Zapisnik sa 1. sjednice vijeća 2021.

Zapisnik sa 1. sjednice vijeća 2021.
22. ožujka, 2021. u 11:11:00

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/21-01/40

Ur. broj: 2104/02-21-02/01

Bol, 19. ožujka 2021. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 1/2021 sjednice općinskog Vijeća održane dana 18. ožujka 2021. godine, sa početkom u 17.30 sati, u prostorijama Doma kulture.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Milan Škrbić, Marjan Marjanović, Mate Petrić, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni: -.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher i Jadran Bašić – predstavnici medija.

 1. A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.
 2. B) Predsjednik vijeća Matko Baković je za 1/2021 sjednicu predložio slijedeći Dnevni red:
 1. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju Statuta općine Bol.
 2. Rasprava i donošenje odluke o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja groblja Sv. Lucije na Bolu.
 3. Rasprava i donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.
 4. Rasprava i donošenje Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Bol.
 5. Rasprava i donošenje odluke o prodaji 2/7 dijela čestice zemlje 2424/1 k.o. Bol.
 6. Rasprava i donošenje odluke o kupnji nekretnina (Put u Murvici).
 7. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o općim uvjetima parkiranja …(Ulica Gospe od sniga, Novi put).
 8. Rasprava i donošenje zaključka na temelju molbe Nede Kraljević za postavljanje montažne kućice.
 9. Rasprava i donošenje odluke na temelju molbe pekare Bol, za određivanje mjesta za prodaju putem kioska.(čest. zemlj. 6/1 k.o. Bol).
 10. Rasprava i donošenje odluke na temelju molbe Pere Nevistića, za prodaju putem kioska. (čest. zemlj. 896/3 k.o. Bol).

Ivica Šćepanović je predložio da se sa Dnevnog reda skine predložena točka 8. Rasprava i donošenje zaključka na temelju molbe Nede Kraljević za postavljanje montažne kućice, te da se utvrdi zakonitost donošenja takve odluke i nadležnost općinskog vijeća za njeno donošenje. Istaknuo je da je općinsko vijeće već donijelo sličnu odluku za postavljanje montažne kućice u Murvici te da je ta odluka bila predmet istrage policije  i Državnog odvjetništava.

Ivica Šćepanović smatra da nezakoniti prijedlozi odluka ne bi smjeli doći na Dnevni red općinskog vijeća.

Katarina Marčić je kazala, ukoliko se utvrdi da je ovaj prijedlog odluke nezakonit, treba poništiti odluku donesenu povodom zamolbe obitelji Pavišić za postavljanje mobilne kućice na čest. zem. 5748/3 k.o. Nerežišća.

Matko Baković je istaknuo da je policija odbacila kaznenu prijavu za nezakonito postupanje općinskog vijeća povodom zamolbe obitelji Pavišić za postavljanje mobilne kućice na čest. zem. 5748/3 k.o. Nerežišća. Istaknuo je da nije utvrđena ničija kaznena  odgovornost zbog donošenja te odluke.

Matko Baković je povukao predloženu točku 8. sa Dnevnog reda, te je kazao da će o ovoj zamolbi raspravljati na idućoj sjednici vijeća kada se utvrdi nadležnost vijeća za njeno donošenje te zakonitost njena donošenja.

 1. C) Primanje na znanje zapisnika sa 8/2020 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 8/2020 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Zapisnik je primljen na znanje sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19).

 1. D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća

Načelnik je rekao da se do ljeta očekuje ishođenje građevinske dozvole gradnju I. i II. faze luke na Račiću. Za ljeto se planira provođenje postupka javne nabave za izbor izvođača radova, a sam početak gradnje se planira za jesen.

Načelnik je upoznao vijećnike sa dinamikom izvođenja zemljanih radova radi postavljanja cijevi za odvodnju oborinskih voda na području Vroca-Donje Postinje, u dužini oko 100 metara. Radovi su pri kraju, ali je bilo neočekivanih tehničkih problema zbog nestručnog postavljanja cijevi nekih ranijih izvođača radova na tom području.

Načelnik je kazao da se radovi u Murvici odvijaju usporeno zbog manjka radne snage, ali da se kraj radova planira za 15. svibnja zbog početka turističke sezone. Radovi će se nastaviti na jesen nakon turističke sezone.

