Zapisnik sa 1. sjednice vijeća 2014.

Zapisnik sa 1. sjednice vijeća 2014.
21. ožujka, 2014. u 14:44:45

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/14-01/15
Ur. broj: 2104/02-14-02/01
Bol, 3. veljače 2014. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  1/2014 sjednice općinskog Vijeća održane dana 31. siječnja 2014. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Frane Lukšić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Srečko Karmelić, Jakov Okmažić, Sani Bodlović i Ivica Ščepanović.

 

Izočni: Dinko Karninčić, Tomi Fabijanović – opravdano

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Tomislav Marčić- direktor KJP Grabov rat, Jadranka Doljanin – ravnateljica DV „Mali princ“ Bol, Sandra Katić, Vice Klapež, Katarina Marčić, Frančeska Tomaš, Meri Ivelić- članovi Upravnog vijeća DV „Mali princ„ Bol (točka 1. Dnevnog reda),   Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 9 vijećnika.

 

B) Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je upoznao vijećnike sa dinamikom izvođenja radova na izgradnji novog kanalizacijskog sustava u centru Bola. Kazao je da radovi, zbog povoljnih vremenskih uvjeta, napreduju bolje od prvotnih predviđanja. Prema procijeni struke radovi se izvode 12-14 dana ranije od prije zacrtanog plana. Zbog toga načelnik smatra da će radovi do Uskrsa nesumnjivo biti dovršeni.

Načelnik je kazao da se idući tjedan očekuje potpisivanje ugovora između Hrvatskih voda kao investitora  i jedne europske banke za financiranje  izgradnje kanalizacije-istok u ulici Tina Ujevića.

Načelnik je izvijestio vijećnike da će uskoro početi izvođenje dijela radova u ulici Račić sa kopnene strane, te da će se na taj način uštedjeti 1-2 mjeseca kad počne izgradnja luke na Račiću.

Načelnik je najavio postavljanje novih kontejnera do ljeta.

Također je najavio postavljanje zaštitne ograde na tri najkritičnije lokacije na Šetnici prema plaži Zlatni rat, a sukladno zaključcima općinskog vijeća sa ranijih sjednica.

Načelnik je kazao da se priprema postavljanje nove javne rasvjete u nekoliko ulica, te da uskoro počinju radovi na uređenju parka na Pjaci Joze Bodlovića.

 

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Matko Baković je upozorio načelnika da na više lokacija po mjestu, pa i po Šetnici,  postoje oštećenja kolnika koja su skrivili razni investitori. Istaknuo je da bi investitori koji oštete kolnik trebali sanirati isti.

Načelnik je kazao da čekamo asfalt da saniramo oštećenja na nekim prometnicama. Istaknuo je da nakon 1. ožujka ni jedno vozilo neće moći preko Šetnice jer će tada početi  sanacija oštećenog pločnika, a da su investitori  ranije  deponirali novac za troškove sanacije odnosno popravka Šetnice.

Vijećnik Branko Mikulić je pitao kada će  početi izgradnja stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje odnosno POS-a. Vijećnik je također pitao da li je moguće pronaći još jednu lokaciju za izgradnju druge zgrade POS-a, budući da je interes građana veći od

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je bilo određenih teškoća vezanih uz stanje katastarske mape i stvarno stanje na terenu, te da je to iziskivalo određena usklađenja. Smatra da će se uskoro pribaviti građevinska dozvola, a da bi sami radovi na izgradnji stanova mogli početi na jesen.

Načelnik je rekao da općina nema svojih terena gdje bi se još moglo graditi POS-ove stanove, ali da će se ispitati druge  mogućnost i zatražiti pomoć od državnih tijela.

Vijećnik Ivica Šćepanović je pitao da li je legaliziran objekt u kojem se nalazi restoran na Vidovoj gori te kada će se raspisati natječaj za zakup tog poslovnog prostora.

Načelnik je odgovorio da je objekt legaliziran, ali da nije riješeno zemljišno-knjižno stanje.

Naime, planinarsko društvo Mosor polaže vlasnička prava na objekt.

Općina Bol će u  parničnom postupku pokušati dokazati vlasništvo nad objektom, budući da je planinarsko društvo Mosor bilo vlasnik ranije izgrađenog pa porušenog objekta, a sadašnji objekt je Općina Brač izgradila na drugoj lokaciji.

Načelnik smatra da se do uređenja z.k. stanja objekt ne može dati u dugogodišnji zakup te  da se od zakupoprimca ne može tražiti veće ulaganje u objekt.

