Zapisnik sa 1. sjednice vijeća 2011.

9. svibnja, 2011. u 7:21:04


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/11-01/64
Ur. broj: 2104/11-02/01
Bol, 15. ožujka 2011. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  1/2011 sjednice općinskog Vijeća održane dana 11. ožujka 2011. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić.

Izočni: –

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Tomislav Marčić- direktor KJP Grabov rat d.o.o., Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11  vijećnika.

B)    Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol između dvije sjednice vijeća:

Načelnik je izvijestio vijećnike da je sa Vodovodom Brač dogovorena zamjena starih vodovodnih cijevi na dvije lokacije u mjestu, te postavljanje novih cijevi većeg profila koje će omogućiti normalan pritisak vode u ljetnim mjesecima (od kuće  Ilke Stano do naselja Blato-Ratac, i od križa na Obali do kuće Vinka Kraljevića Geme).
Načelnik  je kazao da je kontaktirao sa planinarskim društvom  „Mosor“ koje je uknjiženo kao vlasnik dijela nekretnina na kojima se nalazi restoran na Vidovoj gori. Rekao je da su sa njima u tijeku pregovori da Općini Bol prepuste realizaciju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora, budući da uskoro ističe ugovor o zakupu sa dosadašnjim zakupoprimcem.
Načelnik je kazao da uskoro očekuje realizaciju postavljanja podzemnih kontejnera i rasvjetnih tijela kod Biline kuće. Očekuje da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uskoro donese formalnu odluku o financiranju projekta, a nakon toga da se pristupi i konačnoj realizaciji projekta.
Načelnik  je izvijestio vijećnike da se uskoro očekuje i postavljanje rasvjetnih tijela na igralište na Poljani, odnosno njihovo priključenje na elektro-energetski sustav. Kazao je da se na Poljanu planira premjestiti elektro-priključak koji je do sada bio smješten u Palocu.
Načelnik je izvijestio vijećnike da je riješen problem korištenja teretane u hotelu Elaphusa tijekom zimskog perioda. Općina Bol je izdvojila 10.000,00 kuna za tu namjenu.
Načelnik je također kazao da će općina sufinancirati formiranje novog boksing kluba, koji će okupljati značajan broj mladih ljudi.
Načelnik je rekao da je dogovoren popravak ranije oštećene skulpture Kupačica na Šetnici.
Načelnik je izvijestio vijećnike o posjetu djelatnika Lučke uprave. Oni su izrazili spremnost da  Lučka uprava investira u komunalni i nautički dio luke prema idejnom rješenju tvrtke IGH-Poslovnice Split. Radi se o produženju Velog mosta i mosta kod benzinske postaje, te izgradnji jednog pomoćnog lukobrana ispred Studenca i proširenje Rive na
Studencu. Načelnik je upoznao nazočne da je nedavno pristigao elaborat o vjetrovalnoj klimi na području zahvata luke koji dokazuje da izgradnja luke nautičkog turizma na Račići i proširenje postojeće luke neće negativno utjecati na opstojnost plaže Zlatni rat.
Općinska uprava priprema javni natječaj za izvođenje radova na uređenju parkića kod skulpture Kraljica na Šetnici i za izgradnju kanalizacijske mreže zapadno od ulice Težački put kod kuće Marinković-Puko, za što je ishođena građevinska dozvola.
Načelnik je izvijestio vijećnike da su on i predstavnici TZO Bol bili u Beogradu na turističkom sajmu, te da je nivou svih bračkih općina dogovorena nova zajednička prezentacija otoka Brača u mjesecu svibnju.
Načelnik je upoznao nazočne da su prije nekoliko dana Ured državne uprave i Županijska uprava za ceste započeli proceduru izvlaštenja dijela ceste Bol-Murvica radi rekonstrukcije i asfaltiranja. Vlasnicima zemljišta za koje se prema projektu proširuje postojeća cesta plaća se 150 kn/m2 izvlaštenog zemljišta , dok se kulture i poboljšice posebno plaćaju.
Načelnik je rekao da je bio na usluzi novinarima HTV-a koji su napravili reportažu o propadanju kompleksa Bijela kuća, a reportaža će biti prikazana u ponedjeljak 14. ožujka. Kroz ovu reportažu želi se utjecati na Vladu RH i Ministarstvo pravosuđa da se što prije utvrdi titular vlasništva kako bi se kompleks Bijele kuće mogao privesti svrsi.
Načelnik je kazao da je zaleđe Zlatnog rata napadnuto izgradnjom nelegalnih kamp odmorišta. Podsjetio je da se kampovi i kamp odmorišta mogu legalno graditi samo na građevinskom području namijenjenom za turističku izgradnju.  Radi sprječavanja ovih nelegalnih radnji Općina Bol je uputila dopis Uredu za gospodarstvo u Supetru sa očitovanjem da planirana kamp odmorišta ne mogu dobiti rješenja na temelju kojih mogu legalno raditi.
Načelnik je također izvijestio  vijećnike o nelegalnom rušenju općinskog zida na početku Šetnice. Kazao je da je općina pokrenula parnični postupak zbog smetanja posjeda i za uspostavu prijašnjeg stanja. Također je kazao da je odbijen zahtjev vlasnika nekretnine sa sjeverne strane srušenog zida koji je tražio koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na svojoj nekretnini. Načelnik je kazao da je čitava Šetnica općinsko vlasništvo već 50-tak godina, te da će to i nadalje ostati.
Načelnik je kazao da će Županijske ceste početkom mjeseca svibnja asfaltirati dio ceste kod kuće Englez, budući da postojeće stanje ugrožava sigurnost vozila i ljudi.
Početkom travnja se organizira manifestacija Argonaut u cilju popularizacije gastronomije. Načelnik je rekao da je to prilika  lokalnim ugostiteljima da se dodatno educiraju i time poboljšaju našu skromnu gastronomku i ugostiteljsku ponudu.
Načelnik je naposljetku  izvijestio vijećnike da su pripremljeni, te da će uskoro započeti dostava  računa za komunalnu naknadu za 2011. godinu.

