Zajednička odluka o izradi prostornih planova 09-2018

Zajednička odluka o izradi prostornih planova 09-2018
16. listopada, 2018. u 8:30:13

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), a u svezi s člankom 29. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 15/2009, 11/2014 i 1/2015) Općinsko vijeće Općine Bol, na 9/2018 sjednici održanoj dana 17. rujna 2018. godine, donosi

ZAJEDNIČKU ODLUKU

o izradi

III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi

II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol,

Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene”,

Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Zajednička odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015 i 7/2016) i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015 i 7/2016), Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Mijene” („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015), Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015), u daljnjem tekstu: „Zajednička odluka o izradi planova“.

U daljnjem tekstu Prostorni plan uređenja Općine Bol naziva se „PPUO Bol“, a urbanistički plan uređenja naselja Bol naziva se „UPU naselja Bol“.

Članak 2.

Zajedničkom odlukom o izradi planova, UPU-ova odnosno Izmjena i dopuna PPUO-a/UPU-a određuje se:

 • pravna osnova za izradu i donošenje prostornih planova,

 • razlozi donošenja prostornih planova,

 • obuhvat prostornih planova,

 • sažeta ocjena stanja u obuhvatu prostornih planova,

 • ciljevi i programska polazišta prostornih planova,

 • popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova,

 • način pribavljanja stručnih rješenja prostornih planova,

 • popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi prostornog plana,

 • planirani rok za izradu prostornog plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, ako je taj rok, ovisno o složenosti pojedinog područja, duži od trideset dana,

 • izvori financiranja izrade prostornog plana,

 • vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i posebnih geodetskih podloga,

 • stupanje na snagu Zajedničke odluke.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PROSTORNIH PLANOVA

Članak 3.

Pravna osnova za donošenje Zajedničke odluke je određena u članku 86. stavak 3. i članak 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Statutu Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 15/2009, 11/2014 i 1/2015) i ovoj Odluci.

RAZLOZI DONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA

Članak 4.

Temeljni razlog za pokretanje postupka izrade Planova je potreba za djelomičnom revizijom utvrđene prostorne organizacije te urbanističkih parametara kao i usklađenje životnih potreba i prostorno planske dokumentacije kroz izradu izmjena i dopuna te donošenje novih UPU-ova gospodarskih zona.

OBUHVAT PROSTORNIH PLANOVA

Članak 5.

Obuhvat III. izmjena i dopuna PPUO-a odnosi se cjelokupno područje Općine Bol.

Područje obuhvata II. izmjena i dopuna UPU-a naselja Bol obuhvaća cjelokupno područje naselja Bol osim turističke zone Bijela kuća, turističke zone Borak-Elaphusa-Bretanide i dijela naselja Bol za dio Podbarja.

Točan obuhvat UPU-ova gospodarskih zona K3 i K4 bit će definiran prilikom izrade III. izmjena i dopuna PPUO-a.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PROSTORNIH PLANOVA

Članak 6.

Cjelokupno područje jedinice lokalne samouprave Općine Bol uređuje se strateškim dokumentom uređenja, Prostornim planom uređenja Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 6/2015). Nužne korekcije strateškog dokumenta proizlaze temeljem analize ocjene stanja u prostoru na području Općine Bol.

Ocjenom stanja u prostoru utvrđeno je slijedeće:

 • gospodarski i drugi procesi na području Općine Bol uvjetuju reviziju dijela prostorno-planske dokumentacije,

 • izmjena granica postojećih izdvojenih gospodarskih zona i izmjena granica naselja Bol na području parkirališta na ulasku u mjesto,

 • potreba za donošenjem urbanističkih planova uređenja,

 • uočena su određena planska ograničenja u postupcima provođenja dokumenata prostornog uređenja te izdavanja akata kojima se odobrava građenje.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PROSTORNIH PLANOVA

Članak 7.

Ciljevima i programskim polazištima određuju se oblik i način izmjena i dopuna važećeg Prostornog plana uređenja Općine Bol i UPU-a naselja Bol, te urbanističkih planova uređenja propisanih ovom Zajedničkom odlukom.

Odstupanje od utvrđenih ciljeva i programskih polazišta izmjena i dopuna Plana moguće je ukoliko se u postupku izrade i donošenja Plana utvrdi da iste u dijelu ili u cijelosti nije moguće provesti jer su u suprotnosti sa zahtjevima i mišljenjima tijela i osoba iz članka 14. ove Zajedničke odluke, zakonskim i podzakonskim propisima te pravilima struke.

Članak 8.

Za III ID PPUO Bol utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:

 • nova regulacija prometa kod hotela Bijela kuća

 • određivanje koridora žičare Bol-Vidova gora, određivanja građevina i postaja žičare Bol-Vidova gora,

 • Trafostanica na polaznoj i dolaznoj postaji žičare (Vidova Gora i M2 zona)

 • Iskorištavanje sunčeve energije postavljanjem panela na javnim ili privatnim objektima,

 • Legalizacija sidrišta istočno od plaže Zlatni rat,

 • Usklađenje granice zahvata crpne stanice otpadnih voda na Bilinoj kući,

 • Proširenje područja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

 • Ucrtavanje pješačkih i biciklističkih staza na području općine Bol uz mogućnost spajanja tih staza sa stazama u susjednim općinama, naročito prema Blacima, prema aerodromu Brač i prema Gornjem Humcu,

 • Uređenje plaža radi ishođenja uvjeta za dobivanje financijskih sredstava za uređenje plaža,

 • eksploatacija morske soli iz malih solana istočno od plaže Martinica,

 • Ispravak maksimalne visine građevina do vijenca za građevine turističko ugostiteljske namjene u građevinskim područjima naselja.

 • Ispravak minimalne površine građevinske parcele,

 • Usklađenje tekstualnog i grafičkog dijela plana u određivanju širina cesta i putova te određivanje da se mogu graditi građevine na građevnoj parceli koja ima kolni pristup na terenu i uži od planiranog pristupa prema UPU-u naselja Bol,

 • Omogućavanje izgradnje sjenice za automobile unutar građevinske zone,

 • Omogućavanje rekonstrukcije, izgradnje i nadogradnje hotela Park.

 • Ispravak tehničke greške u uvjetima za izgradnju stanova POS-a,

 • Druge izmjene i dopune čije se donošenje pokaže opravdanim u tijeku izrade plana ili na temelju javne rasprave.

 • Omogućavanje građenja određenih jednostavnih građevina uz postojeće stambene građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta kao i uz stambene građevine koje su prema Zakonu o gradnji ili posebnim propisima s njima izjednačene, koje su izgrađene izvan građevinskog područja određenog ovim Planom, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15 i 75/15) i to pod slijedećim uvjetima:

 1. Cisterna za vodu i septička jama do 27 m3, ukopane u tlo,

 2. Vrtna sjenica do 20 m2,

 3. Slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivo povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 15 m2, izvan gabarita postojeće zgrade,

 4. Ograda visine do 1,60 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu,

 5. Ogradni zid visine do 1,6 m i potporni zid visine do 1,0 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke ograde odnosno zida,

 6. Pješačka staza,

 7. Boćalište, jedna staza ,

 8. Bazen tlocrtne površine do 40 m2, ukopan u tlo,

 9. Sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske odnosno električne energije bez mogučnosti predaje u mrežu,

Omogućavanje građenja određenih jednostavnih građevina izvan građevinskog područja određenog ovim Planom u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15 i 75/15) i to pod slijedećim uvjetima:

 1. Nadstrešnica za sklanjanje domaćih životinja (kokošarnik, kunićarnik…) s prostorom zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviše tri strane, maksimalne površine 18 m2, na čestici ili spojenim česticama zemlje ukupne veličine od minimalno 2.000 m2 koje su pod poljoprivrednom kulturom, upisane u ARKOD obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, pod uvjetom da je ova građevina udaljena od granice građevinske zone minimalno 100 metara i udaljena od mora minimalno 100 metara,

