Zapisnik sa 1. sjednice vijeća 2019.

24. ožujka, 2019. u 21:50:06

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/19-01/25

Ur. broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 31. siječnja 2019. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 1/2019 sjednice općinskog Vijeća održane dana 30. siječnja 2019. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Mate Petrić, Marjan Marjanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Milan Škrbić, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća).

Izočni: Tonči Kukoč Bager- opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Jakov Okmažić – zamjenik načelnika Općine Bol, Feliks Lukas – direktor WTA Bol Open teniskog turnira (točka 1. Dnevnog reda), Ivana Bošković Ivičić – ravnateljica Centra za kulturu (točka 2. Dnevnog reda), Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher, Ivica Radić, Roni Marinković – predstavnici medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.


B) Dnevni red, predložen u materijalima, je prihvaćen JEDNOGLASNO te glasi:

1. Analiza i rasprava organizacije WTA Bol Open teniskog turnira. Gost direktor turnira gospodin Feliks Lukas.

2. Analiza i rasprava o programu i radu Centra za kulturu općine Bol. Gošća ravnateljica Centra gđa. Ivana Bošković Ivičić.

3. Rasprava i donošenje odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu, i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

4. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama poslovnika općinskog vijeća općine Bol.

5. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.

C) Prihvaćanje zapisnika sa 12/2018 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 12/2018 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 12/2018 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa.

Prihvaćanje zapisnika sa 13/2018 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 13/2018 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 13/2018 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa.

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je izvijestio nazočne o dinamici uređenja trga na plaži Zlatni rat. Rekao je da su u tijeku radovi na postavljanju novih kioska. Načelnik očekuje kompletno dovršenje radova do Uskrsa.

Načelnik je kazao da uskoro počinju radovi na parterom uređenju ispred Osnovne škole i ispred caffe bara Marinero. Dovršen je postupak javne nabave te je potpisan ugovor sa izvođačem radova i sa tvrtkom Jadrankamen d.d. iz Pučišća za dobavu kamena. Načelnik je kazao da se dovršetak radova očekuje za dva mjeseca.

Načelnik je rekao da je na autobusnoj postaji oštećena zatvorena čelična konstrukcija za iskrcaj i ukrcaj putnika te da je nužna njena sanacija. Također je na toj lokaciji najavio otvaranje objekta za čuvanje prtljage i prostora za prodaju autobusnih karata.

Načelnik je izvijestio vijećnike da uskoro kreće sanacija zgrade na Vidovoj gori, te da će do Uskrsa biti u funkciji.

Načelnik je kazao da je dovršen postupak javne nabave za radove na rekonstrukciji i uređenju nove zgrade općinske uprave. Potpisan je ugovor sa izabranim izvođačem te se uskoro očekuje početak radova. Općina je dobila 500.000,00 kuna potpore od Ministarstva regionalnog razvoja za tu namjenu.

Radovi na uređenju potkrovlja Dječjeg vrtića teku po planu. Dovršetak radova se planira do kraja ožujka.

Načelnik je kazao da će uskoro započeti postupak javne nabave za nastavak izgradnje zida kod Sv. Lucije. Planira se i ugradnja odvodne cijevi za oborinske vode i postavljanje kabela za vanjsku rasvjetu.

U tijeku je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta bujičnog kanala od rotora do mora. Sukladno Ugovoru, dovršetak projekta se očekuje do kraja veljače.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je sanirana vanjska stolarija u Domu kulture, te da se planira postavljanje moderne klimatizacije u objektu. Također je kazao da su tijeku pregovori za kupnju dijela zemljišta na kojem je izgrađen Dom kulture, a koji je još uknjižen na privatne vlasnike. Nakon uređenja z. k. stanja može se ishoditi građevinska dozvola za rekonstrukciju potkrovlja Doma kulture.

Izrada prijedloga tekstualnog dijela PPU-a Općine Bol i UPU-a naselja Bol je u završnoj fazi. Načelnik očekuje da će se oba plana prihvatiti do ljeta.

