Zapisnik sa 1. sjednice vijeća 2015.

Zapisnik sa 1. sjednice vijeća 2015.
23. ožujka, 2015. u 10:42:47

alt
REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

 

Klasa: 021-05/15-01/7

Ur. broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 28. siječnja 2015. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09 i 11/14), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  1/2015 sjednice općinskog Vijeća održane dana 27. siječnja 2015. godine, sa početkom u 19.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Srečko Karmelić, Sani Bodlović, Jakov Okmažić i Ivica Ščepanović.

 

Izočni: Frane Lukšić.

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić – direktor KJP Grabov rat, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

 

B) Dnevni red, kao što je predložen u materijalima, prihvaćen je sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV te glasi:

  1. Rasprava i donošenje odluke o drugim izmjenama i dopunama Statuta općine Bol na temelju upute za otklanjanje nedostataka.
  2. Rasprava i donošenje odluke o drugim izmjenama i dopunama Poslovnika vijeća općine Bol na temelju upute za otklanjanje nedostataka.
  3. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o korištenju javnih površina na području općine Bol.
  4. Rasprava i donošenje odluke o neprihvaćanju ponude za korištenje prava prvokupa za čest.zgr.586/5 k.o. Bol.
  5. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2014.
  6. Očitovanje o pristiglim dopisima: Bolski taksisti, gospodin Darko Vlahović, Roditelji djece neupisane u Dječji vrtić.

Vijećnik Tomislav Marčić je istaknuo da je Bol isključivo turističko mjesto te da stoga smatra da je na Dnevnim red općinskog vijeća već trebalo staviti točku u kojoj bi se raspravljalo o turizmu i o pripremi turističke sezone.

Također je podsjetio nazočne da je već ranije bilo govora o osnivanju Odbora za turizam.

Zbog toga, predlaže da se na iduću sjednicu općinskog vijeća na Dnevni red uvrsti i rasprava o turizmu i o pripremi turističke sezone te osnivanje Odbora za turizam kojemu bi ujedno trebalo precizno odrediti djelokrug i nadležnosti.

C) Prihvaćanje zapisnika sa 10/2014 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 10/14 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09 i 11/14) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 10/14 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa  8  glasova ZA i  1 SUZDRŽANIM glasom.

 

D) Izvješće općinskog načelnika o radu općine Bol od prošle sjednice vijeća:

Načelnik je kazao da je KJP Grabov rat otpočeo sa pripremama za turistički sezonu. Donesen je plan aktivnosti za 2015. godinu te se po njemu i postupa.

Načelnik je istaknuo da je sukladno Planu javne nabave za 2015. godinu započeti brojni postupci javne nabave za nabavku materijala i izvođenje raznih građevnih radova.

Načelnik je iznio predviđanje da će do kraja veljače biti okončana procedura prikupljanja svih potrebnih suglasnosti i mišljenja te da će nakon toga općinsko vijeće moći pristupiti usvajanju izmjena i dopuna PPU Općine Bol, UPU-a naselja Bol i Murvica.

Načelnik je rekao da će uskoro početi izrada Studije utjecaja na okoliš vezano uz izgradnju nove luke. Također je rekao da na se za jesen predviđa početak nasipanja lukobrana u sklopu radova  gradnje nove luke na Račiću.

Načelnik je obećao da će za iduću sjednicu vijeća pripremiti cjelovito izvješće vezano uz problematiku  Doma na Vidovoj gori.

Također je kazao da se do 1. lipnja očekuje dovršetak radova na Račiću, odnosno asfaltiranje ceste i njeno puštanje u promet.

Istaknuo je da su pri kraju i radovi na trafostanici na Studencu, te da se unutar slijedeća dva tjedna očekuje uspostavljanje kolnog pristupa u ulici Rudina.

Načelnik je upoznao nazočne da KJP  Grabov rat trenutno uređuje pješačku šetnice zapadno od Zlatnog rata u dužini od oko jednog kilometra te se u toj zoni vrši intenzivno čišćenje raslinja.

 

E) Vijećnička pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Matko Baković je pitao kada se očekuje početak izgradnje rotora na ulasku u mjesto.

