Zapisnik sa 1. sjednice vijeća 2020.

25. veljače, 2020. u 8:35:34

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/20-01/19

Ur. broj: 2104/20-02/1

Bol, 12. veljače 2020. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), Stipe Karmelić kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 1/2020 sjednice općinskog Vijeća održane dana 11. veljače 2020. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Milan Škrbić, Marjan Marjanović, Ivica Ščepanović, Tonči Kukoč, Mate Petrić Katarina Marčić, Tonči Buljan i Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća).

Izočni: Sani Bodlović – opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Mirko Perić dir. Tvrtke Grabov rat d.o.o., Joško Egekher i Jadran Bašić – predstavnici medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je deset vijećnika.

B) Predsjednik vijeća općine Bol je predložio nadopunu dnevnog reda i to: POD 11) rasprava o pristiglom dopisu sa upitom o financijskoj potpori općine Bol za sportske aktivnosti na području općine.

Ivica Ščepanović je predložio nadopunu dnevnog reda i to: POD 12) rasprava o zaprimljenom dopisu Jasne Zdilar Pešutić i Dina Pešutića o očitovanju za dodjelu novčane potpore za novorođeno dijete.

Ivica Ščepanović je predložio nadopunu dnevnog reda i to POD 13) rasprava o zaprimljenom dopisu odvjetnice Ivanke Šamija a u svezi odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima.

Tonči Buljan je predložio nadopunu dnevnog reda i to POD 14) rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.

Predsjednik vijeća Matko Baković je kazao da je odluka o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture važna odluka o kojoj se prije dvije godine dugo raspravljalo, te smatra da bez pripreme i materijala sa novim prijedlogom ne može biti kvalitetne rasprave ni odluke.

Marjan Marjanović je kazao da za ovu točku vijećnici moraju imati vrijeme pripreme, a Ivica Ščepanović je kazao da se može donijeti zaključak kako se o izmjenama i dopunama odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture mora raspraviti na sjednici vijeća najkasnije do 10. ožujka 2020.godine.

Matko Baković je kazao kako se nada da će do tada biti dostavljena suglasnost na predloženi godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom, pa može obećati da će ta točka biti na idućoj sjednici vijeća.

Vijećnici su predloženi dnevni red sa nadopunom POD 11), POD 12) i POD 13) prihvatili sa devet glasova ZA i jedan SUZDRŽAN, te dnevni red glasi:

 1. Rasprava i donošenje zaključka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige na području općine Bol sa Državnom geodetskom upravom.
 2. Rasprava i donošenje odluke o načinu sufinanciranja aktivnosti u postupku obnove zemljišne knjige za k.o. Bol sa općinskim sudom u Splitu.
 3. Rasprava i donošenje odluke o porezima općine Bol.
 4. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni koeficijenta za plaće spremačice u dječjem vrtiću Mali princ.
 5. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni koeficijenta za obračun plaće komunalnog redara.
 6. Rasprava i donošenje zaključka po pristiglim molbama za smanjenje naknada za 2019.godinu: ZOO station 2, Pizzeria Skalinada, Baraka Sound & vision, Lavanda maris.
 7. Rasprava i donošenje zaključka o molbi Đanija Jerčića.
 8. Rasprava i donošenje zaključka obrta za prijevoz taxi Miki.
 9. Rasprava i donošenje zaključku o molbi Nikole Bodlovića.
 10. Rasprava i donošenje zaključka na temelju prijedloga obrta Pusa.
 11. Rasprava o pristiglom dopisu sa upitom o financijskoj potpori općine Bol za sportske aktivnosti na području općine.
 12. Rasprava o zaprimljenom dopisu Jasne Zdilar Pešutić i Dina Pešutića o očitovanju za dodjelu novčane potpore za novorođeno dijete.
 13. Rasprava o zaprimljenom dopisu odvjetnice Ivanke Šamija a u svezi odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima.

C) Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 9/2019 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Zapisnik je primljen na znanje sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19).

D) Usmeno izvješće načelnika

Načelnik je kazao da je u dnevniku rada zapisano 17. veljače 2020. godine kao početak gradnje kanalizacijskog sustava u naselju Murvica.

Radovi na pripremama naselja za novu turističku sezonu su u tijeku i sve će biti primjereno uređeno do dolaska prvih gostiju.

Uvodi se automatska naplata parkiranja kod Dominikanskog samostana.