Općina Bol je financijski pomogla uređenje Osnovne škole. Tako smo financirali uređenje podova, odnosno njihovo brušenje i lakiranje. Također smo školi donirali klima uređaje, a iz sredstava koje su proračunom predviđene za pomoć Osnovnoj školi smo kupili plastična ulazna vrata.

Načelnik je kazao da je pri kraju izrada idejnog projekta Športske dvorane, te da će vijećnici dovršeni projekt dobiti na uvid. Nakon dovršenja idejnog projekta planira se ishođenje lokacijske dozvole. Lokacijska dozvola je preduvjet za upućivanje zahtjeva Ministarstvu državne imovine za raspolaganje nekretninama u državnom vlasništvu u korist Općine Bol.

Načelnik je kazao da će općina uskoro zatražiti građevinska dozvola za gradnju novog groblja kod Sv. Lucije.

Načelnik je upoznao nazočne sa uputama Ministarstva pomorstva o načinu izbora najpovoljnijih ponuđača za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru. Smatra je uputa Ministarstva, kojom se predviđa da prednost ima isključivo raniji podnositelj zahtjeva jako loša, te da će u konačnici dovesti do brojnih problema, osobito za dosadašnje uredne korisnike pomorskog dobra.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je općina uputila zahtjev Ministarstvu državne imovine da na temelju članka 45. Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN br. 52/2018) Općini Bol neposrednom pogodbom i bez naknade ustupe vlasništvo čest. zem. 393/14, čest. zem. 6125/1 i čest. zem. 6112/1, sve k.o. Bol. Navedene nekretnine u naravi predstavljaju „Balauštru“ kraj restorana Taverna Riva. Načelnik je kazao da korisnik prostora nelegalno, bez suglasnosti općine, izvodi radove na uređenju tog prostora te da je i sam od Ministarstva zatražio pravo korištenja „Balauštre“. Općina Bol nema namjeru onemogućiti korištenje „Baluštre“ upravo restoranu Taverna Riva jer je naš princip da javnu površinu koristi onaj poslovni subjekt koji u neposrednoj blizini ima svoj poslovni prostor.

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne da je Vijeće Općine Bol na sjednici dana 27. ožujka 2017. godine raspravljalo o molbi tvrtke Taverna Riva d.o.o. u kojoj se tražila suglasnost za rekonstrukciju i natkrivanje „Balauštre“. Za navedeni zahvat vlasnik tvrtke Taverna Riva d.o.o. je već ishodio suglasnost Konzervatorskog odjela iz Splita na idejno rješenje izgradnje tzv. Zimskog vrta.

Tada su vijećnici jednoglasno prihvatili idejno rješenje i zaključili da realizacija ovog projekta ovisi o zakonskim okvirima za gradnju na javnim površinama koja će se naknadno regulirati.

Vlasnik Taverna Riva je d.o.o. je pri kraju 2018. godine uklonio ogradu na „Balauštri“ radi početka uređivanja javne površine prema Idejnom projektu, ali prije toga nije regulirao odnose sa Općinom Bol.

Započeo je proceduru ishođenja prava građenja pred Ministarstvom za upravljanje državnom imovinom, te je i Općina Bol započela istu proceduru jer je naš interes da općina upravlja javnim površinama i od njih ubire naknadu.

Nažalost, zbog nedorečenih zakona općina Bol teško stiče vlasništvo nad javnim površinama, te se naši zahtjevi odbijaju, a prihvaćaju zahtjevi Državnog odvjetništva, na javne površine i na javne ceste vlasništvo stječe Republika Hrvatska.

Ako općina Bol u ovom slučaju ne obrani svoj interes, u budućnosti možemo očekivati da će mnogi tražiti pravo građenja na pomorskom dobru i na javnim površinama u vlasništvu RH i u tom slučaju neće plaćati naknadu općini nego Republici Hrvatskoj.