Načelnik je odgovorio da početak radova ovisi i o dovršetku geodetskih elaborata. Naime, ukoliko geodetski elaborati budu dovršeni do mjeseca ožujka možemo očekivati izgradnju rotora i vidikovca do ljeta, a ukoliko elaborati budu dovršeni kasnije početak radova će se odgoditi za jesen.

Matko Baković je pitao ima li kakvih novosti vezanih uz problematiku Doma na Vidovoj gori.

Načelnik je kazao da je već ranije vijećnicima obećao nas idućoj sjednici vijeća podastrijeti detaljne informacije vezane uz ovo pitanje.

Vijećnik Tomislav Marčić je pitao da li su riješeni imovinsko pravni odnosi na terenu na kojem se predviđa izgradnja rotora.

Načelnik je kazao da rotor ne zadire u okolna privatna zemljišta, jedino sa cca 100 m2 zadire u parkiralište na ulasku u mjesto. Podsjetio je vijećnike da je to parkiralište pravomoćnom sudskom odlukom postalo vlasništvo Općine Bol. Naglasio je da je izgradnja rotora investicija Hrvatskih cesta, te da su one nadležne za rješavanje mogućih problema na terenu.

Vijećnik Ivica Ščepanović je pitao što je sa vlasničkopravnim odnosima na cesti prema budućem  groblju Sv. Lucija.

Također je pitao da li tko kontrolira  kako se radi trafostanica.

Nadalje, istaknuo je da Općina Bol 95 % svojih prihoda temelji na turizmu te da bi i općinsko vijeće trebalo zauzeti stav o gradnji platformi za crpljenje plina i nafte u Jadranu.

Načelnik je kazao da je dovršena izrada geodetskog elaborata i elaborata o cijepanju iz kojih će biti vidljivo koliko će koji vlasnici morati ustupiti dio svoga zemljišta za izgradnju ceste prema Sv. Luciji. Sredstva za otkup zemljišta su osigurana, a vlasnicima će bi isplaćena tržišna cijena. Načelnik smatra da neće biti problema oko dogovora sa vlasnicima zemljišta te da je već veći dio vlasnika besplatno ustupio zemljište za izgradnju ceste. Također je kazao da će se radovi na izgradnji ceste vršiti etapno te ne očekuje da će doći do većih prekida prometa na tom području.

Vezano uz izgradnju trafostanice, načelnik je rekao da će općina nakon dovršetka izgradnje trafostanice  dobiti izvješće nadzornog inženjera te će vijećnike upoznati sa njegovim sadržajem.

Načelnik je rekao da je turizam primarna djelatnost Bola te da i Bol treba izreći svoje mišljenje o izgradnji naftnih platformi na Jadranu. Kazao je da se 18. veljače u Domu kulture organizira javna tribina o ovoj tematici.

Vijećnik Boris Škrbić je rekao da je uočio promet kamiona i dampera po Šetnici te je zatražio objašnjenje od načelnika zbog čega je to dopušteno.

Načelnik je kazao da je izišao u susret investitoru, ali da je zauzvrat od njih zatražio polog 50.000,00 kuna kako bi se osigurala sredstva za sanaciju možebitnih oštećenja Šetnica.

Boris Škrbić je kazao da je ulaz u Bol najzapušteniji dio Bola. Upozorio je na novo odlagalište otpada koje se formira kod bivše diskoteke i na boks za odlaganje otpada ispred dućana Kupinica.

Načelnik je odgovorio da će do 1. svibnja sve biti dovedeno u red, a da sada i građevinari moraju imati prostora za odlaganje materijala.

Jakov Okmažić je pitao da li će biti većih zastoja u odvijanju prometa putem Sv. Lucija kad budu izvođeni radovi na proširenju ceste.

Načelnik je odgovorio da će se radovi odvijati etapno i većinom odozgo te da vjerojatno neće biti dužih zatvaranja prometa.

Jakov Okmažić  je pitao kada će biti uklonjene skulpture kod kina.

Načelnik je kazao da je vlasnik upozoren da ih ukloni, te očekuje da će ih i ukloniti.

