Zapisnik sa 1. sjednice vijeća 2012.

27. travnja, 2012. u 10:07:42


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/12-01/40
Ur. broj: 2104/02-12-02/01
Bol, 19. ožujka 2012. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  1/2012 sjednice općinskog Vijeća održane dana 16. ožujka 2012. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić.

Izočni: –

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Tomislav Marčić- direktor KJP Grabov rat d.o.o., Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher-predstavnik sredstava javnog priopćavanja (TV Jadran).

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11  vijećnika.

B)    Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:
Načelnik je izvijestio vijećnike da su napokon otpočeli pripremni radovi za asfaltiranje ceste prema Murvici. Planira se do kraja lipnja staviti prvi sloj asfalta, te nakon ljeta napraviti završne radove i drugi sloj asfalta.
Načelnik je kazao da su Gospodarska komora i HTV Općini Bol poklonili skulpturu kao trajan spomen na ostvarene rezultate na unaprijeđeniju hrvatskog turizma, te da je ista postavljena u parkiću ispod restorana Vagabundo (bivši TEŽ).
Načelnik je upoznao nazočne sa su JUO Općine Bol i Upravni odjel za prostorno uređenje u SDŽ zajednički napravili prijedlog odluke o izradi PPPPN Zlatni rat, međutim granice zahvata plana još nisu utvrđene, a to će se pokušati riješiti na sastanku u srijedu.
Načelnik je rekao da su u tijeku radovi na uređenju fasade Doma kulture.
Također je rekao da je Vodovod Brač uglavnom završio radove na obnovi vodovodne mreže od Križa do ulice Novi put (slijede još neki manji završni radovi), te da je započeo radove na obnovi vodovodne mreže od kuće Ilke Stano do naselja Blato-Ratac.
Načelnik je kazao da je Općina Bol sudjelovala u financiranju uređenje sjeverne i zapadne fasade zgrade Osnovne i Srednje škole na Rudini.
Napravljena je javna rasprava o prijedlogu UPU-a naselja Bol. Rasprava će se ponoviti zbog obveze ucrtavanja dviju zona konzervatorske zaštite i zbog definiranja zahvata proširenja luke na Račiću i u centru mjesta.
Načelnik je kazao da uskoro kreće sanacija kanalizacijskog kolektora koji je zaštopan i u prekidu je od prošle godine, te  da je izabrana ovlaštena tvrtka iz Splita koja će izvoditi radove na sanaciji kolektora tijekom mjeseca travnja.