Tonči Buljan je kazao da vijećnici trebaju braniti interese Općine Bol, te je kazao da bi trebalo pokrenuti postupak povratka „Balauštre“ u prvobitno stanje.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Tonči Buljan je predložio ugradnju zidića kojim bi se onemogućilo slijevanje oborinskih voda na plažu Zlatni rat.

Načelnik je kazao da se planira izgradnja rubnika uz gornju cestu prema istoku. Time bi se trebao riješiti navedeni problem.

Tonči Buljan je predložio da se kućicama na plaži Zlatni rat odredi radno vrijeme.

Načelnik je prihvatio ovaj prijedlog.

Tonči Buljan je pitao gdje će se postaviti javni WI-FI na koji je općina Bol dobila pravo temeljem evropskog natječaja.

Načelnik je odgovorio da je općina dobila sredstva za tri točke i da će se jedan uređaj postaviti na plaži Zlatni rat.

Ivica Šćepanović je pitao kada će se zamijeniti kućice za prodaju suvenira na Šetnici. Upozorio je da su postojeće kućice u lošem stanju te da je nužna njihova žurna zamjena.

Ivica Šćepanović je pitao da li se do Uskrsa planira sanacija oštećenih dijelova Šetnice.

Ivica Šćepanović je upozorio na opasnost od dijela borova na plaži Zlatni rat.

Načelnik je kazao da je u tijeku postupak javne nabave za razrada idejnih rješenja do izvedbenog nivoa za pojedine dijelove, sa ciljem realizacije kioska /kućica za prodaju suvenira, pulova/stolova za povremene manifestacije, putokaza i reklamnih tabli ugostiteljskih objekata i punktova za prodaju izleta, iznajmljivanje brodova, taxi prijevoza i sl. Nakon izrade idejnih rješenja moći će se pristupiti i samoj nabavci navedene opreme.

Načelnik je kazao da će se do Uskrsa sanirati oštećeni kamen na Šetnici.

Načelnik je rekao da je raspisan oglas za popunjavanje Odbora za hortikulturu. Načelnik očekuje da će Odbor uskoro započeti sa radom i da će se oštećena i opasna stabla početi uklanjati.

Nataša Paleka Jakšić je pitala da li će se ispred Konzuma posaditi nove palme.

Načelnik je kazao da će o novim nasadima odlučivati struka.

Katarina Marčić je pitala da li postojeći defibrilatori zadovoljavaju potrebe stanovništva i gostiju Općine Bol.

Načelnik je kazao da smatra da je 7 defibrilatora za sada dovoljan, ali da ih se, po potrebi, uvijek može nabaviti više.

Katarina Marčić je pitala da li je Šetnica još uvijek označena kao biciklistička staza. Napomenula je da vožnja biciklista preko Šetnice predstavlja opasnost za pješake.

Načelnik je kazao da taj problem još nije riješen, te da nisu uklonjene oznake za biciklističku stazu na Šetnici.

Katarina Marčić je pitala kakva je pokrivenost WI-FI mreže na području općine i što se poduzima za proširenje optičkog kabela na području Općine Bol

Načelnik je kazao da je to stručno tehničko pitanje koje će bolje proučiti te naknadno dati točan odgovor.

Tonči Buljan je kazao da prema njegovim saznanjima na plaži Zlatni rat imamo lošu WI-FI mrežu, a da se optički kabel može dovesti do svake zainteresirane stranke u Bolu, ako uputi zahtjev prema T- comu i za to plaća posebnu mjesečnu naknadu.

Nataša Paleka Jakšić je upozorila na prokišnjavanje krova u Domu kulture.

Načelnik je ponovio da su tijeku pregovori za kupnju dijela zemljišta na kojem je izgrađen Dom kulture. Tek nakon uređenja z. k. stanja može se ishoditi građevinska dozvola za rekonstrukciju potkrovlja Doma kulture.