 2. Građevina i oprema namjenjene biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru kao što je cisterna za vodu zapremnine do 27 m3, oprema za dugogodišnje nasade (vinograde, voćnjakem maslinike) i rasadnike ukrasnog bilja te voćnog i vinogradarskog sadnog materijala, što uključuje konstrukciju nasada bez obzira na materijal (stupovi, zatega, žice, podupore) ovisno o uzgojnom obliku, protugradnu mrežu sa podkonstrukcijom i ograđivanje poljoprivrednoh površina prozračnom ogradom sa stupovima, bez trakastog temeljenja, na čestici ili spojenim česticama zemlje ukupne veličine od minimalno 2.000 m2 koje su pod poljoprivrednom kulturom, upisane u ARKOD obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva uz uvjet da se oprema za dugogodišnje nasade ukloni kada prestane proizvodnja na toj poljoprivrednoj površini,

 3. Građevine i oprema namjenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru kao što su plastenik i staklenik prema uvjetima iz članka 4. točke 12. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama, maksimalne površine 5 % od površine čestice zemlje, na čestici ili spojenim česticama zemlje ukupne veličine od minimalno 2.000 m2 koje su pod poljoprivrednom kulturom, upisane u ARKOD obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva pod uvjetom da je ova građevina udaljena od granice građevinske zone minimalno 100 metara i da je udaljena od mora minimalno 100 metara,

 • Omogućavanje postavljanja tipskih montažnih objekata do 15 m2 i to za javni WC i za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga izvan građevinskog područja općine Bol, prema uvjetima iz Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima samo na temelju odluke nadležnog tijela općine Bol,

 • Onemogućavanje postavljanja montažnih, drvenih, željeznih i sličnih građevina (Kamp kućice, mobile house, brvnare, kontejneri i sl.) na području općine Bol,

 • Definiranje uvjeta za određivanje zemljišta za redovnu upotrebu zgrade.

 • Preraspodjela površina gospodarskih zona K3 i K4 u odnosu na stvarne potrebe i mogućnost realizacije zahvata obzirom na vlasništvo, te određivanje korigiranih obuhvata UPU-ova,

 • U zahvatu UPU-a komunalne zone K3 planirati smještaj komunalnih i gospodarskih građevina kao što su skladište građevinskog materijala, skladišta građevinskih strojeva i gospodarskih vozila, pogona za proizvodnju maslinovog ulja, pogona za proizvodnju rakije i drugih alkoholnih i bezalkoholnih pića i ostalih gospodarskih građevina od interesa za općinu Bol, te obratit pozornost na zahvate koji su određeni posebnim propisima zaštite okoliša,

 • U zahvatu UPU-a pretežno reciklažne zone K4 planirati uređenje modernog reciklažnog dvorišta, radionicu za popravak automobila, praonicu vozila, radionice i skladište komunalnog poduzeća u općinskom vlasništvu i druge slične pogone za djelatnosti koje su neophodne za funkcioniranje naselja gradskog karaktera. U istoj zoni planirati i pogon za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije.

 • Uz obuhvat UPU-u pretežno reciklažne zone K4 planirati područje za insfrastrukturnu namjenu (IS) za mehanički pročistač otpadnih voda sa mogučnošću proširenja pogona za biološki pročistač otpadnih voda prema uvjetima danim od strane Vodovoda Brač.

 • U zahvatu UPU-a naselja Bol planirati donju postaju za žičaru koja vodi do vrha Vidove gore i predstavlja novi razvojni i turistički proizvod Bola, Brača i cijele SDŽ.

Članak 9.

Za II. ID Urbanističkog plana uređenja naselja Bol utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:

 • Nova regulacija prometnica kod hotela Bijela kuća;

 • Planiranje mješovite zone M2 s pretežito poslovnim sadržajima na mjestu parkirališta kraj rotora. Na površinama mješovite – pretežito poslovne namjene M2 može se planirati izgradnja građevina mješovite – pretežito poslovne namjene (uredi, trgovine, ugostiteljski, turistički i drugi sadržaji). Na tim se površinama mogu graditi i jednonamjenske građevine poslovne te javne i društvene namjene i druge namjene koje dopunjuju osnovnu namjenu, ali je ne ometaju; Planiranje u toj zoni izgradnje modernog trgovačkog centra s garažama i parkiralištima za vozila, više ureda turističkih agencija i Turističko informativni centar TZO Bol; planiranje stajališta za autobus i parkiralište za autobuse, zelenu površinu kao park i dječje igralište; Planiranje kolnog i pješačkog prometa na ovom prostoru; Smještaj donje postaje za žičaru koja vodi do vrha Vidove gore i pratećih sadržaja koji su neophodni za ovaj zahvat u prostoru;

 • Trafostanica na parkiralištu na ulasku u mjesto;

 • Iskorištavanje sunčeve energije postavljanjem panela na javnim ili privatnim objektima;

 • Usklađenje granice zahvata crpne stanice otpadnih voda na Bilinoj kući;

 • Ispravak maksimalne visine građevina do vijenca za građevine turističko ugostiteljske namjene u građevinskim područjima naselja;

 • Ispravak minimalne površine građevinske parcele;

 • Omogućavanje izgradnje i uređenja sjenica za parkiranje automobila;

 • Određivanje nove lokacije za trafostanicu Bol 18;

 • Ukidanje ceste preko čest.zemlj.2179 i 2180 k.o. Bol;

 • Usklađenje tekstualnog i grafičkog dijela plana u određivanju širina cesta i putova;

 • Omogućavanje rekonstrukcije, izgradnje i nadogradnje hotela Park.

 • Ispravak tehničke greške u uvjetima za izgradnju stanova POS-a.

 • Utvrđivanje granica obuhvata UPU-a;

 • Druge izmjene i dopune čije se donošenje pokaže opravdanim u tijeku javne rasprave;

 • Usklađenje ovih izmjena i dopuna UPU-a s trećim ID PPU općine Bol.

Članak 10.

Za Urbanistički plan uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene” utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:

 • utvrđivanje granice obuhvata UPU-a,

 • smještaj komunalnih i gospodarskih građevina kao što su skladište građevinskog materijala, skladišta građevinskih strojeva i gospodarskih vozila, pogona za proizvodnju maslinovog ulja, pogona za proizvodnju rakije i drugih alkoholnih i bezalkoholnih pića i ostalih gospodarskih građevina od interesa za općinu Bol,

 • određivanje faznosti izgradnje gospodarske zone,

 • odvajanje kolnog od pješačkog prometa,

 • razgraničiti površine za gospodarske djelatnosti

Članak 11.

Za Urbanistički plan uređenja pretežno reciklažne zone K4 utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:

 • utvrđivanje granice obuhvata UPU-a,

 • uređenje modernog reciklažnog dvorišta, radionicu za popravak automobila, praonicu vozila, radionice i skladište komunalnog poduzeća u općinskom vlasništvu, pogon za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i druge slične pogone za djelatnosti koje su neophodne za funkcioniranje naselja gradskog karaktera,

 • određivanje faznosti izgradnje gospodarske zone,

 • odvajanje kolnog od pješačkog prometa,

 • razgraničiti površine za gospodarske djelatnosti.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 12.

Za izradu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i II. izmjena i dopuna UPU-a naselja Bol i ovom Odlukom planiranih urbanističkih planova uređenja ne predviđa se izrada posebnih stručnih podloga osim Strateške studije utjecaja na okoliš III Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Bol i s tim u vezi II.izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K 3 na „Ratac meštre Mijene“ i Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K 4 u sklopu postupka Strateške procijene utjecaja na okoliš.

Za potrebe lociranja mehaničko-biološkog pročistača otpadnih voda prethodno je izrađen Elaborat sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Bol.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostaviti će nadležna tijela i osobe iz članka 14. ove Odluke.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PROSTORNIH PLANOVA

Članak 13.

Izrada stručnih rješenja povjeriti će se pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za obavljanje poslova prostornog uređenja propisane posebnim zakonom.

Ne predviđa se pribavljanje posebnih stručnih rješenja kao podloge za izradu izmjena i dopuna PPUO, dok je paralelno s izradom urbanističkih planova, koji se donose temeljem ove Zajedničke odluke, moguće je izrađivati dokumentaciju i provoditi postupke propisane zakonskom regulativom za zaštitu okoliša.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 14.