C)    Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:
Vijećnik Branko Mikulić je upozorio načelnika da se nisu izvršeni završni radovi kod  podstavljanja polupodzemnih kontejnera u naselju Blato, odnosno da nije betoniran prostor oko kontejnera, te da se zbog toga voda slijeva do potpornog zida što može izazvati eroziju tla, rušenje zida te ugroziti stanovnike naselja.
Načelnik je odgovorio da će se uskoro betonirati prostor oko kontejnera, te na taj način spriječiti mogući nastanak  problema.
Vice Klapež je upozorio da se na zaobilaznici  radovi na sanaciji vodovodne mreže izvode bez propisne signalizacije, te da je zbog toga ugrožena sigurnost ljudi i imovine.
Predlaže da se upozori firma koja izvodi radove na zaobilaznici da postavi semafore, kako bi se omogućilo sigurno odvijanje cestovnog prometa.
Jakša Marinković tomić je također upozorio na neprimjerenu signalizaciju na zobilaznici.
Načelnik je prihvatio sugestiju obojice vijećnika, te je obećao da će upozoriti izvođača radova da postavi adekvatnu prometnu signalizaciju.
Vice Klapež je podsjetio načelnika da je na zadnjoj sjednici vijeća kazao da ne planira prezentaciju Bola na turističkom sajmu u Beogradu, ali da je prema njegovim saznanjima delegacija TZO Bol sa načelnikom na čelu bila na turističkom sajmu u Beogradu.
Načelnik je odgovorio da je sa predstavnicima TZO bio na turističkom sajmu u Beogradu, ali da tamo nije  bilo posebne prezentacije Bola, te da će se prezentacija Bola kao turističke destinacije ove godine održati u Ljubljani.
Vijećnik Jakša Marinković Tomić je kazao da je važno znati tko je platio troškove odlaska Bolske delegacije u Beograd i koji se rezultati se od tog mogu očekivati.
Načelnik je odgovorio da će o tome pismeni odgovor dati direktor TZO Bol.
Vijećnik Matko Baković je pitao zbog čega još nisu isplaćene vijećničke naknade za prošlu godinu.
Načelnik je odgovorio da je početkom godine uvijek slabiji priljev sredstava u općinski proračun, te da se postojeća sredstva koriste za redovito podmirivanje tekućih općinskih obveza. Načelnik je obećao da će uskoro isplatiti naknade vijećnicima, kada općina dobije neke očekivane veće uplate sredstava.
Branko Mikulić je pitao načelnika koliko sredstava ima na računu Općine Bol.
Načelnik je odgovorio da trenutno ne zna točne podatke, te da će mu na to pitanje odgovoriti u ponedjeljak kada u računovodstvu provjeri stanje na računu.
Vijećnik Jakov Okmažić je pitao direktora KJP Grabov rat d.o.o. što kani poduzeti glede raznih „brodogradilišta“ u mjestu, te zbog čega je Riva od Konzuma do Big Blua otvorena za promet.
Direktor Tomislav Marčić je kazao da će vijećniku dostaviti pismeni odgovor na ova pitanja.
Vijećnik Srečko Karmelić je pitao kada će građani dobiti račune za komunalnu naknadu.
Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da se računi već tiskaju, te da će uskoro biti dostavljeni građanima.
Jakša Marinković Tomić je pitao koliko je ove godine uprihođeno od prireza i jesu li ta sredstva namjenski utrošena za uređenje  Doma kulture.
Načelnik je kazao  da je naručen projekt rekonstrukcije krova Doma kulture, te se na jesen planira početak radova na uređenju potkrovlja na načelima energetske učinkovitosti i uporabe obnovljivih izvora energije.  Osim toga općina sredstva prireza koristi za kupnju teatrina Dva ferala (bivšeg restorana), te smatra da sredstva prireza nisu dovoljno za pokriće svih troškova kompleksa Doma kulture.
Branko Mikulić je pitao direktora KJP Grabov rat , da li donesena konačna presuda u radnom sporu koji je Stipe Ivić vodio protiv tvrtke Grabov rat, te ukoliko jeste kako ona glasi.
Direktor Tomislav Marčić je odgovorio da je donesena konačna presuda u korist Stipe Ivića, te je stoga istaknuo da je pozitivna odluka Skupštine tvrtke da se sa Stipom Ivićem zaključi nagodba o vraćanju na posao i isplati odštete u trogodišnjem roku, jer da se predmetna nagodba nije zaključila došlo bi do blokade računa tvrtke jer bi odšteta bila napaćena odjedanput.
Mate Petrić je primijetio da prema dostupnim podacima sa interneta gospodin Stipe Ivić još nije prijavljen na HZZO, te se pita od kada je on u radnom odnosu.
Direktor Tomislav Marčić je kazao da će odgovor na to pitanje dostaviti pisanim putem.

D)    Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 9/11 sjednice Općinskog vijeća, također je utvrdio da nema  usmenih primjedbi na zapisnik.
Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 9/11 sjednice, usvojen je jednoglasno.

E)    Dnevni red, kao što je predložen u materijalima je prihvaćen jednoglasno, te glasi:

1. Polugodišnje izvješće o radu načelnika za razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2011. godine.

2. Rasprava i donošenje odluke o zasnivanju založnog prava na čest.zem. 1125 k.o. Bol .

3. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.

4. Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i
nezavisnih lista za 2012.godinu.

5. Rasprava i donošenje plana korištenja javnih površina na području Općine Bol.

7. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje javnih površina.

