Zapisnik sa 1. sjednice vijeća 2018

Zapisnik sa 1. sjednice vijeća 2018
6. travnja, 2018. u 10:48:02

alt

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-01/04

Ur. broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 01. veljače 2018. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 1/2018 sjednice općinskog Vijeća održane dana 31. siječnja 2018. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Marjan Marjanović, Milan Škrbić, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni: – .

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Jakov Okmažić – zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Bartul Bakulić – ravnatelj Osnovne škole Bol (točka 1. Dnevnog reda), Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B) Dnevni red, nadopunjen točkama 6. 7. i 8., je prihvaćen JEDNOGLASNO te glasi:

1) Rasprava i donošenje zaključka po pristiglim dopisima ravnatelja Osnovne škole Bol i ravnateljice Srednje škole Bol. Gost: ravnatelj Osnovne škole gospodin Bartul Bakulić.

2) Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine Bol.

3) Rasprava i donošenje odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja općine Bol.

4) Rasprava i donošenje odluke o storniranju računa broj 199/2017.

5) Rasprava i donošenje odluke o izradi UPU-a Parkiralište na ulasku u mjesto.

6) Rasprava i donošenje odluke o izradi UPU-a za dio Podbarja i s tim u vezi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol.

7) Rasprava i donošenje odluke o osnivanju prava građenja.

8) Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka.

C) Prihvaćanje zapisnika sa 13/2017 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 13/2017 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 13/2017 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa.

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je iznio pohvale organizatorima Božićnog grada na Rivi i Sportsko-zabavnog Božića na Poljani. Kazao je da ti programi predstavljaju napredak za zimski društveni život Bola.

Načelnik je kazao da je napravljen elaborat uređenja plaže Zlatni rat, te da su u tijeku usklađivanja sadržaja elaborata sa zahtjevima Ministarstva zaštite okoliša i Ministarstva mora.

Nakon usklađenja, vijećnicima će se prezentirati sadržaj elaborata.

Načelnik je upoznao nazočne da je bio u Zagrebu u Ministarstvu uprave gdje je održano ročište Povjerenstva za granice koje je raspravljao o sporu Općine Bol i Općine Nerežišća o granicama tih općina između naselja Bol i Murvica. Općina Bol se zalaže da Općina Bol postane jedna teritorijalna cjelina tj. da cijeli murvički konfin pripadne Općini Bol do granice plaža Zagradac -Prajca šuma – Križ na Pudilini-Vrh Vidove gore.

Načelnik je kazao da su pri kraju radovi uređenja potoka kod Hotela Ivan.

Također su započeli radovi na izgradnji potpornog zida kod Sv. Lucije. Završetak radova se očekuje za oko 45 dana.

Hrvatske vode su investitor uređenja potoka koji se proteže od Kampa Kanun prema jugu do tenis terena. Dovršetak radova se očekuje do Uskrsa.

Uskoro započinju radovi na izradi kamenog stepeništa od zgrade policije do zgrade TZO-a. Očekivano trajanje radova je 30 dana.

Načelnik je upoznao nazočne da su u tijeku radovi na sanaciji posljedica požara i radovi na protupožarnoj zaštiti.

Također je kazao da će uskoro biti završen postupak javne nabave za uređenje dječjeg igrališta ispod Doma staraca. Načelnik se nada da će cjelokupan projekt uređenja biti realiziran do Uskrsa.

Načelnik je za idući tjedan najavio dovršetak Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu. Nakon toga će se ishoditi suglasnost na Godišnji plan od Upravnog odjela za pomorstvo u SDŽ.

Načelnik je izvijestio nazočne da je općinska tvrtka Grabov rat d.o.o. dobila četverogodišnju koncesiju za upravljanje lukom Bol, a dvogodišnju koncesiju za naplatu struje, vode i smeća u luci.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Mate Petrić je predložio izgradnju rampe uz kameno stepenište od zgrade policije do zgrade TZO-a zbog gostiju koji ljeti uz stepenice vuku prtljagu.

Načelnik je kazao da je ta ideja tehnički neizvediva zbog velikog uspona, odnosno da bi ta strma rampa predstavljala opasnost za djecu.

