnevala u ukupnom iznosu od 19.000,00 kuna.
Na taj način tradicija se neće prekinuti, ali će se karneval održati u skromnijem obimu. 
Načelnik je kazao da će inzistirati da slijedeće godine organizator ove manifestacije bude Bolska karnevalska udruga, koja se još nije osnovala, i koja će službeno moći nastupati u traženju sponzora. Na taj način će se mnogim sponzorima biti u interesu prikazati sponzoriranje ove udruge kao troškovnu stavku, pa će općina trebati sufinancirati ovu manifestaciju u manjem iznosu nego danas.
Vice Klapež je kazao da su mnogi Boljani ovo ljeto ostajali bez karata za katamaran.
Rekao je da je o tom problemu pisao na mnoge adrese.
Agencija za linijski prijevoz mu je odgovorila da je katamaranski prijevoz organiziran prvenstveno za potrebe domicilnog stanovništva, te da prodaja karata trebala biti organizirana na način da se omogući otočanima da kupe kartu do polaska katamarana.
Zamjenik načelnika Mate Petrić smatra da bi bilo neprimjereno da gosti ostaju bez karata za katamaran, a da domaće stanovništvo dođe poslije tih gostiju i da mogu kupiti kartu.
Vijećnik Matko Baković je pitao kada će općina zaposliti prometnog redara, te je upozorio da tijekom turističke sezone u mjestu ima puno parkiranja na nedopuštenim i opasnim pozicijama.
Načelnik je odgovorio da se za sada ne planira zapošljavanje prometnog redara, da  dio poslova prometnog redara odradi policija, te da postoji mogućnost zapošljavanja jednog prometnog redara za područje više bračkih općina.
Vijećnik Branko Mikulić je pitao da li postoji mogućnost uvođenja još jedne koncesije za vlakić koji bi vozio od Samostana obilaznicom do plaže Zlatni rat.
Načelnik je odgovorio da ta mogućnost postoji, ukoliko za to postoji interes korisnika odnosno investitora.
Vijećnik Boris Škrbić je pitao što su poduzele općinske službe da bi se noću poštivao javni red i mir u mjestu.
Načelnik je kazao da je općina poduzimala brojne mjere kako bi se poštivao javni red i mir, a naročito kako bi se smanjila prekomjerna buka iz pojedinih ugostiteljskih objekata.
Pročelnik Stipe Karmelić je rekao da je općina uputila brojne prijave nadležnim institucijama (inspektoratu, policiji, sanitarnoj inspekciji i Vladi RH), a komunalni redar je prekršiteljima općinskih odluka poslao više obaveznih prekršajnih naloga. 
Pročelnik je, također, kazao da je sanitarna inspekcija intervenirala 6. i 13. kolovoza, te da je prvi put ugostiteljskim objektima Varadero i Marinero naplatila 1.000,00 kuna kazne, a da je drugi put naredila ovim ugostiteljskim objektima zatvaranje do usklađivanja zvučnika sa zakonskim odredbama. Pročelnik je konstatirao da je od 14. kolovoza, dakle od zadnje intervencije sanitarne inspekcije, buka u mjestu značajno smanjena.
Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je kazao vijećnicima  da je na ovu  sjednicu vijeća pozvana i ravnateljica Hrvatske čitaonice Jadranka Nejašmić.
Predsjednik vijeća je napomenuo da se gospođa Nejašmić u više navrata tijekom ljeta pismeno obraćala vijećnicima kako bi izložila probleme Hrvatske čitaonice na Bolu.
Budući da vijećnici nisu imali pitanja za ravnateljicu, predsjednik vijeća ju je pozvao da se usmeno obrati vijećnicima.
Ravnateljica Hrvatske čitaonice Jadranka Nejašmić je predložila da predsjednik vijeća zakaže tematsku sjednicu vijeća o problemima općinske knjižnice, te je  predložila da se ista održi u prostorijama same knjižnice. Pozvala je vijećnike da prethodno posjete knjižnicu kako bi mogli kvalitetno razgovarati o ovoj temi.
Predložila je da se hitno donese rebalans proračuna te da se za  ukupno 30.000,00 kuna  poveća iznos namijenjen za materijalne troškove u knjižnici (nabavka knjiga, uredski materijal, struja, telefon i sl.).
Ravnateljica je izvijestila općinsko vijeće da je samovoljno zaposlila jednu sezonsku djelatnicu, koja joj je bila neophodna tijekom ljeta, te je zamolila vijeće da joj retroaktivno usvoje zahtjev za zapošljavanjem iste kako bi joj mogla isplatiti honorar.
C) Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 8/10 i 9/10 sjednice Općinskog vijeća, također je utvrdio da nema  usmenih primjedbi na zapisnik.
Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.
Zapisnik sa 8/10 i 9/10 sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno.
D) Dnevni red, kao što je predložen u materijalima je prihvaćen  jednoglasno, te glasi:
1. Izvješće načelnika općine Bol o radu u razdoblju od siječnja do lipnja 2010. godine.
2. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2010. godinu,
3. Rasprava i donošenje odluke o biranju članova Odbora za financije i proračun,
4. Rasprava o prijedlozima za izradu novih i za izradu izmjena i dopuna postojećih prostornih planova,
5. Rasprava i donošenje odluke o izradi izmjena i dopuna PPU-a općine Bol,
6. Rasprava i donošenje odluke o izradi izmjena i dopuna DPU-a Gospojica –Muškat,
7. Rasprava i donošenje odluke o izradi DPU-a Kupina istok (Kupina osim parkirališta), 
8. Rasprava i donošenje odluke o izradi DPU-a Groblja Sv. Lucija,
9. Rasprava i donošenje odluke o ukidanju statusa javnog dobra za čest.zemlj. 6135 i 674 k.o.Bol,
10. Rasprava i donošenje odluke o koeficijentima za obraćun plaće službenika i namještenika ,
11. Rasprava i donošenje odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika,
12. Rasprava i donošenje odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanju radnog odnosa,
13. Rasprava i donošenje odluke o uvjetima i načinu držanja pasa,
14. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju članova skupštine LAG-a.
DNEVNI RED:
POD 1)
Načelnik Tihomir Marinković je vijećnicima izložio izvješće o radu načelnika Općine Bol u razdoblju od siječnja do lipnja 2010.godine.
Načelnik je kazao da je u razdoblju od siječnja do lipnja 2010. godine održano sedam sjednica općinskog vijeća općine Bol. Na svakoj sjednici je izvješćivao vijećnike o radu, a vijećnici su redovno postavljali pitanja i dobivali odgovore radi bolje informiranosti.
Početkom godine su obavljeni obimni radovi na proširenju i uređenju poljskih-protupožarnih putova na Glavici-Njivi-Sarbunalu-Obličju. Početkom godine su napravljene dvije dionice potpornog zida po 30 m dužine prema crkvici Sv. Lucije. Izgrađena je nova vodovodna  mreža u dužini od oko 300 m na obilaznici. Nabavljena je nova komunalna oprema. Uređena je ulica Put ruža.
Pokrenuta je procedura za rješavanje stambenih pitanja putem Programa društveno poticajne stanogradnje.
Izrađena je projektna dokumentacija i ishođene su lokacijske dozvole za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacijske mreže u Bolu i u Murvici.
Općina Bol i TZO Bol su se predstavile na turističkim sajmovima u Zagrebu, Moskvi i Beogradu. Ovogodišnja kulturno-zabavna ponuda je obogaćena sa Festivalom IMENA i Fashion Week-endom na plaži Zlatni rat.
Završena je nova katastarska izmjera dijela k.o. Bol, ali zbog zabrane zapošljavanja novih djelatnika u državnim službama, za sada ne postoji mogućnost provođenja javne rasprave i završetka ovog projekta.
Općina Bol je uputila dopis Vladi RH radi sporazumnog rješavanja spora oko kompleksa hotela Bijela kuća.
Općina Bol je provodila mnoge mjera za održavanje komunalnog reda, javnog reda i mira i mjere zaštite od buke, ali bez većeg angažiranja državnih institucija ove mjere se teško provode.
Održavanje komunalne infrastrukture je u nadležnosti općinske tvrtke Grabov rat d.o.o. koja komunalnu infrastrukturu održava prema programu korištenja sredstava od komunalne naknade. Načelnik je kazao smatra da bi održavanje komunalne infrastrukture trebalo biti na višem nivou.
Javne potrebe građana u kulturi, u predškolskom odgoju, u športu i u protupožarnoj zaštiti su redovno servisirane. Za socijalne potrebe građana i za studenske potpore su utrošena planirana  sredstva. 
Načelnik je podsjetio da je on po zakonu ujedno i predsjednik TZO Bol. Kazao je da je brinuo o funkcioniranju rada Turističke zajednice i jedinstvenog upravnog odjela općine Bol.