Tonči Buljan je pitao hoće li biti postavljeni okviri za fotografiranje na Šetnici i Vidovoj gori kako je ranije najavljivano.

Načelnik je kazao da se planira postavljanje okvira za fotografiranje.

Marjan Marjanović je pitao kada će se raspisati natječaj za kupnju grobnica na novom groblju.

Načelnik je kazao da će se anketiranje interesa građana provesti nakon ishođenja građevinske dozvole, a prije početka gradnje.

DNEVNI RED:

POD 1)

Direktor turnira WTA Bol Open Feliks Lukas je upoznao nazočne sa organizacijom ovogodišnjeg teniskog turnira na Bolu.

Kazao je da je ukupni proračun turnira u 2018. godini iznosio oko 2.9 milijuna kuna, a da se za 2019. godinu planira proračun u iznosu od 4,5 milijuna kuna.

To povećanje proračuna bi uvelike doprinijelo ukupnoj kvaliteti manifestacije.

Felik Lukas ove godine očekuje značajna sredstva od Ministarstva športa, koja su prošle godine izostala. Zatim očekuje sponzorstvo Turističke zajednice RH i Turističke zajednice SDŽ.

Također je rekao da vodi pregovore o sponzoriranju turnira sa brojenim domaćim tvrtkama te i od njih ove godine očekuje značajnija sredstva.

Feliks Lukas je istaknuo značaj turnira za afirmaciju mladih igračica, te da su, u pravilu, sve pobjednice turnira na Bolu postigle značajno viši ranking nego su ga imale do tada.

Ove godine turnir će se održavati od 3. do 9. lipnja.

Do sada je dio hrvatskih tenisačica već potvrdio sudjelovanje na bolskom turniru npr. Ana Konjuh, Tena Lukas itd.

Feliks Lukas je kazao da je dosadašnja organizacija turnira dobila pozitivne ocjene Ministarstva financija. HRT je obećala televizijsko praćenje turnira .

Direktor je kazao da ovaj turnir, usprkos skromnom budžetu, u svojoj kategoriji turnira ima visoki marketinški efekt.

Mate Petrić je istaknuo da većina nabrojanih sponzora daju samo deklaratornu potporu turniru, a novčana potpora na kraju izostane.

Feliks Lukas je kazao da ove godine doista očekuje veće učešće raznih sponzora.

Mate Petrić je primijetio da tribine tijekom održavanja turnira uglavnom zjape prazne. Smatra da bi građane i goste Bola trebalo bolje animirati da prate turnirska događanja. Podsjetio je na stari WTA turnir koji se održavao prije 20-tak godina, a bio je izniman društveni događaj.

Feliks Lukas je kazao da je tada bilo drugo vrijeme i drugi ljudi, bez interneta i današnjih tehničkih mogućnosti. Sada je teško ljude zadržati na jednom mjestu više sati, ukoliko nisu veliki teniski fanovi. Stari turnir je imao značajno veći proračun, jer je direktor turnira bio i direktor tvrtke Zlatni rat pa su dobavljači tvrtke često bili i sponzori.

Feliks Lukas je istaknuo da je WTA Bol Open jedini veliki događaj u RH koji se odvija u turističkoj predsezoni. Kao dodatnu organizacijsku poteškoću je istaknuo da se turnir odvija na otoku.

Direktor je kazao da je obavio razgovore sa upravom tvrtke Zlatni rat. Nastoji postići da ove godine kompleks teniskog centra bude bolje uređen, da se organiziraju dodatni sadržaji kako bi se na terene privukao veći broj gledatelja.

Ivica Šćepanović je pitao direktora Feliksa Lukasa je li on ujedno i vlasnik ovog turnira.

Ivica Šćepanović je pitao direktora kakav je njegov stav prema sudjelovanju bolske djece i drugih subjekata na turniru.

Ivica Šćepanović je pitao tko je procijenio da financijski efekt komunikacije turnira vrijedan 36 milijuna kuna.

