Statut Općine Bol

Statut Općine Bol
2. ožujka, 2009. u 23:39:41

Na temelju članka 29. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 05/09, 11/14, 1/15 i 1/18) općinsko vijeće  na  1/2018. sjednici, održanoj dana  31. siječnja 2018., utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Općine Bol.

Pročišćeni tekst obuhvaća Statut Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 05/09), Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 11/2014),  Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 1/2015) i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 1/2018), u kojima je utvrđeno vrijeme kada stupaju na snagu.

STATUT OPĆINE BOL

( pročišćeni tekst )

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom u skladu sa zakonom uređuju se obilježja Općine Bol, javna priznanja, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, samoupravni djelokrug, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom, način obavljanja poslova, ustrojstvo i rad javnih službi, mjesna samouprava, imovina i financiranje Općine Bol, akti Općine Bol, javnost rada, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine.

II. STATUS , PODRUČJE I GRANICE OPĆINE BOL

Članak 2.

Općina Bol je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Općina Bol obuhvaća katastarsku općinu Bol i dio katastarske općine Nerežišća.

Općina obuhvaća područje naselja Bol i Murvica

Granice Općine Bol mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.

Članak 3.

Dio katastarske općine Nerežišća koji obuhvaća općinu Bol u naravi je područje „Murvičkog konfina„ koji je omeđen slijedećim granicama: sa istoka je granica katastarske općine Bol od uvale Vranina do vrha Vidove gore, od vrha Vidove gore ide prema zapadu do križa na Pudlini, od križa na Pudlini ide prema jugu rubom šume Prajca do poluotočića zapadno od uvale Veli Zagradac, te pripadajući akvatorij od uvale Veli Zagradac na zapadu do uvale Vranina na istoku.

Točne granice Općine Bol po katastarskim rubovima čestica zemlje, koje se prema stavku 1. ovog članka protežu na K.O. Nerežišća, odrediti će Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave, na način i u postupku propisanim Zakonom.

Članak 4.

Općina Bol je pravna osoba. Sjedište Općine Bol je u Bolu, Uz pjacu 2

Tijela Općine Bol imaju pečate.

Članak 5.

Općinsko vijeće Općine Bol ima pečat. Pečat je okruglog oblika s natpisom: Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija, Općina Bol, Općinsko vijeće, u sredini pečata je grb Republike Hrvatske.

Jedinstveni upravno odjel ima pečat. Pečat je okruglog oblika s natpisom: Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija, Općina Bol, Jedinstveni upravno odjel, Bol, u sredini pečata je grb Republike Hrvatske.

Načelnik Općine Bol ima pečat. Pečat je okruglog oblika s natpisom: Republika Hrvatska, Splitsko – dalmatinska županija, Općina Bol, Načelnik, Bol, u sredini pečata je grb Republike Hrvatske.

III. OBILJEŽJA OPĆINE BOL

Članak 6.

Općina Bol ima grb i zastavu.

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

 

Članak 7.

Grb Općine Bol se sastoji od štita, u gornjem dijelu pravokutnog, a u donjem dijelu polukružnog. Štit je vodoravno podijeljen u odnosu 6:1. Gornji veći dio je tirkizno plave boje. Donji manji dio je zelene boje. Na donjem zelenom polju stoji lav u poluprofilu, okrenute glave. Lav je obojen žuto ili zlatno. U gornjem, tirkizno plavom dijelu štita, iznad lava, nalazi se od ramena polu savinuta desna ruka težaka, s zavrnutim rukavom košulje. Ruka drži zelenu lovorovu grančicu. Rukav je obojen žuto ili zlatno, a podlaktica ružičastom bojom.

Članak 8.

Zastava Općine Bol je modre boje s apliciranim grbom Općine Bol u sredini zastave. Grb Općine Bol je obrubljen žutim okvirom. Odnos površine grba i zastave je 1:6. Odnos visine i dužine zastave je 1:2.

Članak 9.

Dan Općine Bol je 05. kolovoza, blagdan Gospe od sniga.

U povodu Dana Općine održava se svečana sjednica Općinskog vijeća na kojoj se dodjeljuju priznanja Općine te priređuju druge svečanosti.