Tijela i osobe koja, za potrebe izrade izmjena i dopuna PPUO Bola/UPU-a naselja Bol i UPU-ova gospodarskih zona, daju zahtjeve za izradu istih te drugih sudionika koji trebaju sudjelovati u izradi prostornih planova su:

 • Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Bihaćka 1/III, Split

 • Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihaćka 1, Split

 • Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, Split,

 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko dalmatinske županije, Prilaz braće Kaliterna 10, Split

 • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova bb, Split,

 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1, Split

 • Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, Split,

 • Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split, Odjel za zaštitu i spašavanje, Moliških Hrvata 1,

 • HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP Elektrodalmacija, Služba za razvoj i investicije, Poljička cesta 73, Split,

 • HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP Elektrodalmacija, Pogon Brač, Put Vrila 7, Supetar,

 • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, Split

 • Vodovod Brač d.o.o., Mladena Vodanovića 23, Supetar,

 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split.

 • Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Split, Kralja Zvonimira 35, Split,

 • Županijska uprava za ceste, Ruđera Boškovića 22, Split,

 • Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Ispostava Split, Ruđera Boškovića 22, Split,

 • HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb,

 • drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade Plana pokaže potrebnim.

 • drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade Plana pokaže potrebnim.

Članak 15.

Primjenom članka 90. Zakona, tijela i osobe iz članka 14. obvezuju se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana na adresu nositelja izrade. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku utvrđenom ovom Zajedničkom odlukom smatrati će se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju prostornog plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na prostorni plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

Zahtjevi se dostavljaju pisanim ili drugim načinom dostave uz dokaz o obavljenoj dostavi, a isti treba sadržavati podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir.

Javnopravno tijelo ne može zahtjevima za izradu prostornog plana postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu prostornog plana određeni Zajedničkom odlukom o izradi prostornog plana. Javnopravno tijelo u svrhu davanja zahtjeva za izradu prostornog plana ne može zahtijevati od nositelja izrade plana ili stručnog izrađivača izradu i podnošenje dokumenata ili pribavljanje podatka iz njegova upravnog područja. Javnopravno tijelo je dužno nositelju izrade na njegov zahtjev dostaviti i sve raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz svojega djelokruga, koji su potrebni za izradu prostornog plana, a koji nisu sadržani u informacijskom sustavu.

Ukoliko se, temeljem Zakona ili drugog zakona ili podzakonskog akta, tijekom izrade i postupka donošenja Plana, pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se da su sukladni članku 6. ove Zajedničke odluke uz posebno obrazloženje.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA

Članak 16.

Rokovi u postupku donošenja Izmjena i dopuna PPUO-a su:

 1. rok za izradu Nacrta prijedloga je 30 dana od dana sklapanja ugovora sa izrađivačem Plana i dostave zahtjeva iz članka 14. ove Zajedničke odluke,

 2. rok za izradu Prijedloga za javnu raspravu je 15 dana od odobrenog koncepta od strane Nositelja izrade,

 3. u roku od 15 dana od primitka Prijedloga za javnu raspravu objaviti će se javni uvid i održati javno izlaganje,

 4. javni uvid u prijedlog UPU K3 i prijedlog UPU-a K 4, traje 30 dana, a javni uvid u ID PPU općine Bol i ID UPU naselja Bol traje 15 dana,

 5. rok za pripremu Izvješća o javnoj raspravi 30 za UPU K3 i K4, odnosno 15 dana za izmjene i dopune PPU-a općine Bol i UPU-a naselja Bol od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

 6. rok za izradu Nacrta konačnog prijedloga plana je 30 dana nakon što je provedena javna rasprava i izrađeno izvješće o javnoj raspravi,

 7. rok za prikupljanje mišljenja i suglasnosti u zakonskom roku.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 17.

Sredstva za izradu Plana osigurati će se iz sredstava Proračuna Općine Bol.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 18.

Izmjene i dopune izraditi će se na postojećim katastarsko topografskim podlogama u mjerilu 1:25000 i 1:5000, odnosno 1:1000, na kojima je izrađen i važeći PPUO Bol/UPU naselja Bol. Za urbanističke planove uređenja izrađene su odgovarajuće geodetske podloge u prikladnom mjerilu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Obustavlja se izrada i donošenje: III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol započeto Odlukom o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ br. 14/2015 i 7/2016); II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol započeto Odlukom o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015 i 7/2016); Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene” započeto Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene” („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015), Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 započeto Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015) i Urbanističkog plana uređenja polazne stanice za započeto Urbanističkim planom uređenja žičara- polazna stanica (Službeni glasnik općine Bol broj 8/2016.) i UPU parkiralište na ulasku u mjesto od 31. siječnja 2018.godine.

Svi do sada pristigli zahtjevi javnopravnih tijela i osoba prema članku 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) koristiti će se prilikom izrade prostorno-planske dokumentacije navedene u ovoj Odluci ukoliko nadležna tijela ne dostave nove zahtjeve temeljne na Zajedničkoj odluci o izradi planova.

Obustavlja se postupak strateške procjene utjecaja na okoliš u izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene”, Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 i Urbanističkog plana uređenja polazne stanice za žičaru koji je započet Odlukom od 29. svibnja 2017. godine (Klasa: 350-01/17-01/20, Ur.broj:2104/017-02/3)

STUPANJE NA SNAGU ZAJEDNIČKE ODLUKE

Članak 20.

Ova Zajednička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bol“.

Klasa: 350-01/18-01/92

Urbroj: 2104/018-02/1

Bol, 18. rujna 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Matko Baković

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), a u svezi s člankom 29. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 15/2009, 11/2014 i 1/2015) Općinsko vijeće Općine Bol, na 9/2018 sjednici održanoj dana 17. rujna 2018. godine, donosi

ZAJEDNIČKU ODLUKU

o izradi

III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi

II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol,

Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene”,

Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Zajednička odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015 i 7/2016) i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015 i 7/2016), Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Mijene” („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015), Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015), u daljnjem tekstu: „Zajednička odluka o izradi planova“.

U daljnjem tekstu Prostorni plan uređenja Općine Bol naziva se „PPUO Bol“, a urbanistički plan uređenja naselja Bol naziva se „UPU naselja Bol“.

Članak 2.

Zajedničkom odlukom o izradi planova, UPU-ova odnosno Izmjena i dopuna PPUO-a/UPU-a određuje se:

 • pravna osnova za izradu i donošenje prostornih planova,

 • razlozi donošenja prostornih planova,

 • obuhvat prostornih planova,

 • sažeta ocjena stanja u obuhvatu prostornih planova,

 • ciljevi i programska polazišta prostornih planova,

 • popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova,

 • način pribavljanja stručnih rješenja prostornih planova,

 • popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi prostornog plana,

 • planirani rok za izradu prostornog plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, ako je taj rok, ovisno o složenosti pojedinog područja, duži od trideset dana,

 • izvori financiranja izrade prostornog plana,

 • vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i posebnih geodetskih podloga,

 • stupanje na snagu Zajedničke odluke.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PROSTORNIH PLANOVA

Članak 3.

Pravna osnova za donošenje Zajedničke odluke je određena u članku 86. stavak 3. i članak 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Statutu Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 15/2009, 11/2014 i 1/2015) i ovoj Odluci.

RAZLOZI DONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA

Članak 4.

Temeljni razlog za pokretanje postupka izrade Planova je potreba za djelomičnom revizijom utvrđene prostorne organizacije te urbanističkih parametara kao i  usklađenje životnih potreba i prostorno planske dokumentacije kroz izradu izmjena i dopuna te donošenje novih UPU-ova gospodarskih zona.

OBUHVAT PROSTORNIH PLANOVA

Članak 5.

Obuhvat III. izmjena i dopuna PPUO-a odnosi se cjelokupno područje Općine Bol.

Područje obuhvata II. izmjena i dopuna UPU-a naselja Bol obuhvaća cjelokupno područje naselja Bol osim turističke zone Bijela kuća,  turističke zone Borak-Elaphusa-Bretanide i dijela naselja Bol za dio Podbarja.

Točan obuhvat UPU-ova gospodarskih zona K3 i K4 bit će definiran prilikom izrade III. izmjena i dopuna PPUO-a.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PROSTORNIH PLANOVA

Članak 6.