Branko Mikulić je konstatirao da 1. lipnja već ima dosta gostiju na Bolu te da smatra da bi asfalt na Račiću trebalo i ranije postaviti.

Načelnik je rekao da postavljanje asfalta na Račiću ne ovisi o našim željama, već najviše o vremenskim uvjetima, te da nije realno očekivati da radovi budu okončani prije 1. lipnja.

Branko Mikulić je predložio da se vrši stalan kontakt i pritisak na izvođače radova kako bi se maksimalno ubrzalo izvođenje radova na Račiću.

Načelnik je rekao da se to i radi , da se održavaju redovite koordinacije između izvođača radova, investitora i stručnog nadzora.

Srečko Karmelić  je upozorio na probleme nove kanalizacije koja se  prepuni kod svake manje kiše i poplavi poslovne prostore na Rivi.

Načelnik je rekao da su projekti za izgradnju tri incidentna  preljeva iz kanalizacije u more napravljeni, a radove će izvesti Berica d.o.o. kada dovrše radove na trafostanici.

Doro Adulmar je kazao da treba ukloniti znak zabrane ulaska na Rivi ili naplaćivati kazne prekršiteljima. Također je iznio ideju da se nabavi manje dostavno  vozilo koje bi ljeti sa benzinske postaje  vršilo dostavu robe za trgovine u centru mjesta, a zimi dostavu građevnog  materijala do kuća na Šetnici kako bi se smanjilo oštećenje kamena.

 

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je upoznao nazočne o potrebi donošenja izmjena i dopuna Statuta Općine Bol.

Naime, Ured državne uprave u SDŽ je u provođenju nadzora nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća Općine Bol uočio manje nezakonitosti u tekstu Statuta odnosno Izmjena i dopuna Statuta Općine Bol  koje su donesene tijekom 2014. godine.

Zbog toga je Ured državne uprave u SDŽ  svojim dopisom klasa: 023-01/14-01/197 od 9. prosinca 2014. godine upućenom Općinskom vijeću Općine Bol dao upute za otklanjanje uočenih nepravilnosti.

Članovi Odbora za Statut i Poslovnik su, sukladno uputama Ureda državne uprave u SDŽ, utvrdili prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bol  te su ga dostavili na usvajanje vijećnicima na ovu sjednicu općinskog vijeća.

Nadalje, članovi Odbora ovlastili su općinsko vijeće da nakon donošenja izmjena i dopuna Statuta objavi pročišćeni tekst Statuta Općine Bol.

Ivica Ščepanović je kazao da bi vijećnicima bilo razumljivije da je uz prijedlog izmjena i dopuna bio dostavljen i postojeći tekst Statuta i Poslovnika, te da je ovakav prijedlog dosta nejasan.

Nakon kraće rasprave i pojašnjenja pojedinih članka prijedloga izmjena i dopuna Statuta uslijedilo je glasovanje o ovoj točki Dnevnog reda.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bol je prihvaćena  sa  glasova 8 ZA  dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

Vijećnici su utvrdili pročišćeni tekst Statuta općine Bol koji obuhvaća Statut općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/09 i 11/14) i danas prihvaćene izmjene i dopune Statuta, a pročišćeni tekst Statuta će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 2)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je upoznao nazočne o potrebi donošenja izmjena i dopuna Poslovnika Općine Bol.

Naime, Ured državne uprave u SDŽ je u provođenju nadzora nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća Općine Bol uočio manje nezakonitosti u tekstu Poslovnika odnosno Izmjena i dopuna Poslovnika Općine Bol  koje su donesene tijekom 2014. godine.

Zbog toga je Ured državne uprave u SDŽ  svojim dopisom klasa: 023-01/14-01/197 od 9. prosinca 2014. godine upućenom Općinskom vijeću Općine Bol dao upute za otklanjanje uočenih nepravilnosti.

Članovi Odbora za Statut i Poslovnik su, sukladno uputama Ureda državne uprave u SDŽ, utvrdili prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Bol  te su ga dostaviti na usvajanje na ovu sjednicu općinskog vijeća.