Članak 10.

U povodu Dana Općine Bol dodjeljuju se javna priznanja.

Javna priznanja Općine Bol dodjeljuju se na osnovi kriterija i na način koji se reguliraju posebnim općim aktom Općinskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 11.

Općina Bol surađuje s općinama i gradovima na području Splitsko – dalmatinske  županije i Splitsko – dalmatinskom županijom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.

Općina Bol, radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa zbog unapređivanja gospodarskog i društvenog razvitka općina naročito na otoku Braču, može osnovati s drugim općinama odgovarajuću udrugu, trgovačka društva ili ustanove u zajedničkom vlasništvu, osnivanjem zajedničkog upravnog tijela te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.

Članak 12.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Bol uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju međusobne suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim jedinicama lokalne samouprave, te sadržaju i oblicima te suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje, u skladu sa svojim općim aktima i sa zakonom.

Članak 13.

Sporazum o suradnji Općine Bol i općine ili grada druge države objavljuje se u Službenom glasniku Općine Bol.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 14.

Općina Bol je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Bol.

Članak 15.

Općina Bol u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

­uređenje naselja i stanovanje,

­prostorno i urbanističko planiranje,

­komunalno gospodarstvo,

­brigu o djeci,

­socijalnu skrb,

­primarnu zdravstvenu zaštitu,

­odgoj i osnovno obrazovanje,

­kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

­zaštitu potrošača,

­zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

­protupožarnu i civilnu zaštitu,

­promet na svom području,

­te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Bol obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 16.

Općina Bol može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se  propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

Članak 17.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Splitsko – dalmatinsku županiju, u skladu sa njezinim Statutom.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine prenijeti i na mjesni odbor na području općine Bol ako ocijeni da je to učinkovitije.

Članak 18.

Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine Splitsko – dalmatinske županije, da Općini Bol, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije na području općine Bol, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 19.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovoga članka može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti jedna trećina članova općinskog vijeća, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine nije obvezujući.

Članak 20.

Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavkom 2. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog  zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.

Članak 21.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači predsjednik općinskog vijeća je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli birači, predsjednik općinskog vijeća dužan je postupiti kao i stavku 1. i 2. ovoga članka.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Članak 22.

Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 23.

Pravo glasanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 24.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika općinskog vijeća i općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti općinskom vijeću.

Članak 25.

Zbor građana saziva općinsko vijeće u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 24. stavka 3. ovoga Statuta.

Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora.

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana. Većina nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje tajno.

Članak 26.

Građani imaju pravo predlagati općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga.

Članak 26. a

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.“

TIJELA OPĆINE BOL

Članak 27.

Tijela Općine Bol su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 28.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi opće i druge akte u okviru prava i dužnosti Općine Bol, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće ima 11 članova izabranih na način određen zakonom.

Članak 29.

Općinsko vijeće:

-       ­donosi Statut Općine Bol,

­Â Â Â Â Â  –    donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,

-       donosi Poslovnik Općinskog vijeća,

-       donosi smjernice razvoja Općine Bol,

-       utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Općinu Bol

-       donosi dokumente prostornog uređenja Općine Bol,

-       donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Bol,

­Â Â Â Â Â Â  –   donosi Proračun i odluku o izvršavanju proračuna,

-       Izmjene i dopune Proračuna Općine Bol,

-       te Polugodišnji i Godišnji obračun proračuna,

-       ­donosi Odluku o privremenom financiranju,

-       nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Bol,

-          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj donosi odluku, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 70.000,00 kuna odnosno 1.000.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,

-          odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom i neizravnom vlasništvu Općine Bol i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina u iznosu od preko 500.000,00 kuna.