Također da je održavao kontakte sa odgovornim osobama u SDŽ, u državnim institucijama i na nivou otoka Brača. 
Smatra da su svi ti zajednički napori rezultirali dobrom pripremom turističke sezone 2010. godine.
Jakša Marinković Tomić je pitao zbog čega je došlo do zastoja u izgradnji potpornih zidova prema Sv. Luciji.
Načelnik je odgovorio da je do zastoja došlo zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, odnosno što pojedini vlasnici zemljišta na tom području ne dopuštaju gradnju zida preko svoga zemljišta.
Jakša Marinković Tomić je pitao kada će se završiti nova katastarska izmjera.
Načelnik je odgovorio da je završena nova katastarska izmjera dijela k.o. Bol, te da je ovjeren katastarski elaborat, ali zbog zabrane zapošljavanja novih djelatnika u državnim službama, za sada ne postoji mogućnost provođenja javne rasprave i završetka ovog projekta.
Jakša Marinković Tomić je pitao načelnika kako ocjenjuje ovogodišnje komunalno uređenje mjesta.
Načelnik je odgovorio da smatra da je kvaliteta komunalnog uređenja mjesta nešto slabija nego prethodne dvije godine. 
Načelnik je također kazao da nije u potpunosti zadovoljan radom direktora KJP Grabov rat d.o.o. i njegovog zamjenika, na angažiranju komunalnog uređenja mjesta.
Istaknuo je  da je njegov cilj da uređenje mjesta iz godine u godinu bude što bolje.
Izvješće načelnika općine Bol o radu u razdoblju od siječnja do lipnja 2010. godine vijećnici su JEDNOGLASNO primili na znanje.
POD 2)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog prvog rebalansa proračuna općine Bol za 2010. godinu.
Prvim rebalansom proračuna općine Bol određuju se prihodi i rashodi općine Bol u iznosu od  19.280.000,00 kn. 
Ovim rebalansom proračuna planirani su prihodi i rashodi za uređenje azbestnog  krova na Dominikanskom samostanu u iznosu od 2.500.000,00 kuna.
Planira se uprihoditi 1.400.000,00 kuna od Fonda za zaštitu okoliša, a 1.100.000,00 od drugih sponzora. Također su planirani prihodi i rashodi za rekonstrukciju i ugradnju nove javne rasvjete od benzinske postaje do Biline kuće u iznosu od 360.000,00 kuna, te za ugradnju kontejnera za sakupljanje otpada Moloc u iznosu od 200.000,00 kuna. U ovom slučaju se planira od Fonda za zaštitu okoliša dobiti 60 % sredstava, a ostalo je osigurano iz općinskog proračuna.
Pročelnik je također naglasio da je ovim rebalansom proračuna u prihode i rashode obračunato uređenje ulice Put oleandera u iznosu od 1.660.000,00 kuna koja je uređena u toku 2009. godine, ali je računovodstveno provedena početkom 2010. godine.
Uzimajući sve gore navedeno u obzir možemo očekivati da će realni prihodi i rashodi  u 2010. godini iznositi oko 15.000.000,00 kuna.
Vijećnici Jakša Marinković Tomić i Jakov Okmažić su pitali kako se troše sredstva od prireza uvedenog za uređenje Doma kulture.
Načelnik je odgovorio da je od tvrtke Zlatni rat kupljen kompleks restorana „Dva ferala“ koji je sastavni dio Doma kulture, napravljen je izvedbeni projekt uređenja Doma kulture, a dio sredstava se utroši i na tekuće održavanje zgrade Doma kulture, te je vjerojatno da se do danas više sredstava utrošilo za Dom kulture nego što se uprihodilo od prireza.
Boris Škrbić je kazao da građani imaju pravo znati kako se konkretno troše sredstva prireza
Vice Klapež je kazao da je gospođa Jadranka Nejašmić tražila još sredstva za normalno funkcioniranje knjižnice.
Načelnik je odgovorio da je ovim rebalansom planirano odobriti još 30.000,00 kuna za materijalne troškove knjižnice, u što ulaze troškovi nabavke knjiga, troškovi telefona , struje i drugi materijalni troškovi, ali ne i troškovi sezonske djelatnice koja je zaposlena bez našeg odobrenja.
Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je predložio amandman na prvi rebalans proračuna općine Bol.
Naime, predložio je da se u prihodovnoj strani Proračuna u dijelu Prihoda iz drugih proračuna unese stavka prihoda u iznosu od 700.000,00 kuna od strane Splitsko-dalmatinske županije.