Načelnik je izvijestio nazočne da je otpočeo postupak prethodnog savjetovanja u postupku javne nabave za izgradnju Vatrogasnog doma.

Nakon prethodnog savjetovanja slijedi raspisivanje natječaja za zaprimanje ponuda za izvođenje radova za izgradnju Vatrogasnog doma.

Načelnik je kazao da su u tijeku završni zanatski radovi na dovršenju nove zgrade općine, te da je završen postupak javne nabave za nabavku uredskog namještaja.

Načelnik je rekao da se uskoro očekuje ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju sportske dvorane.

Također je kazao da su u tijeku obimni i sveobuhvatni radovi na uređenja mjesta za turističku sezonu koje izvodi KJP Grabov rat.

Do kraja tjedna će započeti radovi na parternom uređenju ulice Obala od Marinera do asfalta u dužini cca 57 x 3 metra. Popločat će se postojeći betonski put i skalinada.

Ishođena je građevinska dozvola za izgradnju kanala oborinskih voda od rotora do mora. Investitori izgradnje toga kanala su Hrvatske vode i Hrvatske ceste, a općina će također sudjelovati u manjem obimu.

Načelnik je kazao da je Općina Bol izdvojila iznos od 50.000,00 kuna za pomoć potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije. Također je kazao da je KJP Grabov rat izdvojio iznos od 15.000,00 kuna, a TZO Općine Bol je izdvojila iznos od 10.000,00 kuna za istu namjenu. Načelnik  je rekao da će uskoro podnijeti izvješće vijećnicima o učinjenom, odnosno kako su navedena financijska sredstava raspoređena i utrošena.

Načelnik je istaknuo da je Općina Bol planira sufinancirati aktivnosti Bolske tenis lige u organizaciji Sportskog društava Bol.

 1. E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale

Tonči Kukoč Bager je od načelnik  zatražio detaljno izvješće o radovima na području Vroca-Donje Postinje, a osobito tko je odgovoran što su raniji radovi polaganja kabela nestručno obavljeni.

Načelnik je kazao da će vijećnicima podnijeti pisano izvješće o tome.

Naime, nedavno je Obrt „Bilić“ otpočeo sa izvođenjem zemljanih radova radi postavljanja cijevi za odvodnju oborinskih voda na području Vroca-Donje Postinje, u dužini oko 100 metara. Međutim, došlo je do zastoja u izvođenju radova  jer je prije više godina došlo do greške kod polaganja cijevi, odnosno iskopa kanala. Sada je trebalo stare cijevi izvaditi, denivelirati postojeće kanale, te ponovno postaviti cijevi.

Tonči Kukoč je primijetio da na više lokacija na Bolu ima suhih borova. Podsjetio je načelnika da je Odbor za hortikulturu još lani donio zaključak da se ti boravio žurno uklone.

Načelnik je kazao da su djelatnici KJP Grabov rat upravo sada otpočeli sa čišćenjem borova, a da su do sada obavljali druge komunalne zadaće.

Tonči Kukoč je pitao kada će biti otvoren muzej u Samostanu Sv. Marije milosne.

Načelnik je kazao da je u muzej u završnoj fazi uređenja, te da se ove godine očekuje njegovo otvaranje za javnost.

Tonči Kukoč je podsjetio na problem Doma na Vidovoj gori. Smatra da se taj objekt treba što prije staviti u funkciju.

Načelnik je kazao da je u tijeku sudski spor sa Planinarskim društvom Mosor vezano uz vlasništvo Doma, te da ne želi ulagati društveni novac u taj objekt dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi.

Ivica Šćepanović  je zatražio da ga se pisanim putem upozna sa dokumentacijom na temelju koje se gradi – uređuje put prema Sv. Luciji. Smatra da na djelu obična improvizacija.

Istaknuo je da treba ispitati tko je bio raniji izvođač radova koji su nestručno obavljeni, zatim tko jer obavljao nadzor radova. Istaknuo je da su oni dužni ispraviti greške ranijih radova.

Kazao je da općina ne bi trebala radove plaća dvaput.