-       odlučuje o promjeni granice Općine Bol,

-       ­uređuje ustrojstvo i djelokrug općinske uprave,

-       donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

-       ­osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Bol, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,

-       ­daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

-       ­donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom,

-       ­ raspisuje lokalni referendum,

-        ­bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

-       ­osniva radna tijela u svrhu priprema odluka iz njegovog djelokruga, te bira i razrješava njihove predsjednike i članove,

-       donosi odluku o godišnjim izvješćima trgovačkih društava i ustanova u kojima je Općina dionik ili vlasnik, odnosno osnivač, te svih korisnika proračunskih sredstava,

-       donosi odluku o visini plaće načelnika i njegova zamjenika,

-       donosi odluku o naknadama vijećnicima i drugim osobama koje imenuje Općinsko vijeće,

-       ­imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, drugim propisom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

-       ­odlučuje o pokroviteljstvu,

-       donosi odluku o sklapanju ugovora o koncesiji za obavljanje određenih djelatnosti,

-       donosi odluku o sklapanju ugovora o povjeravanju poslova za obavljanje određenih djelatnosti,

-       donosi odluku kojom daje suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

-       ­donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

-       utvrđuje kriterije, uvjete i postupak za davanje u zakup poslovnog prostora i javnih površina u vlasništvu Općine Bol,

-       ­utvrđuje kriterije, uvjete i način plaćanja općinskih poreza i naknada,

-       ­obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja uza Općinu Bol. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeća na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 29. a

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih članova.

Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se većinom glasova svih članova općinskog vijeća.

Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je predložilo 2/3 članova općinskog vijeća općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova općinskog vijeća.

Članak 30.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika i to prvog i drugog potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća.

Prijedlog za izbor predsjednika i dva potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja, kao i najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća.

Prijedlog za razrješenje predsjednika i  dva potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.

Funkcija predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik  ima pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 31.

Predsjednik Općinskog vijeća:

­- zastupa Općinsko vijeće,

­- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

­- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

­- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

­- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

­- održava red na sjednici Općinskog vijeća,

­- usklađuje rad radnih tijela vijeća,

­- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

­- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

­- brine se o zaštiti prava vijećnika,

­- brine o javnosti rada Općinskog vijeća,

­- obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 32.

Mandat članova općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih izbora.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine. Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća. Odlukom o naknadama  će se odrediti i naknada za ostale osobe koje po službenoj dužnosti prisustvuju sjednicama vijeća ili vijećničkih odbora i tijela.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 33.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

­- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

– ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti suske odluke,

– ­ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

– ako mu prestane prebivalište s područja Općine, danom prestanka prebivališta,

– ­ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

– ­smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

Članak 34.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana Općinskog vijeća, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Vijećnik je dužan u roku 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protokom tog roka.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 35.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

­- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i na njima raspravljati, raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,­predlagati Vijeću donošenje akata,podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata, ­postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća, ­postavljati pitanja Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku,

– ­tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine Bol te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge. ­Biti biran u radna tijela Općinskog vijeća,

– Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji način zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stajališta na sjednicama Općinskog vijeća,

– dužan je čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika,

– ­ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 36.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 37.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

-  Mandatno povjerenstvo, ­

-  Odbor za izbor i imenovanje i

-  Odbor za Statut i Poslovnik

-  Odbor za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora

-  Odbor za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

-  Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine

-  Komisija za dodjelu stipendija

-  Odbor za financije i proračun

Mandatno povjerenstvo

Članak 38.

Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koje bira Vijeće iz reda vijećnika na prvoj konstituirajućoj sjednici na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 vijećnika. Mandatno povjerenstvo raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava vijećnika. Mandatno povjerenstvo:

­- na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

– obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

-  obavještava  Općinsko vijeća o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, a mirovanje iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,

– ­obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

-­obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Odbor za izbor i imenovanje

Članak 39.

Odbor za izbor i imenovanje ima predsjednika i 4 (četiri) člana koje bira Općinsko vijeće iz reda vijećnika na prvoj konstituirajućoj sjednici na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 vijećnika.

Odbor za izbor i imenovanje, predlaže: ­

– izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

– ­izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

– ­imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih zakonom, drugim propisom, ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

–  ­predlaže imenovanje predstavnika Općinskog vijeća u određena tijela, organizacije ili ustanove, ukoliko taj prijedlog nije u nadležnosti načelnika,

– ­daje mišljenje na izabrane rukovodeće osobe kad Općinsko vijeće na taj izbor daje svoju suglasnost, ­

– obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Odbor za Statut i Poslovnik

Članak 40.

Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika i 4 ( četiri) člana koje imenuje Općinsko vijeće iz reda vijećnika.

Odbor za Statut i Poslovnik: ­

– predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

– ­predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

– ­razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom, zakonom, Statutom, Poslovnikom Općinskog vijeća i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

– utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih akata, ako je tim aktima Odbor za to ovlašten,

– ­daje mišljenje o amandmanima na prijedlog akta,

– ­razmatra opće akte trgovačkih društava i ustanova na koje suglasnost daje Općinsko vijeće i o tome daje mišljenje, primjedbe i prijedloge,

– ­obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Odbor za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora

Članak 41.

Odbor za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora ima predsjednika i 6 (šest) članova koje imenuje Općinsko vijeće.

Predsjednik odbora je član vijeća, a ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća.

Odbor je radno tijelo vijeća Općine Bol koje

– razmatra pitanja iz svog djelokruga, daje vijeću svoje prijedloge, savjete i mišljenja o pojedinim pitanjima koja su predmet rasprave i odlučivanja na sjednici vijeća,

– daje mišljenje o prioritetima za izradu prostornih planova i prioritetnim građevinskim projektima, – daje mišljenje o pojedinom prostornom planu,

– predlaže mjere za opremanje naselja komunalnim potrepštinama i o poboljšanju uvjeta stanovanja.

– obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Odbor za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

Članak  42.

Odbor za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu ima predsjednika i 6 ( šest) članova koje imenuje Općinsko vijeće.

Predsjednik odbora je član vijeća, a ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća.

Odbor je radno tijelo vijeća Općine Bol koje

– razmatra pitanja iz svog djelokruga, daje vijeću svoje prijedloge, savjete i mišljenja o pojedinim pitanjima koja su predmet rasprave i odlučivanja na sjednici vijeća.

– prati i predlaže mjere za unapređenje općinskog programa zadovoljavanja socijalnih potreba,

– predlaže osobe za primanje socijalne pomoći,

– organizira posjet starijim i nemoćnim osobama,

– organizira redovne preglede žena i djece,

– organizira tribine i predavanja na temu borbe protiv ovisnosti.

– obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine

Članak  43.

Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Bol ima predsjednika i 4 ( četiri) člana koje imenuje Općinsko vijeće.

Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine  provodi postupak za predlaganje i dodjelu javnih priznanja prema posebnom općem aktu Općinskog vijeća za dodjelu javnih priznanja i utvrđuje prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Bol zaslužnim pojedincima i organizacijama.

Komisija za dodjelu stipendija

Članak  44.

Komisija za dodjelu stipendija ima predsjednika i 4 ( četiri ) člana koje imenuje Općinsko vijeće.

Predsjednik komisije je član vijeća, a ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća.

Komisija za dodjelu stipendija utvrđuje i predlaže  kriterije za dodjelu stipendija te daje prijedloge odluka koje donosi Općinsko vijeće iz te oblasti.

Odbor za financije i proračun

Članak  45.

Odbor za financije i proračun ima predsjednika i 4 ( četiri ) člana koje imenuje Općinsko vijeće.

Predsjednik Odbora je član vijeća, a ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća.

Odbor za financije i proračun proučava i razmatra, te daje svoje prijedloge i mišljenje vezano uz donošenje:

-       Proračuna, njegovih izmjena i dopuna,

-       Odluke o izvršavanju proračuna

-       Odluke o privremenom financiranju,

-       Izvješća o izvršenju proračuna

-       Odluke o naknadama za obavljanje dužnosti za radna tijela i tijela Općine Bol

-       Kao i drugih odluka vezanih uz proračun i financije Općine koje donosi Općinsko vijeće

Članak  46.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom osnovati druga stalna ili povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnom odlukom.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 47.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog načelnika.

