Zapisnik sa 1. sjednice vijeća 2017.

Zapisnik sa 1. sjednice vijeća 2017.
2. travnja, 2017. u 18:57:57

alt

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

 

Klasa: 021-05/17-01/13

Ur. broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 28. veljače 2017. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  1/2017 izvanredne sjednice općinskog Vijeća održane dana 27. veljače 2017. godine, sa početkom u 19.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Frane Lukšić, Ivica Ščepanović, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Srečko Karmelić, Sani Bodlović.

 

Izočni: Branko Mikulić, Boris Škrbić Jakov Okmažić.

 

 

Ostali nazočni:  Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić-direktor KJP Grabov rat d.o.o., Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 8 vijećnika.

 

B) Dnevni red, predložen u materijalima, je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

 

  1. Rasprava o odluci o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Bol, predio Zlatni rat, koja je donesena na sjednici Skupštine SDŽ u petak 17. veljače 2017. godine.

 

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Vijećnici su u materijalima dobili Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Bol, predio Zlatni rat.

Navedenom Odlukom SDŽ iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže za obavljanje turističkih, trgovačkih i ugostiteljskih djelatnosti na dijelu k.o. Bol.

Koncesija se daje na rok od 15 godina, a početni iznos godišnje naknade za koncesiju iznosi: stalni dio: 1.800.000,00 kuna godišnje, promjenjivi dio 5% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanja usluga na koncesioniranom području.

Rok za dostavu ponuda na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u SDŽ pregledava i ocjenjuje pristigle ponude i utvrđuje prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a Skupština SDŽ donosi Odluku o davanju koncesije ili Odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

Općina Bol je uputila primjedbe na Odluku SDŽ o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže za obavljanje turističkih, trgovačkih i ugostiteljskih djelatnosti na dijelu k.o. Bol.

Prvo je ukazano da nisu navedene neke djelatnosti koje su se do sada obavljale na plaži Zlatni rat (watherbagy, iznajmljivanje bicikla, podmornice i sl.).

Kao drugo je navedeno da se u koncesiju ne daje javni WC, te se nameće pitanje tko će pružati neophodne usluge WC-a za funkcioniranje plaže sa 4000 posjetitelja dnevno.

Kao treće je navedeno da se u koncesiju ne daje zahvat čvrstog objekta-restorana koji koristi tvrtka Zlatni rat d.d. iako je za ovo područje proglašeno pomorsko dobro.

Četvrta primjedba se odnosi na visinu same koncesije za koju se, prema mišljenju Općine Bol,  traži neprimjereno visoka cijena.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da su neke primjedbe Općine Bol prihvaćene, međutim većina ipak nije, a natječaj je raspisan i objavljen u Elektroničnom oglasniku javne nabave.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da je ova izvanredna sjednica zakazana na prijedlog općinskih vijećnika da bi se informirali o tijeku događanja o ovoj za Bol iznimno ozbiljnoj i važnoj temi.

Ivica Ščepanović je kazao da je Općina Bol dovedena pred gotov čin te da nitko u Županiji nije ni

pitao koji su ciljevi i želje lokalne samouprave. Istaknuo je važnost plaže Zlatni rat za Općinu Bol i sveukupan bolski turizam. Plaža Zlatni rat je Bogom-dana te zahvaljujući njoj Bol je prestižna turistička destinacija, a ovakvim postupcima od strane Županije se bagatelizira i plaža i cjelokupni bolski turizam.

Tomislav Marčić smatra da treba medijski popratiti i prezentirati problematiku dodjele koncesije na plaži Zlatni rat, te na taj način ukazati na nepravdu koja se čini Općini Bol i bolskom turizmu.

Predložio je također da se općina obrati Vadi RH jer je neophodno da se obrani plaža Zlatni rat i ne dopusti daljnjih 15 godina nazadovanja bolskog turizma.

Ukazao je na nelogičnosti u samom natječaju za dodjelu koncesije, a također je podsjetio da je tvrtka Grabov rat već uložila dosta sredstava u infrastrukturu na samoj plaži te da se iz natječaja ne vidi da joj se priznaju dosadašnja ulaganja.