Katarina Marčić je pitala hoće li biti izmjena u režimu parkiranja u mjestu i da li postoji mogućnost izgradnje parkirališta u naselju Blato-Ratac.

Načelnik je najavio promjene u regulaciji parkirališta u centru mjesta, a za naselje Blato –Ratac je kazao da općina nema zemljišta za izgradnju parkirališta na tom području.

Načelnik je podsjetio vijećnike da su infrastrukturni problemi u tom naselju nastali prvenstveno zbog bespravne gradnje prije 30-tak godina.

Katarina Marčić je pitala na koji način Odbor za socijalnu skrb dodjeljuje pomoći za bolesne.

Matko Baković je rekao da Odbor dodjeljuje pomoći prema saznanjima, a ne na zahtjev bolesnika. Smatra da na taj način većina težih bolesnika dobije financijsku pomoć. Svatko tko ima saznanja o potrebitima može obavijestiti Odbor za socijalnu skrb.

Katarina Marčić je pitala da li se u Planu posebne namjene plaže Zlatni rat predviđa zadržavanje caffe bara Auro.

Načelnik je kazao da će taj Plana vijećnici dobiti na uvid za otprilike 2 tjedna.

Ivica Šćepanović je pitao kada će se dovršiti modernizacija javne rasvjete od Potoka do Marjan centra.

Načelnik je rekao da je projektna dokumentacija spremna te da čekamo natječaj na koji bi aplicirali za povlačenje sredstava za realizaciju projekta.

Tonči Kukoč je pitao da li načelnik planira zadržavanje naplatnog parkinga na Loži za stanare.

Načelnik je rekao da će parking dijelom ostati, a dio kod crkvice Sv. Ante će se zaštiti od parkiranja motornih vozila.

Tonči Kukoč je pitao gdje će biti parking Hotela Vitar koji je u izgradnji kod rotora na ulasku u mjesto.

Načelnik je kazao da će parking hotela biti na općinskom parkingu na ulasku u mjestu.

Tonči Kukoč je pitao kakva regulacija prometa se predviđa za strmi putić od Obilaznice do igrališta Poljana.

Načelnik je rekao da bi on tu ulicu definirao kao jednosmjernu ulicu, odnosno da bi zabranio izlazak iz te ulice na Obilaznicu.

Ivica Šćepanović je kazao da je makadamski put poviše naselja Blato-Ratac u dosta lošem stanju te predložio njegovo nasipanje i sanaciju.

Načelnik je kazao da će se taj put urediti do 1. svibnja.

Katarina Marčić je pitala da li je SDŽ isplatila dug općini u iznosu od 1.100.000,00 kuna.

Načelnik je odgovorio da dug još uvijek nije plaćen, te da će uskoro ići na razgovor sa Županom vezano uz tu tematiku.

Tonči Buljan je pitao da li je realiziran zaključak općinskog vijeća sa prošle sjednice da Općina Bol prizna potraživanja tvrtke MS Brač turist d.o.o. u iznosu cca 225.000,00 kuna, a da tvrtka MS Brač turist uvede Općinu Bol u prostor Doma na Vidovoj gori.

Načelnik je kazao da je povrat novca izvršen, a da će se do kraja tjedna izvršiti primopredaja objekta. Načelnik smatra da će objekt biti u funkciji do ljeta 2018. godine.

Tonči Kukoč je pitao što Općina Bol ima osim Zlatnoga rata.

Upozorio je na loš način prezentacije kuće u kući koju traži veliki broj turista.

Također je kazao da u Bolu nije bila otvorena Galerija Dešković u sklopu manifestacije Noć muzeja.

Nadalje, smatra da se zapušta tradicionalni Bolski karneval, a da se forsira i financijski pomaže ljetni karneval.

Načelnik je rekao da financiranje bolskog karnevala nije sporno, ali da udruge koje ga organiziraju od općine i nisu tražile nikakva novčana sredstva.