Ivica Šćepanović je pitao kakva je trenutna financijska situacija odnosno punjenje proračuna, te  hoće li općina moći financirati sve planirane projekte.

Ivica Šćepanović je rekao da je trebalo bolje medijski prezentirati našu humanitarnu pomoć potresom pogođenim područjima, te da je tu pomoć trebalo personalizirati.

Načelnik je kazao da će vijećnicima podnijeti pisano izvješće o uređenju puta i polaganju infrastrukturnih cijevi  prema Sv. Luciji.

Načelnik je rekao da se planiraju manje investicije uređenja mjesta koje je moguće pokriti iz redovnih prihoda.

Načelnik je kazao da je Općina Bol izdvojila 50.000,00 kuna za pomoć potresom pogođenim područjima, od čega je pola iznosa izdvojeno jednoj financijski i zdravstveno ugroženoj obitelji. Ta pomoć je bila adekvatno popraćena i u nacionalnim i u lokalnim medijima.

Katarina Marčić je predložila da se, nakon preseljenja općinskih službi u novu zgradu općine, Glazbena škola premjesti u staru općinsku zgradu.

Načelnik je kazao da se planira preseljenje ureda tvrtke Grabov rat u stare prostorije općine, a da se sadašnji prostor Grabovog rat planiraju dati u zakup.

Katarina Marčić je primijetila da pojedine općinske odluke, pa tako i Odluka o zakupu poslovnog prostora nisu ažurirane, odnosno usklađene sa novim zakonskim propisima.

Načelnik je kazao da sve općinske odluke treba redovno usklađivati sa novim zakonskim rješenjima, te da se to obično i čini. Kazao je da eventualne propuste treba ispraviti.

Katarina Marčić je primijetila da je dosta nekretnina na području općine upisno kao vlasništvo Republike Hrvatske.

Svjetlana Baković je kazala da se javne površine koje su upisane kao javno dobro, vodno dobro, pomorsko dobro po zakonu upisuju kao vlasništvo Republike Hrvatske. Također i nekretnine koje su bile u društvenom vlasništvu, a nalaze se izvan građevinskog područja.

Općina može od države tražiti ustupanje pojedine nekretnine, ali taj postupak je detaljno zakonom reguliran te treba ispuniti sve tražene uvjete.

Katarina Marčić je pitala kada ćemo dobiti potrebne suglasnosti na Plan korištenja pomorskog dobra.

Načelnik je rekao da su već ishođene sve potrebne suglasnosti, te da je Plan korištenja pomorskim dobrom za 2021. godinu već objavljen u Službenom glasniku Općine Bol.

Katarina Marčić je upozorila da se mnogi psi po Bolu šetaju bez uzice i ugrožavaju sigurnost građana. Smatra da bi na sjednicu vijeća trebalo pozvati i komunalnog redara kao bi vijećnici od njega mogli zatražiti informacije vezane  uz probleme komunalnog reda.

Načelnik je prihvatio taj prijedlog, te je kazao da će komunalni redar biti pozvan na iduću sjednicu općinskog vijeća.

Mate Petrić je pitao koliko je koštalo uređenje azila za mačke na reciklažnom dvorištu.

Načelnik je kazao da će vijećnicima dostaviti financijsko izvješće o učinjenim troškovima na izgradnji azila za mačke.

Ivica Šćepanović je pitao je li uređen ured gdje će se raditi na novoj katastarskoj izmjeri Općine Bol.

Načelnik je kazao da će radovi uređenja prostora biti uskoro gotovi, te da su okončani postupci izbora djelatnika koji će raditi na novoj katastarskoj izmjeri. Načelnik je istaknuo da više nema prepreka za početak postupka nove katastarske izmjere.

Nataša Paleka Jakšić je pitala da li Grabov rat koristi usluge vanjskog knjigovodstvenog servisa.

Načelnik je uputio vijećnicu da to pitanje postavi direktoru KJP Grabov rat g. Periću.

Milan Škrbić je pitao koja su recentna zbivanja vezana uz kuću Romac.

Načelnik je kazao da je započeta izrada projekata za rekonstrukciju kuće Romac. Napravljen je arhitektonski snimak izvedenog stanja kao podloga za daljnju pripremu projekta sanacije odnosno rekonstrukciju građevine za budući etnografski muzej.