Cjelokupno područje jedinice lokalne samouprave Općine Bol uređuje se strateškim dokumentom uređenja, Prostornim planom uređenja Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 6/2015). Nužne korekcije strateškog dokumenta proizlaze temeljem analize ocjene stanja u prostoru na području Općine Bol.

Ocjenom stanja u prostoru utvrđeno je slijedeće:

 • gospodarski i drugi procesi na području Općine Bol uvjetuju reviziju dijela prostorno-planske dokumentacije,

 • izmjena granica postojećih izdvojenih gospodarskih zona i izmjena granica naselja Bol na području parkirališta na ulasku u mjesto,

 • potreba za donošenjem urbanističkih planova uređenja,

 • uočena su određena planska ograničenja u postupcima provođenja dokumenata prostornog uređenja te izdavanja akata kojima se odobrava građenje.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PROSTORNIH PLANOVA

Članak 7.

Ciljevima i programskim polazištima određuju se oblik i način izmjena i dopuna važećeg Prostornog plana uređenja Općine Bol i UPU-a naselja Bol, te urbanističkih planova uređenja propisanih ovom Zajedničkom odlukom.

Odstupanje od utvrđenih ciljeva i programskih polazišta izmjena i dopuna Plana moguće je ukoliko se u postupku izrade i donošenja Plana utvrdi da iste u dijelu ili u cijelosti nije moguće provesti jer su u suprotnosti sa zahtjevima i mišljenjima tijela i osoba iz članka 14. ove Zajedničke odluke, zakonskim i podzakonskim propisima te pravilima struke.

Članak 8.

Za III ID PPUO Bol utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:

 • nova regulacija prometa kod hotela Bijela kuća

 • određivanje koridora žičare Bol-Vidova gora, određivanja građevina i postaja žičare Bol-Vidova gora,

 • Trafostanica na polaznoj i dolaznoj postaji žičare (Vidova Gora i M2 zona)

 • Iskorištavanje sunčeve energije postavljanjem panela na javnim ili privatnim objektima,

 • Legalizacija sidrišta istočno od plaže Zlatni rat,

 • Usklađenje granice zahvata crpne stanice otpadnih voda na Bilinoj kući,

 • Proširenje područja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

 • Ucrtavanje pješačkih i biciklističkih staza na području općine Bol uz mogućnost spajanja tih staza sa stazama u susjednim općinama, naročito prema Blacima, prema aerodromu Brač i prema Gornjem Humcu,

 • Uređenje plaža radi ishođenja uvjeta za dobivanje financijskih sredstava za uređenje plaža,

 • eksploatacija morske soli iz malih solana istočno od plaže Martinica,

 • Ispravak maksimalne visine građevina do vijenca za građevine turističko ugostiteljske namjene u građevinskim područjima naselja.

 • Ispravak minimalne površine građevinske parcele,

 • Usklađenje tekstualnog i grafičkog dijela plana u određivanju širina cesta i putova te određivanje da se mogu graditi građevine na građevnoj parceli koja ima kolni pristup na terenu i uži od planiranog pristupa prema UPU-u naselja Bol,

 • Omogućavanje izgradnje sjenice za automobile unutar građevinske zone,

 • Omogućavanje rekonstrukcije, izgradnje i nadogradnje hotela Park.

 • Ispravak tehničke greške u uvjetima za izgradnju stanova POS-a,

 • Druge izmjene i dopune čije se donošenje pokaže opravdanim u tijeku izrade plana ili na temelju javne rasprave.

 • Omogućavanje građenja određenih jednostavnih građevina uz postojeće stambene građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta kao i uz stambene građevine koje su prema Zakonu o gradnji ili posebnim propisima s njima izjednačene, koje su izgrađene izvan građevinskog područja određenog ovim Planom, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15 i 75/15) i to pod slijedećim uvjetima:

 1. Cisterna za vodu i septička jama do 27 m3, ukopane u tlo,

 2. Vrtna sjenica do 20 m2,

 3. Slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivo povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 15 m2, izvan gabarita postojeće zgrade,

 4. Ograda visine do 1,60 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu,

 5. Ogradni zid visine do 1,6 m  i potporni zid visine do 1,0 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke ograde odnosno zida,

 6. Pješačka staza,

 7. Boćalište, jedna staza ,

 8. Bazen tlocrtne površine do 40 m2, ukopan u tlo,

 9. Sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske odnosno električne energije bez mogučnosti predaje u mrežu,

 • Omogućavanje građenja određenih jednostavnih građevina izvan građevinskog područja određenog ovim Planom u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15 i 75/15) i to pod slijedećim uvjetima:

 1. Nadstrešnica za sklanjanje domaćih životinja (kokošarnik, kunićarnik…) s prostorom zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviše tri strane, maksimalne površine 18 m2, na čestici  ili spojenim česticama zemlje ukupne veličine od minimalno  2.000 m2 koje su pod poljoprivrednom kulturom, upisane u ARKOD obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, pod uvjetom da je ova građevina udaljena od granice građevinske zone minimalno 100 metara i udaljena od mora minimalno 100 metara,

 2. Građevina i oprema namjenjene biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru kao što je cisterna za vodu zapremnine do 27 m3, oprema za dugogodišnje nasade (vinograde, voćnjakem maslinike) i rasadnike ukrasnog bilja te voćnog i vinogradarskog sadnog materijala, što uključuje konstrukciju nasada bez obzira na materijal (stupovi, zatega, žice, podupore) ovisno o uzgojnom obliku, protugradnu mrežu sa podkonstrukcijom i ograđivanje poljoprivrednoh površina prozračnom ogradom sa stupovima, bez trakastog temeljenja, na čestici  ili spojenim česticama zemlje ukupne veličine od minimalno 2.000 m2 koje su pod poljoprivrednom kulturom, upisane u ARKOD obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva uz uvjet da se oprema za dugogodišnje nasade ukloni kada prestane proizvodnja na toj poljoprivrednoj površini,

 3. Građevine i oprema namjenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru kao što su plastenik i staklenik prema uvjetima iz članka 4. točke 12. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama, maksimalne površine 5 % od površine čestice zemlje, na čestici  ili spojenim česticama zemlje ukupne veličine od minimalno 2.000 m2 koje su pod poljoprivrednom kulturom, upisane u ARKOD obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva pod uvjetom da je ova građevina udaljena od granice građevinske zone minimalno 100 metara i da je udaljena od mora minimalno 100 metara,

 • Omogućavanje postavljanja tipskih montažnih objekata do 15 m2 i to za javni WC i za  za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga izvan građevinskog područja općine Bol, prema uvjetima iz Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima samo na temelju odluke nadležnog tijela općine Bol,

 • Onemogućavanje postavljanja montažnih, drvenih, željeznih i sličnih građevina (Kamp kućice, mobile house, brvnare, kontejneri i sl.)  na području općine Bol,

 • Definiranje uvjeta za određivanje zemljišta za redovnu upotrebu zgrade.

 • Preraspodjela površina gospodarskih zona K3 i K4 u odnosu na stvarne potrebe i mogućnost realizacije zahvata obzirom na vlasništvo, te određivanje korigiranih obuhvata UPU-ova,

 • U zahvatu UPU-a komunalne zone K3 planirati smještaj komunalnih i gospodarskih građevina kao što su skladište građevinskog materijala, skladišta građevinskih strojeva i gospodarskih vozila, pogona za proizvodnju maslinovog ulja, pogona za proizvodnju rakije i drugih alkoholnih i bezalkoholnih pića i ostalih gospodarskih građevina od  interesa za općinu Bol, te obratit pozornost na zahvate koji su određeni posebnim propisima zaštite okoliša,

 • U zahvatu UPU-a pretežno reciklažne zone K4 planirati uređenje modernog reciklažnog dvorišta, radionicu za popravak automobila, praonicu vozila, radionice i skladište komunalnog poduzeća u općinskom vlasništvu i druge slične pogone za djelatnosti koje su neophodne za funkcioniranje naselja gradskog karaktera. U istoj zoni planirati i pogon za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije.