Pitanja vijećnika, prijedlozi i primjedbe vijećnika:
Vijećnik Boris Škrbić je konstatirao da se općinsko vijeće sastaje nakon tri mjeseca.
Kazao da se u mjestu događaju velike i ozbiljne stvari, a da se općinske vijećnike dovodi pred gotov čin,  te da smatra  da su vijećnici oporbe najneinformiraniji građani u Bolu.
Vijećnik Zvonko Marić je rekao načelniku da ravnatelj Centara za kulturu nije informirao Stručno vijeće Centra za kulturu o zaključenju ugovora o djelu između Centra i Jasena Boke.
Prema njegovim saznanjima Jasen Boko je angažiran ugovorom o djelu kao savjetnik na rok od 12 mjeseci, sa plaćom od neto 3.000,00 kuna mjesečno, a zbog toga je g. Marić pitao mišljenje načelnika da li je zaključenje takvog ugovora u interesu Centra za kulturu odnosno Općine Bol.
Načelnik je odgovorio da je o ovom ugovoru informiran od ravnatelja Centra Vinka Breškovića koji smatra da će angažiranje ovog savjetnika u konačnici donijeti  uštede za Centar i uvelike doprinijeti boljoj medijskoj prezentaciji  Centra za kulturu odnosno Bolskog kulturnog ljeta.
Načelnik je kazao da nije upoznat kolika je ugovorena naknada.
Načelnik je također kazao da će ravnatelj Centra za kulturu biti nazočan idućoj sjednici vijeća, te da će vijećnici od njega osobno moći  zatražiti dodatno objašnjenje ove odluke.
Zvonko Marić nezadovoljan ovakvom načinom donošenja odluka ravnatelja Centra je podnio ostavku na mjesto predsjednika Stručnog vijeća Centra za kulturu.