Načelnik je kazao da kuća u kući nije u dobrom stanju, te da predstavlja opasnost za ljude. Nadalje, rekao je da se radi o privatnoj kući u te da Općina Bol ne može ulagati novac u uređenje privatnih kuća.

Načelnik je kazao da Galerijom Dešković upravlja Centar za kulturu Brač, a da kustosa plaća Županija. Samo je prostor galerije vlasništvo Općine Bol.

Nataša Paleka Jakšić je upozorila da katamaran često zaobilazi Bol i po bonaci, te je predložila da se uputi dopis Jadroliniji i da ih se upozori na taj problem.

Načelnik je kazao da se može uputiti dopis Jadroliniji, što se je činilo i ranije, ali odgovor je do sada uvijek bio da kapetan samostalno donosi odluku o pristanku u luku.

Tonči Kukoč je kazao da mu je Jadranka Nejašmić kazala da joj Općina Bol ne odgovara na upućene dopise, da joj je neispravan ormar od mjerila za struju, te da joj se u dvoru ispred knjižnice sakuplja voda.

Načelnik je kazao da će uskoro biti promijenjen neispravni ormar za struju, a da će se problem sakupljanja vode pokušati sanirati u sklopu radova na popločavanju stepeništa kod zgrade TZO-a odnosno knjižnice.

Katarina Marčić je pitala da li je naš komunalni redar nadležan za kažnjavanje nesavjesnih vlasnika pasa koji ne čiste izmet za svojim ljubimcima.

Matko Baković je kazao da je komunalni redar nadležan za kažnjavanje prekršitelja općinske Odluke o načinu držanja pasa i mačaka.

DNEVNI RED:

POD 1)

Na početku svoga izlaganja ravnatelj Bartul Bakulić se osvrnuo na navode iz zapisnika sa 13/2017 godine sjednice općinskog vijeća održane 21. prosinca 2017. godine.

Najprije se osvrnuo na navode predsjednika vijeća Matka Bakovića da je rebalansom proračuna županije Osnovnoj školi Bol je dodijeljeno 400.000,00 kuna za uređenje zgrade na Rudini, uz uvjet da se zgrada uredi do 31. 12. 2017. godine i da se drugo polugodište Osnovna škola premjesti u zgradu na Rudini.

Istaknuo je da su to netočni navodi, odnosno da je uvjet za dodjelu sredstava bio zaključivanje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem do 31. prosinca 2017. godine, a da je rok za završetak tih radova 60 dana od dana zaključenja Ugovora.

Bartul Bakulić se odbacio kao lažne navode da Osnovna škola ne plaća struju, a traži dio sredstava od iznajmljivanja kućica na Benačici.

Također se osvrnuo na dio zapisnika sa 13/2017 godine sjednice općinskog vijeća koji se odnosi na izlaganje vijećnika Milana Škrbića.

Naime, na prošloj sjednici vijeća Milan Škrbić je kazao da se ravnatelj OŠ Bol bespravno upliće u rad upravnih i kolegijalnih tijela škole. Također je kazao da je ravnatelj sklon lažima i manipulaciji, te da je u školi velika fluktuacija radnika. Nadalje, tvrdi da ravnatelj provodi mobing, da na svakoj sjednici djelatnicima prijeti policijom te da agitira za smanjivanje ocjena pojedinim učenicima.

Ravnatelj je kazao da su sve navedene tvrdnje Milana Škrbića laži te da će se on na zakonom predviđenim sredstvima pokušati zaštiti od njih.

Kazao je da je na poziv Milana Škrbića u školi bila prosvjetna inspekcija koja je izvršila nadzor nad zakonitošću rada ravnatelja.

Nakon provedenog nadzora nije uočena ni jedna nezakonitost u radu ravnatelja.

I Milan Škrbić je dobio taj nalaz prosvjetne inspekcije, a ravnatelj je i ostale vijećnike pozvao da, ukoliko žele, izvrše uvid u taj nalaz.

Bartul Bakulić je također rekao da ga je Milan Škrbić prijavio Povjereniku za informiranje zbog neobjavljivanja potpunih zapisnika sa sjednica školskih odbora.