DNEVNI RED:

POD 1)
Načelnik Tihomir Marinković je izvijestio vijećnike da je u razdoblju od srpnja do prosinca 2011. godine održano pet sjednica vijeća Općine Bol.
Načelnik je rekao da je na svakoj sjednici izvješćivao vijećnike o radu, a vijećnici su redovno postavljali pitanja i dobivali odgovore radi bolje informiranosti. Također je održana  i svečana sjednica povodom Dana općine Bol na kojoj su dodijeljena javna priznanja za 2011. godinu.
Načelnik je kazao da su u drugom dijelu godine poslovi općine Bol povezani sa aktivnostima u vezi turističke sezone, te daje turistička sezona za našu općinu bila veoma uspješna.
Naime, ostvareno je 449.227 noćenja što je 5% više nego u 2010. godini.
Načelnik je također rekao da je vijeće općine Bol je donijelo odluku o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol te o izradi urbanističkog plana uređenja naselja Bol i urbanističkog plana uređenja novog groblja. Provedena je i procedura javnog izlaganje i javne rasprave, a sada je u tijeku procedura odgovaranja na pristigle primjedbe.
Skupština SDŽ je donijela odluku o izradi izmjena i dopuna prostornog plana Županije, gdje je općina Bol aktivno uključena.
Načelnik je izvijestio vijećnike da su Općina Bol i Županijska lučka uprava  sklopili ugovor o financiranju dokumentacije za ishođenje građevne dozvole proširenja postojeće bolske luke i izgradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja na području Račića. Kazao je da je održano nekoliko sastanaka između predstavnika općine Bol, Županijske lučke uprave i konzervatorskog odjela u Splitu, te da je napravljeno i nekoliko varijanti proširenja izgradnje luke, napravljena su biološka istraživanja mora, a ostala dokumentacija je u izradi.
Načelnik je kazao da je započeta rekonstrukcija krova Dominikanskog samostana, da je postavljena  energetski učinkovita javna rasvjeta na benzinskoj postaji i na rivi do Biline kuće, te da je postavljeno sedam polu-ukopanih kontejnera za sakupljanje kućnog otpada.
Načelnik je istaknuo da su javne potrebe građana u kulturi, u predškolskom odgoju, u športu i u protupožarnoj zaštiti redovno servisirane. Kazao je da je za socijalne potrebe građana i za studenske potpore utrošeno više od 700.000,00 kn.
Održavanje komunalne infrastrukture je po ugovoru povjereno tvrtki „Grabov rat“ d.o.o. i za to je plaćena naknada po ugovoru.
Budući je načelnik  po zakonu ujedno i predsjednik TZO Bol brinuo se i o funkcioniranju rada Turističke zajednice i Jedinstvenog upravnog odjela općine Bol.
Načelnik je održavao kontakte sa odgovornim osobama u SDŽ, u državnim institucijama i na nivou otoka Brača.
Načelnik je zaključno istaknuo da su svi naši zajednički napori rezultirali  da je Općina Bol i 2011. godine proglašena turističkim prvakom Hrvatske za turistička mjesta od 5.000 do 10.000 kreveta u anketi Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske radio televizije.

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2011. godine.