C)    Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 12/10 sjednice Općinskog vijeća.
Vijećnik Matko Baković je kazao da ima primjedbu na Službeni glasnik br. 7/2010., odnosno na formu objavljenog teksta Odluke o izradi  izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bol, jer ona nije identična usvojenoj odluci.
Naime, smatra da dio teksta koji se odnosi proširenje građevnog područja naselja Bol zapadno od hotela Bretanide treba predstavljati posebnu točku 8. navedene odluke.
Vijećnici su prihvatili primjedbu g. Bakovića, te su ovlastili pročelnika Stipu Karmelića da u idućem broju „Službenog glasnika“ objaviti ispravak navedene odluke.
Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.
Zapisnik sa 12/10 sjednice, usvojen je jednoglasno.

D) Dnevni red, uz predloženu nadopunu predsjednika vijeća da se  točkama dnevnog reda predloženim u materijalima doda točka 2. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2011. godinu prihvaćen  sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te glasi:

1. Rasprava o radu općinske tvrtke Grabov rat d.o.o.

2. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2011. godinu

3. Rasprava i donošenje odluke o dokapitalizaciji tvrtke Grabov rat d.o.o.

4. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama plana korištenja javnih površina.

5. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje javnih površina.

6. Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i
nezavisnih lista za 2011.godinu.

7. Rasprava i donošenje odluke o prostorima za kioske.

8. Izvješće o radu načelnika za razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2010.

DNEVNI RED:

POD 1)
Tomislav Marčić direktor JKP Grabov rat je vijećnicima obrazložio bilancu prihoda i rashoda tvrtke u 2010. godini prema računovodstvenom stanju od 1. ožujka 2011. godine.
Ovo stanje se može još neznatno mijenjati jer se završni račun za 2010. godinu mora donijeti do 1. travnja 2011. godine.
Cjelokupno poslovanje tvrtke se može podijeliti u segmente: plaža Zlatni rat, luka, parkirališta i komunala.
Plaža Zlatni rat je u 2009. godini ostvarila promet od 4.275.000,00 kuna bruto, a u 2010. godini je ostvarila promet 4.547.000,00 kuna bruto što predstavlja porast od 7-8 %.
Luka Bol je u 2009. godini ostvarila promet od 194.000,00 kune bruto, a u 2010. godini 225.000,00 što predstavlja 15% povećanje u odnosu na 2009. godinu.
Od parkinga je u 2009. godini tvrtka Grabov rat bruto uprihodila 131.000, 00 kuna , a u 2010. godini 148.000,00 kuna.
Komunalna služna je na temelju ugovora o održavanju komunalne infrastrukture sa općinom Bol u 2009. godini uprihodila 1.500.000,00 kn, a u 2010. godini je uprihodila 1.380.000,00 kuna.
Direktor tvrtke je obrazložio projekciju prihoda i rashoda za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine, tj. do ostvarivanja prvih značajnijih prihoda od luke, parkirališta i plaže Zlatni rat.
Do lipnja 2011. godine procjenjuje troškove na iznos od oko 1.250.000,00 kuna, a prihode na iznos od oko 935.000,00 kuna, te za pripremu turističke sezone nedostaje oko 300.000,00 kuna.
Ovo je jedan od razloga zbog čega općina treba dokapitalizirati tvrtku Grabov rat kako bi ona spremno dočekala ljeto.
Načelnik Tihomir Marinković je kazao da tvrtka Grabov rat ne pruža uredne usluge na održavanju komunalne infrastrukture što se vidi na neuređenim parkovima, zapuštenim plažama i javnim površinama, te je općina Bol u 2010.  godini za te usluge tvrtki Grabov rat platila manje nego u 2009. godini, a i taj iznos je previsok u odnosu na kvalitetu usluge.
Boris Škrbić je pitao  direktora Tomislava Marčića zašto je tvrtka Grabov rat dala u podkoncesiju  djelatnost caffe bara u šumici na plaži Zlatni rat? Zašto sebi stvara konkurenciju i svjesno smanjuje prihode u svome caffe baru? Zašto o ovome nisu upoznati vijećnici općine Bol?
Tomislav Marčić je odgovorio da je ovaj posao odobrila Skupština tvrtke, a da će najpovoljniji ponuđač na svoj trošak uložiti u uređenje prostora oko 700.000,00 kuna, a tvrtki će godišnje plaćati 325.000,00 kuna (sa PDV-om). Tvrtka Grabov rat nije imala snage za ovu investiciju , ali je ovo nužan iskorak u poboljšanju ponude na plaži. Direktor smatra da konkurentni caffe bar neće toliko smanjiti prihode caffe bara u vlasništvu naše tvrtke da bi tvrtka u konačnici imala ukupno manje prihode na plaži Zlatni rat.
Vinko Kraljević je pitao zašto je osnovana tvrtka Grabov rat, na što mu je direktor odgovorio da je osnovana da bi privređivala, kao i svaka druga.
Vinko Kraljević je nastavio kako su Boljani prije 7 godina organizirali različite akcije da bi općinska tvrtka dobila koncesiju na plažu Zlatni rat.  Kako se dio koncesije svake godine dijeli drugim osobama, do nekoliko godina općinska tvrtka tamo neće imati ništa.
Također je kazao da je mislio da će svojim članstvom u skupštini tvrtke Grabov rat  sudjelovati u nečem velikom, a da je na kraju samo svjedočio da se tvrtka pretvara u nečije privatno igralište.
Zbog ovakvog odnosa prema plaži Vinko Kraljević je podnio ostavku na   članstvo u Skupštini Grabov rat.
Jakša Marinković Tomić je pitao može li uopće tvrtka Grabov rat davati neku djelatnost na plaži u podkoncesiju.
Tomislav Marčić je kazao da je prilikom preuzimanja dužnosti direktora zatekao 50-tak ugovora o „poslovno-tehničkoj suradnji“.Taj termin nije utemeljen na zakonu, a jedino je moguće sklapati ugovore o prijenosu dijelu prava posebne uporabe i korištenja na plaži Zlatni rat za pojedine usluge. Sve ugovore o “poslovno-tehničkoj suradnji“ direktor je dostavio županijskom uredu za pomorstvo koji ove ugovore nisu poništili odnosno o njima se uopće nisu očitovali.
I ugovor o prijenosu dijela prava za pružanje usluga caffe bara na plaži Zlatni rat će dostaviti Županijskom uredu za pomorstvo. Oba natjecatelja su upoznati sa rizikom da ugovor može biti poništen od strane županije.
Zamjenik načelnika Mate Petrić je kazao da se čitanjem bilance može zaključiti kako su prihodi tvrtke u 2010. godini Grabov rat povećani za 5 % u odnosu na 2009. godinu, ali su povećani i rashodi za oko 11 %. To je rezultiralo manjkom u 2010. godini u iznosu od oko 200.000,00 kuna. Ako se uzme u obzir da je 2009. godina završila sa dobiti od oko 160.000,00 kuna to je ukupan manjak prihoda nad rashodima oko 360.000,00 kuna.