Nadalje, ovlastili su općinsko vijeće da nakon donošenja izmjena i dopuna Poslovnika objavi pročišćeni tekst Poslovnika općinskog vijeća Općine Bol.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Bol je prihvaćena  sa  glasova 8 ZA i  1 SUZDRŽANIM glasom, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

Vijećnici su utvrdili pročišćeni tekst Poslovnika općine Bol koji obuhvaća Poslovnik općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/09 i 11/14) i danas prihvaćene izmjene i dopune Statuta, a pročišćeni tekst Statuta će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke izmjenama i dopunama  plana korištenja javnih površina.

Sve djelatnosti na javnim površinama Općine Bol uglavnom se  planiraju kao i prošle godine.

Zbog toga se ove godine donose samo izmjene i dopune postojeće Odluke.

Ova odluka postoji od osnivanja općine, ali se svake godine po nešto mijenja i usavršava.

Ovom odlukom su postavljena općenita načela po kojima se  može koristiti javna površina.

Molbe za korištenje javne površine rješava načelnik općine Bol koji molbu može odbiti ukoliko je ispunjen jedan od uvjeta iz članka 21. predložene odluke, odnosno  ako je ugrožen slobodan prolaz vozila ili ljudi, ukoliko postoji novčani dug ili neurednost u dosadašnjem korištenju javnih površina.

Izmjenama i dopunama odluke o korištenju javnih površina na području općine Bol predviđa se promjena u članku 6. stavak 3. te bi promijenjene  odredbe glasile:

„Stalci, vitrine i slične naprave, koje služe za izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, mogu biti maksimalnih dimenzija : visina 2 m, širina 1 m i dubina 0,25 metara i trebaju biti naslonjene uz zid na fasadi poslovnog prostora. Na ovaj način se mogu izlagati originalni suveniri, originalne robne marke i sl., a ne mogu se izlagati, plažni artikli, plastična galanterija i sl.“

Nadalje, predlaže se promjena članka 8. koji bi glasio:

„Iznajmljivanje automobila, motocikla, mopeda, skutera, squad-ova i bicikli je djelatnost iznajmljivanja prijevoznih sredstava različitih tipova i snage.

Ova djelatnost se može obavljati na javnoj površini na području Biline kuće.

Na prodajnom mjestu mogu se postaviti stol i stolica za najmodavca te suncobran ili sjenica i pano sa cjenikom usluge. Ova sjenica se posebno ne naplaćuje.

Na području kod Biline kuće, na popločanom platou uz more kod skulpture Zlatni rat, uslugu iznajmljivanja automobila, motocikla, mopeda, skutera, squad-ova i bicikli može obavljati jedna pravna osoba koja istovremeno može  nuditi najviše osmnaest prijevoznih sredstava za iznajmljivanje i to: dva automobila, dva squada, sedam motocikla i sedam bicikli.“

Također se predlaže izmjena članka10. koji bi glasio:

„Na javnoj površini se mogu postaviti reklamni stol, stolica i sjenica koji ukupno mogu zauzeti maksimalno dva metra kvadratna. Ovaj stol prvenstveno služi za vršenje usluge prodaje izletničkih brodskih karata, bukiranje brodica, podmornice i sl. ali i za reklamiranje drugih turističkih proizvoda, osim smještajnih kapaciteta i ugostiteljske ponude.“

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da ovaj prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnih površina predstavlja napor da se poboljša vizura Bola, da se uvede red u prostor te da Bol postane što kvalitetnija turistička destinacija.

Jakov Okmažić je u ime kluba vijećnika SDP-a podržao prijedlog odluke te je istaknuo da je ona na tragu ranijih rasprava općinskog vijeća.

Branko Mikulić je u ime kluba vijećnika HDZ-a i HSLS-a također podržao predložene izmjene i dopune Plana korištenja javnih površina.

Boris Škrbić je također naglasio da se ovom odlukom ukida nered, da će biti više mjesta za pješake, te da je to stepenica više za uređenje Bola te da je potreban konsenzus svih koje žele dobro Bolu.

