Urbanistički planovi – Javna rasprava

25. rujna, 2014. u 20:04:40

Donosimo Vam Izmjene i dopune urbanističkih planova naselja Bol i Murvica, kao i II. izmjene prijedloga PPU Bol pred javnu raspravu.

I. Izmjene i dopune urbanističkog plana naselja Bol

Tekstualni dio:

II. izmjene PPU Općine Bol, Provedbene odredbe
PPU Općine Bol 2. izmjene i dopune tekst
PPU Općine Bol,2. izmjene-SAZETAK

Grafički dio:

1.Koristenje i namjena povrsina_IZMJENE 2

2.1.Infrastrukturni_sustav_i_mreze-Promet

2.2.Infrastrukturni_sustav_i_mreze-Voda

2.3.Infrastrukturni_sustav_i_mreze-Odvodnja

2.4.Infrastrukturni_sustav_i_mreze-Energetski_sustav

3.1.Uvjeti_koristenja

3.3.Uvjeti_koristenja

3.4.Uvjeti_koristenja

4.0.Gradevinska područja1_IZMJENE

4.1 Gradjevinska_podrucja-naselje_Murvica

4.2 Gradjevinska_podrucja_naselja_sa_granicama_planova

4.3 Gradjevinska_podrucja_naselja_sa_granicama_planova-naselje-Murvica

II. UPU Bol – Izmjene, prijedlog plana

Tekstualni dio

UPU Izmjene i dopune Tekst

UPU izmjene i dopune 2014. Odredbe

Izmjene UPU Bol  sažetak za javnost

Grafički dio

1_Koristenje i namjena povrsina

2_1_1_Promet 5000

2_1_23_Promet_1000_Prometna i ulicna mreza

2_1_23_Promet_1000_Prometna i ulicna mreza_2

2_2_23_Elektroenergetika_1000_1

2_2_23_Elektroenergetika_1000_2

2_2_Elektroenergetika i TK

2_3_23_Vodoopskrba_1000_1

2_3_23_Vodoopskrba_1000_2

2_3_Vodoopskrba-5000

2_4_23_Odvodnja_1000_1

2_4_23_Odvodnja_1000_2

2_4_Odvodnja otpadnih voda

3_1_Uvjeti koristenja te posebne mjere uredenja i zastite

3_2_Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju i mjere zastite

4_1_Nacin gradnje

4_2_Oblici koristenja

5_Uvjeti gradnje_1000_1

5_Uvjeti gradnje_1000_2

III. Urbanistički plan uređenja etno-eko sela Murvica

Konzervatorski elaborat – bez grafika.pdf

UPU Murvica_PONOVNA JR-1A postojeće.pdf

UPU Murvica_PONOVNA JR-1B namjena.pdf

UPU Murvica_PONOVNA JR-2A promet.pdf

UPU Murvica_PONOVNA JR-2B ek.pdf

UPU Murvica_PONOVNA JR-2C elektroopskrba.pdf

UPU Murvica_PONOVNA JR-2D vodoopskrba.pdf

UPU Murvica_PONOVNA JR-2E odvodnja.pdf

UPU Murvica_PONOVNA JR-3 uvjeti.pdf

UPU Murvica_PONOVNA JR-4A koristenje.pdf

UPU Murvica_PONOVNA JR-4B nacin gradnje.pdf

UPU_Murvica_PJR_SAZETAK.pdf

UPU_Murvica_ponovna JR_2014.pdf

Konzervatorski elaborat

Skip to content