Nadalje, predložio je da se u rashodovnoj strani Proračuna u dijelu rashoda za dotacije unese  stavka rashoda „Dotacija za dokapitalizaciju Grabov rat d.o.o.“ u iznosu od 700.000,00 kuna.
Amandman na prvi rebalans proračuna usvojen je JEDNOGLASNO.
Nakon prihvaćenog amandmana vijećnici su glasovali o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2010. godinu, sa planiranim prihodima i rashodima u iznosu 19.980.000,00 kuna.
Odluka o prvom  rebalansu proračuna općine Bol za 2010. godinu  je donesena sa 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV,  te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
POD 3)
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Zvonko Marić je u ime Odbora predložio slijedeće osobe za članove Odbora za financije i proračun:
1. Jakša Marinković Šimić-predsjednik
2. Mariči Šćepanović- član
3. Marko Vlastelica-član
4. Mate Petrić-član
5. Tihomir Marinković-član
Odluka o biranju članova Odbora za financije i proračun donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
POD 4)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio da na temelju članka 81. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji vijeće najmanje jedanput godišnje mora odlučivati o pristiglim prijedlozima za izradu novih i za izradu izmjena i dopuna postojećih prostornih planova.
Pročelnik je kazao da je od stupanja na snagu našeg PPU od 01. siječnja 2008. godine općinska uprava zaprimila dvadesetak prijedloga za njegove izmjene i dopune.
Svi ovi zahtjevi se mogu grupirati u tri skupine i to: zahtjevi za izmjene i dopune tekstualnog dijela plana radi legalizacije objekata u postojećoj građevnoj zoni, a koji nisu izgrađeni u skladu sa važećim propisima, zahtjevi za proširenje postojeće građevne zone radi legalizacije nelegalnih objekata ili radi nove izgradnje, te zahtjevi za ispravkom tehničkih, grafičkih i tekstualnih pogrešaka u UPU-u općine Bol.
Pročelnik je rekao da se Prostorni plan uređenja općine Bol može mijenjati i nadopunjavati radi usklađenja sa planom višeg reda, radi uklanjanja tehničkih, grafičkih i tekstualnih pogrešaka i radi planiranja novih sadržaja, koji u planu danas ne postoje, a neophodni su za daljnji razvoj općine Bol.
Sve izmjene i dopune se moraju izvoditi u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.
Izgrađenost svih zona građevinskog područja naselja Bol iznosi 79,55 %, a izgrađenost mješovite zone iznosi 79,1%.
Dakle, još je ostalo oko 1,0 hektar za izgradnju, da bi se dostigao uvjet za eventualno proširenje stambene zone.
Turistička zona na  Drasinu je izgrađena 0%, te ne postoji mogućnost određivanja novih turističkih zona izvan naselja.
Za Murvicu je u tijeku izrada UPU- Etno-eko sela Murvica, te u Murvici nije moguće širenje građevne zone.
Pročelnik je kazao da općina Bol za sada ne ispunjava zakonske pretpostavke za proširenje niti stambene niti turističke zone, a kada se za to postignu uvjeti vijeće općine Bol mora poštovati sve planove višeg reda.
Područje plaže Zlatni rat do Vidove gore je Prostornim planom SDŽ predviđeno za zaštitu, te je u tijeku izrada elaborata o opravdanosti zaštite tog područja.
Do proglašenje ovog područja zaštićenim krajolikom, zemljište iznad plaže Zlatni rat ima status poljoprivrednog zemljišta na kojem nije moguća nikakva izgradnja.
Kada se ovo područje proglasi zaštićenim krajolikom, onda je izrada PPPO-a zaštićenog područja u nadležnosti županijskog Zavoda za prostorno uređenje.
Pročelnik Stipe Karmelić je izvijestio vijećnike da je prijedlog načelnika je da vijeće općine Bol donese slijedeće  Odluke o izradi:
1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bol
2. Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja Gospojica-Muškat
3. Detaljni plan uređenja Kupine (osim parkirališta) 
4. Detaljni plan uređenja Groblja.
POD 5)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o izradi izmjena i dopuna PPU-a općine Bol.
