Zapisnik sa 1. sjednice vijeća 2013.

27. ožujka, 2013. u 11:19:37


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/13-01/3

Ur. broj: 2104/02-13-02/01

Bol, 22. siječnja 2013. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  1/2013 sjednice općinskog Vijeća održane dana 21. siječnja 2013. godine, sa početkom u 11.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Branko Mikulić, Merlin Katić,  Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Srečko Karmelić, Boris Škrbić, Jakov Okmažić, Vinko Kraljević.

 

Izočni: Zvonko Marić, Vice Klapež, Jakša Marinković Tomić.

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Nikola Popić-izrađivač plana, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 8  vijećnika.

 

B) Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je izvijestio vijećnike  da su otpočeli radovi  na rekonstrukciji kanalizacijske mreže na Bolu od Fabrike do Biline kuće. Izrazio je nadu da će doći do poboljšanja dinamike izvođenja radova te da će planirani radovi biti okončani prije početka turističke sezone.

Načelnik je rekao da je zaključen javni natječaj za izbor izvođača radova za izgradnju kanalizacijskog sustava u ulici Tina Ujevića, odnosno da je projekt izgradnje kanalizacije u istočnom dijelu Bola  u ulici Tina Ujevića korak do realizacije.

 

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Vijećnici Matko Baković, Branko Mikulić, Vinko Kraljević i Boris Škrbić su izrazili sumnju da će radovi na  rekonstrukciji kanalizacijske mreže na Bolu od Fabrike do Biline kuće biti okončani sukladno ranije zacrtanim rokovima.

Upozorili su načelnika da gosti dolaze u Bol već za Uskrs te da bi bilo bolje ne otvarati cijelu trasu kanalizacije ukoliko postoji bojazan da radovi neće biti završeni u  zadanim rokovima.

Načelnik je kazao da usprkos kasnijem otpočinjanju radova izvođači garantiraju da će radovi biti dovršeni unutar zadanih rokova odnosno da će glavnina posla biti dovršena do 1. svibnja 2013. godine. Načelnik se također složio sa stajalištima vijećnika da se ne može dozvoliti da iduća turistička sezona, zbog nedovršenih građevnih radova u centu mjesta, bude ugrožena.

Načelnik je kazao da, prema sadašnjim saznanjima, trasa od Fabrike do Turist biroa neće biti započeta, a obrazloženje će iznijeti kasnije. Trasu od Turist biroa do Biline kuće treba napraviti prije početka turističke sezone, ali ako se procjeni da je to nemoguće, radovi na središnjem dijelu od Tri palme do benzinske postaje se neće ni započeti.

Naravno da će se o ovakvim važnim odlukama redovno konzultirati sa predsjednikom vijeća i svim vijećnicima.

Vijećnik Matko Baković je pitao da li je moguće plaćanje komunalnog doprinosa u ratama.

Pročelnik Stipe Karmelić je odgovorio da je novi Zakon o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata omogućio plaćanje komunalnog doprinosa u ratama, ali komunalni doprinos za ishođenje rješenja o građenju novih objekata (u redovnoj proceduri) se plaća u 100 %-tnom iznosu unaprijed.

Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je primijetio da je  Općina Bol javno objavila oglas o drugoj ponovljenoj javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna PPU Općina Bol i o prijedlogu UPU naselja Bol, te je zamolio načelnika i stručnog izrađivača plana da obrazlože vijećnicima zašto je to bilo potrebno napraviti.

Nikola Popić je kazao da je javna rasprava o prijedlogu izmjene i dopune PPU Općine Bol , o prijedlogu UPU-a naselja Bol i o prijedlogu UPU-a groblje Sv. Lucija završena 21. lipnja 2012. godine te se u roku od 6 mjeseci, tj. do 21. siječnja 2013. godine trebala donijeti odluka na vijeću općine Bol o prihvaćanju tih planova.

U zadanom roku od 6 mjeseci trebalo je napraviti izvješće o javnoj raspravi, odgovoriti na primjedbe građana, napraviti konačni prijedlog plana i ishoditi sve potrebne suglasnosti nadležnih institucija.

Sve potrebne suglasnosti su ishođene za UPU groblja Sv. Lucije. Za izmjene i dopune PPU-a Općine Bol i UPU naselja Bol nije ishođena suglasnost od Ministarstva kulture-Konzervatorskog odjela u Splitu. Zbog toga je raspisan javni oglas da će se za ova dva prostorna plana javna rasprava drugi put ponoviti.