Tomislav Marčić je predložio da se vodi registar prekršitelja općinskih odluka, te da se prekršiteljima iduće godine ne dodjeli javna površina.

Pročelnik je kazao da je u Planu korištenja javnih površina u članku 21. već navedeno da načelnik može odbiti molbu osobe zainteresirane za korištenje javne površine ukoliko je ona, među ostalim, u prethodnom razdoblju koristila javnu površinu suprotno uvjetima iz Rješenja i ako se nije pridržavala odredbi o javnom redu i miru i sl.

Tomislav Marčić je pitao da li će se ove godine primijeniti odredba Plana korištenja javnih površina kojom je propisano da bi suncobrani i sjenice na štekatima ugostiteljskih objekata trebali biti u bež boji.

Doro Adulmar je kazao da je ta odredba donesena lani te da je ugostiteljima bio ostavljen jednogodišnji rok za  prilagodbu, ali da bi ove godine sjenice i suncobrani trebali biti bež boje.

Ivica Ščepanović je podržao donošenje ovih izmjena i dopuna Plana korištenja javnih površina, ali je naglasio da se općinske odluke moraju efikasnije provoditi. Smatra da prekršitelje općinskih odluka treba oštro sankcionirati oduzimanjem javne površine.

Pročelnik Stipe Karmlić je kazao da se svake godine donesu rješenja o uklanjanju prekršiteljima općinskih odluka. Ta rješenja se donose sukladno zakonskim odredbama i sama procedura  od donošenja rješenja do njegove izvršnosti traje više od mjesec dana. Ponekad se dogodi da samo izvršenje rješenja, zbog kraja sezone, postane bespredmetno. Zato se često razgovara sa korisnicima javnih površina koji su ipak iz godine u godinu sve uredniji, a pročelnik smatra da će ove izmjene i dopune Plana još više povećati urednost u korištenju javne površine. Pročelnik je kazao da općinska uprava za provođenje ovih odluka mora imati bezrezervnu podršku općinskog vijeća.

 

Vijećnici su sa 7 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa prihvatili predloženu odluku o izmjenama i dopunama  plana korištenja javnih površina, a prihvaćena odluka će se objaviti  u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnike upoznao sa ponudom Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg kojom ova banka sukladno pozitivnim zakonskim odredbama nudi pravo prvokupa kulturnog dobra.

Budući da se radi o nekretnini koje nije od značaja za općinu Bol predlaže se donošenje  odluke o neprihvaćanju ponude poslovne banke.

Predloženom odlukom ne prihvaća se ponuda Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg za korištenje prava prvokupa nekretnine u Bolu, čest. zgr. 586/5, Z.U. 1573 k.o. Bol, vlasništvo Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg, po kupoprodajnoj cijeni od 133.000,00 EUR-a (slovima: sto trideset tri tisuće eura).

Predlaže se dostava prihvaćene odluke podnositelju ponude, Republici Hrvatskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji sukladno odredbi članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanja kulturnih dobara.

 

Vijećnici su sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV prihvatili predloženu odluku o neprihvaćanju ponude Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg banke, a  odluka će se objaviti  u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 5)

Načelnik je  vijećnicima izložio polugodišnje izvješće o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine.

Načelnik je  kazao je da je u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca  2014. godine održano je šest radnih sjednice općinskog vijeća općine Bol i jedna svečana sjednica povodom Dana općine Bol. Na svakoj sjednici sam izvješćivao vijećnike o radu, a vijećnici su redovno postavljali pitanja i dobivali odgovore radi bolje informiranosti.

Na petoj sjednici vijeća dana 07. srpnja 2014. godine prihvaćeno je izvješće o stanju u prostoru i izvješće o analizi izgrađenosti građevinskog područja na području općine Bol.

Na istoj sjednici su prihvaćeni završni računi Centra za kulturu, DVD-a , općinske knjižnice i Dječjeg vrtića i donesena je odluka o prvom rebalansu proračuna općine Bol.

Šesta sjednica je održana 17.srpnja 2014.godine i na njoj je odbijena žalba udruge bolskih barkariola u osnivanju na rješenje o izboru najpovoljnije ponude za cestovni vlak.