Povjerenik za informiranje nije uočio nepravilnosti ni u tom slučaju.

Naprotiv, utvrdio je da nema razloga za postupanje, jer se sukladno zakonskim propisima na web stranicama škole objavljuju zaključci sa sjednica školskih odbora.

Ravnatelj Bartul Bakulić se osvrnuo na tvrdnje o navodnoj velikoj fluktuaciji radnika u Osnovnoj školi.

I te tvrdnje smatra neopravdanima, a kao primjer navodi da je tijekom 2017. godine u Osnovnoj školi, zbog različitih razloga, došlo do zaključivanja 4 nova ugovora o radu, dok je u Srednjoj školi došlo do zaključivanja 6 novih ugovora.

Također je i tvrdnje da ravnatelj provodi mobing, da na svakoj sjednici djelatnicima prijeti policijom te da agitira za smanjivanje ocjena pojedinim učenicima nazvao lažnima.

Ravnatelj je također kazao da na sjednice školskih odbora dolazio isključivo na poziv članova.

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je pozvao nazočne da se drže dnevnoga reda i suzdrže od osobnih prepucavanja i daljnjih rasprava koje nisu tema razgovora.

Ravnatelj Bartul Bakulić je obrazložio svoje dopise upućene općinskom vijeću.

Naime, uputio je više dopisa u kojima upozorava na sigurnosne probleme na prilazu prema školskoj zgradi, na sigurnosne probleme učenika na školskom dvorištu, zatim ukazuje na potrebu opremanja školskog igrališta te potrebu osiguravanja uvjeta za produženi boravak učenika.

Nadalje, uputio je dopis kojim je izrazio nezadovoljstvo planom proračuna Općine Bol za 2018. godinu kojim se smanjuje pomoć OŠ Bol sa prošlogodišnjih 30.000,00 kuna na 20.000,00 kuna.

Ravnatelj je kazao da nije dobio odgovor na ni jedan od tih dopisa te da je to u njemu izazvalo nezadovoljstvo zbog ignoriranja.

Marko Baković je rekao da su svi ti dopisi i dopisi Srednje škole Bol bili predmet posebne tematske sjednice održane 21. prosinca 2017. godine.

Na sjednicu je bio pozvan ravnatelj Bartul Bakulić, ali nije došao.

Vijećnici su tada upoznati sa problemom pada broja učenika u Srednjoj školi, planovima ravnateljice Sani Bodlović za osnivanjem učeničkog doma i privlačenjem učenika iz drugih krajeva Hrvatske.

Naime, ravnateljica je tada istaknula da su dovođenje i upis većeg učenika u srednju školu preduvjet njenog opstanka na Bolu.

Vijećnici su podržali ravnateljicu u njenim naporima da osigura opstanak srednje škole na Bolu.

Također i u proračunu Općine Bol za 2018. godinu su predviđena sredstva od 70.000,00 kuna za sufinanciranje smještaja učenika u učenički dom.

Bartul Bakulić je izrazio nezadovoljstvo da je proračunom za 2018. godinu za Osnovnu školu predviđeno izdvajanje iznosa od 20.000,00 kuna, što je 10.000,00 kuna manje nego lani.

Smatra da općina nema sluha za potrebe Osnovne škole.

Istaknuo je da su potrebna daljnja ulaganja u uređenje krova zgrade na Rudini, a budući da nisu riješeni vlasnički odnosi ne može aplicirati za dodjelu sredstava EU fondova.

Pozvao je i općinu da pomogne školi da se uknjiži na školsku zgradu na Rudini.

Ravnatelj je također kazao da ni jedna školska zgrada na Bolu ne zadovoljava suvremene pedagoške standarde, te je kao moguće rješenje naveo gradnju nove školske zgrade.

Milan Škrbić je ponovio optužbe izrečene na prošloj sjednici općinskog vijeća.

Također je kazao da je općina uvijek financijski pomagala Osnovnoj školi i preko početnim proračunom osiguranih sredstva kao npr. plaćanje putnih troškova robotičarima, nabavka 3D printera, nabavka osobnih računala itd.

