JUO Općine Bol

JUO Općine Bol
8. ožujka, 2009. u 22:40:45

Adresa: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21420 Bol
Telefon: 021 635 114021 635 114 ; Telefax: 021 635 044
mail općine Bol: info@opcinabol.hr

Jedinstveni upravni odjel općine Bol

Stipe Karmelić, pročelnik, tel: 021 635 114 i 021 635 811, fax: 021 635 044 (Priprema nacrte općih akata, programa i izvješća, sudjeluje u pripremi proračuna i plana rada, donosi Rješenja u upravnim postupcima iz djelokruga upravnog odjela – rješenja o komunalnoj naknadi, rješenja o komunalnom doprinosu, rješenja o prisilnoj naplati općinskih potraživanja. Obavlja poslove priprema sjednica općinskog vijeća, komisija i odbora općinskog vijeća, te vodi zapisnike sa sjednica i sastanaka. Obavlja poslove objavljivanja Službenog glasnika općine Bol. Pruža usluge građanima za njihovo bolje sudjelovanje u upravljanju lokalnom samoupravom. Nadzire rad i rukovodi organizacijom rada Upravnog odjela.), stipe.karmelic@opcinabol.hr


Svjetlana Baković, voditeljica pravnih i općih poslova i društvenih djelatnosti, tel: 021 635 114 i 021 635 811, fax: 021 635 044 (Sudjeluje u pripremi nacrta općih akata, programa i izvješća, naročito u pripremi općih akata koji se odnose na opće, radne i društvene djelatnosti.Vodi Upravni postupak i priprema Rješenja u granicama dobivenih ovlasti, daje upute za obavljanje radnji u upravnom postupku, obavlja jednostavne poslove Upravnog nadzora. Vodi propisane očevidnike i izdaje izvode iz tih očevidnika, vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vode službeni očevidnici, donosi pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. Surađuje sa općinskim punomoćnicima, državnim odvjetništvom i drugim javnim i državnim službama radi zaštite općinskih interesa, priprema dokumentaciju za utvrđivanje općinskog vlasništva, prikuplja dokaze o vlasništvu. Obavlja poslove na unapređenju brige o djeci, socijalne skrbi, primarne zdrastvene zaštite, odgoja i osnovnog obrazovanja, kulture, tjelesne kulture i športa i zaštite potrošača te surađuje sa svim ustanovama društvenih djelatnosti važnih za razvoj Bola npr. knjižnica, Centar za kulturu, galerija, KUD Joze Bodlović, grupa «Šušur» i sl.), svjetlana.bakovic@opcinabol.hr

Nives Serventi, voditeljica računovodstva, tel i fax: 021 635 045 (Prati državne i županijske natječaje objavljene u “Narodnim novinama” i na WEB stranicama, iste obrađuje te priprema potrebnu dokumentaciju prema istima, priprema potrebnu dokumentaciju prema pristupnim fondvima EU-a. Obavlja samostalno sve stručne poslove vezane uz financijsko-materijalno poslovanje općinskog proračuna, prati sve prihode proračuna i knjiži ih sukladno Zakonu o računovodstvu, vrši obračun plaća i svih ostalih primanja uposlenika, vrši obračun i isplatu dodatnih plaćanja za sezonske djelatnike, plaćanja koja za Općinu Bol nastaju temeljem Ugovora o djelu, te plaćanja naknada članovima izvršnih i prestavničkih tijela. Za sve vrste isplata vodi evidenciju zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, a za porezne izdatke šalje redovno mjesečno izvješće poreznoj upravi.Ipostavlja račune korisnicima na osnovi rješenja o korištenju javnih površina, pomorskog dobra i sl. Ispostavlja mjesečne račune za ugovorne najamnine i zakupnine Općine Bol. Ispostavlja račune za komunalni doprinos na osnovi zaprimljenih rješenja, i za sve to vodi knjigu izlaznih faktura. Vodi glavnu blagajnu, vrši uplate i isplate putem vjerodostojnih popratnih dokumenata. Vrši kontrolu namjenskog trošenja sredstava. Izrađuje prijedlog proračuna, prati trošenje novca i izrađuje prijedlog izmjena i dopuna proračuna ukoliko ustanovi da je to potrebno prestavničkom tijelu općine. Sastavlja sve zakonom propisane financijske izvještaje – tromjesečno izvještava ministarstvo financija i FINU o novčanim tijekovima, promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, o dospjelim obvezama, a na kraju kalendarske godine izrađuje završni račun i bilancu, te funkcijsku klasifikaciju troškova. Koordinira rad službe i prati propise iz oblasti financija.), nives.serventi@opcinabol.hr