Pročelnik je kazao da se izmjene i dopune PPU-a općine Bol predlažu:
– zbog  legalizacije nekih objekata u postojećoj građevnoj zoni, koji su izgrađeni do 1. siječnja 2008. godine, a koji nisu izgrađeni u skladu sa tada važećim propisima, i to po sljedećim uvjetima: ako je površina građevinske parcele do 30% manja od minimalne površine propisanom PPU-om općine Bol, ako je koeficijent izgrađenosti do 30% veći od maksimalno dopuštenog PPU-om općine Bol, ako je katnost (osim u zonama zaštite kulturne baštine) do Po+P+2, ako je izgrađena visina građevine do 11,50 m , ako je udaljenost izgrađene građevine od rubova čestice do 30% manja od minimalne udaljenosti propisane PPU-om općine Bol, ako izgrađena građevina ima 1 parking ili garažno mjesto po stambenoj jedinici… 
– radi ispravaka tehničkih i grafičkih pogrešaka u PPU-u općine Bol u postojećoj građevnoj zoni, i to: na “Šumića njivi”, kod kampa “Kito”…
– radi ispravaka tekstualnih pogrešaka u PPU-u općine Bol, i to: izgradnja izvan građevinske zone, opis ulica i parkirališta…
– radi legalizacije suterena, luminara, balkona i balkonskih vrata… izgrađenih do 1. siječnja 2008.  
– radi nadopuna PPU-a općine Bol sa odredbama o civilnoj zaštiti, o skloništima…
– te radi ucrtavanja poljskih putova i lokalnih cesta u PPU općine Bol izvan građevne zone, što je uvjet za dobivanje bespovratnih sredstava od EU, te za ucrtavanje sidrišta u akvatoriju bolske općine. 
Pročelnik je nadalje kazao da se izmjene i dopune PPU-a općine Bol se predlažu sa ciljem  legalizacije nekih objekata u postojećoj građevnoj zoni, koji su izgrađeni do 01. siječnja 2008. godine, a koji nisu izgrađeni u skladu sa tada važećim propisima, radi ispravaka tehničkih, grafičkih i tekstualnih pogrešaka u PPU-u općine Bol, te  radi ucrtavanja sidrišta, poljskih puteva i lokalnih cesta u PPU općine Bol, što je uvjet za dobivanje bespovratnih sredstava od EU. Na taj način će se vlasnicima objekata omogućiti legalizacija, poslovanje i trgovanje, što će posredno i neposredno doprinijeti povećanju budžeta općine Bol.
Budući da se  izmjene i dopune PPU-a odnose na  PPU koji je donesen tek prije dvije godine, nije potrebno  izraditi nikakve stručne podloge. 
Također nisu potrebna ni posebna stručna rješenja.
Katastarske planove područja obuhvata izmjena i dopuna PPU-a će izdati Državna geodetska uprava –Ispostava Supetar, a posebne geodetske podloge će izraditi ovlaštene geodetske tvrtke.
Podatke, planske smjernice i druge propisane dokumente za izradu izmjena i dopuna PPU-a iz područja svog djelokruga će se zatražiti od Hrvatskih šuma-Pogon Brač, Elektrodalmacije-Ispostava Supetar, Vodovoda Brač d.o.o. Supetar, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u SDŽ, Državnog zavoda za zaštitu prirode, Ministarstva kulture-Uprave za zaštitu prirode i Upravnog odjela za prostorno uređenje -Ispostava Supetar.
Za sve vrijeme izrade i donošenja izmjena i dopuna PPU-a općine Bol, mogu se izdavati akti kojima se odobravaju zahvati u prostoru odnosno građenje, prema važećem PPU-u općine Bol. 
Vijećnik Boris Škrbić je pitao kakve su konzekvence kršenja prostorno-planske dokumentacije.
Pročelnik je kazao da će prekršitelji za legalizaciju objekata trebati platiti  općini komunalni doprinos i kaznu državi u visini od 30% komunalnog doprinosa.
 Za Odluku o izmjeni i dopuni PPU-a Općine Bol su glasovala 4 vijećnika, dok je 7 vijećnika bilo SUZDRŽANO, dakle predložena odluka nije usvojena.
POD 6)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o izradi izmjena i dopuna DPU-a Gospojica –Muškat.
Obuhvat  izrade izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja „Gospojica -Muškat“ se poklapa sa granicama važećeg DPU-a Gospojica Muškat..
U obuhvatu izrade izmjena i dopuna DPU-a „Gospojica – Muškat“ je izgrađeno oko 50 % zemljišta, ostalo zemljište predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište. 