Zbog toga, načelnik  ističe da  postojeće stanje treba zadržati još neko vrijeme.

Vijećnik Frane Lukšić je ponovno postavio pitanje  o bespravnoj gradnji u mjestu.

Načelnik je rekao da općina prati stanje u prostoru i svako odstupanje prijavljuje građevinskoj inspekciji. Istaknuo je da svaki vijećnik može dobiti na uvid dokumentaciju koju vodi komunalni redar.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da se samo se jedan objekt u Bolu radi unatoč zabrani građevinske inspekcije.

Vijećnik Boris Škrbić je pitao kako napreduje projekt izgradnje novog groblja na Sv. Luciji.

Načelnik je odgovorio da je postavljen zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, te da je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz otkup zemljišta.

Branko Mikulić je pitao o novostima u kaznenom postupku koji se vodi protiv bivšeg načelnika Općine Bol Petra Ivulića, a vezano uz parkiralište na ulazu u mjesto.

Načelnik je odgovorio da je došlo da ukidanja prvostupanjske presude i do ponavljanja postupka za kazneno djelo zloporabe položaja i ovlasti. Radi se o postupku koji se vodi protiv bivšeg načelnika kao fizičke osobe, a ne protiv Općine Bol.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je pitao kada će biti montirana nadzorna kamera u komunalnom dvorištu.

Načelnik je odgovorio da je kamera naručena te da će uskoro biti montirana.

D) Prihvaćanje zapisnika sa 11/2013 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 10/13 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 11/13 sjednice Općinskog vijeća je usvojen  JEDNOGLASNO.

 

E) Dnevni red, kao što je predložen u materijalima, je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

1. Rasprava o radu Dječjeg vrtića „Mali princ“ (gosti: ravnateljica Jadranka Doljanin i članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića)

 

2. Rasprava i donošenje pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.

 

3. Rasprava i donošenje odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Bol (gosti: predstavnici udruge ugostitelja  sa područja općine Bol).

 

4. Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata članova općinskog vijeća općine Bol za 2014. godinu.

 

5. Rasprava i donošenje zaključka o imenovanju komisije za šport.

 

POD 1)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je pozvao ravnateljicu Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol i članove Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol da upoznaju vijećnike sa problemima dječjeg vrtića, idejama za budućnost, planiranim aktivnostima i sl.

Predsjednik vijeća je kazao da se u proračunu za ovu godinu ne planiraju veća sredstva za uređenje zgrade vrtića, ali da se trogodišnjim planom investicija od 2015. godine planiraju ozbiljne investicije na uređenju zgrade dječjeg vrtića (uređenje krova, potkrovlja itd.).

Ravnateljica dječjeg vrtića Jadranka Doljanin je izvijestila nazočne da ove godine u vrtić  upisano ukupno 92 djece od kojih su 5 djeca sa poteškoćama u razvoju.

Kazala je da u vrtiću imamo pet skupina  od kojih su dvije jaslične i tri skupine djece starije od 3 godine.

U vrtiću je zaposleno 9 odgojitelja, 1 odgojitelj pripravnik te četvero pomoćnih djelatnika.

Planirano je zapošljavanje stručnog suradnika – psihologa, te je u tijeku natječajni postupak za njegovo zapošljavanje.

Prema mišljenju ravnateljice stanje u vrtiću je dobro i sve se odvija sukladno pedagoškim standardima.

Ivica Šćepanović je pitao ravnateljicu i članove Upravnog vijeća kako dodatno povećati pedagoški standard vrtića.

Ravnateljica Jadranka Doljanin je odgovorila da Dječji vrtić „Mali princ“ Bol ima visoke pedagoške standarde, ali da će se zapošljavanjem stručnog suradnika – psihologa, osobe  sa radnim iskustvom ti standardi i dodatno povećati.

Boris Škrbić je pitao da li su istinite glasine da su uvjeti u potkrovlju loši za boravak djece, odnosno da  je djeci u potkrovlju tijesno.

Ravnateljica Jadranka Doljanin je odgovorila da je prostor u potkrovlju ima oko 50 m2, da je dovoljno velik i da  ima sanitarni čvor. Kazala je da je u početku bilo nekih problema oko prilagodbe na nove uvjete, ali da su oni s vremenom otklonjeni. Ravnateljica je kazala da će za dvije do tri godine doći do smanjenja broje djece tako da će doći i do smanjenja broja skupina u vrtiću. Ravnateljica smatra da su funkcionalna rješenja u DV „Mali princ“ na Bolu među najboljima u Republici Hrvatskoj.