Ivica Šćepanović je pitao koliko je noćenja više ostvareno isključivo zahvaljujući turniru.

Feliks Lukas je odgovorio da on nije vlasnik turnira, već korisnik licencije. Svake godine se mora potpisivati novi ugovor o licenciji sa WTA organizacijom kao vlasnikom turnira.

Feliks Lukas je rekao da je njegov interes da bolska djeca rade kao sakupljači loptica, te da se nada da će mu ove godine ravnatelji Osnovne i Srednje škole izići u susret te da će bolska djeca sudjelovati na turniru.

Feliks Lukas je kazao da je tvrtka MediaNet izradila analizu medijskog sadržaja i evaluaciju komunikacije turnira te je procijenila da je financijski efekt ovog turnira 36 milijuna kuna na nacionalnoj razini.

Direktor je, vezano uz pitanje o povećanju broja noćenja, uputio vijećnika da točne podatke pribavi kod TZO Bol.

Nataša Paleka Jakšić je upozorila na buku koja se prošle godine širila u centru mjesta kada je organiziran večernji event u sklopu turnira. Predložila je da se takvi događaju ubuduće odvijaju unutar kompleksa tenis centra.

Feliks Lukas je kazao da je event organiziran u caffe baru Varadero jer je taj ugostiteljski objekt ujedno bio i sponzor događanja.

Tonči Buljan je rekao da su i puno veći europski gradovi odustali od organizacije ovakvih turnira jer predstavljaju veliki trošak, a nisu praćeni od gledatelja.

Istaknuo je da trenutno samo mali broj tenisača privlači gledatelje na teren, a ženski turniri ovakvog ranga nigdje nisu pretjerano posjećeni.

Tonči Buljan smatra da je turnir medijski dobar događaj, ali da nije financijski isplativ, te da ne donosi bitno povećanja broja gostiju iz zemlja iz kojih dolaze sudionice turnira.

Nataša Paleka Jakšić je predložila održavanje nagradne igre za gledatelje. Smatra da je to najbolji recept za privlačenje gledatelja na stadion.

Feliks Lukas je kazao da će sa sponzorima pokušati dogovoriti organizaciju nagradne igre.

Sani Bodlović je upozorila direktora da Srednju školu Bol ove godine nitko još nije kontaktirao, vezano uz sudjelovanje djece na turniru.

Također je kazala da su 2017. godine kontaktirani 5 dana prije održavanja turnira.

Sani Bodlović je također istaknula da je lani karte za turnir dobila na pola turnira, a obavijesti o programu turnira nigdje nije bilo.

Zbog toga smatra da organizacija turnira nije na viskom nivou te da je očit amaterizam i improvizacija.

Feliks Lukas je prihvatio kritiku, kao opravdanje je istaknuo da, zbog niskog budžeta, ovisi o radu volontera i honorarnih pomagača.

Načelnik je podržao napore Feliksa Lukasa da se turnir zadrži na Bolu, te je izrazio nadu da će turnir još dugo godina ostati u našem mjestu.

Feliks Lukas je vijećnicima izložio detaljan Plan i program turnira.

Plan i program sadrži program, aktivnosti, način provedbe i vremenik, zatim popis članova tima i zaduženja, opis prepoznatljivosti i kvalitete športaša sudionika manifestacije, broj volontera i plan rada volontera, te detaljan opis svakog pojedinog troška i stavki unutar jednog troška iz obrasca proračuna.

POD 2)

Ravnateljica Centra za kulturu Ivana Bošković Ivičić upoznala je nazočne sa organizacijom rada, programom i teškoćama Centra za kulturu.

Upozorila je na probleme sa zgradom Centra. Naime, istaknula je da prokišnjava krov te da cijela zgrada treba rekonstrukciju i modernizaciju.

Ravnateljica je istaknula da Centar za kulturu ima bogat kulturni program kroz cijelu godinu, ali da je često izvrgnuta kritikama zbog malog segmenta poslovanja kao npr. organizacije ribarskih večeri.