Ivica Šćepanović je ukazao na potrebu čišćenja i uređenja starih „vaška“ – procjednica na vododerinama na nekoliko lokacija u Općini Bol.

DNEVNI RED:

POD 1)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga Statuta općine Bol.

Naime, novi Statut se predlaže zbog izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koje su donesene tijekom 2020. godine.

Navedenim izmjenama i dopunama Zakona je propisano da su  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Izmjene Zakona se odnose na izmjene odredbi o raspisivanju referenduma, o broju članova predstavničkih tijela, naknadama za rad u predstavničkom tijelu, zamjenicima načelnika, prijevremenim izborima i sl.

Prijedlog Statuta Općine Bol je usklađen sa navedenim zakonskim promjenama.

Tako primjerice, općinsko vijeće Općine Bol nakon predstojećih lokalnih izbora će umjesto dosadašnjih 11 članova imati 9 članova, a načelnik Općine Bol neće imati zamjenika.

I ostale odredbe novog Statuta su usklađene sa odredbama  Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članovi Odbora za Statut i Poslovnik  su na svojoj 1/2021 sjednici održanoj 24. veljače 2021. godine podržali ovaj prijedlog Statuta Općine Bol.

Odluku o prihvaćanju Statuta općine Bol vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  isti će biti objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 2

Predsjednik vijeća Matko Baković je dao uvodno obrazloženje odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja groblja sv. Lucije u Bolu.

U periodu od donošenja Urbanističkog plana uređenja groblja sv. Lucije do danas općina Bol je ishodila lokacijsku dozvolu i otkupila zemljište na kojem se groblje treba graditi.

Problem uknjižbe č.z. 2742/2 koja se nalazi u jugoistočnom dijelu obuhvata, onemogućio je formiranje Planom utvrđene nove građevne čestice br. 2.

Geodeti ne mogu formirati novu katastarsku česticu koja se sastoji od više čestica ukoliko nisu sve čestice upisane u vlasništvu općine Bol.

Stoga se ovim Izmjenama i dopunama UPU-a želi utvrditi faznost realizacije građevne čestice br. 2 na način da se južni dio obuhvata UPU-a na kojem je č. z. 2742/2, stavi u treću fazu, kako bi se realizacijom druge faze izgradio optimalan broj grobnica za potrebe Bola u dužem narednom razdoblju. Uknjižbom č.z. 2742/2 steći će se uvjeti za izgradnju treće faze.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna UPU-a obuhvaćaju formiranje nove građevne čestice br. 3., od južnog dijela sadašnje građevne čestice br. 2 i sve druge izmjene koje se pokažu potrebnima tijekom izrade Plana i javne rasprave.

Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja groblja Sv. Lucije na Bolu vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao nazočne sa prijedlogom Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godine.

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu za općinu Bol izrađen je od tvrtke Alfa atest d.o.o. iz Splita u studenom 2020. godine.

Donošenje ovog Plana je zakonska obveza Općina Bol.

Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godine vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao nazočne sa prijedlogom Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Bol.

Procjena rizika od velikih nesreća za općinu Bol za općinu Bol izrađen je od tvrtke Alfa atest d.o.o. iz Splita u prosincu 2020. godine.

Donošenje ove Procjene rizika je zakonska obveza Općina Bol.

Procjenu rizika od velikih nesreća za općinu Bol vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)

Predsjednik vijeća Matko Baković je vijećnike upoznao sa prijedlogom odluke o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine.

Istaknuo je  da se zemljište u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  mogu prodati po utvrđenoj tržišnoj cijeni bez provedbe javnog natječaja iznimno i to osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20 % površine planirane građevne čestice.

Općina Bol, radi okrupnjavanja zemljišta i objekata u jednu cjelinu u Bolu, prodaje Petri Ivelić iz Bola, Uz Poljanu 9, svoj suvlasnički dio nekretnine označene kao čest. zem. 2424/1 k.o. Bol, oznaka zemljišta oranica, površina 109 m2, vlasništvo Općine Bol 2/7 idealnog dijela.

Cijena nekretnine iz prethodnog članka iznosi 9.427,00 € sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina dipl. ing. građ. Remija Vukovića od 01.10. 2020. godine.