Ravnateljica je također istaknula da opremu vrtića treba kompletno obnoviti, ali da će  naknadno uputiti konkretan zahtjev općinskom vijeću.

Sani Bodlović je pitala kakva je komunikacija između djelatnika vrtića i roditelja.

Ravnateljica je odgovorila da se ove godine planiraju održati tri roditeljska sastanka. Rekla je da je jedan već održan, da će se drugi održati uskoro, a treći do kraja godine. Ravnateljica je kazala da se individualni razgovori sa roditeljima obavljaju svakodnevno te smatra da nema problema u komunikaciji na relaciji roditelji-odgajatelji.

Vice Klapež kao član Upravnog vijeća je kazao da nikada nije ni bilo problema u vrtiću te da naše tete u vrtiću zaslužuju sve pohvale. Smatra  da se ne treba obazirati na 3 % nezadovoljnih rodilja, premda su oni ponekad glasniji od svih ostalih.

Jadranka Doljanin je kazala da je polaznost djece 100 % što znači da i ti „nezadovoljni“ redovito šalju djecu u vrtić.

Matko Baković je kazao da nikad nije ni bilo problema u vrtiću te je pohvalio dobar i savjestan  rad odgajateljica. Kao problem jer istaknuo mijenjanje jelovnika pod pritiskom manjine, te je istaknuo da bi se ubuduće o promjenama jelovnika  trebale provoditi ankete među roditeljima.

Članica Upravnog vijeća Katarina Marčić je istaknula da se kod sastavljanja jelovnika treba prvenstveno oslanjati na mišljenje struke.

Jakov Okmažić je također izrazio zadovoljstvo radom vrtića, a od predsjednice Upravnog vijeća je zatražio informaciju da li je i kada održan roditeljski sastanak na kojem je izabran predstavnik roditelja u Upravnom vijeću. Podsjetio je nazočne da su najglasniji zahtjevi pojedinih roditelja bili upravo  zahtjevi za smjenom predstavnika roditelja u Upravnom vijeću.

Predsjednica Upravnog vijeća Svjetlana Baković je kazala da je predstavnica roditelja u Upravnom vijeću Sandra Katić u upravno vijeće izabrana na legalno sazvanom roditeljskom sastanku održanom 12. ožujka 2012. godine.

Ta odluka je donesena na temelju članka 33. Statuta Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, a objavljena je u „Službenom glasniku“ Općine Bol br. 2/2012.

Statutom je također propisano da mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Odlukom nije utvrđeno da osoba koja predstavlja roditelje u Upravnom vijeću mora imati dijete koje polazi dječji vrtić.

Budući da su člankom 43. Statuta Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol točno određeni razlozi za razrješenje člana Upravnog vijeća, predsjednica Upravnog vijeća smatra da u ovom slučaju ne postoje opravdani razlozi za razrješenje.

Doro Adulmar je pitao da li postoji mogućnost da se u budućnosti, u ljetnom periodu, primaju djeca sezonskih radnika.

Jadranka Doljanin je kazala da bi to predstavljalo promjenu programa rada dječjeg vrtića, te za to treba suglasnost Ministarstva prosvjete. Također je kazala da je dječji vrtić odgojno-obrazovna ustanova koja radi po programu za pedagošku godinu, u što se ne uklapa čuvanje djece sezonskih radnika na rok od dva-tri mjeseca.

 

POD 2)

Pročelnik  Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog pravilnika o  provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.

Naime, zbog izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi obveza javnih naručitelja (u koje spada i Općina Bol) je donošenje internog akta kojim će se regulirati način bagatelne nabave, odnosno nabave roba i usluga do 200.000,00 kuna i  radova do 500.000,00 kuna.

Dosada je nabava  roba i usluga i radova u vrijednosti iznad 70.000,00 kuna bila regulirana Zakonom o javnoj nabavi dok se sada ti pragovi povećavaju.

Pravilnikom se predviđa različita procedura za nabavu bagatelne vrijednosti čija je procijenjena vrijednost manja od 20.000,00 kuna, nabavu bagatelne vrijednosti čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna, te nabavu bagatelne vrijednosti čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 (odnosno 500.000,00) kuna.

 

Pravilnika o  provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti prihvaćen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Bol.