Katarina Martinić, referent za financije, tel: 021 635 045,Vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa. Ispostavlja račune na osnovi Rješenja o korištenju javnih površina, pomorskog dobra i sl. Ispostavlja račune za ugovorne najamnine i zakupnine Općine Bol. Ispostavlja račune za komunalnu naknadu, vodnu naknadu i deratizacije za domaćinstva i poslovne subjekte. Šalje opomene za zakašnjela plaćanja.Vodi blagajničko poslovanje. Knjiži izvode. Vrši plaćanje računa.Obavlja popis imovine. Vodi evidenciju sati rada. Pregledava i razvrstava poštu. katarina.martinic@opcinabol.hr
Zorana Marinković, računovodstveni referent, tel: 021 635 140, fax: 021 635 045 (Vodi poslove zaduženja komunalne naknade, vodne naknade i deratizacije za domaćinstva i poslovne subjekte, prati plaćanje istih i šalje opomene za zakašnjela plaćanja. Vodi evidenciju otkupa stanova u društvenom vlasništvu. Vodi evidenciju grobne naknade. Vodi evidenciju gotovinskih plaćanja putem blagajne. Obavlja računovodstveno-financijske poslove za javne ustanove i društva u vlasništvu općine npr. Dječji vrtić, Knjižnicu, Centar za kulturu, DVD), zorana.marinkovic@opcinabol.hr
Mihaela Eterović,računovodstveni referent, tel: 021 635 140, fax: 021 635 045 (Vodi poslove zaduženja komunalne naknade, vodne naknade i deratizacije za domaćinstva i poslovne subjekte, prati plaćanje istih i šalje opomene za zakašnjela plaćanja. Vodi evidenciju otkupa stanova u društvenom vlasništvu. Vodi evidenciju grobne naknade. Vodi evidenciju gotovinskih plaćanja putem blagajne. Obavlja računovodstveno-financijske poslove za javne ustanove i društva u vlasništvu općine npr. Dječji vrtić, Knjižnicu, Centar za kulturu, DVD), mihaela.eterovic@opcinabol.hr
Alenka Kojdić, Referent za tehničke poslove i komunalne djelatnosti, tel: 021 717 040.Priprema dokumentaciju i obavlja korespondenciju sa nadležnim tijelima i institucijama radi aplikacije na natječaje državnih tijela ili europskih fondova radi dobivanja novčanih sredstava. Obavlja poslove na unapređenju uređenja naselja i stanovanja, poslove prostornog i urbanističkog planiranja (od prostornog plana općine Bol do pojedenih detaljnih planova) i komunalnih djelatnosti. Obavlja poslove na zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša, protupožarne i civilne zaštite.Obavlja poslove na pripremi projektne dokumentacije pojedinih zahvata u prostoru (od idejne skice do građevne dozvole). Priprema natječajnu dokumentaciju za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje pojedinih zahvata u prostoru na području općine Bol. alenka.kojdic@opcinabol.hr


Sandra Katić, administrativna referentica, tel:021 635 114 i 1021 635 811, fax: 021 635 044 (Vodi prijamni ured pisarnicu jedinstvenog upravnog odjela, otprema, razvodi i arhivira spise, vodi evidenciju upisa spisa u knjigu Uruđbenog zapisnika i knjigu Upravnog postupka. Obavlja prijepis akata za potrebe upravnog odjela, obavlja administrativno – tehničke poslove za pročelnika upravnog odjela. Vođenje uruđbenog zapisnika povjerljivih akata, otpreme i čuvanje akata prema stupnjevima tajnosti, obavljanje poslova prijepisa i drugih potrebnih uredskih poslova, poslovi u svezi s prijamom stranaka i telefonskih poruka.), sandra.katic@opcinabol.hr
altElvis Hrgić, komunalni redar: tel: 021 718 633, fax: 021 635 045 (Provodi nadzor nad komunalnim redom: nadzire provođenje odredbi odluke o komunalnom redu, naputka o postavljanju reklama, način korištenja javnih površina od strane vlasnika ugostiteljskih objekata i građevinskih poduzetnika, izdaje Rješenja o provođenju komunalnog reda, predlaže uklanjanje uočenih nedostataka na komunalnoj opremi i nedostataka na javnim površinama, predlaže pokretanje postupka prijave bespravne gradnje, pružanja bilo kojih usluga bez odobrenja nadležnog tijela… obavlja radnje u upravnom postupku sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. komunalni.redar@opcinabol.hr
Dalibor Pavošević, prometni redar, mob: 099 3303525.Provodi prekršajni postupak i izdaje obavezne prekršajne naloge sukladno Prekršajnom zakonu. Obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom te premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Temeljem uočenog stanja predlaže odluke i mjere u cilju unapređenja života stanovnika općine. promet@opcinabol.hr
Skip to content