Prava i obveze između Općine Bol, kao prodavatelja i Petre Ivelić, kao kupca regulirat će se ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje zakonski zastupnik Općine Bol.

Odluka o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine prihvaćena je sa  glasova ZA i  SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 6)

Predsjednik vijeća Matko Baković je vijećnike upoznao sa prijedlogom odluke o kupnji nekretnina.

Naime, Općina Bol, radi polaganja vodovodnih i kanalizacijskih cijevi te uređenja puta u naselju Murvica, od Antuna Žuljevića, Krasne Marinelić i Arisa Marinelića kupuje nekretnine označene kao dio čest. zem. 5733/8 k.o. Nerežišća površine 478 m2, dio čest. zem. 5733/2 k.o. Nerežišća površine 164 m2, dio čest. zem. 5733/1 k.o. Nerežišća površine 65 m2,  sukladno Skici izmjere tvrtke Leno d.o.o., napravljene u Splitu, studenog 2020. godine.

Cijepanjem gore navedenih nekretnina sukladno Skici izmjere tvrtke Leno d.o.o., napravljene u Splitu, ožujak 2021. godine dio čest. zem. 5733/8 k.o. Nerežišća površine 478 m2, će dobiti oznaku 5733/12 k.o. Nerežišća, dio čest. zem. 5733/2 k.o. Nerežišća površine 164 m2, će dobiti oznaku 5733/14 k.o. Nerežišća, dio čest. zem. 5733/1 k.o. Nerežišća površine 65 m2, će dobiti oznaku 5733/15 k.o. Nerežišća.

Cijena nekretnina se utvrđuje u iznosu od 25 €/m2, sukladno procjeni sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina ovlaštenog inženjera građevinarstva Remija Vukovića od 01. 10. 2020. godine, odnosno ukupna cijena za predmetne nekretnine u površini od 707 m2 iznosi 17.675,00 eura.

Prava i obveze između Antuna Žuljevića, Krasne Marinelić, Arisa Marinelića i Općine Bol detaljnije će se regulirati ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje zakonski zastupnik Općine Bol.

Ovlašćuje se načelnik Općine Bol da do provođenja cijepanja nekretnina u katastru i upisa vlasništva sa Antunom Žuljevićem, Krasnom Marinelić, Arisom Marinelićem zaključi predugovor.

Odluka o kupnji nekretnine prihvaćena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 7)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke izmjeni i dopuni odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja (Ulica Gospe od sniga, Novi put).

Predloženom odlukom se predviđa regulacija naplate parkiranja na još dvije lokacije na Bolu  i to na jednom parkirališnom mjestu  u ulici Gospe od sniga (kod kuće Ivanović) i na jednom parkirališnom mjestu kod Hotela Villa Giardino (u ulici Novi put).

Sve ostale odredbe Odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja ostaju iste.

Nataša Paleka Jakšić smatra da će parkirno mjesto kod Ville Giardino ometati normalan tijek prometovanja vozila.

Marjan Marjanović smatra da će i parkirno mjesto u ulici Gospe od sniga zapriječiti ulaz u neke obiteljske kuće.

Matko Baković je povukao prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Općine Bol sa Dnevnog reda, dok se ne napravi provjera na terenu i utvrdi hoće li predviđena parkirna mjesta utjecati na normalno odvijanje prometa.

POD 8)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao nazočne sa zamolbom Obrta Pekara Bol vl. Fitim Čollaku.

Fitim Čollaku je zatražio da mu se dozvoli postavljanje prodajnog kioska za prodaju kruha i peciva u Bolu, čestica 6/1 k.o. Bol. U zamolbi se navodi da bi kiosk bio pokretan, jedan od tipskih proizvoda na tržištu.

Navedeno zemljište je uzeo u zakup, temeljem Ugovora o zakupu.

Također u zamolbi navodi da se dugi niz godina bavi pekarstvom, a u Bolu on i njegova obitelj nazočni od 2004. godine i posluju pod nazivom „PEKARA BOL“ Obrt za proizvodnju i trgovinu. Obrt se bavi proizvodnjom kruha, peciva, bureka i savijača, te slastičarskih proizvoda. Svoje proizvode plasiraju kroz vlastitu maloprodaju. Kako bi napravili dalji iskorak u poslu i osigurali veću dostupnost svojih proizvoda, potrebna im je tražena lokacija.