 • Uz obuhvat UPU-u pretežno reciklažne zone K4 planirati područje za insfrastrukturnu namjenu (IS) za mehanički pročistač otpadnih voda sa mogučnošću proširenja pogona za biološki pročistač otpadnih voda prema uvjetima danim od strane Vodovoda Brač.

 • U zahvatu UPU-a naselja Bol planirati donju postaju za žičaru koja vodi do vrha Vidove gore i predstavlja novi razvojni i turistički proizvod Bola, Brača i cijele SDŽ.

Članak 9.

Za II. ID Urbanističkog plana uređenja naselja Bol utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:

 • Nova regulacija prometnica kod hotela Bijela kuća;

 • Planiranje mješovite zone M2 s pretežito poslovnim sadržajima na mjestu parkirališta kraj rotora. Na površinama mješovite – pretežito poslovne namjene M2 može se planirati izgradnja građevina mješovite – pretežito poslovne namjene (uredi, trgovine, ugostiteljski, turistički  i drugi sadržaji). Na tim se površinama mogu graditi i jednonamjenske građevine poslovne te javne i društvene namjene i druge namjene koje dopunjuju osnovnu namjenu, ali je ne ometaju; Planiranje u toj zoni izgradnje modernog trgovačkog centra s garažama i parkiralištima za vozila,  više ureda turističkih agencija i Turističko informativni centar TZO Bol; planiranje stajališta za autobus i parkiralište za autobuse, zelenu površinu kao park i dječje igralište; Planiranje kolnog i pješačkog prometa na ovom prostoru; Smještaj donje postaje za žičaru koja vodi do vrha Vidove gore i pratećih sadržaja koji su neophodni za ovaj zahvat u prostoru;

 • Trafostanica na parkiralištu na ulasku u mjesto;

 • Iskorištavanje sunčeve energije postavljanjem panela na javnim ili privatnim objektima;

 • Usklađenje granice zahvata crpne stanice otpadnih voda na Bilinoj kući;

 • Ispravak maksimalne visine građevina do vijenca za građevine turističko ugostiteljske namjene u građevinskim područjima naselja;

 • Ispravak minimalne površine građevinske parcele;

 • Omogućavanje izgradnje i uređenja sjenica za parkiranje automobila;

 • Određivanje nove lokacije za trafostanicu Bol 18;

 • Ukidanje ceste preko čest.zemlj.2179 i 2180 k.o. Bol;

 • Usklađenje tekstualnog i grafičkog dijela plana u određivanju širina cesta i putova;

 • Omogućavanje rekonstrukcije, izgradnje i nadogradnje hotela Park.

 • Ispravak tehničke greške u uvjetima za izgradnju stanova POS-a.

 • Utvrđivanje granica obuhvata UPU-a;

 • Druge izmjene i dopune čije se donošenje pokaže opravdanim u tijeku javne rasprave;

 • Usklađenje ovih izmjena i dopuna UPU-a s trećim ID PPU općine Bol.

Članak 10.

Za Urbanistički plan uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene” utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:

 • utvrđivanje granice obuhvata UPU-a,

 • smještaj komunalnih i gospodarskih građevina kao što su skladište građevinskog materijala, skladišta građevinskih strojeva i gospodarskih vozila, pogona za proizvodnju maslinovog ulja, pogona za proizvodnju rakije i drugih alkoholnih i bezalkoholnih pića i ostalih gospodarskih građevina od  interesa za općinu Bol,

 • određivanje faznosti izgradnje gospodarske zone,

 • odvajanje  kolnog od pješačkog prometa,

 • razgraničiti površine za gospodarske djelatnosti

   Članak 11.

Za Urbanistički plan uređenja pretežno reciklažne zone K4 utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:

 • utvrđivanje granice obuhvata UPU-a,

 • uređenje modernog reciklažnog dvorišta, radionicu za popravak automobila, praonicu vozila, radionice i skladište komunalnog poduzeća u općinskom vlasništvu, pogon za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i druge slične pogone za djelatnosti koje su neophodne za funkcioniranje naselja gradskog karaktera,

 • određivanje faznosti izgradnje gospodarske zone,

 • odvajanje  kolnog od pješačkog prometa,

 • razgraničiti površine za gospodarske djelatnosti.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 12.

Za izradu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i II. izmjena i dopuna UPU-a naselja Bol  i ovom Odlukom planiranih urbanističkih planova uređenja ne predviđa se izrada posebnih stručnih podloga osim Strateške studije utjecaja na okoliš III Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Bol i s tim u vezi II.izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K 3 na „Ratac meštre Mijene“ i Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K 4 u sklopu postupka Strateške procijene utjecaja na okoliš.

Za potrebe lociranja mehaničko-biološkog pročistača otpadnih voda prethodno je izrađen Elaborat sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Bol.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostaviti će nadležna tijela i osobe iz članka 14. ove Odluke.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PROSTORNIH PLANOVA

Članak 13.

Izrada stručnih rješenja povjeriti će se pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za obavljanje poslova prostornog uređenja propisane posebnim zakonom.  

Ne predviđa se pribavljanje posebnih stručnih rješenja kao podloge za izradu izmjena i dopuna PPUO, dok je paralelno s izradom urbanističkih planova, koji se donose temeljem ove Zajedničke odluke, moguće je izrađivati dokumentaciju i provoditi postupke propisane zakonskom regulativom za zaštitu okoliša.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 14.

Tijela i osobe koja, za potrebe izrade izmjena i dopuna PPUO Bola/UPU-a naselja Bol i UPU-ova gospodarskih zona, daju zahtjeve za izradu istih te drugih sudionika koji trebaju sudjelovati u izradi prostornih planova su:

 • Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Bihaćka 1/III, Split

 • Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihaćka 1, Split

 • Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, Split,

 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko dalmatinske županije, Prilaz braće Kaliterna 10, Split

 • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova bb, Split,

 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1, Split

 • Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, Split,

 • Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split, Odjel za zaštitu i spašavanje, Moliških Hrvata 1,

 • HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP Elektrodalmacija, Služba za razvoj i investicije, Poljička cesta 73, Split,

 • HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP Elektrodalmacija, Pogon Brač, Put Vrila 7, Supetar,

 • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, Split

 • Vodovod Brač d.o.o., Mladena Vodanovića 23, Supetar,

 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split.

 • Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Split, Kralja Zvonimira 35, Split,

 • Županijska uprava za ceste, Ruđera Boškovića 22, Split,

 • Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Ispostava Split, Ruđera Boškovića 22, Split,

 • HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb,

 • drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade Plana pokaže potrebnim.

drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade Plana pokaže potrebnim.

Članak 15.

Primjenom članka 90. Zakona, tijela i osobe iz članka 14. obvezuju se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana na adresu nositelja izrade. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku utvrđenom ovom Zajedničkom odlukom smatrati će se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju prostornog plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na prostorni plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

Zahtjevi se dostavljaju pisanim ili drugim načinom dostave uz dokaz o obavljenoj dostavi, a isti treba sadržavati podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju  navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir.

Javnopravno tijelo ne može zahtjevima za izradu prostornog plana postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu prostornog plana određeni Zajedničkom odlukom o izradi prostornog plana. Javnopravno tijelo u svrhu davanja zahtjeva za izradu prostornog plana ne može zahtijevati od nositelja izrade plana ili stručnog izrađivača izradu i podnošenje dokumenata ili pribavljanje podatka iz njegova upravnog područja. Javnopravno tijelo je dužno nositelju izrade na njegov zahtjev dostaviti i sve raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz svojega djelokruga, koji su potrebni za izradu prostornog plana, a koji nisu sadržani u informacijskom sustavu.

Ukoliko se, temeljem Zakona ili drugog zakona ili podzakonskog akta, tijekom izrade i postupka donošenja Plana, pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se da su sukladni članku 6. ove Zajedničke odluke uz posebno obrazloženje.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA

Članak 16.

