Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi
12. srpnja, 2013. u 0:11:00


alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Uz Pjacu 2, 21420 Bol

Matični broj: 2604975

OIB: 88849172829

Klasa:   958-01/13-01/01

Ur.broj: 2104/02-13-02/01

Bol, 09. srpnja 2013. godine

 

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11), javni naručitelj, Općina Bol, objavljuje Registar ugovora

o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini.

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2012.G.

Red.

broj

Evidencijski

broj j. nabave

Vrsta provedenog

postupka

Datum sklapanja ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na

koje je sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor

Datum konačnog izvršenja ugovora

1.

1/2012

Otvoreni postupak

21.12.2012.

468.600,00 kuna

30 dana

JADRANKAMEN d.d. „u stečaju“

20.01.2013.


Skip to content