Na sastanku u uredu Ministarstva mora u Zagrebu je zaključeno da je u blizini plaže Zlatni rat zabranjeno sidrenje za mini kruzere i ostale brodove i brodice, a naša tvrtka Grabov rat d.o.o. će nabaviti jedan gliser i pomoći nadležnim službama u provođenju ovog zaključka.

Moglo se primijetiti da je župan gospodin Boban za medije izjavio kako će se bolska luka početi graditi krajem 2020.godine, što je za nas dobra vijest.

Uskoro očekujemo građevinsku dozvolu za novo groblje.

Također uskoro očekujemo građevinsku dozvolu za kanal oborinskih voda u Bračkoj cesti.

Dobili smo pismeno izvješće udruge Božićni grad koji su ostvarili višak prihoda od cca 85.000,00 kn koji će podijeliti u dobrotvorne svrhe.

Promet na rivi će biti zatvoren od 06. travnja 2020.

Odvijaju se daljnje pripreme za naplatu odvoza kućnog komunalnog otpada prema stvarnim količinama, tj.na poluukopanim kontejnerima se postavljaju novi poklopci koji će elektronski evidentirati svako odlaganje kućnog otpada, a u ostalim poluukopanim kontejnerima će se sakupljati odvojeni otpad za daljnju uporabu. Prema riječima koncesionara sustav će konačno profunkcionirati 01. ožujka 2020.

Primijetili smo oštećenja na krovu galerije Branislav Dešković, te ćemo poduzeti radnje za popravak.

Načelnik je dao riječ gospodinu Periću koji se kazao da je napravljen projekt popravka rive od Podruma do restorana Taverna riva. Sanacija nije započeta, jer Lučka uprava još nije dala suglasnost da će snositi troškove.

Poučeni prethodnim iskustvom ne želimo započeti radove na sanaciji bez pismenog naloga, jer mogu nastati problemi u naplati troškova. Ivica Ščepanović je kazao da orkanska juga svake godine na istom mjestu naprave štetu na rivi , te je pitao što je konačno rješenje ovog problema. Načelnik je kazao da je ovo lučko područje i da će se problem konačno riješiti kada se produži Veli most za 70 m. To je u planu prilikom izgradnje druge faze bolske luke.

Tonči Kukoč je kazao da ne možemo čekati nekoliko godina do konačnog rješenja, a načelnik je nadopunio da će se riva popraviti do početka turističke sezone, bez obzira na eventualne probleme u plaćanjima troškova.

Načelnik je dao riječ gospodinu Marijanu Marjanoviću koji je upoznao nazočne sa zaključcima današnjeg sastanka odbora za hortikulturu. Bili su nazočni svi članovi odbora te su zajedno sa gospođama Ladom Ramljak i Jasnom Talić iz tvrtke Parkovi i nasadi d.o.o. iz Splita obišli teren i predložili:

 • Drvored česmina na rivi kod samoposluge Konzum treba redovno održavati: obrezati, zagnjojiti, zaljevati.
 • Na mjestu uklonjenih palmi ispred samoposluge Konzum posaditi tri muške murve stare nekoliko godina, pripremiti zemlju za sadnju.
 • Na pazaru su lijepo razvijene tri japanske sofore, jedna topola i jedna paulonija. Kontrolor stabala treba stručno obrezati suhe grane na ovim stablima.
 • Sedam platana ispod lože treba zamijeniti sa tamarisima, ali treba pripremiti teren za sadnju sa najmanje jednim kubikom kvalitetne zemlje i gnojiva, ukloniti kamene ploče uokolo debla stabala.
 • Južni čempres na loži je zdrav i neprocjenjive vrijednosti. Uočene rupice na kori nisu opasne, ali se može za svaki slučaj napraviti sondiranje srčike radi uklanjanja svih sumnji.
 • U parku na Loži je usađena jedna albicija, a zbog veličine parka mogu se usaditi još dvije.
 • Murva na Loži je zapuštena i treba je održavati, a to također može obaviti kontrolor stabala.
 • Alepski bor ispred kuće Glasinović treba očistiti od šišarki i suhih grana.
 • Dvije murve kod škole na Rudini treba redovno održavati, iako istočna Murva izgleda oštećena treba je zagnojiti i zalijevati te će se vjerojatno oporaviti.
 • Na šetnici sve suhe grane i suha stabla treba ukloniti. Borovi svojim žilama drže hrid na šetnici.
 • Na plaži Zlatni rat je gusta šumica od borova te se borovi nisu razvili, ali ovako gusti čuvaju jedan drugoga. Na čistini treba usaditi nove borove a u šumici samo čistiti suhe grane i suhe borove.