U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:

-       ­priprema prijedloge općih i drugih akata,

-       ­izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

-       ­utvrđuje prijedlog proračuna Općine i odgovoran je za njegovo izvršenje,

-       ­usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini, te nadzire njihov rad,

-       ­upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Bol, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,

-       odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 0,5 % prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj odlučuje, a najviše 1.000.000,00 kuna odnosno najviše do iznosa do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,

-       ­upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Bol,

-          odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina do iznosa od 500.000,00 kuna,

-          imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i ustanova kojima je Općina osnivač, trgovačkih društava u kojima je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

-       ­donosi pravilnik o unutarnjem redu upravnog tijela,

-       ­imenuje i razrješava pročelnika upravnog tijela,

-       ­utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela,

-       ­predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i dokumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-        razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

-       sklapa  ugovor o koncesiji za obavljanje određenih djelatnosti, na temelju odluke Općinskog vijeća,

-       donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova, na temelju odluke Općinskog vijeća,

-       do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

-       utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,

-       provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,

-       ­daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-       ­obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora,

-       osigurava stručne, organizacijske, prostorne i druge preduvjete za rad Općinskog vijeća, tijelima Općinskog vijeća i klubovima vijećnika ( prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr. ),

-       svojom odlukom imenuje tri potpisnika dokumentacije platnog prometa,

-       ­obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. alineje 9. Općinskom vijeću z roku 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku.

Članak 48.

Općinski načelnik odgovoran je za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela.

Članak 49.

Članovi Općinskog vijeća mogu Općinskom načelniku postavljati pitanja o njegovu radu.

Pitanja mogu biti postavljena usmeno na sjednicama Općinskog vijeća ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 50.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću. Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 3 mjeseca od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju odnosno od kada je Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća od Općinskog načelnika.

Članak 51.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

­- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Splitsko – dalmatinskoj županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,

­- ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća, te raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Članak 52.

Općinski načelnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka zamjenik Općinskog načelnika dužan je pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

Članak 53.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Članak 54.

Općinski načelnik može osnivati stalna ili povremena savjetodavna tijela radi proučavanja i razmatranja pitanja iz svog djelokruga, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Općinski načelnik posebnom odlukom.

Članak 55.

Načelniku i zamjeniku načelnika mandat prestaje po sili zakona:

-danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

– danom prestanka hrvatskog državljanstva,

danom prestanka prebivališta s područja Općine,

-smrću.

U slučaju prestanka mandata  načelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik JUO Općine Bol u roku 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.

U slučaju prestanka mandata načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

Članak 56.

Ako na referendumu o pitanju iz stavka 1. ovog članka bude donesena odluka o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenovati će povjerenika Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.

Referendum iz stavka 1. ovog članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma o istom pitanju.

Članak 57.

Osim iz slučajeva iz članka 20. ovog Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv načelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20 % ukupnog broja birača Općine Bol.

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.

Članak 58.

Na referendum iz članka 56. i 57. odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave, te odredbe članka 20. i 21. ovog Statuta.

VIII OPĆINSKA UPRAVA

Članak 59.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Bol kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu Bol ustrojava se Jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova.

Upravno tijelo dužno je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Upravnim tijelom upravlja pročelnik koje Općinski načelnik imenuje na temelju javnog natječaja.

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela  obavlja i dužnost tajnika Općine.

Članak 60.

Ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća u skladu sa Statutom i zakonom.

Članak  61.

Upravno tijelo u oblastima za koje je ustrojeno i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine Bol.

Članak 62.

Upravno tijelo samostalno je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorno je Općinskom načelniku.

IX.JAVNE SLUŽBE

Članak 63.

Općina Bol u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 64.

Općina Bol osigurava obavljanje djelatnosti  osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

Načelnik imenuje i razrješava predstavnike Općine Bol u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Općina Bol.

Obavljanje određenih djelatnosti Općina Bol može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji ili ugovora o obavljanju poslova.

IX. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 65.

Na području općine Bol osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanju građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Područja i granice mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Na području općine Bol može djelovati mjesni odbor Murvica i mjesni odbor Bol.