Rokovi u postupku donošenja Izmjena i dopuna PPUO-a su:

 1. rok za izradu Nacrta prijedloga je 30 dana od dana sklapanja ugovora sa izrađivačem Plana i dostave zahtjeva iz članka 14. ove Zajedničke odluke,

 2. rok za izradu Prijedloga za javnu raspravu je 15 dana od odobrenog koncepta od strane Nositelja izrade,

 3. u roku od 15 dana od primitka Prijedloga za javnu raspravu objaviti će se javni uvid i održati javno izlaganje,

 4. javni uvid u prijedlog UPU K3 i prijedlog UPU-a K 4, traje 30 dana, a javni uvid u ID PPU općine Bol i ID UPU naselja Bol traje 15 dana,

 5. rok za pripremu Izvješća o javnoj raspravi 30 za UPU K3 i K4, odnosno 15 dana za izmjene i dopune PPU-a općine Bol i UPU-a naselja Bol od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

 6. rok za izradu Nacrta konačnog prijedloga plana je 30 dana nakon što je provedena javna rasprava i izrađeno izvješće o javnoj raspravi,

 7. rok za prikupljanje mišljenja i suglasnosti u zakonskom roku.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 17.

Sredstva za izradu Plana osigurati će se iz sredstava Proračuna Općine Bol.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 18.

Izmjene i dopune izraditi će se na postojećim katastarsko topografskim podlogama u mjerilu 1:25000 i 1:5000, odnosno 1:1000, na kojima je izrađen i važeći PPUO Bol/UPU naselja Bol. Za urbanističke planove uređenja izrađene su odgovarajuće geodetske podloge u prikladnom mjerilu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Obustavlja se izrada i donošenje: III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol započeto Odlukom o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ br. 14/2015 i 7/2016); II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol započeto Odlukom o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015 i 7/2016); Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene” započeto Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Mijene” („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015),  Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 započeto Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015) i Urbanističkog plana uređenja polazne stanice za započeto Urbanističkim planom uređenja žičara- polazna stanica (Službeni glasnik općine Bol broj 8/2016.) i UPU parkiralište na ulasku u mjesto od 31. siječnja 2018.godine.

Svi do sada pristigli zahtjevi javnopravnih tijela i osoba prema članku 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) koristiti će se prilikom izrade prostorno-planske dokumentacije navedene u ovoj Odluci ukoliko nadležna tijela ne dostave nove zahtjeve temeljne na Zajedničkoj odluci o izradi planova.

Obustavlja se postupak strateške procjene utjecaja na okoliš u izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene”, Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 i Urbanističkog plana uređenja polazne stanice za žičaru koji je započet Odlukom  od 29. svibnja 2017. godine (Klasa: 350-01/17-01/20, Ur.broj:2104/017-02/3)

STUPANJE NA SNAGU ZAJEDNIČKE ODLUKE

Članak 20.

Ova Zajednička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bol“.

Klasa: 350-01/18-01/92                                            

Urbroj: 2104/018-02/1

Bol, 18. rujna 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća:

              Matko Baković

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), a u svezi s člankom 29. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 15/2009, 11/2014 i 1/2015) Općinsko vijeće Općine Bol, na 9/2018 sjednici održanoj dana 17. rujna 2018. godine, donosi

ZAJEDNIČKU ODLUKU

o izradi

III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi

II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol,

Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene”,

Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Zajednička odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015 i 7/2016) i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015 i 7/2016), Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Mijene” („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015), Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015), u daljnjem tekstu: „Zajednička odluka o izradi planova“.

U daljnjem tekstu Prostorni plan uređenja Općine Bol naziva se „PPUO Bol“, a urbanistički plan uređenja naselja Bol naziva se „UPU naselja Bol“.

Članak 2.

Zajedničkom odlukom o izradi planova, UPU-ova odnosno Izmjena i dopuna PPUO-a/UPU-a određuje se:

 • pravna osnova za izradu i donošenje prostornih planova,

 • razlozi donošenja prostornih planova,

 • obuhvat prostornih planova,

 • sažeta ocjena stanja u obuhvatu prostornih planova,

 • ciljevi i programska polazišta prostornih planova,

 • popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova,

 • način pribavljanja stručnih rješenja prostornih planova,

 • popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi prostornog plana,

 • planirani rok za izradu prostornog plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, ako je taj rok, ovisno o složenosti pojedinog područja, duži od trideset dana,

 • izvori financiranja izrade prostornog plana,

 • vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i posebnih geodetskih podloga,

 • stupanje na snagu Zajedničke odluke.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PROSTORNIH PLANOVA

Članak 3.

Pravna osnova za donošenje Zajedničke odluke je određena u članku 86. stavak 3. i članak 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Statutu Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 15/2009, 11/2014 i 1/2015) i ovoj Odluci.

RAZLOZI DONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA

Članak 4.

Temeljni razlog za pokretanje postupka izrade Planova je potreba za djelomičnom revizijom utvrđene prostorne organizacije te urbanističkih parametara kao i  usklađenje životnih potreba i prostorno planske dokumentacije kroz izradu izmjena i dopuna te donošenje novih UPU-ova gospodarskih zona.

OBUHVAT PROSTORNIH PLANOVA

Članak 5.

Obuhvat III. izmjena i dopuna PPUO-a odnosi se cjelokupno područje Općine Bol.

Područje obuhvata II. izmjena i dopuna UPU-a naselja Bol obuhvaća cjelokupno područje naselja Bol osim turističke zone Bijela kuća,  turističke zone Borak-Elaphusa-Bretanide i dijela naselja Bol za dio Podbarja.

Točan obuhvat UPU-ova gospodarskih zona K3 i K4 bit će definiran prilikom izrade III. izmjena i dopuna PPUO-a.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PROSTORNIH PLANOVA

Članak 6.

Cjelokupno područje jedinice lokalne samouprave Općine Bol uređuje se strateškim dokumentom uređenja, Prostornim planom uređenja Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 6/2015). Nužne korekcije strateškog dokumenta proizlaze temeljem analize ocjene stanja u prostoru na području Općine Bol.

Ocjenom stanja u prostoru utvrđeno je slijedeće:

 • gospodarski i drugi procesi na području Općine Bol uvjetuju reviziju dijela prostorno-planske dokumentacije,

 • izmjena granica postojećih izdvojenih gospodarskih zona i izmjena granica naselja Bol na području parkirališta na ulasku u mjesto,

 • potreba za donošenjem urbanističkih planova uređenja,

 • uočena su određena planska ograničenja u postupcima provođenja dokumenata prostornog uređenja te izdavanja akata kojima se odobrava građenje.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PROSTORNIH PLANOVA

Članak 7.

Ciljevima i programskim polazištima određuju se oblik i način izmjena i dopuna važećeg Prostornog plana uređenja Općine Bol i UPU-a naselja Bol, te urbanističkih planova uređenja propisanih ovom Zajedničkom odlukom.

Odstupanje od utvrđenih ciljeva i programskih polazišta izmjena i dopuna Plana moguće je ukoliko se u postupku izrade i donošenja Plana utvrdi da iste u dijelu ili u cijelosti nije moguće provesti jer su u suprotnosti sa zahtjevima i mišljenjima tijela i osoba iz članka 14. ove Zajedničke odluke, zakonskim i podzakonskim propisima te pravilima struke.

Članak 8.

Za III ID PPUO Bol utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:

 • nova regulacija prometa kod hotela Bijela kuća

 • određivanje koridora žičare Bol-Vidova gora, određivanja građevina i postaja žičare Bol-Vidova gora,

 • Trafostanica na polaznoj i dolaznoj postaji žičare (Vidova Gora i M2 zona)

 • Iskorištavanje sunčeve energije postavljanjem panela na javnim ili privatnim objektima,

 • Legalizacija sidrišta istočno od plaže Zlatni rat,

 • Usklađenje granice zahvata crpne stanice otpadnih voda na Bilinoj kući,

 • Proširenje područja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

 • Ucrtavanje pješačkih i biciklističkih staza na području općine Bol uz mogućnost spajanja tih staza sa stazama u susjednim općinama, naročito prema Blacima, prema aerodromu Brač i prema Gornjem Humcu,

 • Uređenje plaža radi ishođenja uvjeta za dobivanje financijskih sredstava za uređenje plaža,

 • eksploatacija morske soli iz malih solana istočno od plaže Martinica,

 • Ispravak maksimalne visine građevina do vijenca za građevine turističko ugostiteljske namjene u građevinskim područjima naselja.