U raspravi je Mate Petrić kazao da na Bolu treba saditi ono šta tradicionalno uspijeva, te se ne bi dogodili platane ispod Lože i murve na Studencu. Slaže se sa sadnjom tamarisa, a umjesto tri palme nije potrebno usaditi ništa.

Tihomir Marinković je kazao da su sve sadnje u zadnjih desetak godina napravljene na temelju mišljenja struke, što je Ivica Ščepanović podržao ali je naglasio da stablo treba imati dovoljno plodnog tla da bi se razvijalo.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale

Mate Petrić je pitao kada su se odobrila sredstva od 1.600.000,00 kn za nabavku novog vatrogasnog vozila.

Načelnik je odgovorio da je vijećnike o ovoj investiciji upoznao početkom 2019. godine, kada je vatrogasno društvo raspisalo natječaj za javnu nabavu, a ova sredstva su planirana u proračunu za 2020.godinu, o čemu su provedene tri rasprave.

Mate Petrić je kazao da prihvaća odgovor, a da zbog zdrastvenih problema nije sudjelovao u raspravama o proračunu. Dalje je pohvalio udrugu Božićni grad na dostavljenom izvješću i ostvarenom financijskom rezultatu, te je pitao je li općina dobila izvješće o aktivnostima na Poljani.

Načelnik je odgovorio da izvješće o aktivnostima na Poljani nismo dobili, a da je izvješće o školi plivanja manjkavo.

Ivica Ščepanović je predložio da postojeće stolove na pjaci Joze Bodlovića treba hitno demontirati, ako je moguće Pazar premjestiti pod terasu hotela Park.

Načelnik je kazao da je u idejnom rješenju novog hotela Park, u prizemnom dijelu predviđena moderna tržnica i ribarnica, ali se trenutno vode pregovori o prodaji dionica društva, a što će novi vlasnik tu planirati danas ne možemo znati.

Ivica Ščepanović je kazao da se u hotelu Park ništa neće promijeniti najmanje još jednu godinu te treba razgovarati da se Pazar premjesti.

Mate Petrić je nadopunio da ako nije moguće Pazar staviti pod terasu, onda ga barem treba premjestiti u parkić ispred hotela da se oslobodi pjaca Joze Bodlovića za normalan protok ljudi i vozila.

Nataša Paleka Jakšić je primijetila da je odvoz kućnog otpada poskupio prije više mjeseci, a sustav se uspostavlja tek od 01.ožujka 2020., te je pitala hoće li do tada sva domaćinstva dobiti čipirane kante.

Načelnik je odgovorio da se nada kako će koncesionar uspjeti uspostaviti novi sustav sakupljanja i naplaćivanja kućnog otpada do navedenog datuma, ali je ujedno naglasio da u cijeloj hrvatskoj novi sustav nailazi na mnoge probleme.

Ivica Ščepanović je primijetio da je važnije pitanje gdje će se bolsko smeće deponirati.

Načelnik je odgovorio da je Ministarstvo zaštite okoliša odredilo da se deponij Košer mora zatvoriti a da kompletno bračko smeće treba ići na deponij Kupinovica iznad Supetra.

Supetarska javnost zbog toga negoduje, ali se odluka Ministarstva mora provoditi jer je naš koncesionar već platio kaznu zbog nelegalnog korištenja odlagališta na Košeru.

Pročelnik je kazao da je općina Bol do sada plaćala ekološku rentu općini Pučišća u iznosu od 67,00 kn + PDV po toni, za odlaganje otpada na Košeru, a da će gradu Supetru ekološku rentu plaćati 250,00 kn + PDV za jednu tonu. Novi sustav sakupljanja otpada je skuplji, a još više će poskupjeti kada bude u funkciji Lečevica.

Katarina Marčić je kazala da traži pisani odgovor na pitanje koliko je isplaćeno poticaja za novorođenu djecu u zadnjih pet godina i koliko je zahtjeva odbijeno.

Katarina Marčić je kazala da traži pisani odgovor na pitanje na koliko se natječaja Europske unije općina Bol prijavila u zadnjih pet godina i koliko je sredstava od Europske unije dobiveno.

Katarina Marčić je pitala gospodina Perića je li postoji pravilnik o redu u luci Bol i kako se provodi.