Cilj izrade ovih izmjena i dopuna  DPU-a je omogućavanje izgradnje stambene kuće na građevinskoj parceli br.15, te prevladavanje poteškoća koje su nastale u provođenju DPU-a, a radi bržeg uređenja sjeverne strane bolske šetnice.
Za izradu izmjena i dopuna ovog DPU-a nije potrebno izraditi nikakve stručne podloge.
Za izradu izmjena i dopuna ovog DPU-a nije potrebno izraditi više stručnih rješenja.
Potrebne izvatke iz katastarskog plana će izdati ured Državne geodetske uprave iz Supetra, a geodetske podloge će izraditi ovlaštene osobe.
Posebne zahtjeve za izradu izmjena i dopuna DPU-a „Gospojica -Muškat“ će se zatražiti od Elektrodalmacije pogon Brač, Vodovoda Brač d.o.o. Supetar, Hrvatske ceste i od Ministarstva kulture-Konzervatorskog odjela iz Splita.
Za vrijeme izrade i donošenja izmjena i dopuna DPU-a nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u ovom prostoru. 
Odluka o izradi izmjena i dopuna DPU-a Gospojica –Muškat donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
POD 7)
Pročelnik Stipe Karmelić je pojasnio vijećnicima razloge za donošenje odluke o izradi DPU-a Kupina istok (Kupina osim parkirališta).
Obuhvat detaljnog plana uređenja „Kupina istok“ se određuje opisno i to:
– sa južne i jugoistočne strane međa je ulica Hrvatskih domobrana i to od križanja sa D115 na zapadu do ulice Novi put na istoku.
– sa sjeveroistočne strane međa je ulica Novi put od križanja sa ulicom Hrvatskih domobrana na istoku, do križanja sa D 115 na sjeveru, 
– sa sjeverozapadne i zapadne strane međa je D 115 od križanja sa ulicom Novi put na sjeveru do križanja sa ulicom Hrvatskih domobrana na jugu,
– unutar gore opisanih međa, područje parkirališta na ulasku u mjesto nije u zahvatu ovog DPU-a, već će se za parkiralište na ulasku u mjesto donijeti odluka o izradi posebnog DPU-a. 
U obuhvatu DPU-a „Kupina istok“ je izgrađeno oko 50 % zemljišta, ostalo zemljište predstavlja neizgrađeno građevno zemljište sa tri bespravno izgrađena objekta.
Cilj izrade ovog DPU-a je urbanizacija zapadnog dijela Bola koja je neophodna radi urbanističkog  uređenja ulaza u Bol cestom D-115.
Za izradu ovog DPU-a nije potrebno izraditi nikakve stručne podloge.
Za izradu ovog DPU-a nije potrebno izraditi više stručnih rješenja.
Potrebne izvatke iz katastarskog plana će izdati ured Državne geodetske uprave iz Supetra, a geodetske podloge će izraditi ovlaštene osobe.
Posebne zahtjeve za izradu DPU-a „Kupina istok“ će se zatražiti od Elektrodalmacije pogon Brač, Vodovoda Brač d.o.o. Supetar, Hrvatske ceste i od Ministarstva kulture-Konzervatorskog odjela iz Splita.
Za vrijeme izrade i donošenja DPU-a nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u ovom prostoru. 
Vijećnik Jakov Okmažić je pitao da li će se donošenjem ovog DPU-a  omogućiti legalizacija bespravno sagrađenih objekata na tom području.
Pročelnik Stipe Karmelić je odgovorio da legalizacija bespravnih objekata neće ići automatizmom, te da će se uvjeti gradnje regulirati donošenjem predloženog Detaljnog plana uređenja.
Odluka o izradi  DPU-a Kupina istok (Kupina osim parkirališta) donesena je sa 9 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
POD 8)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima iznio uvodno obrazloženje odluke o izradi detaljnog plana uređenja novog groblja.
Pročelnik je podsjetio vijećnike na jednoglasno donesen Zaključak vijeća kojime se ovlašćuju  načelnik Općine Bol i Jedinstveni upravni odjel Općine Bol da nastave sa svim potrebnim radnjama kako bi došlo do izgradnje novog groblja  na lokaciji Sv. Lucija, kao što je predviđeno u PPU Općine Bol.
Pročelnik je kazao da je upravo donošenje ovog detaljnog plana jedna od potrebnih radnji koje vode do izgradnje novog groblja na lokaciji Sv. Lucija, odnosno da je donošenje ovog detaljnog plana preduvjet za izvlaštenje zemljišta potrebnog za groblje sukladno Zakonu o izvlaštenju.