Na istoj sjednici je postojeća odluka o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom usuglašena sa nalazom Ureda državne uprave u SDŽ za nadzor akata.

Na sedmoj sjednici koja je održana 25. srpnja 2014.godine nije prihvaćena odluka o razrješenju predsjednika općinskog vijeća. Donesena je odluka o prihvaćanju strategije razvoja općine Bol za razdoblje 2014-2020, primljeno je na znanje izvješće o prihodima i rashodima proračuna općine Bol za razdoblje siječanj -lipanj 2014.godine i donesena je odluka o dobitnicima javnih priznanja općine Bol.

Na osmoj sjednici dana 03.listopada 2014. godine usuglašeni su Statut i poslovnik sa zakonom o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, prihvaćen je drugi rebalans proračuna općine Bol, donesen je plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2014-20120 godine, dana je suglasnost Trgovačkom društvu Grabov rat d.o.o. o zaduženju a iznos od 2.700.000,00 kn, povećana je osnovica za obračun plaće djelatnika dječjeg vrtića, dana je suglasnost i potpora projektu Svjetsko selo pisaca Brač…

Na devetoj sjednici koja je održana dana 14. studenog 2014. godine se raspravljalo o poduzetim koracima za realizaciju novog groblja u Bolu, raspravljalo se o radu KJP Grabov rat d.o.o. i o turističkoj sezoni 2014.godine. Dana je suglasnost na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i na pravilnik o plaćama centra za kulturu općine Bol.

Na desetoj sjednici dana 08.prosinca odnosno 16. prosinca 2014.godine donesena je odluka o trećem rebalansu proračuna općine Bol za 2014.godinu i sve potrebne odluke koje se odnose na prihvaćanje proračuna općine bol za 2015.godinu.

Također je kazao da su u svrhu obogaćivanja turističke ponude ove sezone svakog četvrtka održavane Bolske litnje noći na Rivi, održan je festival Mediteranskog filma, održan je Brački ljetni međunarodni karneval, i održano je Europsko prvenstvo u windsurfingu, a u svrhu unapređenja turističkog proizvoda održana su dva sastanka sa bolskim turističkim djelatnicima. Na početku turističke sezone ukopano je petnaest novih kontejnera za kućni otpad i podijeljeno 100 kanti za kućni otpad. Kanalizacija istočnog dijela Bola je završena i stavljena u funkciju, izgrađen je potporni zid na mjestu odrona na putu prema Sv.Luciji, započelo je proširenje rive na Račiću, radi ugradnje nove vodovodne i kanalizacijske cijevi i započela je izgradnja privezišta buduće luke na Račiću; uređeni su poljski putovi Uz vroca i u Podbarju; započela je izgradnja nove trafostanice na Rudini; započeto je uređenje šetnice od Zlatnog rata do Pakline.

Općina Bol je sufinancirala nabavku školskih udžbenika svim đacima Osnovne škole, financijski je pomogla održavanje športsko-zabavnih susreta u vrijeme Božića, nabavljena je i postavljena nova ukrasna javna rasvjeta.

Održane su javne rasprave o prijedlozima izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol, urbanističkog plana uređenja naselja Bol i urbanističkog plana uređenja naselja Murvica.

Načelnik je rekao da je turistička sezona 2014. godine je bila rekordna, a Bol je u anketi Večernjeg lista osvojio treće mjesto između svih turističkih destinacija u Hrvatskoj, a u anketi Hrvatske turističke zajednice je osvojio prvo mjesto u kategoriji malih turističkih destinacija u Hrvatskoj.

Javne potrebe građana u kulturi, u predškolskom odgoju, u športu, protupožarnoj zaštiti su redovno servisirane. Za socijalne potrebe građana se redovno izdvajaju sredstva.

Održavanje komunalne infrastrukture je po ugovoru povjereno tvrtki „Grabov rat“ d.o.o. i za to je plaćena naknada po ugovoru.

Načelnik je istaknuo da je održavao kontakte sa odgovornim osobama u SDŽ, u državnim institucijama i na nivou otoka Brača.