Gospodin Perić je kazao da pravilnik o redu u luci donosi Županijska lučka uprava.

Tvrtka Grabov rat d.o.o. kao koncesionar lučkog područja je zaposlila noćne redare koji su prošle turističke sezone održavali red i mir na Račiću, te je zabilježeno samo jedno neprilično ponašanje. Na našu luku je sve veći pritisak brodova, brodica i jahti, te prije sezone održimo sastanak sa skiperima i upoznamo ih sa redom u luci i sa realnim mogućnostima i kapacitetima naše luke.

Ivica Ščepanović je kazao da treba ukinuti manifestaciju Sailing week jer su sve turističke destinacije tu manifestaciju uklonile iz svoje luke koja je obično u centru mjesta.

Tonči Kukoč je primjetio da je orkanska bura napravila nered na parkiralištu na ulasku u mjesto, a načelnik je odgovorio da će vlasnici brodova i brodica svoja plovila porinuti u more a da će naši komunalci do 01. svibnja u potpunosti očistiti parkiralište.

Tonči Buljan je kazao da se nije ništa poduzelo na izgradnju rampi za dječja kolica i invalide, a kazano je da će se to napraviti na Studencu i u centru mjesta.

Načelnik je odgovorio da će stručnjak projektirati rampe jer rampa mora zadovoljiti neke kriterije o maksimalnim nagibima.

Tonči Buljan je kazao da se u ulici Uz Gospojica na Kupini , kod novo sagrađene kuće obitelji Mikulić prilikom svake kiše sakuplja veće količina vode te je potrebno ulicu urediti i regulirati odvodnju oborinskih voda.

Načelnik je odgovorio da na toj ulici postoje prijepori o vlasništvu, te je on obitelji Mikulić kazao da oni i njihovi susjedi trebaju snositi troškove uređenja te ulice, a općina će odobriti spajanje oborinskih voda na postojeći kanal u ulici Novi put.

Marjan Marjanović je primijetio da se sportski centar na Poljani uopće ne održava a trebalo bi poboljšati javnu rasvjetu, postaviti okvir oko umjetne trave, na asfalt oko igrališta postaviti gumenu podlogu, nabaviti nove mreže na golu, obojati i označiti košarkaško igralište, popraviti ogradnu žicu.

Načelnik je odgovorio da korisnici Poljane samo trebaju pismeno zatražiti popravak, ali već će se na temelju ove primjedbe započeti sa uređenjem Poljane.

Marjan Marjanović je pitao kada će biti javna rasprava o prijedlogu izmjena prostornog plana.

Načelnik je odgovorio da je naš prostorni plan pri kraju, ali prema informacijama iz Županije, županijski prostorni plan će se prihvatiti u roku od dva mjeseca , pa je bolje čekati donošenje Županijskog plana i unijeti sve potrebne izmjene, nego nakon kratkog roka opet ići u usklađenje općinskog plana sa novim županijskim planom.

Marjan Marjanović je ukazao na problem nedostatka komunalnog redara jer je primijetio da se uz staru cestu za Murvicu stvara nelegalni deponij građevinskog otpada.

Načelnik je kazao da su svi građani Bola dužni prijaviti nelegalne radnje, a da će se natječaj za komunalnog redara objaviti uskoro, jer se i na današnjoj sjednici po jednoj točci dnevnog reda donosi odluka u svezi sa radom komunalnog redara.

Načelnik je kazao da smo građanima Bola omogućili deponiranje manjih količina građevinskog otpada u reciklažno dvorište, a koncesionar je u postupku ishođenja dozvole za odlaganje građevinskog otpada na Košer, a u svrhu saniranja deponija.

Mate Petrić je primijetio da je problematično ponašanje i vlasnika zemljišta jer nitko ne bi odložio građevinski otpad na tuđe zemljište ako za to nema odobrenje.

Milan Škrbić je pitao jesu li još uvijek neki trgovački lanci zainteresirani za pružanje svojih usluga na Bolu i jesu li dizajnirani novi štandovi za pružanje usluga na turističkim manifestacijama na rivi.

Načelnik je odgovorio da je u prijedlogu novog prostornog plana općine Bol planirana lokacija za trgovački centar na parkiralište na ulasku u mjesto i da već imamo nekoliko zainteresiranih trgovačkih lanaca, i da su dizajnirani novi stolovi za turističke manifestacije, sličnih dimenzija ali bolje kvalitete i izgleda.