Načelnik Tihomir Marinković je kazao da je izgled buduće luke sa svim potrebnim sadržajima trebalo definirati u oba prostorna plana jer se u daljnjoj proceduri na temelju tih planova može izdati građevinska dozvola za rekonstrukciju i proširenje luke. Zato su predstavnici općine, izrađivač plana, izrađivači pojedinih elemenata luke i predstavnici županijske lučke uprave održali nekoliko zajedničkih sastanaka sa ravnateljem i njegovim suradnicima Konzervatorskog odjela u Splitu. Na temelju zaključaka sa tih sastanaka veliki valobran na Račiću je uvučen oko 20-tak metara prema kopnu te je  smanjen kapacitet lučkog područja kod Fabrike od 180 na 150 vezova, uklonjen je valobran ispred Studenca i tako je smanjen kapacitet lučkog područja kod benzinske postaje. Svi ostali njihovi zahtjevi su se poštovali da se što manje naruši urbanistička struktura Bola.

Konačnu suglasnost konzervatori su trebali dati u petak 11. siječnja 2013. godine, ali je taj sastanak odgođen za utorak 15. siječnja 2013. godine, pa je ponovno odgođen za srijedu 16. siječnja 2013. godine.

Tek tada nam je kazano da ne možemo ishoditi suglasnost na izgled luke, a time ni na izmjene i dopune PPU-a Općine Bol, ni na UPU naselja Bol jer da  se Riva na Račiću ne smije proširiti tako da ulica bude dvosmjerna  i da se na razini mora napravi šetalište odnosno privezište za male brodice u širini od 2,5 metra.

Načelnik je kazao da je takvim obrazloženjem ravnatelja Konzervatorskog odjela ostao zatečen.

Budući da je već raspisan oglas o drugoj ponovnoj raspravi, u toku tjedna ćemo održati još jedan sastanak na kojem će se definirati izgled luke koji će se prezentirati na ponovnoj javnoj raspravi.

Predsjednik vijeća je potvrdio da je i on bio na jednom sastanku na kojemu konzervatori nisu imali nikakve bitne primjedbe na izgled luke jer bolska jezgra nije spomenik u kategoriji Dubrovnika, Hvara ili Korčule čije jezgre treba strože štititi.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da se ovakvim ponašanjem Konzervatorskog odjela iz Splita Općini Bol nanosi velika materijalna šteta jer su na temelju već ostvarenih dogovora naručeni projekti i ishođena je  lokacijska dozvola za proširenje Rive na Račiću.

Nova izrada dokumentacije i nova procedura javne rasprave koštat će preko 200.000,00 kuna, a zbog kašnjenja u proceduri morat će se ponoviti i javna rasprava o UPU Murvica.

 

D) Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da je zaprimljena jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 8/12 sjednice Općinskog vijeća.

Naime, vijećnik Jakša Marinković-Tomić je  pisanim putem predložio da se iz zapisnika sa 8/2012 sjednice iz točke 8 Dnevnog reda briše rečenica:

„Nakon toga je, nezadovoljan iznesenim prijedlozima, u 20,00 sati napustio sjednicu vijeća.“

Umjesto toga predlaže ubacivanje slijedećeg teksta i konstatacije:

„ Jakša Marinković-Tomić je kazao da se ne slaže da sve poljske kućice imaju istu cijenu.

Naime, poljske kućice oko mjesta imaju i cestu i vodu i struju, a one npr. na Smokovju, Gališnjoku ili Baluniću nemaju ništa od toga, te se ne mogu staviti u isti rang.

Sa odgovorom načelnika da što bi on htio itd., nije bio zadovoljan te je u 20,00 sati napustio sjednicu vijeća.“

Zapisnik sa 8/12 sjednice Općinskog vijeća, uz predloženu izmjenu vijećnika Jakše Marinkovića-Tomića, je usvojen JEDNOGLASNO.

 

E) Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili slijedeći Dnevni red:

  1. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju urbanističkog plana uređenja groblja Sv. Lucija.

 

DNEVNI RED:

POD 1)

Nikola Popić je ponovio kako je za konačni prijedlog UPU-a groblja ishođene sve potrebne suglasnosti do konačne suglasnosti Ministarstva graditeljstva koja je ishođena 17. siječnja 2013. godine.

UPU groblja se donosi za prostor obuhvata određen PPU-om Općine Bol.

Plan obuhvaća prostor namijenjen izgradnji groblja, površine 1,21 ha, te sadrži prostorno funkcionalne sklopove: grobna polja, zaštitne zelene površine, javna i društvena namjena-prostor za ispraćaj, površine infrastrukturnih sustava-pješačke komunikacije.

Odluka o prihvaćanju urbanističkog plana uređenja groblja Sv. Lucija donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Sjednica je završila u 12.10 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:
Jakša Marinković-Šimić

Skip to content