Odluka o izradi detaljnog plana uređenja groblje Sv. Lucija se temelji na PPU općine Bol i na izvješću o stanju u prostoru općine Bol.
Obuhvat detaljnog plana uređenja groblja Sv.Lucije su upravo čestice zemlje 2734, 2735, 2736 2737, 2738, i dio 2742 (oko 1800 m2) sve k.o. Bol, sveukupno oko 1,2 hektara.
Zemljište predviđeno za izgradnju novog groblja je neizgrađeno, a može se opisati i kao zapušteno poljoprivredno zemljište.
Cilj izrade ovog DPU-a je konačno rješavanje problema groblja na Bolu, jer  postojeće groblje Majke Božje Milosne više desetljeća ne zadovoljava svojim kapacitetom niti pratećom infrastrukturom.
Za izradu ovog DPU-a nije potrebno izraditi nikakve stručne podloge.
Za izradu ovog DPU-a nije potrebno izraditi više stručnih rješenja.
Potrebne izvatke iz katastarskog plana će izdati ured Državne geodetske uprave iz Supetra, a geodetske podloge će izraditi ovlaštene osobe.
Posebne zahtjeve za izradu DPU-a groblja Sv.Lucija će se zatražiti od Elektrodalmacije pogon Brač, Vodovoda Brač d.o.o. Supetar, Hrvatske šume pogon Brač i od Ministarstva kulture-Konzervatorskog odjela iz Splita.
Rok za izradu ovog DPU-a je 60 dana.
Za vrijeme izrade i donošenja DPU-a zabranjeno je izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u ovom prostoru. 
DPU groblje Sv. Lucija će se financirati iz proračuna Općine Bol.
 Za Odluku o izradi detaljnog plana uređenja novog groblja je glasovalo 5 vijećnika, dok je 6 vijećnika bilo PROTIV predložene odluke,  dakle predložena odluka nije usvojena.
POD 9)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio razloge za donošenje odluke o ukidanju statusa javnog dobra za čest. zemlj. 6135 i 674 k.o.Bol.
Naime, ukidanje statusa javnog dobra i uknjižba vlasništva Općine Bol na tim česticama je nužan preduvjet za dobivanje građevinske dozvole za izgradnju kanalizacije na Bolu.
Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za čest. zemlj. 6135 i 674 k.o.Bol je donesena JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
POD 10) 
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.
Donošenje ove odluke predstavlja zakonsku obvezu, te se donosi zbog potrebe usklađenja postojeće odluke sa novim Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Predloženom odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bol.
Sukladno novom Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br 28/10.) koeficijent za obračun plaće određuje vijeće općine Bol na prijedlog načelnika, unutar raspona od 1,00 do 6,00.
Ovom odlukom koeficijent za obračun plaća u Jedinstvenom upravnom odjelu predlaže se u rasponu od 1,00 do 4,50, a ukupna mjesečna bruto plaća svih djelatnika i načelnika se povećava za ukupno cca 3.000,00 kuna.
Vijećnik Matko Baković je pitao zbog čega plaća svih djelatnika nije povećana u jednakom postotku.
Načelnik je odgovorio da se je predloženom odlukom vodilo više računa o složenosti poslova pojedinog radnog mjesta, odnosno o stručnoj spremi potrebnoj za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta.
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika donesena je sa 9 glasova ZA, dok su 2 glasa bila SUZDŽANA, a objavit će se  u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
POD 11)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
Naime, zbog donošenja novog Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 28/10) potrebno je uskladiti plaću načelnika sa odredbama novog zakona.
Predloženom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost obavljaju profesionalno te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa.
Tako se predviđa da za vrijeme obnašanja dužnosti, dužnosnici imaju :
1. prava na plaću
2. pravo na naknadu određenih materijalnih troškova
3. druga prava u svezi sa obnašanjem dužnosti.
Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenata i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20 %.
Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni
staž, utvrđen na temelju ove Odluke, bio veći od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom zakonom.
Osnovica za obračun plaća dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.
Odlukom o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“ br. 83/09) utvrđena je osnovica u visini od 4.630,14 kuna bruto.
Predviđeni koeficijenti za izračun plaća dužnosnika su:
1. općinski načelnik………………………..4,26
2. zamjenik općinskog načelnika………3,62 
Ovi predloženi koeficijenti predstavljaju zakonski maksimum. U ovom slučaju bi bruto plaća načelnika iznosila 19.724,40 kuna, a bruto plaća zamjenika načelnika 16.761,10 kuna.