POD 1)

Pročelnik je upoznao nazočne da je postupak obnove zemljišne knjige za dio katastarske općine Bol započeo 2008. godine. Nakon mnogih razgovora i dopisa dogovoreno je da će se javno izlaganje nove katastarske izmjere obavljati radnim danom u uredu općinskog suda u Supetru u narednom razdoblju od oko 2 godine. Ovim postupkom će se za naselje Bol napraviti nova zemljišna knjiga u kojoj će biti upisane sadašnje međe, realne površine i stvarni vlasnici nekretnina.

Na javnim cestama će biti upisana općina Bol.

Vijećnici su nakon rasprave JEDNOGLASNO donijeli zaključak o sufinanciranju postupka katastarske izmjere i obnove zemljišta sa državnom geodetskom upravom u iznosu od 56.320,00 kn.

Ova odluka će se objaviti u Službenom glasniku općine Bol.

POD 2)

Vijećnici su nakon rasprave JEDNOGLASNO donijeli odluku da će općina Bol sufinancirati postupak obnove zemljišne knjige tako da će Ministarstvu pravosuđa uplatiti 31.345,00 kn i plaćati novčane naknade članovima zemljišno knjižnih povjerenstava u provedbi postupka obnove zemljišne knjige, za obavljanje službene radnje izvan zgrade suda, i to 220,00 kn bruto po danu za rad suca i u iznosu od 160,00 kn po danu za rad sudskog savjetnika i zemljišno knjižnog referenta.

Ova odluka će se objaviti u Službenom glasniku općine Bol.

POD 3)

Na temelju upute središnjeg ureda porezne uprave općina Bol je dužna uskladiti odluku o lokalnim porezima tako da se u odluci ne određuje tko je oslobođen od plaćanja lokalnih poreza i da se ne određuje koja dokazna sredstva mogu poreznom tijelu poslužiti kao dokaz u poreznom postupku jer je to sve propisano općim poreznim zakonom.

Nadalje je u uputi navedeno da kriterij o određivanju poreza na kuće za odmor ne može biti način na koji je kuća stečena, tj. da se ne mogu propisivati razlozi za utvrđivanje različite visine poreza na kuće za odmor.

Nakon rasprave vijećnici su JEDNOGLASNO  donijeli odluku o lokalnim porezima općine Bol u kojoj se određuje da se prirez porezu na dohodak plaća u stopi od 10 %, da se porez na potrošnju plaća po stopi od 3 %, da se porez na kuće za odmor plaća u iznosu od 15,00 kn /m2 korisne površine kuće i da se porez na korištenje javnih površina plaća u iznosu od 10 % od naknade koja se plaća za korištenje javnih površina.

Ova odluka će se objaviti u Službenom glasniku općine Bol.

POD 4)

Na temelju prijedloga ravnateljice dječjeg vrtića Mali princ, a na osnovi mišljenja Upravnog vijeća dječjeg vrtića, načelnik je predložio izmjene koeficijenta za obračun plaće spremačice u dječjem vrtiću Mali princ.

Prema dosadašnjem koeficijentu spremačice u dječjem vrtiću imaju prosječnu plaću cca 3.850,00 kn, a prema predloženim novim koeficijentima će imati cca 4.240,00 kn. Nakon kraće rasprave vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o novim koeficijentima za obračun plaće spremačice i to: do deset godina staža koeficijent je 0,72, do 20 godina staža koeficijent je 0,75, do 30 godina staža koeficijent je 0,78 i do 40 godina staža koeficijent je 0,80.

Ova odluka će se objaviti u Službenom glasniku općine Bol.

POD 5)

Načelnik je upoznao nazočne da prije raspisivanja natječaja za radno mjesto komunalnog redara treba odrediti koeficijent za obračun plaće.

Predložen je koeficijent od 2,80 što daje bruto plaću od 10.500,00 kn.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku da koeficijent za radno mjesto komunalnog redara iznosi 2,80.

Ova odluka će se objaviti u Službenom glasniku općine Bol.

POD 6)

Vijećnici su raspravljali o dopisu ZOO station 2 j.d.o.o. iz Bola, a kao gost vijeća je bio nazočan Riki Petrić koji je obrazložio navode iz dopisa.

Naglasio je da je poslovanje njegove tvrtke u 2019.godini bilo ugroženo jer je susjedni beach bar Ured uništio prilaz do plaže i sagradio potporni zid 3 m visine.

Šetnica koja ide uz južni rub šumice na Borku je u tim radovima oštećena i nije sanirana.