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka, mjesni odbor dužan je uvažavati interes općine Bol u cjelini.

Članak 66.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi predstavničkog tijela, udruge sa sjedištem na području Općine te općinski načelnik.

Prijedlog sadrži podatke o:

1. podnositelju inicijative odnosno predlagaču,

2. imenu mjesnog odbora,

3. području i granicama mjesnog odbora,

4. sjedištu mjesnog odbora,

5. osnove pravila mjesnog odbora te

6. zadacima i izvorima financiranja mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz mjesnog odbora odlučuje Općinsko vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 67.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12).

Članak 68.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova.

Članak 69.

Vijeće mjesnog odbora:

1. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

2. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,

3. donosi pravila mjesnog odbora,

4. donosi poslovnik o svom radu u skladu s ovim Statutom,

5. donosi financijski plan i godišnji obračun,

6. bira i razrješava predsjednika vijeća mjesnog odbora,

7. saziva zborove građana,

8. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Općine Bol,

9. predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnog odbora na njegovom području,

10. surađuje s drugim mjesnim odborima na području općine Bol,

11. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima interesa za građane mjesnog odbora,

12. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, odlukama i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 70.

Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području te izvore sredstava za ostvarenje programa.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 71.

Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima odnosno za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u Općinskom proračunu.

Kriterij za utvrđivanje i podjelu sredstava u Općinskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se posebnom općinskom odlukom.

Članak 72.

Stručne i administrativne poslove za mjesne odbore obavljaju upravna tijela na način uređen posebnom općinskom odlukom.

Članak 73.

Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vijeću:

1. rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenje prostornih i drugih planskih dokumenata Općine Bol i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad područja odbora,

2. predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,

3. predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom području,

4. predlaže promjenu područja mjesnog odbora.

Članak 74.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz redova svojih članova, većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.

Funkcije članova mjesnog odbora su počasne.

Članak 75.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

1. predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,

2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama vijeća i potpisuje   akte vijeća,

3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća, te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,

4. surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća,

5. informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

6. obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i Općinsko vijeće Općine Bol.

Članak 76.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog odbora i Općinskom načelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga.

Članak 77.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

1. prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,

2. predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,

3. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,

4. obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.

5. druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak 78.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu (dio naselja i sl.).

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 79.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 80.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.

Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

X. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE BOL

Članak 81.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Bol čine imovinu Općine Bol.

Članak 82.

Imovinom Općine Bol upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine u skladu s ovim Statutom.

Članak 83.

Općina Bol slobodno raspolaže prihodima koje ostvaruje u okviru svog samoupravnog djelokruga.

Prihodi Općine Bol su:

­- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,

­- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,

­- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno onih u kojima Općina ima udjele ili dionice,

­- prihodi od naknada za koncesije koje daje Općinsko vijeće,

­- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Bol u skladu sa zakonom,

­- udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,

­- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

­- sponzorstvo, donacije i potpore,

­- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 84.

Općinsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stopa odnosno visinu iznosa vlastitih poreza, oslobađanje od plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje poreza, porezne prekršaje, te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 85.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi rashoda i izdataka i drugih plaćanja Općine Bol iskazuju se u Proračunu Općine Bol.

Svi prihodi i primici Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi i izdaci Proračuna moraju biti utvrđeni u Proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 86.

Općina Bol sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu s računovodstvenim propisima.

Članak 87.

Proračun Općine Bol i Odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su doneseni.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 88.

Općinsko vijeće donosi Proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ako Općinsko vijeće ne donese Proračun prije početka godine za koju se donosi, donosi se odluka o privremenom financiranju i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće.

Članak 89.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni Proračunom, Proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje Proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje Proračuna.

Članak 90.

Nakon isteka godine za koju je Proračun donijet Općinsko vijeće utvrđuje Godišnji obračun proračuna najkasnije do 1. lipnja za prethodnu godinu.

Članak 91.

Općina Bol može se zaduživati u skladu s posebnim zakonom.