Osim toga na dan 31. prosinca 2010. godine naše komunalno poduzeće  potražuje od kupaca oko 2.200.000,00 kuna za koje je upitno koliko će se naplatiti.  Naše komunalno poduzeće duguje različitim dobavljačima oko 650.000,00 kuna, duguje Lučkoj upravi oko 140.000,00 kuna, duguje PDV oko 500.000,00 kuna, duguje županiji iznos za koncesiju oko 2.200.000,00 kuna, duguje iznos za kredit, za lizing za zajam oko 250.000,00 kuna, što ukupno iznosi skoro  6.000.000,00 kuna.
Mate Petrić je kazao da se iz ovih podataka može vidjeti da je poslovanje tvrtke loše, a poslovnom politikom davanja drugim osobama mogućnosti  zarade na plaži Zlatni rat, ove godine iz caffe bara, a dogodine možda iznajmljivanjem ležaljki, stanje u tvrtki se neće popraviti.
Tomislav Marčić je kazao da su za 2010. godinu naši troškovi porasli zbog provođenja naloga revizije o legalnom prikazivanju investicija trećih osoba, a prihodi od „poslovno-tehničke suradnje“ sa nekim obrtima još nisu počeli pristizati u proračun Grabovog rata jer su im tim ugovorima priznati troškovi njihove investicije u izgradnju i uređenje sredstva za pružanje usluge.
Što se tiče dubioze od oko 6.000.000,00 kuna direktor je kazao da je ona naslijeđena iz prethodnog razdoblja, te da su je dugogodišnji bolski političari trebali rješavati kada je i nastala.
Boris Škrbić je od Tomislava Marčića zatražio objašnjenje odgovora na vijećničko pitanje koje se odnosilo na prihode od sakupljanja ambalaže na plaži Zlatni rat.
Naime, u 2009. godini je od prodaje povratne ambalaže uprihođeno oko 23.000,00 kuna, a u 2010. godini oko 14.000,00 kuna.
Boris Škrbić je postavio pitanje da li je razlog smanjenih prihoda u manjoj prodaji pića, u manjem angažmanu djelatnika tvrtke Grabov rat ili je netko drugi sakupljao boce na području koncesije naše tvrtke?
Direktor tvrtke je odgovorio da su to beznačajni prihodi s obzirom na angažman djelatnika i neprimjeren način sakupljanja u kontejneru na plaži Zlatni rat. Stoga za 2011. godinu uopće ne planira prihode iz ove stavke.
Boris Škrbić je primijetio da po njegovoj procjeni prihodi mogu iznositi oko 100.000,00 kuna, jer osim boca koje se prodaju u caffe baru našeg poduzeća, veliki broj boca donose i izletnici i drugi kupači, te ih odlažu u naše koševe za smeće. Nedopustivo je da taj siguran prihod uzima netko drugi, a ne poduzeće koje brine o plaži i za to plaća veliku koncesiju.
Načelnik Tihomir Marinković je kazao da je općina prema tvrtki Grabov rat uputila narudžbenicu o pružanju usluge uklanjanja nelegalno postavljenih stvari (željeznih vrata, komina) na javnoj površini i to na čest. zem. 6085 k.o. Bol. Općina je tu uslugu naručila na temelju Zaključka Općinskog suda u Supetru da se provede rješenje o ovrsi ovrhovoditelja Općine Bol protiv ovršenika Marijana Šarića iz Sesveta, za dan 23. ožujka 2011. godine u 11.00 sati. Ovrsi će biti nazočni sudski vještak za geodeziju, sudski ovršitelj, djelatnici PP Brač, a od općine Bol se traži da osigura potreban alat i radnike radi provedbe ovršne radnje.
Načelnik općine Bol je zatražio očitovanje direktora tvrtke Grabov rat o ovoj narudžbi.
Tomislav Marčić je decidirano kazao da su djelatnici tvrtke toga dana angažirani na uređenju plaže Zlatni rat, te da oni nemaju vremena za obavljanje ovih poslova i još nekih poslova koje načelnik smatra prioritetnima.  Osim toga Općina Bol i Marijan Šarić vode još neke sudske sporove…
Načelnik je kazao da nakon ovakvog odgovora smatra da tvrtku Grabov rat treba žurno rasformirati jer ne obavlja poslove za koje je osnovana, a ukupno poslovanje je na granici rentabilnosti.
Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da direktor Grabovog rata ne mora biti odvjetnik Marijana Šarića. Sudski sporovi se rješavaju na sudu, a konačna i ovršna sudska rješenja se trebaju provoditi bez obzira u čiju korist su donesena. Ako se vodimo logikom nezamjeranja, onda općinska uprava ne bi smjela donijeti niti jedno rješenje o provođenju komunalnog reda ili napraviti prijavu zbog bespravne gradnje, narušavanja javnog reda i mira itd. Pročelnik se je zapitao čemu onda sve to vodi.
Vijećnik Jakša Marinković Tomić je zatražio da djelatnici općinske uprave dostave direktoru Tomislavu Marčiću zapisnike sa zadnje dvije sjednice općinskog vijeća, te je zamolio direktora da mu pismeno odgovori na pitanja koja mu je postavio na tim sjednicama vijeća, a na kojima on nije bio nazočan.
 