Takvo stanje je potrajalo sve do 18. kolovoza 2019. a za to vrijeme su se obavljali radovi na uređenju susjednog bara. Riki Petrić je svoje navode potkrijepio fotografijama.

Vijećnici su se u raspravi pitali kako je moguće u sezoni izvoditi radove na pomorskom dobru. Vijećnici su se pitali zašto je pored tri postojeća mala ugostiteljska objekta bilo potrebno u neposrednoj blizini planirati i omogućiti rad još jednom objektu na pomorskom dobru. Katarina Marčić je primijetila da je prošle godine ovo vijeće beach baru Ured smanjila naknadu za korištenje komunalne infrastrukture zbog toga što nisu objekt pripremili na vrijeme, ali vijećnici nisu imali informaciju da su izvođenjem radova drugim barovima onemogućili normalno poslovanje.

Ivica Ščepanović je postavio pitanje o vlasniku Beach bara Ured, a Riki Petrić je odgovorio da su vlasnici Silvijo Čipčić Bragadin i Juraj Bartolić.

Zbog neprimjerene rasprave predsjednik vijeća je izrekao javnu opomenu Tonču Kukoču Bageru.

Načelnik Tihomir Marinković je naglasio da je nakon turističke sezone obavio razgovor sa gospodinom Rikijem Petrićem i da se općina obvezala urediti malu šetnicu koja ide južno od šumice na Borku, te napraviti jedan prilaz odnosno stepenište od šetnice do plaže, odnosno do mora. Predložio je da vijećnici uzmu u obzir izlaganje gospodina Petrića i da primjereno smanje naknadu za korištenje komunalne infrastrukture.

Vijećnici su sa devet glasova ZA donijeli odluku o storniranju 18.150,00 kn.

Mate Petrić se isključio iz glasovanja o ovom predmetu.

Ugostiteljski obrt Baković, pizzeria –pečenjara Skalinada iz Bola je uputio molbu općinskom vijeću da mu se smanji račun za korištenje javne površine u 2019. godini jer je u 2019.godini zbog kašnjenja radova na Rudini (popločenje) započeo nuditi svoje usluge tek 02. lipnja 2019.godine.

Vijećnici su nakon rasprave sa osam glasova ZA i dva glasa PROTIV zaključili da se zaduženje za korištenje javne površine za 2019.godininu smanji za 7.000,00 kn, odnosno razmjerno vremenu u kojem nije mogao raditi.

Obrt Baraka sound and wision, vlasnik Ivan Rončević je uputio molbu vijeću općine Bol za smanjenje naknade za korištenje javne površine u 2019.godini jer je zbog više razloga javnu površinu koristio samo 12 dana.

Vijećnici su u raspravi kazali da nisu navedeni razlozi zbog čega se javna površina nije koristila cijelu sezonu.

Tomi Fabjanović je privremeno napustio sjednicu.

Vijećnici su sa pet glasova ZA i četiri glasa PROTIV donijeli odluku da se obrtu Baraka sound and vision stornira dug od 7.000,00 kn.

Ukoliko je ova naknada u međuvremenu plaćena, iznos će se priznati za korištenje javne površine u 2020. godini.

Tomi Fabjanović se vratio na sjednicu.

Lavanda Maris d.o.o. dir Ivan Šokac se obratio vijeću općine Bol sa molbom da mu se smanji iznos naknade za korištenje javne površine za 10.500,00 kn jer nije bio upoznat sa povećanjem naknade za korištenje javne površine, a na kraju sezone je doživio veliku materijalnu štetu zbog juga i visokog mora koje je poplavilo njegov poslovni prostor.

Vijećnici su sa devet glasova ZA i jedan glas SUZDRŽAN odbili ovu molbu.

Đani Jerčić se obratio vijeću općine Bol sa molbom za umanjenje iznosa komunalnog doprinosa. Naime komunalni doprinos za njegovu novogradnju je obračunat na puni iznos od 254.775,60 kn, od čega je platio 130.000,00 kn i još duguje 124.775,60 kn.

Traži barem djelomični popust jer on i cijela obitelj (supruga i četvero djece) od 2004. godine žive na Bolu, iako su službeno svo vrijeme prijavljeni u Splitu.

U raspravi su vijećnici naglasili da Đani Jerčić ne ispunjava niti jedan uvjet za oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa, (15 godina prijave boravka na Bolu, rješavanje stambenog pitanja…) te su JEDNOGLASNO odbili ovu molbu.