Milan Škrbić je kazao da je ravnatelj Bartul Bakulić lažov, štetočina i manipulator.

Predsjednik Matko Baković je izrekao opomenu vijećnika Milanu Škrbiću i zamolio da raspravu o ovoj temi ne spušta na nivo osobnih obračuna.

Ivica Šćepanović je kazao da je ravnatelj Bartul Bakulić svoje tvrdnje potkrijepio dokazima, a da izjave Milana Škrbića nisu dostojne i primjerene za jednog vijećnika.

Ivica Šćepanović je rekao da općina treba pomoći objema školama, te da ravnatelji obje škole trebaju razgovarati i dogovarati se u interesu učenika i cijelog mjesta.

Milan Škrbić je kazao da on stoji iza svojih riječi, te je dodao da ravnatelj politizira i utječe na djelatnike škole putem nezakonite političke promidžbe.

Katarina Marčić primijetila da je ravnateljica Srednje škole upućivala dopise općinskom vijeću sa potpisima radnika, te da je veliki broj djelatnika Srednje škole bio na listi jedne političke stranke.

Katarina Marčić smatra da ravnatelji škola moraju imati širu viziju razvoja, a ne se olako zadovoljiti iznosom od 20.000,00 kuna iz općinskog proračuna.

Sani Bodlović je kazala da je dugi niz godina vizija Srednje škole osposobiti i otvoriti đački dom, dobiti garancije za financiranje smještaja đaka i od Ministarstva dobiti odobrenje za zaposlenje jednog odgojitelja. Vizija se može ostvariti početkom iduće školske godine, ali je osnovni uvjet da Osnovan škola preseli na Rudinu.

Ivica Šćepanović je kazao da se zalaže za ostanak obje škole u Bolu, te da jedna od opcija mora biti i izgradnja nove moderne školske zgrade.

Tomi Fabijanović je rekao da se ne smiju zaboraviti potrebe Dječjeg vrtića, a ni planovi o nadogradnji vrtića.

Ravnatelj Bartul Bakulić je kazao da on osobno nije protiv preseljenja Osnovne škole na Rudinu, ali o tome se trebaju dogovoriti obje zainteresirane škole jer se prethodno trebaju ispuniti neki uvjeti. Ravnatelj je pozvao nazočne da posjete zgradu Osnovne škole na Rudini nakon okončanja radova. Također je ponovio potrebu sanacije krova škole.

Ravnatelj je još jednom izrazio spremnost da upozna nazočne sa rezultatima inspekcijskog nalaza njegovog rada, te je pozvao Milana Škrbića da i on upozna nazočne sa rezultatima inspekcijskog nadzora njegovog rada.

Ravnatelj Bakulić je naglasio da su Srednja i Osnovna škola suvlasnici svih objekata na Benačici, a da su tek lani prvi put dobili dio zarade od iznajmljivanja kućica na Benačici.

Ravnatelj Bartul Bakulić je još jednom pozvao predstavnike Općine Bol da pomognu školi kod uknjižbe prava vlasništva na prostor škole na Rudini.

Predsjednik vijeća Matko Baković je primijetio da se rasprava ponovno usmjerava u osobna razračunavanja te je zaključio raspravljanje o ovoj temi.

Istaknuo je potrebu daljnjeg dijaloga.

Istaknuo potrebu očuvanja obje škole na Bolu, a osobito je podržao davanje pomoći Srednjoj školi čiji je opstanak u Bolu upitan zbog smanjenja broja učenika.

Ravnatelj Bartul Bakulić je napustio sjednicu vijeća u 19.30 sati.

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je pojasnio prijedlog izmjena i dopuna Statuta Općine Bol.

Naime, izmjene i dopune se predlažu radi usklađenja postojećih odredbi Statuta sa izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi.

Većina izmjena se odnosi na odredbe vezane uz raspisivanje referenduma, osobito uz odredbe o raspisivanju referenduma radi opoziva općinskog načelnika.

Dio predloženih izmjena se odnose na rad općinskog vijeća i na odredbe o trajanju mandata članova općinskog vijeća.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bol je usvojena JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja općine Bol.