POD 2)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima  obrazložio  prijedlog odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2011. godinu.
Naime, općinsko vijeće je 16. prosinca 2010. godine donijelo proračun Općine Bol za 2011. godinu. Tom odlukom je planirano da će SDŽ tijekom 2011. godine uplatiti 700.000,00 kuna za dokapitalizaciju općinske tvrtke Grabov rat.
Međutim, SDŽ je pri kraju 2010. godine uplatila 510.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za luku i sredstva su namjenski utrošena u 2010. godini. Nadalje, rekao je da za 2011. godinu nemamo saznanja o mogućoj uplati županije u proračun Općine Bol.
Za provođenje dokapitalizacije općinske tvrtke Grabov rat potrebno je napraviti rebalans proračuna za 2011. godinu tako da se planirani prihodi od Županije u iznosu od 700.000,00 kuna brišu, te se brišu i rashodi u iznosu od 700.000,00 kuna.
Predlaže se povećati prihode u kontu poreza za 510.000,00 kuna kako bi se u kontu dokapitalizacije planirali rashodi u istom iznosu.
Tako bi ukupan proračun za 2011. godinu bio smanjen za 190.000,00 kuna, ali bi ostao uravnotežen.
Mate Petrić je ponovio da je županija 510.000,00 kuna dala Općini Bol dala za projektnu dokumentaciju luke, te da su ta sredstva već namjenski utrošena. Jakša Marinković Šimić je kazao da je županija ova sredstva dala Općini Bol nakon dogovora sa sastanka između predstavnika županije i predstavnika općine na kojemu je bio nazočan i načelnik općine Bol. Županija je sredstva dala sa namjerom da općina dokapitalizira tvrtku Grabov rat, a da tvrtka Grabov rat sa tim sredstvima smanji dug prema županiji u kontu koncesijske naknade.
Mate Petrić je kazao da je općina i do sada  dobivala namjenska sredstva od županije, te da ne vjeruje da je ovaj put općina dobila novac pod uvjetom da ga nenamjenski iskoristi.
Tihomir Marinković je potvrdio da je općina dobila novac od županije za projektnu dokumentaciju vodovoda i kanalizacije u Murvici, za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, za sadnice vinove loze, te da ne može tvrditi da ne bi dobili sredstva  i za projektnu dokumentaciju za luku.
Zvonko Marić je kazao da je na sastanku u županiji dogovoren model pomaganja tvrtki Grabov rat jer je koncesijska naknada za plažu Zlatni rat previsoka. Budući da se ugovor ne može mijenjati na ovaj način županija vraća dio koncesijske naknade priznajući općinske troškove nastale na pomorskom dobru. Ovaj model je dogovoren i za iduće godine.
Mate Pertrić je kazao da županiji treba predložiti priznavanje troškova tvrtke Grabov rat u uređenje pomorskog dobra i to iznosa od oko 2.000.000,00 kuna koliko je koštao javni WC na plaži Zlatni rat. Na taj način bi  se najbolje pomoglo tvrtki Grabov rat.
Predstavnici oporbe su zatražili petominutnu pauzu radi konzultacije o glasovanju.