Obrt za prijevoz Taxi Miki, vl. Miodrag Miljević se obratio vijeću općine Bol sa molbom za sufinanciranje putničke linije Bol-Supetar-Bol.

Naime, stupanjem na snagu novog Zakona o cestovnom prometu može se uvesti mikro prijevoz kao poseban oblik javnog prijevoza ako su postojeće autobusne linije popunjene do 20 % kapaciteta ili je razmak između dva uzastopna polaska autobusa veći od 2 sata.

Gospodin Miljević predlaže da mu se odobri ukrcaj i iskrcaj putnika na autobusnoj stanici sa polaskom u 09.15 sati od ponedjeljka do petka.

Linija bi mogla biti aktivna šest mjeseci u zimskom razdoblju tj. u vremenu kada dosta ljudi iz Bola treba ići do bolnice, policije, suda, ureda za socijalnu skrb…

Njegov uvjet je da karta bude 50,00 kn po osobi, ali da općina plaća razliku u cijeni do 300,00 kn po liniji. To znači ako dva putnika plate 100,00 kn, općina treba nadoplatiti još 200,00 kn, a ako šest putnika plati 300,00 kn onda općina ne mora ništa nadoplatiti.

U raspravi je Ivica Ščepanović kazao da je ovo dobra ideja koja podiže kvalitetu života na Bolu, ali o načinu sufinanciranja treba razgovarati. Može se rizik podijeliti 50 % : 50 %, a može se i razgovarati da općina garantira plaćanje troška goriva.

Tomi Fabjanović je kazao da je u pizzeriji Kala zadnjih mjesec dana prodana samo jedna pizza pa da zbog toga on ne traži pomoć od općine Bol da mu sufinancira rad pizza majestora.

Tonči Buljan je kazao da ideju sufinanciranja ove linije treba razmotriti, a ne je unaprijed odbaciti.

Matko Baković je zaključio da će se na idućoj sjednici vijeća pozvati gospodin Miki Miljević da podrobnije obrazloži svoj prijedlog.

Nikola Bodlović iz Bola se obratio vijeću općine Bol sa molbom da mu se odobri postavljanje jednog montažnog objekta na čest.zemlj.604/1 k.o. Bol, u masliniku uz cestu Bol-Murvica, koji bi služio kao kušaonica i prodavaonica bolskih maslinovih ulja i proizvoda od maslina.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku da se odobrava postavljanje tipskog montažnog objekta do 15 m2 na čest.zemlj.604/1 k.o. Bol u svrhu kušaonice i prodavaonice bolskih maslinovih ulja.

Zajednički ugostiteljski obrt Pusa se obratio vijeću općine Bol sa molbom da se zaključi da općina Bol i ustanove u njenom vlasništvu od njihovog obrta naručuju katering, domjenke i sve ostale ugostiteljske usluge, a sa cijenom te usluge bi plaćali korištenje javne površine ispred poslovnog prostora na području Kosova.

Vijećnici su jednoglasno zaključili da je u nadležnosti načelnika koji će ugostiteljski objekt koristiti za potrebe reprezentacije, a obrt Pusa iz svoga poslovanja treba redovno plaćati korištenje javne površine.

POD 11)

Nepotpisani dopis, sa upitom o financijskoj potpori općine Bol za sportske aktivnosti na području općine Bol, je podijeljen vijećnicima neposredno prije početka ove točke dnevnog reda. Sjednici je pristupio gospodin Boško Botica koji je kao odgovorna osoba Športskog društva Bol koje se proziva u anonimnom dopisu.

Katarina Marčić je kazala da je neprimjereno raspravljati o anonimnim dopisima, te da ova točka nije trebala biti na dnevnom redu.

Matko Baković je kazao da je ovaj dopis već objavljen na nekim javnim portalima, te je smatrao da se vijeće općine Bol o njemu treba očitovati, a da Boško Botica može dati i primjerene odgovore na pitanja iz dopisa.

Boško Botica je kazao da svoju egzistenciju i egzistenciju svoje obitelji osigurava preko sportskih aktivnosti koje pruža na području općine Bol. Privatno pruža usluge malonogometne škole, pilatesa, fitnesa i sl. Preko Sportskog društva Bol angažiran je na vođenju plivačke škole na Martinici, športsko-zabavnog Božića na Poljani, otvorenog prvenstva Bola u tenisu i na kulturno-turističkim manifestacijama jednom tjedno u sklopu Bolske ljetne noći. Zbog pružanja sportskih usluga koje su od javnog interesa općina Bol je Športskom društvu Bol je općina donirala 30.000,00 kn u prošloj godini, od kojih je plaćen šator na Poljani i majice za plivačku školu, tj. sredstva su namjenski potrošena.