Općina je nadležna za izdavanje ove dozvole temeljem članka 10. Zakona o trgovini.

Naime, u članku 10 st. 5. i 6. se navodi da se prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska, prodaja  putem automata i prigodna prodaja na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine može se obavljati samo na mjestima za koja je predstavničko tijelo grada ili općine dalo odobrenje.
Predstavničko tijelo grada ili općine propisat će vanjski izgled prodajnog objekta vodeći računa o lokalnim i ambijentalnim značajkama.

Ivica Šćepanović je kazao da bi općina trebala točno propisati izgled ovakvih kioska, na način da se poštivanju ambijentalne značajke ovog podneblja. Smatra da  bi se na taj način izbjeglo naruženje okoliša.

Načelnik je kazao da je ovo osjetljivo pitanje, te da mnogo različitih kioska može naružiti prostor. Također je upitno kako bi ovaj kiosk ostvario minimalne tehničke uvjete, te kako bi se priključio na potrebne infrastrukturne priključke. Također je upitan način priključka na prometnicu te osiguravanje dovoljnog broja parkirnih mjesta.

Vijećnici su zaključili da se od  Fitima Čollakua vl. Obrta Pekara Bol zatraži dodatno preciziranje molbe, odnosno da dostavi idejni projekt, točnu lokaciju postavljanja kioska, objašnjenje prometnog pristupa kiosku, objašnjenje načina priključka na komunalnu infrastrukturu i ishođenja minimalnih tehničkih uvjeta.

POD 10)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao nazočne sa zamolbom Pere Nevistića za postavljanje mobilne kućice od 12 četvornih metara na parceli 896/3 na predjelu Paklina, Bol.

Zamolba je podnesena  u ime obitelji Pere Nevistića iz Bola i obitelji Vjekoslava Goića iz Pražnica. Obje obitelji imaju zasebne obrte; obitelj Nevistić ima trgovinski, a obitelj Goić ima poljoprivredno proizvodni obrt.

Obitelj Goić proizvodi autohtone bračke proizvode tipa sir, surutka, škuta, pršut, maslinovo ulje sa finim bračkim travama, suvenir bočice rakija travarica-lozovača i ostale bračke proizvode.

Želja im je spomenutim proizvodima proširiti turističku ponudu posjetiteljima u Bolu.

Obrt Nevistić navedene proizvode može uspješno plasirati kroz ponudu iz prodajne mobilne kućice.

U svom vlasništvu obitelj Nevistić ima parcelu 896/3 na predjelu Paklina, Bol.

Ista ima odvojak između dvije ceste koje presijecaju parcelu, te se taj odvojak nalazi između urbanističkih zona Paklina R3 i Drasin T2.

Predlažu da im se omogući postavljanje mobilne kućice od 12 četvornih metara koja bi se uklopila u postojeći ambijent. Ista bi imala i svoje parkiralište s južne strane ceste za kratkoročnu kupnju, kako kupci ne bi prometno smetali.

Ističu da bi se radilo o malom mobilnom objektu koji ne bi narušio postojeći okoliš. Obzirom da se radi o mobilnom objektu, moguće ga je u bilo kojem trenutku izmjestiti ili pomaknuti ako bi to okolnosti zahtijevale u budućnosti.

Smatraju da se radi o ideji koja poboljšava turističku ponudu u Bolu, doprinosi kako lokalnoj zajednici tako i našim obiteljima, te u isto vrijeme ne zadire u postojeće prirodne ljepote i krajobraz po kojem su Bol i Brač čuveni.

Kao i kod prethodne točke Dnevnog reda općina je nadležna za izdavanje ove dozvole temeljem članka 10. Zakona o trgovini.

Vijećnici su zaključili da se od  Pere Nevistića zatraži dodatno preciziranje molbe, odnosno da dostavi idejni projekt, točnu lokaciju postavljanja kioska, objašnjenje prometnog pristupa kiosku, objašnjenje načina priključka na komunalnu infrastrukturu i ishođenja minimalnih tehničkih uvjeta.

Sjednica je završila u 19.35 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content