Ravnateljica je kazala da njen posao postaje sve zahtjevniji, a da općina, usprkos tome, smanjuje proračun Centra za kulturu.

Upozorila je da posjećenost kulturnih manifestacija varira, ali smatra da bogata kulturna ponuda povećava kvalitetu Bola kao turističke destinacije.

Mate Petrić je kazao da Centar za kulturu ima veliki budžet, ali da je program Centra upitne kvalitete i često nije primjeren nivou Bola.

Katarina Marčić je pohvalila rad Centra za kulturu, a osobito je pohvalila rad sa djecom u zimskom periodu.

Ivica Šćepanović je također pohvalio rad sa djecom u zimskom periodu, ali smatra da ljetni program treba redefinirati, osobito ribarske večeri. Istaknuo je da strani gosti ne razumiju predstave koje se izvode na hrvatskom jeziku. Također smatra da Centar ne radi adekvatan marketing u hotelskom naselju.

Ravnateljica je kazala da ima kontakt sa recepcijama hotela, da se program prenosi te da se redovito dostavljaju plakati. Također smatra da ljeti ima dovoljno programa (npr. koncerti klasične glazbe) bez jezične barijere.

Sani Bodlović je zadovoljna programom Centra za kulturu, ali je istaknula da uvijek ima prostora za napredak. Pohvalila je rad sa djecom u zimskom periodu i suradnju sa Osnovnom i Srednjom školom. Također je kazala da je posao ravnateljice zahtjevan, te iziskuje 24-satni angažman.

Tonči Buljan je pitao zbog čega se zabava za bolsku fjeru ne organizira kao cijelo-noćna zabava, već muzika svira samo dok to nekome odgovara.

Ravnateljica je kazala da bolska fjera nije samo koncert na trgu, te smatra da je možda i bolje da se ljudi rašire po cijelom centru, a ne da se koncentriraju na jednom mjestu.

Tonči Buljan je pitao da li Centar aplicira na natječaje za dobivanje nepovratnih sredstava od Ministarstava i EU fondova.

Ivana Bošković Ivičić je kazala da nema projekte kojima bi mogla sudjelovati na navedenim natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava, te da nema vremena baviti se tim segmentom posla. Rekla je da od Ministarstava kulture jednom godišnje uglavnom dobije besplatnu kazališnu predstavu čija vrijednost iznosi oko 10.000,00 kuna.

Tonči Buljan je pitao tko nadzire program Centra za kulturu.

Ravnateljica je kazala da Stručno vijeće Centra za kulturu sudjeluje u kreiranju programa. Stručno vijeće imenuje načelnik na rok od 4 godine.

Milan Škrbić je pohvalio rad Centra za kulturu te je pitao ravnateljicu kakav je odnos Centra i općinske knjižnice.

Ravnateljica je kazala da ove institucije imaju korektan odnos, te da se program knjižnice uvrštava u program bolskog lita.

Tomi Fabijanović je podržao rad sa djecom i sudjelovanje općine u financiranju kulturnih skupina. Međutim, smatra da Centar treba naplaćivati rad komercijalnih aktivnosti za odrasle koje se odvijaju u Domu kulture. Također je rekao da je čuo brojne kritike nezadovoljnih roditelja, zbog toga termina održavanja dječjeg karnevala.

Ivana Bošković je kazala da do sada nije čula kritike na planirani termin održavanja dječjeg karnevala, ali da može anketirati roditelje i po potrebi promijeniti planirani termin.

Načelnik je rekao da će se nakon ugradnje nove klimatizacije, početi naplaćivati korištenje Doma kulture za odrasle korisnika, odnosno za one aktivnosti koje općina ne sufinancira.

Mate Petrić je smatra da je glazbeni program za bolsku fjeru mogao biti i bolji obzirom na novac koji je općina izdvojila za tu namjenu.