 • Ispravak minimalne površine građevinske parcele,

 • Usklađenje tekstualnog i grafičkog dijela plana u određivanju širina cesta i putova te određivanje da se mogu graditi građevine na građevnoj parceli koja ima kolni pristup na terenu i uži od planiranog pristupa prema UPU-u naselja Bol,

 • Omogućavanje izgradnje sjenice za automobile unutar građevinske zone,

 • Omogućavanje rekonstrukcije, izgradnje i nadogradnje hotela Park.

 • Ispravak tehničke greške u uvjetima za izgradnju stanova POS-a,

 • Druge izmjene i dopune čije se donošenje pokaže opravdanim u tijeku izrade plana ili na temelju javne rasprave.

 • Omogućavanje građenja određenih jednostavnih građevina uz postojeće stambene građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta kao i uz stambene građevine koje su prema Zakonu o gradnji ili posebnim propisima s njima izjednačene, koje su izgrađene izvan građevinskog područja određenog ovim Planom, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15 i 75/15) i to pod slijedećim uvjetima:

 1. Cisterna za vodu i septička jama do 27 m3, ukopane u tlo,

 2. Vrtna sjenica do 20 m2,

 3. Slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivo povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 15 m2, izvan gabarita postojeće zgrade,

 4. Ograda visine do 1,60 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu,

 5. Ogradni zid visine do 1,6 m  i potporni zid visine do 1,0 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke ograde odnosno zida,

 6. Pješačka staza,

 7. Boćalište, jedna staza ,

 8. Bazen tlocrtne površine do 40 m2, ukopan u tlo,

 9. Sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske odnosno električne energije bez mogučnosti predaje u mrežu,

 • Omogućavanje građenja određenih jednostavnih građevina izvan građevinskog područja određenog ovim Planom u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15 i 75/15) i to pod slijedećim uvjetima:

 1. Nadstrešnica za sklanjanje domaćih životinja (kokošarnik, kunićarnik…) s prostorom zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviše tri strane, maksimalne površine 18 m2, na čestici  ili spojenim česticama zemlje ukupne veličine od minimalno  2.000 m2 koje su pod poljoprivrednom kulturom, upisane u ARKOD obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, pod uvjetom da je ova građevina udaljena od granice građevinske zone minimalno 100 metara i udaljena od mora minimalno 100 metara,

 2. Građevina i oprema namjenjene biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru kao što je cisterna za vodu zapremnine do 27 m3, oprema za dugogodišnje nasade (vinograde, voćnjakem maslinike) i rasadnike ukrasnog bilja te voćnog i vinogradarskog sadnog materijala, što uključuje konstrukciju nasada bez obzira na materijal (stupovi, zatega, žice, podupore) ovisno o uzgojnom obliku, protugradnu mrežu sa podkonstrukcijom i ograđivanje poljoprivrednoh površina prozračnom ogradom sa stupovima, bez trakastog temeljenja, na čestici  ili spojenim česticama zemlje ukupne veličine od minimalno 2.000 m2 koje su pod poljoprivrednom kulturom, upisane u ARKOD obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva uz uvjet da se oprema za dugogodišnje nasade ukloni kada prestane proizvodnja na toj poljoprivrednoj površini,

 3. Građevine i oprema namjenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru kao što su plastenik i staklenik prema uvjetima iz članka 4. točke 12. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama, maksimalne površine 5 % od površine čestice zemlje, na čestici  ili spojenim česticama zemlje ukupne veličine od minimalno 2.000 m2 koje su pod poljoprivrednom kulturom, upisane u ARKOD obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva pod uvjetom da je ova građevina udaljena od granice građevinske zone minimalno 100 metara i da je udaljena od mora minimalno 100 metara,

 • Omogućavanje postavljanja tipskih montažnih objekata do 15 m2 i to za javni WC i za  za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga izvan građevinskog područja općine Bol, prema uvjetima iz Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima samo na temelju odluke nadležnog tijela općine Bol,

 • Onemogućavanje postavljanja montažnih, drvenih, željeznih i sličnih građevina (Kamp kućice, mobile house, brvnare, kontejneri i sl.)  na području općine Bol,

 • Definiranje uvjeta za određivanje zemljišta za redovnu upotrebu zgrade.

 • Preraspodjela površina gospodarskih zona K3 i K4 u odnosu na stvarne potrebe i mogućnost realizacije zahvata obzirom na vlasništvo, te određivanje korigiranih obuhvata UPU-ova,

 • U zahvatu UPU-a komunalne zone K3 planirati smještaj komunalnih i gospodarskih građevina kao što su skladište građevinskog materijala, skladišta građevinskih strojeva i gospodarskih vozila, pogona za proizvodnju maslinovog ulja, pogona za proizvodnju rakije i drugih alkoholnih i bezalkoholnih pića i ostalih gospodarskih građevina od  interesa za općinu Bol, te obratit pozornost na zahvate koji su određeni posebnim propisima zaštite okoliša,

 • U zahvatu UPU-a pretežno reciklažne zone K4 planirati uređenje modernog reciklažnog dvorišta, radionicu za popravak automobila, praonicu vozila, radionice i skladište komunalnog poduzeća u općinskom vlasništvu i druge slične pogone za djelatnosti koje su neophodne za funkcioniranje naselja gradskog karaktera. U istoj zoni planirati i pogon za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije.

 • Uz obuhvat UPU-u pretežno reciklažne zone K4 planirati područje za insfrastrukturnu namjenu (IS) za mehanički pročistač otpadnih voda sa mogučnošću proširenja pogona za biološki pročistač otpadnih voda prema uvjetima danim od strane Vodovoda Brač.

 • U zahvatu UPU-a naselja Bol planirati donju postaju za žičaru koja vodi do vrha Vidove gore i predstavlja novi razvojni i turistički proizvod Bola, Brača i cijele SDŽ.

Članak 9.

Za II. ID Urbanističkog plana uređenja naselja Bol utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:

 • Nova regulacija prometnica kod hotela Bijela kuća;

 • Planiranje mješovite zone M2 s pretežito poslovnim sadržajima na mjestu parkirališta kraj rotora. Na površinama mješovite – pretežito poslovne namjene M2 može se planirati izgradnja građevina mješovite – pretežito poslovne namjene (uredi, trgovine, ugostiteljski, turistički  i drugi sadržaji). Na tim se površinama mogu graditi i jednonamjenske građevine poslovne te javne i društvene namjene i druge namjene koje dopunjuju osnovnu namjenu, ali je ne ometaju; Planiranje u toj zoni izgradnje modernog trgovačkog centra s garažama i parkiralištima za vozila,  više ureda turističkih agencija i Turističko informativni centar TZO Bol; planiranje stajališta za autobus i parkiralište za autobuse, zelenu površinu kao park i dječje igralište; Planiranje kolnog i pješačkog prometa na ovom prostoru; Smještaj donje postaje za žičaru koja vodi do vrha Vidove gore i pratećih sadržaja koji su neophodni za ovaj zahvat u prostoru;

 • Trafostanica na parkiralištu na ulasku u mjesto;

 • Iskorištavanje sunčeve energije postavljanjem panela na javnim ili privatnim objektima;

 • Usklađenje granice zahvata crpne stanice otpadnih voda na Bilinoj kući;

 • Ispravak maksimalne visine građevina do vijenca za građevine turističko ugostiteljske namjene u građevinskim područjima naselja;

 • Ispravak minimalne površine građevinske parcele;

 • Omogućavanje izgradnje i uređenja sjenica za parkiranje automobila;

 • Određivanje nove lokacije za trafostanicu Bol 18;

 • Ukidanje ceste preko čest.zemlj.2179 i 2180 k.o. Bol;

 • Usklađenje tekstualnog i grafičkog dijela plana u određivanju širina cesta i putova;

 • Omogućavanje rekonstrukcije, izgradnje i nadogradnje hotela Park.

 • Ispravak tehničke greške u uvjetima za izgradnju stanova POS-a.