POD 2)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog odluke o zasnivanju založnog prava na čest. zem. 1125 k.o. Bol .
Naime, tvrtka Grabov rat d.o.o. iz Bola, komunalno poduzeće u vlasništvu Općine Bol, kao koncesionar, s osnova ugovorene naknade za koncesiju prema davatelju koncesije Splitsko-dalmatinskoj županiji, nastalu temeljem ugovornih obveza iz „Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže i izgradnje sanitarnog čvora na dijelu k.o. Bol, predio Zlatni rat“ od 15. kolovoza 2004. godine, klasa: 02-04/4-02/156 UG, ur. broj: 2181/021-02-0401,  ima nepodmirena dugovanja u iznosu od 2.209.915,00 kuna glavnice.
Tvrtka Grabov rat d.o.o. i Splitsko-dalmatinska županija su zainteresirane za zaključenje ugovora o obročnoj isplati nastalog dugovanja, uz sudjelovanje Općine Bol kao jamca za  dugovanje KJP Grabov rat d.o.o. .  
Predloženom odlukom Općina Bol bi, radi osiguranja novčane tražbine Splitsko-dalmatinske županije prema tvrtki Grabov rat d.o.o. iz Bola, dopustila zasnivanje založnog prava na nekretnini, odnosno zasnivanje i upis hipoteke na čest. zem. 1125, ZU 1331, k.o. Bol, oznaka nekretnine vinograd, površine 2490 m2, vlasništvo Općine Bol za cijelo.
Nadalje, predloženom odlukom, vijećnici bi ovlastili načelnika Općine Bol da zaključi ugovor između Općine Bol kao zalogodavatelja i Splitsko-dalmatinske županije kao zalogoprimca, radi osiguranja potraživanja koje županija ima prema općinskoj tvrtki Grabov rat.
Direktor KJP Grabov rat Tomislav Marčić je kazao da predstavnici Općine Bol i predstavnici KJP Grabov rat d.o.o. trebaju jedinstveno nastupiti kao jedna pregovaračka strana prema županiji, kako bi se za tvrtku Grabov rat postigli najbolji uvjeti otplate zaostalih dugovanja. Prema saznanjima Tomislava Marčića koncesijska naknada koju uplaćuje tvrtka Grabov rat d.o.o. bi se trebala dijeliti na tri dijela, odnosno da bi  jedna trećina naknade trebala biti prihod Općine Bol. Također je kazao da bi se u slučaju sudskog spora radi utvrđivanja visine naknade, Općina Bol trebala umiješati na strani općinske tvrtke Grabov rat.
Načelnik je podržao ovu inicijativu, te je kazao da Općina Bol i tvrtka Grabov rat d.o.o. trebaju zajedničkim snagama izboriti najbolju poziciju za otplatu duga tvrtke Grabov rat.

Odluka o  zasnivanju založnog prava na čest. zem. 1125 k.o. Bol prihvaćena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća dječjeg vrtića.
Naime, sukladno odredbama Odluke o osnivanju javne ustanove Dječji vrtić »Mali princ«,  propisano je da Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Mali princ« Bol ukupno broji sedam (7) članova, te da Općina Bol kao osnivač Dječjeg vrtića u  Upravno vijeće imenuje ukupno četiri (4) člana.
Budući da je mandat dosadašnjim članovima Upravnog vijeća istekao nužno je ponovno imenovanje članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.
Predsjednik odbora za izbor i imenovanja Zvonko Marić je predložio imenovanje:
1. Svjetlane Baković
2. Stipe Karmelića
3. Katarine Marčić
4. Vice Klapeža
za nove članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Mali princ« Bol.
Vijećnik Jakov Okmažić je pitao tko je odobrio uvođenje programa vjeronauka u Dječji vrtić, te je ukazao na to da su tete bez konzultacija sa roditeljima određivale koja djeca će pohađati, a koja neće pohađati program vjeronauka.
Stipe Karmelić je odgovorio da Upravno vijeće odobrava Godišnji plan i program dječjeg vrtića, pa tako i održavanje programa vjeronauka koji se održava već nekoliko godina.
Nova v.d. ravnateljica je provela anketu među roditeljima tek oko Nove godine, a ne na početku pedagoške godine, jer nije bila upoznata sa tom obvezom.
Vjeronauk se započeo predavati od 15. listopada i taj program su pohađala djeca čiji su se roditelji  prošle godine u anketi očitovali da njihova djeca pohađaju vjeronauk.
Djeca koja su tek ove godine preraspoređena iz „male grupe“ u „veliku grupu“ nisu pohađala vjeronauk jer prošle godine nisu bila obuhvaćena anketom.
Anketa je ove godine provedena za posebne programa vjeronauka u kojem se više od 50 roditelja očitovalo kako žele da njihova djeca pohađaju program vjeronauka, dok se 8 roditelja očitovalo da ne žele poseban program vjeronauka za svoju djecu.
Važno je napomenuti da poseban program vjeronauka provodi časna sestra Anđa Batinić, a za to vrijeme djeca koja ne pohađaju vjeronauk provode uobičajeni program kod svoje odgojiteljice.
Provedena je i anketa za poseban program tjelesnog odgoja (skakavac) za koji su skoro svi roditelji bili zainteresirani.
Pročelnik je na kraju rekao da se  ni jedan ni drugi posebni program se ne provode u vrtiću zbog bolesti časne sestre i povrede profesora tjelesnog odgoja.