Predložena odluka se donosi radi usklađenja načina prikupljanja i otpada sa područja Općine Bol sa Zakonom o održivom gospodarenjem otpadom i sa Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom.

Predloženom odlukom se propisuje obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom, područje pružanja javne usluge, kriteriji obračuna količine otpada, obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima, način provedbe javne usluge i usluge povezane sa javnom uslugom, cijena javne usluge i cijena obvezne minimalne javne usluge, način određivanja udjela korisnika javne, način provedbe ugovora o korištenju javne usluge u slučaju nastupa posebnih okolnosti (elementarnih nepogoda, katastrofa i sl.), način podnošenja prigovora i postupanja po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada, uvjeti za pojedinačno korištenje javne usluge, prihvatljive dokaze izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge, ugovornu kaznu, te kriterije za određivanje korisnika usluge u čije ime Općina Bol preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu.

Davatelj usluge je obvezan ispuniti tehničko-tehnološke uvjete naplate odvoza otpada po volumenu spremnika na cijelom području Općine Bol najkasnije do 01. studenog 2018. godine.

Odlukom je određeno da se komunalni i biorazgradivi otpad na području Općine Bol prikuplja u dva odvojena spremnika na kućnom pragu.

Papir, staklo, plastika, alu-ambalaža i tekstil će se prikupljati odvojeno u već ugrađene poluukopane kontejnere, kojih u našoj općini već ima 35 komada.

Krupni odnosno glomazni otpad te opasni otpad, elektro otpad, lijekovi i sl. će se prikupljati u reciklažom dvorištu.

Spremnici sa kućnim komunalnim i biorazgradivim otpadom se mogu odložiti na javnu površinu u vremenu od 22.00 do 2.00 sata, a pružatelj usluge otpad mora pokupiti do 08.00 sati.

Ako je spremnik na javnoj površini se nalazi poslije 8.00 sati vlasnik spremnika će biti kažnjen.

Pružatelj usluge je dužan predložiti cjenik usluge u roku od 30 dana od dana donošenje ove odluke.

Cjenik se sastoji od paušalnog mjesečnog dijela i od dijela koji ovisi o volumenu spremnika i broju mjesečnih prikupljanja otpada.

Korisnicima usluge je u interesu većinu otpada odvajati i odlagati u poluukopane kontejnere i na reciklažno dvorište. Tako će imati manji broj mjesečnih odvoza kućnog otpada.

Ivica Šćepanović je kazao da predloženu odluku treba donijeti, ali da će se vjerojatno ona morati nadograđivati nakon uočenih nedostatka kod njene primjene na terenu.

Ivica Šćepanović je predložio da TZO Bol napravi letak za bolske goste kako bi se i njih educiralo o načinu sakupljanja otpada na području Općine Bol.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja općine Bol je usvojena JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol,

POD 4)

Predstavnik tvrtke Riva Bol d.o.o. je uputio zamolbu za storniranjem računa br. 199/2017.

Naime, u zamolbi navodi da su korištenje pomorskog dobra za 2017. godinu na plaži Zlatni rat dobili dva računa br. 198 i 199. Račun 198 na iznos od 100.000,00 kuna su podmirili.

Kako pomorsko dobro nisu koristili cijelu sezonu ( sa radom su započeli 20. 07. 2017. ) jer je netko drugi bespravno koristio pomorsko dobro, traže storniranje računa br. 199/2017 odnosno storniranje duga u iznosu od 100.000,00 kuna.

Katarina Marčić se usprotivila ovoj zamolbi, te smatra da je koncesionar prema odredbama koncesijskog odobrenja trebao platiti cijeli iznos računa do 30. lipnja 2017. godine.

Katarina Marčić smatra da eventualno prihvaćanje ove zamolbe predstavlja pogodovanje privatnim interesima nauštrb općim interesima i interesu našeg komunalnog poduzeća.

Matko Baković je kazao da je tvrtka Riva Bol d.o.o. odradila pola sezone, pa je stoga pošteno da plati pola računa.