 • Utvrđivanje granica obuhvata UPU-a;

 • Druge izmjene i dopune čije se donošenje pokaže opravdanim u tijeku javne rasprave;

 • Usklađenje ovih izmjena i dopuna UPU-a s trećim ID PPU općine Bol.

Članak 10.

Za Urbanistički plan uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene” utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:

 • utvrđivanje granice obuhvata UPU-a,

 • smještaj komunalnih i gospodarskih građevina kao što su skladište građevinskog materijala, skladišta građevinskih strojeva i gospodarskih vozila, pogona za proizvodnju maslinovog ulja, pogona za proizvodnju rakije i drugih alkoholnih i bezalkoholnih pića i ostalih gospodarskih građevina od  interesa za općinu Bol,

 • određivanje faznosti izgradnje gospodarske zone,

 • odvajanje  kolnog od pješačkog prometa,

 • razgraničiti površine za gospodarske djelatnosti

Članak 11.

Za Urbanistički plan uređenja pretežno reciklažne zone K4 utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:

 • utvrđivanje granice obuhvata UPU-a,

 • uređenje modernog reciklažnog dvorišta, radionicu za popravak automobila, praonicu vozila, radionice i skladište komunalnog poduzeća u općinskom vlasništvu, pogon za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i druge slične pogone za djelatnosti koje su neophodne za funkcioniranje naselja gradskog karaktera,

 • određivanje faznosti izgradnje gospodarske zone,

 • odvajanje  kolnog od pješačkog prometa,

 • razgraničiti površine za gospodarske djelatnosti.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 12.

Za izradu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i II. izmjena i dopuna UPU-a naselja Bol  i ovom Odlukom planiranih urbanističkih planova uređenja ne predviđa se izrada posebnih stručnih podloga osim Strateške studije utjecaja na okoliš III Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Bol i s tim u vezi II.izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K 3 na „Ratac meštre Mijene“ i Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K 4 u sklopu postupka Strateške procijene utjecaja na okoliš.

Za potrebe lociranja mehaničko-biološkog pročistača otpadnih voda prethodno je izrađen Elaborat sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Bol.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostaviti će nadležna tijela i osobe iz članka 14. ove Odluke.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PROSTORNIH PLANOVA

Članak 13.

Izrada stručnih rješenja povjeriti će se pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za obavljanje poslova prostornog uređenja propisane posebnim zakonom.

Ne predviđa se pribavljanje posebnih stručnih rješenja kao podloge za izradu izmjena i dopuna PPUO, dok je paralelno s izradom urbanističkih planova, koji se donose temeljem ove Zajedničke odluke, moguće je izrađivati dokumentaciju i provoditi postupke propisane zakonskom regulativom za zaštitu okoliša.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 14.

Tijela i osobe koja, za potrebe izrade izmjena i dopuna PPUO Bola/UPU-a naselja Bol i UPU-ova gospodarskih zona, daju zahtjeve za izradu istih te drugih sudionika koji trebaju sudjelovati u izradi prostornih planova su:

 • Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Bihaćka 1/III, Split

 • Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihaćka 1, Split

 • Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, Split,

 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko dalmatinske županije, Prilaz braće Kaliterna 10, Split

 • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova bb, Split,

 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1, Split

 • Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, Split,

 • Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split, Odjel za zaštitu i spašavanje, Moliških Hrvata 1,

 • HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP Elektrodalmacija, Služba za razvoj i investicije, Poljička cesta 73, Split,

 • HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP Elektrodalmacija, Pogon Brač, Put Vrila 7, Supetar,

 • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, Split

 • Vodovod Brač d.o.o., Mladena Vodanovića 23, Supetar,

 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split.

 • Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Split, Kralja Zvonimira 35, Split,

 • Županijska uprava za ceste, Ruđera Boškovića 22, Split,

 • Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Ispostava Split, Ruđera Boškovića 22, Split,

 • HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb,

 • drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade Plana pokaže potrebnim.

– drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade Plana pokaže potrebnim.

Članak 15.

Primjenom članka 90. Zakona, tijela i osobe iz članka 14. obvezuju se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana na adresu nositelja izrade. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku utvrđenom ovom Zajedničkom odlukom smatrati će se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju prostornog plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na prostorni plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

Zahtjevi se dostavljaju pisanim ili drugim načinom dostave uz dokaz o obavljenoj dostavi, a isti treba sadržavati podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju  navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir.

Javnopravno tijelo ne može zahtjevima za izradu prostornog plana postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu prostornog plana određeni Zajedničkom odlukom o izradi prostornog plana. Javnopravno tijelo u svrhu davanja zahtjeva za izradu prostornog plana ne može zahtijevati od nositelja izrade plana ili stručnog izrađivača izradu i podnošenje dokumenata ili pribavljanje podatka iz njegova upravnog područja. Javnopravno tijelo je dužno nositelju izrade na njegov zahtjev dostaviti i sve raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz svojega djelokruga, koji su potrebni za izradu prostornog plana, a koji nisu sadržani u informacijskom sustavu.

Ukoliko se, temeljem Zakona ili drugog zakona ili podzakonskog akta, tijekom izrade i postupka donošenja Plana, pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se da su sukladni članku 6. ove Zajedničke odluke uz posebno obrazloženje.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA

Članak 16.

Rokovi u postupku donošenja Izmjena i dopuna PPUO-a su:

 1. rok za izradu Nacrta prijedloga je 30 dana od dana sklapanja ugovora sa izrađivačem Plana i dostave zahtjeva iz članka 14. ove Zajedničke odluke,

 2. rok za izradu Prijedloga za javnu raspravu je 15 dana od odobrenog koncepta od strane Nositelja izrade,

 3. u roku od 15 dana od primitka Prijedloga za javnu raspravu objaviti će se javni uvid i održati javno izlaganje,

 4. javni uvid u prijedlog UPU K3 i prijedlog UPU-a K 4, traje 30 dana, a javni uvid u ID PPU općine Bol i ID UPU naselja Bol traje 15 dana,

 5. rok za pripremu Izvješća o javnoj raspravi 30 za UPU K3 i K4, odnosno 15 dana za izmjene i dopune PPU-a općine Bol i UPU-a naselja Bol od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

 6. rok za izradu Nacrta konačnog prijedloga plana je 30 dana nakon što je provedena javna rasprava i izrađeno izvješće o javnoj raspravi,

 7. rok za prikupljanje mišljenja i suglasnosti u zakonskom roku.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 17.

Sredstva za izradu Plana osigurati će se iz sredstava Proračuna Općine Bol.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 18.

Izmjene i dopune izraditi će se na postojećim katastarsko topografskim podlogama u mjerilu 1:25000 i 1:5000, odnosno 1:1000, na kojima je izrađen i važeći PPUO Bol/UPU naselja Bol. Za urbanističke planove uređenja izrađene su odgovarajuće geodetske podloge u prikladnom mjerilu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Obustavlja se izrada i donošenje: III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol započeto Odlukom o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ br. 14/2015 i 7/2016); II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol započeto Odlukom o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015 i 7/2016); Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene” započeto Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Mijene” („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015),  Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 započeto Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015) i Urbanističkog plana uređenja polazne stanice za započeto Urbanističkim planom uređenja žičara- polazna stanica (Službeni glasnik općine Bol broj 8/2016.) i UPU parkiralište na ulasku u mjesto od 31. siječnja 2018.godine.

Svi do sada pristigli zahtjevi javnopravnih tijela i osoba prema članku 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) koristiti će se prilikom izrade prostorno-planske dokumentacije navedene u ovoj Odluci ukoliko nadležna tijela ne dostave nove zahtjeve temeljne na Zajedničkoj odluci o izradi planova.

Obustavlja se postupak strateške procjene utjecaja na okoliš u izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene”, Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 i Urbanističkog plana uređenja polazne stanice za žičaru koji je započet Odlukom  od 29. svibnja 2017. godine (Klasa: 350-01/17-01/20, Ur.broj:2104/017-02/3)

STUPANJE NA SNAGU ZAJEDNIČKE ODLUKE

Članak 20.

Ova Zajednička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bol“.

Klasa: 350-01/18-01/92

Urbroj: 2104/018-02/1

Bol, 18. rujna 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Matko Baković

Skip to content