Marjan Marjanović smatra da Centar za kulturu treba aktivirati i Ivicu Jakšića Puka.

Ravnateljica je kazala da već 6 godina to pokušava, ali zasada neuspješno.

Matko Baković je rekao da će ponovno pozvati ravnateljicu na jednu od idućih sjednica vijeća.

Nataša Paleka Jakšić je predložila da ravnateljicu pozove prilikom usvajanja financijskih izvješća Centra.

POD 3)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu, i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

Matko Baković je kazao da je, zbog donošenja novog Zakona o porezu na dohodak, donošenje ove odluke do 1. veljače 2019. godine obveza jedinica lokalne samouprave.

Predloženom odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze na području Općine Bol.

Predsjednik vijeća je predložio da paušalni porez ostane na dosadašnjoj razini.

Visina paušalnog poreza po krevetu utvrđuje se ovisno o naselju u kojem se nalazi soba, apartman i kuća za odmor te bi iznosio: Bol – 300,00 kuna po krevetu, Murvica – 150,00 kuna po krevetu.

Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu ili kamp-odmorištu bi iznosila: Bol – 300,00 kuna po krevetu, Murvica – 150,00 kuna po krevetu.

Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj bi iznosila: Bol – 300,00 kuna po krevetu, Murvica – 150,00 kuna po krevetu.

Načelnik je također podržao ovaj prijedlog.

Nataša Paleka Jakšić je predložila da visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu ili kamp-odmorišu i visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj i u Bolu i u Murvici bude 150,00 kuna po smještajnoj jedinici.

Prijedlog načelnika i predsjednika vijeća o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu, i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj je prihvaćen sa 6 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 4)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković u ime načelnika kao predlagača je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika općinskog vijeća općine Bol.

Matko Baković je kazao da je, zbog primjedbi Ureda državne uprave u SDŽ potrebo ukinuti izmjene i dopune Poslovnika donesene 2018. godine.

Naime, tim izmjenama Poslovnika je bilo predviđeno da se izvanredna sjednica Općinskog vijeća može se održati elektronski ili telefonom.

JUO Općine Bol je dužan elektronski dostaviti poziv za sjednicu sa Dnevnim redom i pripadajućim materijalima.

Na elektronskoj sjednici vijećnici su se dužni očitovati o prihvaćanju Dnevnog reda i o prihvaćanju predložene odluke elektronskim putem, na službenoj email adresi Općine Bol u roku koji odredi predsjednik vijeća u pozivu.

Na telefonskoj sjednici vijećnici su se dužni očitovati o prihvaćanju Dnevnog reda i o prihvaćanju predložene odluke putem SMS-a, na službeni telefon Općine Bol u roku koji odredi predsjednik vijeća u pozivu.

Glas vijećnika koji se u određenom roku ne očituje smatra se glasom protiv.

Zapisnik sa ove sjednice mora sadržavati i dokaze o glasovanju vijećnika.

Sve navedeno je protivno zakonskim propisima te je općinskom vijeću Ured državne uprave u SDŽ naložio ukidanje ovih odredbi.

Predloženom odlukom brišu se navedene nezakonite odredbe Poslovnika općinskog vijeća Općine Bol.

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika općinskog vijeća općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je vijećnicima dao uvodno obrazloženje odluke izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.

Matko Baković je kazao da je načelnik Općine Bol nadopunio Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Bol kojim je predvidio da, po potrebi posla, može odobriti zapošljavanje komunalnih i prometnih redara na određeno vrijeme, a u skladu sa zakonskim propisima i proračunom Općine Bol.

Pravilnikom je propisano da će broj sezonskih službenika općinski načelnik utvrditi po potrebi posla u skladu s proračunom Općine Bol.

Zbog toga se predlaže dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika na način da se dodaje nova alineja kojom se predviđa da referent – komunalni redar, prometni redar – sezonski službenik ima koeficijent za obračun plaće 2.50.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, a ista će biti objavljena u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 21.30 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content