Vijeće Općine Bol

Vijeće Općine Bol
8. ožujka, 2009. u 21:43:01

Vijeće Općine Bol je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje, u okviru svojih prava i dužnosti donosi akte, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Bol.

Općinsko vijeće ima 11 vijećnika. Vijećnici općinskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenim zakonom. Funkcija vijećnika je počasna, a mandat traje četiri godine.

Općinsko vijeće radi na sjednicama i donosi odluke većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja vijećnika.

Statut, proračun, završni račun, Poslovnik općinskog vijeća, Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća, te odluka o izražavanju nepovjerenja ovim tijelima, odnosno članovima tih tijela, općinsko vijeće donosi većinom glasova svih vijećnika. Poslovnikom općinskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih vijećnika.

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripremanja i predlaganja odluka iz svog djelokruga, odnosno radi obavljanja drugih poslova koji im se povjeravaju.

Vijeće Općine Bol čine:

 • Matko Baković, Rudina 34, Bol, predsjednik vijeća
 • Sani Bodlović, David cesta 11, Bol, prva zamjenica predsjednika vijeća
 • Nataša Paleka Jakšić ing., Uz Potok 6, Bol, druga zamjenica predsjednika vijeća
 • Katarina Marčić, Domovinskog rata 52, Bol,

 • Mate Petrić, Ruđera Boškovića 6, Bol
 • Marjan Marjanović, Marka Marulića 22, Bol
 • Milan Škrbić, Blato 8, Bol
 • Ivica Šćepanović, Gornja Obala 6, Bol
 • Tomi Fabjanović, Uz Poljanu 13, Bol
 • Tonči Buljan mag. ing., Blato 26, Bol
 • Tonči Kukoč Bager, Iza Lože 5, Bol

Skip to content