Za druge manifestacije športsko društvo Bol nije dobilo nikakvu potporu iako su manifestacije održane.

Načelnik Tihomir Marinković je kazao da usluge od javnog interesa dobivaju pomoć od općine Bol prema programu rada, ali novce treba opravdati i primjerenim izvješćem o radu sa detaljno prikazanim prihodima i rashodima. To je učinila udruga Božićni grad ali o teniskom turniru smo  dobili neprimjereno i nepotpuno izvješće isto kao i o školi plivanja.
Općina Bol se zalaže da bolska omladina ima raznolike i kvalitetne mogućnosti bavljenja športom, ali na ovakav način, bez transparentnosti i bez izvješća o prihodima i rashodima se ne može računati na novčanu pomoć.

Športsko društvo Bol treba imati svoj program rada, svoje prihode i rashode, profesionalnog trenera…ali mora imati i Nadzorni odbor i Skupštinu koja će kontrolirati poslovanje.

Marjan Marjanović je kazao da je Boško Botica oživio bolski šport, ali u tome treba više profesionalnosti jer je nedopustivo da se na Poljani naplaćuje svoja usluga a u isto vrijeme se Poljana ne održava, nedostaju mreže, nekoliko žarulja ne radi itd.

Boško Botica je kazao da je Poljana javni športski centar koji treba održavati općina, a on često prema svojim mogućnostima napravi neke manje popravke.

Načelnik je kazao da rasprava o bolskom športu i o radu sportskog društva Bol zaslužuje posebnu raspravu za koju se vijećnici trebaju prethodno pripremiti.

POD 12)

Jasna Zlidar Pešutić i Dino Pešutić su uputili svima vijećnicima općine Bol molbu za očitovanje o dodjeli novčane potpore za novorođeno dijete. Oni su ovaj dopis već uputili načelniku općine Bol i odboru za socijalnu skrb općine Bol zajedno sa svim potrebnim dokumentima.

Pročelnik je upoznao nazočne da je o ovoj molbi raspravljao odbor za socijalnu skrb i već se očitovao da obitelj Pešutić ne ispunjava uvjete za novčanu potporu, jer barem jedan od roditelja nije boravio na Bolu najmanje šest mjeseci u godini koja je prethodila rođenju djeteta. Sve ostale kriterije obitelj Pešutić ispunjava ali je pročelnik također napomenuo da na Bolu imamo više prijavljenih osoba nego što imamo stanovnika.

Još je napomenuo da je pismo koje je dobila općina Bol i svi vijećnici upućeno iz Splita, gdje gospodin Pešutić ima radno mjesto.

Vijećnici su u raspravi naglasili da je nemoguće realno utvrditi koliko netko stvarno stanuje u Bolu, gdje je i prijavljen, a koliko u Splitu gdje mu je radno mjesto. Stoga treba uzeti u obzir činjenicu da je službeno mjesto prebivališta roditelja i djeteta Bol i da o prijedlogu obitelji Pešutić treba glasovati.

Vijećnici su sa šest glasnova ZA, tri glasa SUZDRŽAN i jedan glas PROTIV donijeli odluku da se obitelji Pešutić isplati 7.000,00 kn kao potpora za prvorođeno dijete.

POD 13)

Rasprava o zaprimljenom dopisu odvjetnice Ivanke Šamija a u svezi odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima, u predmetu Estere Peruzović.

O ovom dopisu se raspravljalo na jednoj od prošlih sjednica vijeća ali bez konačne odluke vijećnika.

Vijećnici su i u ovom slučaju u raspravi naglasili da je nemoguće realno utvrditi koliko netko stvarno stanuje u Bolu, te su i ovdje naglasili da treba uzeti u obzir službeno mjesto prebivališta zainteresirane studentice.

Vijećnici su sa sedam glasova ZA, dva glasa SUZDRŽAN i jedan glas PROTIV donijeli odluku da se Esteri Peruzović isplati naknada prema pravilniku.

Sjednica završila u 23.15.

Zapisnik sastavio: Stipe Karmelić

Predsjednik vijeća

Matko Baković

Skip to content