Predložena odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali Princ“ Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje  Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih lista.
Prema prijedlogu Odluke određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2012. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bol i nezavisnih lista i kandidata članova Općinskog vijeća, a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.
Načelnik je kazao da se u Proračunu Općine Bol za 2012. godinu za financiranje rada političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata zastupljenih u Općinskom vijeću planira izdvojiti 60.000,00 kuna.
Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću iznosi 5.400,00 kuna, tako da se pojedinoj političkoj stranci i Nezavisnoj listi raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću.
Načelnik je predložio slijedeću raspodjelu sredstava:
– Hrvatska demokratska zajednica (4 člana)- 21.600,00 kn
– Socijaldemokratska partija Hrvatske (3 člana)- 16.200,00  kn
– Hrvatska narodna stranka (1 član)- 5.400,00 kn
– Hrvatska stranka prava (1 član)- 5.400,00 kn
– Nezavisna lista Tomislava Marčića (1 član)- 5.400,00  kn
– Nezavisna lista Jakše Marinkovića Tomića (1 član)- 5.400,00  kn
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama i nezavisnim listama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, što predstavlja iznos od 540,00 kn, tako da političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od:
– Hrvatska demokratska zajednica (1 član) 540,00 kn
Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.
Sredstva se doznačuju na žiroračun ogranka političke stranke na razini Općine Bol i žiroračun nositelja Nezavisne liste, tromjesečno u jednakim iznosima.

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 2012. godinu prihvaćena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o planu korištenja javnih površina.
Sve djelatnosti na javnim površinama Općine Bol uglavnom se  planiraju kao i prošle godine.
Problem je što danas ne možemo točno znati koji će se svi poslovni prostori aktivirati i iznajmiti i gdje će biti novog interesa za iznajmljivanje javne površine.
Pročelnik je predložio da se posebno raspravi o mogućnosti postavljanja tendi na javnim površinama. To su montažne naprave koje služe za zaštitu štekata ispred ugostiteljskog objekta i to sa svih strana, a kao primjer je naveo tendu caffe bara „Semafor“ u Splitu.
Također je predložio da se raspravlja o mogućnosti popravka i uređenja brodica na istezalištu na Račiću. Naime, prilikom popravka i uređenja brodica okoliš se zagađuje prašinom, mirisima i bukom zbog koje primamo mnogobrojne primjedbe susjeda.
Pročelnik je upoznao nazočne da je upravni odjel, nakon upućivanja radnih materijala vijećnicima, zaprimio dvije molbe za proširenje štekata i to ispred caffe bara Carletto za produženje štekata uz fasadu škole i ispred konobe Gušt za postavljanje još jednog reda stolova i stolica u kali Vusio, uz fasadu hotela Kaštil.
Jakša Marinković Tomić je kazao da se javna površina ispred prodavaonica neprimjereno koristi postavljanjem velike količine robe, stalaka i sl.
Vice Klapež je primijetio da se zadnjih godina aparati za prodaju sladoleda, slastica i sl., koji se postavljaju na zakupljenoj javnoj površini posebno ne naplaćuju. Prema njegovom mišljenju ovi aparati se trebaju naplaćivati.
Branko Mikulić je kazao da je dobio nekoliko primjedbi korisnika bolske tržnice, koji su nezadovoljni novim razmještajem tezgi za prodaju voća i povrća.
Matko Baković je primijetio da se i ove godine predlaže emisija glazbe na štekatu ispred ugostiteljskog objekta samo do 01.00 sata poslije ponoći.
Prema njegovom mišljenju glazba se treba dopustiti dok je dozvoljeno radno vrijeme ugostiteljskog objekta, tj. do 02.00 sata.
Načelnik je predložio vijećnicima da se točka 5. i 6. Dnevnog reda povuku sa ove sjednice vijeća, te da se za iduću sjednicu , na temelju prijedloga vijećnika, doradi prijedlog Plana korištenja Javnih površina.
Načelnik je predložio da se nova sjednica održi za 10-tak dana.

Vijećnici su jednoglasno podržali prijedlog načelnika da se točke 5. i 6. povuku sa Dnevnog reda ove sjednice.

Sjednica je završila u 22.20 sata  

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Jakša Marinković-Šimić

Skip to content