Također je kazao da je račun na iznos od 100.000,00 kuna upućen i tvrtki koja je bespravno koristila pomorsko dobro prvu polovicu sezone.

Vijećnici su donijeli odluku o storniranju računa 199/2017 sa 7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 5)

Načelnik je vijećnike upoznao sa prijedlogom odluke o izradi Urbanističkog uređenja parkirališta na ulasku u mjesto.

Odlukom o izradi UPU ”Parkiralište Velo poje” određuje se pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a, razlozi za donošenje UPU-a, obuhvat UPU-a, sažeta ocjena stanja u obuhvatu UPU-a, ciljevi i programska polazišta UPU-a, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu UPU-a, način pribavljanja stručnih rješenja UPU-a, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu UPU-a te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi UPU-a, planirani rok za izradu UPU-a, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, ako je taj rok, ovisno o složenosti pojedinog područja, duži od 30 dana, izvori financiranja izrade UPU-a.

Obuhvat UPU-a „Parkirališta Velo poje“ su upravo čest. zemlj. 599/4, dio 600, dio 601, 595/2/7, dio 596, 598 i dio 599/3 k.o. Bol.

Na sjevernom dijelu čest. zemlj. 600 i 601 k.o. Bol planira se izgradnja polazne stanice za žičaru za Vidovu goru, zato sjeverni dijelovi čest. zemlj. 600 i 601 k.o. Bol nisu u obuhvatu UPU-a parkiralište Velo poje.

U zahvatu UPU-a, „Parkirališta Velo poje“ treba planirati izgradnju modernog trgovačkog centra sa garažama i parkiralištima za vozila, nekoliko ureda turističkih agencija i Turističko informativni centar TZO Bol, stajalište za turistički vlakić, stajalište za autobus i autobusni kolodvor, zelenu površinu kao park i dječje igralište i hotel.

Mate Petrić je kazao da podržava gradnju objekata opće namjene, ali da treba ograničiti gradnju koja predstavlja narušavanje prostora i vizure mjesta.

Katarina Marčić je također protiv nagrđivanja prostora te smatra da bi na tom prostoru trebalo predvidjeti izgradnju sportske dvorane, a ne trgovačkog centra.

Ivica Šćepanović je kazao da treba osigurati javni uvid u ovaj plan tako da svi građani mogu iznijeti primjedbe.

Načelnik je kazao da je to dio zakonom predviđene procedure, te da će biti organiziran javni uvid u prijedlog plana.

Vijećnici su donijeli odluku o izradi Urbanističkog uređenja parkirališta na ulasku u mjesto sa 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 6)

Načelnik je vijećnike upoznao sa prijedlogom odluke o izradi UPU-a za dio Podbarja i s tim u vezi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol.

Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Bol (Službeni glasnik Općine Bol broj 6/15) određena je uz zone K3 i namjena M1 (mješovita namjena – pretežito stambena) i u manjem dijelu namjena M2 (mješovita namjena – pretežito poslovna).

Veći dio južnije locirane zone K3, u vlasništvu je tvrtke HOTELI ZLATNI RAT d.d., u kojoj su smještene zgrade uprave, kotlovnice, pekarnice i praonice.

Kako u ovom momentu nema potrebe za svim navedenim djelatnostima a prisutna je potreba za osiguranjem smještaja sezonskih radnika, nužno je ukloniti i planirati nove građevine, odnosno omogućiti nadogradnju onih koje se zadržavaju.

Da bi se omogućila gradnja zgrade za smještaj sezonskih radnika (hostel), potrebno je kroz izmjene PPU Općine Bol utvrditi za područje istočnog dijela južne zone K3 namjenu M1 (mješovita namjena – pretežito stambena).

ID PPUO-a će se izgrađeni dio južne K3 zone Podbarje definirati kao zonu mješovite namjene M1 – pretežito stambene, odredbe i planska rješenja uskladiti s propisima relevantnim za predmetnu namjenu i prostor u kojoj se ista nalazi s preispitivanjem prostornih parametara koji moraju biti ispunjeni na razini zone i dijelova zahvata iste (ZOP, prostor ograničenja), pri čemu uvjete gradnje uskladiti sa Zakonom o prostornom uređenju.