Općina Bol može raspisivati javni zajam ili izdati obveznice odnosno druge vrijednosne papire.

Članak 92.

Općina Bol može davati jamstva korisnicima proračuna i pravnim osobama u vlasništvu Općine, odnosno onim društvima u kojima ima udjel ili dionice i davati zajmove u skladu s posebnim zakonom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 93.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Bol nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

XI. AKTI OPĆINE BOL

Članak 94.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik Općinskog vijeća, odluke, Proračun, Polugodišnji i Godišnji obračun proračuna, odluku o izvršavanju proračuna, pravilnike, pravila, povelje, programe, planove, preporuke, zaključke i druge opće akte.

Općinsko vijeće donosi rješenja, zaključke i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 95.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, rješenja, preporuke, upute, naredbe, naputke, te druge pojedinačne i opće akte u skladu sa zakonom i općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 96.

Radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika donose zaključke, preporuke i mišljenja.

Članak 97.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata Općinskog vijeća, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 98.

Upravna tijela, u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Splitsko – dalmatinske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 99.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Članak 100.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Splitsko – dalmatinskoj županiji i nadležno središnje tijelo državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 101.

Prije nego što stupe na snagu svi opći i važniji pojedinačni akti koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik objavljuju se u “Službenom glasniku Općine Bol”.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 102.

Detaljnije odredbe o aktima Općine Bol i postupku donošenja akata utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

XII. JAVNOST RADA

Članak 103.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela javan je.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 104.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

­- javnim održavanjem sjednica, izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

­- objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku Općine Bol i na web stranicama Općine Bol.

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:

­- održavanjem redovnih konferencija za medije,

­- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

­- objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku Općine Bol i na web stranicama Općine Bol.

Javnost rada upravnog tijela Općine osigurava se:

-  u uredovno vrijeme koje je određeno za rad sa strankama, građanima i pravnim osobama se osigurava uvid u važeće zakone, te opće i pojedinačne akte Općine Bol, u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama,

-  na web stranicama Općine Bol,

-  putem oglasne ploče Općine Bol,

-  izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

Članak 105.

Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica ili dio sjednice Općinskog vijeća kada se raspravlja o materijalu koji je u skladu s posebnim propisima označen pojedinim stupnjem povjerljivosti.

Članak 106.

Na zgradi u kojoj su smještena tijela Općine Bol mora biti istaknut naziv tijela, a na prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela Općine Bol.

XIII. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 107.

Način djelovanja Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 108.

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 109.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju dosadašnjeg Statuta Općine Bol i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojima se uređuje pojedino područje.

Do usklađivanja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Bol sukladno posebnim zakonima i odredbama ovog Statuta, primjenjivat će se akti Općine Bol u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.

U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1. ovog članka, primjenjuju se neposredno odredbe zakona i ovog Statuta.

Članak 110.

Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta.

Promjenu Statuta može predložiti Općinski načelnik, Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća, i 1/3 članova Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće odlučuje da li će prihvatiti prijedlog za promjenu Statuta.

Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu.

Promjena Statuta je usvojena ako je za nju glasovala većina članova Općinskog vijeća.

Članak 111.

Ako Općinsko vijeće prihvati prijedlog za pokretanje postupka za promjenu Statuta donijet će o tome posebnu Odluku.

Odluka o raspisivanju referenduma za promjenu Statuta donijet će se za slučajeve promjene izgleda grba, zastave i Dana Općine Bol. Tekst promjene Statuta o kome se odlučuje na referendumu utvrđuje Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za Statut i Poslovnik.

Radi potrebe usklađivanja sa zakonom Statut Općine Bol moguće je izmijeniti Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bol ili novim Statutom na jednoj sjednici Općinskog vijeća, bez prethodnog postupka.

Članak 112.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Bol ( „Službeni glasnik“ Općine Bol br. 1/06 i 3/06 ).

Članak 113.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Bol”.

Klasa: 021-05/18-01/8

Urbroj: 2104/02-18-02/02

Bol, 01. veljače 2018. godine

Općinsko vijeće

Predsjednik:

Matko Baković

 

Skip to content