Predložena odluka  predstavlja zbroj već postojećih odluka  i to odluke o produžetku radnog vremena, odluke o mjerilima za raniji završetak radnog vremena, odluke o prostoru za kioske te odluke o lokaciji izvan naseljenih područja na kojoj se može pružati usluga od 00.00 do 24.00 sata.

Novost predstavlja dio odluke o turističko-kulturnim  manifestacijama.

Tim dijelom odluke se nastoje legalizirati djelatnosti koje se obavljaju ljeti  na Rivi u vrijeme održavanja manifestacija Pozdrav ljetu, Adio ljeto, Bolske ljetne noći i Bolska fjera.

Vijećnici su najviše komentirali upravo ovaj dio odluke o turističko-kulturnim  manifestacijama odnosno najviše se govorilo kako bi te manifestacije trebale izgledati i tko bi na njima trebao sudjelovati.

Pročelnik je kazao da je predložena odluka okvir za manifestacije, a u članku 19. je navedeno da su odgovorne osobe za ponudu i zabavu direktor TZO Bol i ravnateljica Centra za kulturu.

Oni moraju zajedno sa udrugom bolskih ugostitelja osmisliti sadržaj kulturno-turističkih manifestacija.

Vijećnici su zaključili da najprije te odgovorne osobe trebaju ponuditi program tih manifestacija, a tek onda će vijećnici odlučivati o toj odluci.

Doro Adulmar je predložio odgodu donošenja  predložene Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.

 

Vijećnici su sa 5 glasova ZA i 4 glasa PROTIV donijeli odluku o odgađanju donošenja predložene Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.

 

POD 4)

Načelnik Tihomir Marinković je vijećnicima dao uvodno obrazloženje  Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih lista.

Prema prijedlogu Odluke određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2014. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bol i nezavisnih lista i kandidata članova Općinskog vijeća, a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

Načelnik je kazao da se u Proračunu Općine Bol za 2014. godinu za financiranje rada političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata zastupljenih u Općinskom vijeću planira izdvojiti 60.000,00 kuna.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću iznosi 5.400,00 kuna, tako da se pojedinoj političkoj stranci i Nezavisnoj listi raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću.

Načelnik je predložio slijedeću raspodjelu sredstava:

– Socijaldemokratska partija Hrvatske (4 člana)- 21.600,00  kn

– Kandidacijska  lista  grupe birača – Doro Adulmar (3 člana)- 16.200,00  kn

– Hrvatska demokratska zajednica (2 člana)- 10.800,00 kn

– Hrvatska socijalno-liberalna stranka (1 član) – 5.400,00 kn

– Kandidacijska  lista  grupe birača – Ivica Ščepanović (1 član)- 5.400,00  kn

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama i nezavisnim listama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, što predstavlja iznos od 540,00 kn, tako da političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od:

–  Socijaldemokratska partija Hrvatske  (1 član) – 540,00  kn

Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.

Sredstva se doznačuju na žiroračun ogranka političke stranke na razini Općine Bol i žiroračun nositelja Nezavisne liste, tromjesečno u jednakim iznosima.

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 2014. godinu prihvaćena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 5)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio imenovanje povjerenstva za šport koje bi kao radno tijelo vijeća Općine Bol razmatralo pitanja iz svog djelokruga, davalo vijeću prijedloge, savjete i mišljenja o unaprijeđeniju športskog života građana na području općine, pratilo i predlagalo mjere za unaprjeđenje športskih aktivnosti, te kontroliralo trošenje sredstava iz konta javnih potreba u športu, utvrđivalo program rada i pratilo učinkovitost športske škole u organizaciji sveučilišnog športskog saveza iz Splita.

Doro Adulmar je kazao da predsjednik povjerenstava mora biti vijećnik, dok ostali članovi ne moraju. Smatra da bi bilo poželjno da članovi povjerenstva budu osobe koje se bave sportom ili da makar aktivno prate sportska zbivanja te razumiju problematiku sporta.

Budući da vijećnici nisu iznijeli ni jedan prijedlog imenovanja članova Povjerenstva, odgođeno je donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za šport.

 

Načelnik je kazao da je u proračunu za ovu godinu predviđeno potrošiti 60.000,00 kuna za pokretanje sportskih aktivnosti mladih, te da će od Športskog saveza iz Splita zatražiti program sportskih aktivnosti za taj  novčani iznos, neovisno o imenovanju Povjerenstva za šport.

 

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u  20.05 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content