ID UPU-a će se u skladu s ID PPUO, te u skladu s posebnim uvjetima javno pravnih tijela odrediti osobito prostorna organizacija zone s određivanjem dijelova za rekonstrukciju i novu gradnju, uklopiti i korekcije obuhvata zone koje proizlaze iz usklađenja katastarskih međa, uvjeti uređenja i korištenja površina i građevina, određivanje građevinskih čestica, mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti, po potrebi drugi elementi značajni za prostorno uređenje područja obuhvata.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o izradi UPU-a za dio Podbarja i s tim u vezi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 7)

Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja.

Odluka o osnivanju prava građenja na čest. zem. 574/3 k.o. Bol u korist nositelja prava građenja – Dobrovoljnog vatrogasnog društva „BOL“ iz Bola je već donesena 2004. godine, ali se predlaže donošenje nove odluke radi produženja rokova iz prethodne odluke odnosno iz prethodno zaključenog Ugovora.

Predloženom odlukom Općina Bol opterećuje pravom građenja dio čest. zem. 574/3 k.o. Bol u korist nositelja prava građenja- Dobrovoljno vatrogasno društvo „BOL“ iz Bola.

Pravo građenja osniva se radi izgradnje Vatrogasnog doma, sukladno pravomoćnoj građevinskoj dozvoli klase: UP/I- 361-03/15-01/000016, UR.BROJ: 2181/1-11-00-07/02-15-0003 od 19.04.2017.

Pravo građenja iz članka 2. na zemljištu iz članka 1. ovog ugovora osniva uz naknadu od 100.000,00 kuna i iznos godišnje naknade od 1.000,00 kuna.

Pravo građenja iz članka 2. ovog Ugovora osnovano na zemljištu iz članka 1. ovog ugovora osniva se na rok od 40 godina počev od 27. studenog 2000. godine i može se prenositi na druge pravne i fizičke osobe koji su pravni slijednici nositelja prava građenja.

Pravo građenja može se prenositi iznimno i na druge pravne i fizičke osobe koje mogu stjecati pravo vlasništva na temelju pravnog posla, te opteretiti, ali samo uz prethodnu suglasnost vlasnika zemljišta.

Prava i obveze između DVD „Bol“, kao nositelja prava građenja i Općine Bol, kao vlasnika zemljišta regulirat će se Dodatkom ugovora o osnivanju prava građenja, za čije se sklapanje ovlašćuje zakonski zastupnik Općine Bol.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o osnivanju prava građenja, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 8)

Načelnik Tihomir Marinković je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih lista.

Prema prijedlogu Odluke određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2018. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bol i nezavisnih lista i kandidata članova Općinskog vijeća, a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Načelnik je kazao da se u Proračunu Općine Bol za 2018. godinu za financiranje rada političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata zastupljenih u Općinskom vijeću planira izdvojiti 60.000,00 kuna.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću iznosi 5.400,00 kuna, tako da se pojedinoj političkoj stranci i Nezavisnoj listi raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću.

Načelnik je predložio slijedeću raspodjelu sredstava:

– Socijaldemokratska partija Hrvatske (4 člana)- 21.600,00 kn

– Hrvatska demokratska zajednica (2 člana)- 10.800,00 kn

– Kandidacijska lista grupe birača – Katarina Marčić (2 člana)- 10.800,00 kn

– Kandidacijska lista grupe birača – Tonči Buljan (2 člana)- 10.800,00 kn

– Kandidacijska ista grupe birača – Tonči Kukoč (1 član)- 5.400,00 kn

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama i nezavisnim listama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, što predstavlja iznos od 540,00 kn, tako da političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od:

– Socijaldemokratska partija Hrvatske (1 član) – 540,00 kn

– Kandidacijska lista grupe birača – Katrina Marčić (1 član)- 540,00 kn

– Kandidacijska lista grupe birača – Tonči Buljan (1 član)- 540,00 kn

Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.

U materijalima predložena odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 2018. godinu prihvaćena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 21.20 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content