Nakon pauze odluka o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2011. godinu donesena je sa 6 glasova ZA, 5 glasova PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 3)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o dokapitalizaciji tvrtke Grabov rat d.o.o.
Predloženom odlukom Općina Bol, kao jedini član Društva-osnivač, povećava temeljni kapital trgovačkog društva GRABOV RAT d.o.o. za komunalne djelatnosti, Uz pjacu 2, Bol, uplatom  iznosa od 510.000,00 kuna.
Na taj način temeljni kapital trgovačkog društva GRABOV RAT d.o.o. za komunalne djelatnosti povećava se sa iznosa od 70.000,00 kuna (sedamdeset tisuća kuna) za iznos od 510.000,00 kuna (petsto deset tisuća kuna) na iznos od 580.000,00 kuna (petsto osamdeset tisuća kuna).
Predloženom odlukom se, također, ovlašćuje predsjednik općinskog vijeća Jakša Marinković Šimić, da u ime osnivača kod javnog bilježnika donese Odluku o izmjeni i dopuni Prečišćenog teksta izjave o osnivanju, kao i da donese druge odgovarajuće odluke potrebne radi povećanja temeljnog kapitala i da poduzme sve druge zakonom propisane radnje pred svim nadležnim tijelima.

Odluka o dokapitalizaciji tvrtke Grabov rat d.o.o. donesena je sa 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 POD 4)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o izmjenama i dopunama plana korištenja javnih površina.
Sve djelatnosti na javnim površinama Općine Bol uglavnom se  planiraju kao i prošle godine.
Jedino se u članku 4. Plana dodaju nove lokacije koje su namijenjene za iznajmljivanje kao javne površine.
U članku 4. dodaju se točke 68., 69. i 70.  kojima se predviđa postavljanje  stalaka ispred prodavaonica  kod crkvice Sv. Antonija, te dva stalka kod turističke agencije Bol Tours.
Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je predložio da se u Planu korištenja javnih površina predvidi i mogućnost postavljanja nekoliko stolova ispred vinskog podruma za potrebe kušaone vina (1 red stolova  uz fasadu Podruma od vrata prema istoku).
Također je kazao da se u vrijeme jematve treba osigurati slobodan dovoz grožđa u Podrum, odnosno da se u tom razdoblju predvidi smanjivanje štekata ispred restorana Sudenac (odnosno micanje stolova kod vrata koja vode u Podrum).

Odluka o  izmjenama i dopunama plana korištenja javnih površina, zajedno sa predloženim izmjenama predsjednika vijeća, donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 5)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o naknadama za korištenje javnih površina.
Prema predloženoj odluci naknade za korištenje javnih površina su identične prošlogodišnjim.
Načelnik je predložio povećanje cijena za štekate ispred ugostiteljskih objekata sa montažnim šankom u prvoj zoni (do sada za 10% više nego štekat ispred ugostiteljskog objekta) za 20% više nego štekat ispred ugostiteljskog objekta bez šanka.
Također je predložio da se predvidi naplata postavljanja pomoćnog šanka u drugoj zoni i to  za 5 % više nego štekat ispred ugostiteljskog objekta u prvoj zoni.

Odluka o  naknadama za korištenje javnih površina, uz predložene izmjene i dopune općinskog načelnika,  donesena je sa 7 glasova ZA, dok su 4 vijećnika bila SUZDRŽANA, a odluka  će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 6)
Načelnik Tihomir Marinković je vijećnicima dao uvodno obrazloženje  Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih lista.
Prema prijedlogu Odluke određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2011. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bol i nezavisnih lista i kandidata članova Općinskog vijeća, a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine.
Načelnik je kazao da se u Proračunu Općine Bol za 2011. godinu za financiranje rada političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata zastupljenih u Općinskom vijeću planira izdvojiti 60.000,00 kuna.
Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću iznosi 5.400,00 kuna, tako da se pojedinoj političkoj stranci i Nezavisnoj listi raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću.
Načelnik je predložio slijedeću raspodjelu sredstava:
– Hrvatska demokratska zajednica (4 člana)- 21.600,00 kn
– Socijaldemokratska partija Hrvatske (3 člana)- 16.200,00  kn
– Hrvatska narodna stranka (1 član)- 5.400,00 kn
– Hrvatska stranka prava (1 član)- 5.400,00 kn
– Nezavisna lista Tomislava Marčića (1 član)- 5.400,00  kn
– Nezavisna lista Jakše Marinkovića Tomića (1 član)- 5.400,00  kn
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama i nezavisnim listama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, što predstavlja iznos od 540,00 kn, tako da političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od:
– Hrvatska demokratska zajednica (1 član) 540,00 kn
Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.
Sredstva se doznačuju na žiroračun ogranka političke stranke na razini Općine Bol i žiroračun nositelja Nezavisne liste, tromjesečno u jednakim iznosima.