Predloženom Odlukom se predviđa da dužnosnici imaju pravo na godišnji odmor, plaćeni i neplaćeni dopust i ostala materijalna prava, osim onih koja su izrijekom isključena samom Odlukom.
Navedena prava dužnosnici ostvaruju u skladu s propisima i općim aktima koji se odnose na službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela.
Nadalje, dužnosnici imaju pravo na naknadu troškova za službena putovanja i naknadu troškova prijevoza.
Dužnosnici za vrijeme trajanja mandata imaju pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja tijekom 24 sata.
Dužnosnici imaju pravo na korištenje službenog mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Općine Bol.
Pojedinačna rješenja o visini plaće odnosno naknade za rad i o ostvarivanju drugih prava dužnosnika utvrđenih ovom Odlukom donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Dužnosnici koji dužnost obavljaju profesionalno nakon prestanka obnašanja dužnosti ostvaruju pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 180 (stoosamdeset) dana od dana prestanka dužnosti i to u visini prosječne plaće, koja im je isplaćivana za vrijeme od 12 mjeseci koji su prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.
Prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.
Sredstva za ostvarivanje prava određenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračun Općine Bol.
Odluka o  plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
POD 12)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.
Prijedlogom odluke se predviđa mogućnost uvođenja naknade za rad općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa i naknade za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa.
Prema zakonskim odredbama naknada za rad načelnika odnosno zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, može iznositi najviše 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće općinskog načelnika odnosno zamjenika načelnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.
Predlaže se da naknada za rad općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa iznosi 6.000,00 kuna neto, a naknada za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa iznosi 2.000,00 kuna neto.
Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanju radnog odnosa je donesena sa 6 glasova ZA, 3 SUZDRŽANA glasa i 2 glasa PROTIV, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
POD 13)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio potrebu donošenja odluke o izmjenama i dopunama  odluke o uvjetima i načinu držanja pasa.
Naime, zbog donošenja novog Prekršajnog zakona (NN br. 107/07) potrebno je postojeću odluku, poglavito u prekršajnim odredbama, uskladiti sa odredbama ovog zakona.
Tako se predviđa povećanje novčanih kazni za prekršitelje odluke o uvjetima i načinu držanja pasa.
Novčanom kaznom od 500,00 do 10.000,00 kuna predviđa se kažnjavanje pravne osoba, novčanom kaznom od 300,00 do 5.000,00 kuna predviđa se kažnjavanje počinitelja prekršaja fizičke osoba obrtnika i osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti ako postupi protivno odredbama  odluke o uvjetima i načinu držanja pasa.
Novčanom kaznom od 100,00 do 2.000,00 kuna predviđa se kažnjavanje fizičke osoba koja postupi protivno odredbama navedenim u Odluci o uvjetima i načinu držanja pasa.
Odluka o  izmjenama i dopunama  odluke o uvjetima i načinu držanja pasa donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
Općinsko vijeće Općine Bol je na ovoj sjednici održanoj dana 30. srpnja 2010. godine    utvrdilo pročišćeni tekst Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa, načinu postupanja s neupisanim psima te napuštenim i izgubljenim životinjama a koji obuhvaća Odluku o uvjetima i načinu držanja pasa, načinu postupanja s neupisanim psima te napuštenim i izgubljenim životinjama  („Službeni glasnik“ br. 04/06), te njene danas usvojene izmjene i dopune.
POD 14)
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Zvonko Marić je u ime Odbora predložio slijedeće osobe za članove skupštine LAG-a:
1. Božo Sinčić
2. Tomislav Marčić
3. Vice Klapež
4. Mate Petrić
5. Krešimir Okmažić
6. Jakša Marinković Tomić
Predložena Odluka o biranju članova skupštine LAG-a donesena je sa 9 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
Na kraju sjednice predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je upoznao nazočne sa Zamolbom Tomislava Lončara koji moli općinsko vijeće da mu odobri financijsku pomoć neophodno potrebnu za operaciju očiju bolesnog sina Dominika.
Predsjednik vijeća je izrazio spremnost pomoći g. Lončaru, ali prije odobravanja financijske pomoći, želi razgovarati s njim jer postoji mogućnost da se taj operacijski zahvat izvede besplatno.
Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.
Sjednica je završila u 22.45 sata  
Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković 
Predsjednik vijeća:
Jakša Marinković-Šimić
Skip to content