Doro Adulmar je primijetio da nije kompletno dovršena  nova kanalizacijska mreža od Martince do Bijele kuće i u ulici Tina Ujevića kako je to navedeno u izvješću načelnika.

Načelnik je kazao da još fali tehnički pregled, ali da se na kanalizacijski sustav već mogu spojiti svi zainteresirani.

Jakov Okmažić je pitao da li načelnik dobio izvješće o utrošku 20.000,00 kuna doniranih za postavljanje šatora na Poljanu.

Načelnik je kazao da je izvješće spremno, ali da sa korisnicima sredstava još nije usklađen termin za njegovo podnošenje.

 

Vijećnici su sa 8 glasova ZA i 1 glasom PROTIV primili na znanje polugodišnje izvješće o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine načelnika Općine Bol, a odluka o prihvaćanju izvješća će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 6)

 

– Udruga taksista Bola se dopisom obratila vijećnicima te je u dopisu  istaknula nekoliko molbi.

Tako od vijećnika traže da se obrate drugim jedinicama lokalne samouprave na Braču te od njih zatraže ukidanje „druge tarife“ za vožnju noću, praznikom i nedjeljom.

Smatraju da se te „druge tarife“ zloupotrebljavaju, te da turisti zbog enormno visoke cijene izbjegavaju taksi usluge na otoku.

Nadalje, traže smanjivanje visine koncesije sa 1.000,00 kuna po sjedištu na 500,00 kuna po sjedištu. Taj zahtjev pravdaju dugotrajnom ekonomskom krizom koja ugrožava njihovo poslovanje.

Također ističu problem rampe na ulazu na plažu Zlatni rat, preko koje supetarski taksisti često neovlašteno prolaze.

Taksisti traže povećanje cijene „loko“ vožnje na načina da cijena „loko“ vožnje unutar Bola bude minimalno 50,00 kuna, a do katamarana  minimalno 90,00 kuna.

 

Nakon  rasprave vijećnici su predložili načelniku općine Bol da na koordinaciji bračkih načelnika inzistira da svi brački taksisti imaju jedan cjenik.  Nadalje, bolskim taksistima su predložili osnivanje udruge pomoću koje će bolje zastupati svoje interese, te bolje reklamiranje na lokalnoj razini.

 

– Darko Vlahović se dopisom obratio vijećnicima te iznio svoje ideje za revitalizaciju hotela Bijela kuća.

Predlaže organizaciju okruglog stola na kojem bi se raspravljalo o istaknutim idejama i pitanjima s ciljem podizanja poduzetničkog znanja koje potiče na kreativnost, inovativnost, timski rad, poštivanje etičkih vrijednosti i prirodnog i kulturnog okoliša.

 

Vijećnici su prihvatili ideju da se na jednoj od slijedećih sjednica raspravlja o problematici hotela Bijela kuća. Na toj sjednici vijećnici će biti detaljnije upoznati sa mogućim rješenjima vezanim uz nekretnine kompleksa hotela Bijela kuća.

 

– Roditelji djece neupisane u Dječji vrtić su se dopisom obratili općinskom vijeću sa zamolbom da, kao osnivač Dječjeg vrtića, omogući upis sve djece u Dječji vrtić.

Ističu da bi svim roditeljima upis djece u Dječji vrtić omogućio zapošljavanje za vrijeme turističke sezone te bi im se na taj način omogućilo bolje uzdržavanje obitelji.

 

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio da ta djeca nisu ranije upisana u vrtić zbog poštivanja Državnog pedagoškog standarda koji propisuje maksimalno dopušteni broj djece u skupini, a bodovanje je vršeno temeljem važećeg Pravilnika o upisu koji propisuje kriterije i bodovanje za upis djece u vrtić.

 

Vijećnici su podržali ovu zamolbu roditelja, te su predložili da načelnik, predsjednik vijeća i ravnateljica Dječjeg vrtića održe sastanak kako bi se iznašlo zakonito rješenje problema te kako bi se  sva djeca što prije primila u vrtić.

 

 

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09 i 11/14) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

 

Sjednica je završila u 21.55 sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content