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 2011. godinu prihvaćena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 7)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o prostorima za kioske.
Navedenom odlukom se predviđa da se na području općine Bol ugostiteljske usluge ne mogu pružati iz kontejnera, nepokretnog vozila, iz šatora, na klupi, kolicima i sličnim napravama osim iz kioska.
Nadalje, predviđa se postavljanje jednog kioska istočno od Dominikanskog samostana kod plaže Martinica, 15 kioska zapadno od crkvice Sv. Pavla u šumici na plaži Zlatni rat, te dva kioska uz Šetnicu (šumica na Borku).
Kiosci iz kojih se pružaju ugostiteljske usluge ne mogu se postavljati neposredno jedan uz drugoga. Njihova minimalna udaljenost mora biti 10,00 metara, osim u šumici na plaži Zlatni rat gdje se kiosci mogu postavljati u grupe po 5 kioska.

Odluka o prostorima za kioske prihvaćena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 8)
Načelnik Tihomir Marinković je izvijestio vijećnike da je u razdoblju od srpnja do prosinca 2010. godine je održano pet sjednica općinskog vijeća općine Bol. Kazao je da je na svakoj sjednici izvještavao vijećnike o radu, te da se vijećnici redovno postavljali pitanja i dobivali odgovore radi bolje informiranosti. Također je održana i svečana sjednica povodom Dana općine Bol na kojoj su dodijeljena javna priznanja za 2010. godinu.
Nadalje, u drugom dijelu godine poslovi općine Bol su povezani sa aktivnostima u vezi turističke sezone, koja je prema ocjenama načelnika za našu općinu bila veoma uspješna. Naime, ostvareno je 405.000 noćenja što je 3% više nego u 2009. godini. U toku turističke sezone općina Bol je provela i nekoliko rješenja o uklanjanju nelegalno postavljenih stvari na javnoj površini.
Načelnik je kazao da je općinska uprava raspisala javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih ali su zaprimljena samo dva prijedloga te Savjet mladih nije osnovan.
Načelnik je rekao da je skupština SDŽ donijela odluku o izradi izmjena i dopuna prostornog plana Županije, gdje je općina Bol aktivno uključena.Općina Bol je donijela odluke o izradi izmjena i dopuna PPU-a općine Bol, izmjena i dopuna DPU-a Gospojica-Muškat, te o izradi DPU-a Kupina Istok i DPU-a groblje Sv. Lucija. Za sve ove prostorne planove su započete radnje u skladu sa Zakonom o graditeljstvu. Napravljen je i konačni prijedlog urbanističkog plana uređenja naselja Bol.
Načelnik je izvijestio vijećnike da su napravljene su sve predradnje za izradu elaborata o utjecaju dogradnje luke Bol na hidrodinamiku obalnog područja planirane luke i na području plaže Zlatni rat.
Također je kazao da je Općina Bol sufinancirala izmjenu krova na zgradi Loža 5, prema udjelu u vlasništvu zgrade.   
Javne potrebe građana u kulturi, u predškolskom odgoju, u športu i u protupožarnoj zaštiti su redovno servisirane. Za socijalne potrebe građana i za studenske potpore su utrošena planirana  sredstva.
Održavanje komunalne infrastrukture je po ugovoru povjereno tvrtki „Grabov rat“ d.o.o. i za to je plaćena naknada po ugovoru.
Načelnik je kazao da se je  brinuo o funkcioniranju rada Turističke zajednice i Jedinstvenog upravnog odjela općine Bol.
Također, da je održavao kontakte sa odgovornim osobama u SDŽ, u državnim institucijama i na nivou otoka Brača.
Na kraju jer rekao da su svi naši zajednički napori su rezultirali  da je općina Bol i 2010. godine proglašena turističkim prvakom Hrvatske u anketi Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske radio televizije, te je dobila pravo koristiti se znakom Superbrands.

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2010. godine.

Sjednica je završila u 22.45 sata 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Jakša Marinković-Šimić

Skip to content