Ivica Ščepanović je kazao da nije napravljena Studija gospodarske opravdanosti, te da ne postoji stručno mišljenje što bi se trebalo događati na plaži.

Načelnik je podsjetio nazočne da je bio na razgovoru u  Županiji vezano uz ovu tematiku te da je dogovoreno da će ove godine Općina Bol davati koncesijska odobrenja na plaži Zlatni rat, a da će Županija pripremati javni natječaj za iduću godinu. Načelnik je kazao da je i on iznenađen brzinom raspisivanja natječaja te da je odmah reagirao u skladu sa svojim ovlastima i mogućnostima.

Načelnik je rekao da je dva puta je bio na sastanku u Uredu za pomorstvo u SDŽ vezano uz tematiku koncesije na plaži Zlatni rat, te da namjerava zakazati sastanak sa Županom i upoznati ga sa našim stavovima o ovoj problematici.

Stipe Karmelić je ukazao na neke nedostatke raspisanog natječaja. Tako je kazao da je preduvjet dodjele koncesije na pomorskom dobru postojanje Prostornog plana posebnih obilježja zaštićenog krajolika plaže Zlatni rat, zatim postojanje Plana zaštite od požara zaštićenog krajolika plaže Zlatni rat i postojanje Posebnih uvjeta zaštite prirode koji donosi Ministarstvo zaštite okoliša. Ni jedan od tih preduvjeta nije zadovoljen odnosno ti planovi još nisu doneseni, te je raspisivanje natječaja za dodjelu koncesije na plaži Zlatni rat nezakonito.

Vijećnici smatraju da se KJP Grabov rat treba javiti na raspisani natječaj, te da treba biti oprezan i zadovoljiti sve formalne uvjete iz natječaja.

Načelnik smatra da bi bilo najbolje da se natječaj poništi, da se nejasnoće iz natječaja otklone, da se natječaj ne raspisuje do udovoljenja svim zakonskim uvjetima. Načelnik predlaže održavanje sastanka sa županom predstavnika Općine Bol i razgovor o ovoj tematici.

Doro Adulmar je na temelju dosadašnje rasprave predložio donošenje zaključka o odluci o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Bol, predio Zlatni rat, koja je donesena na sjednici Skupštine SDŽ u petak 17. veljače 2017. godine.

Tako je  predložio, a vijećnici su jednoglasno podržali slijedeće zaključke:

  1. Svi su suglasni da treba zaštiti plažu Zlatni rat, kao najvažniji resurs Općine Bol. Treba pokušati odgoditi dodjelu koncesije na plaži Zlatni rat, a za postizanje tog cilju treba angažirati odvjetničku kuću koja je stručna u pravnom području vezanom uz  koncesije na pomorskom dobru. Treba upoznati Vladu RH sa zbivanjima vezanim uz plažu Zlatni rat.
  2. Treba inzistirati na donošenju  Prostornog plana posebnih obilježja zaštićenog krajolika plaže Zlatni rat.
  3. KJP Grabov rat se mora javiti na raspisani javni natječaj za dodjelu koncesije na pomorskom dobru.
  4. Započeti medijsku kampanju i ukazati na manjkavosti raspisanog natječaja.

Frane Lukšić je naglasio značaj plaže Zlatni rat za Bol te istaknuo da svi stanovnici Bola ovise o plaži Zlatni rat.

Matko Baković je kazao da predstavnici Općine Bol moraju biti nazočni na sjednici županijske Skupštine kada se bude dodjeljivala koncesija na plaži Zlatni rat.

Ivica Ščepanović je predložio održavanje sastanka sa Županom i upoznavanje Župana sa zauzetim stavovima  predstavnika Općine Bol.

Direktor KJP Zlatni rat Mirko Perić je podržao stavove vijećnika, te je posebno ukazao na financijske aspekte i nelogičnosti raspisanog natječaja.

 

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

 

Sjednica je završila u 20.10 sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content