Pozivni natječaj – Javna priznanja za 2018.

2. lipnja, 2018. u 11:49:56

JUO Općine Bol dana 01. lipnja 2018. godine objavljuje Pozivni natječaj za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Bol za 2018. godinu…

alt

Na tmelju članka 19. Odluke o javnim priznanjima Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol, br. 4/09, 7/09) i odluke Općinskog Načelnika Tihomira Marinkovića klasa: 022-01/18-01/3, ur.broj: 2104/02-18-02/01 od 01. lipnja 2018. godine, JUO Općine Bol dana 01. lipnja 2018. godine objavljuje

POZIVNI NATJEČAJ

za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

Općine Bol za 2018. godinu


I. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA TE UVJETI ZA NJIHOVU DODJELU

Ovaj natječaj objavljuje se za dodjelu sljedećih javnih priznanja:

1. Nagrada Općine Bol za životno djelo

Nagrada Općine za životno djelo javno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće koje je ona ostvarila tijekom svog radnog vijeka iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, turizma te drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Bol, a koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine Bol.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Godišnje se mogu u pravilu, dodijeliti do dvije Nagrade za životno djelo Općine Bol.

2. Grb Općine Bol

Grb Općine Bol je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćim ili stranim pravnim ili fizičkim osobama za izuzetne rezultate od interesa za Općinu Bol od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Bol, a osobito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, turizma te drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Bol u višegodišnjem razdoblju .

Ova nagrada se dodjeljuje kao kolektivna ili kao pojedinačna.

Godišnje se može dodijeliti najviše dvije kolektivne i jedna pojedinačna nagrada nazvana Grb Općine Bol.

U slučaju da Nagradu Općine Bol dobije pravna osoba, nagrada se ne može dodijeliti te iste godine i njezinom čelniku, kao niti u roku od tri godine od godine u kojoj je Nagrada Grb Općine Bol dodijeljena pravnoj osobi čiji je on čelnik.

Grb Općine Bol se istoj fizičkoj ili pravnoj osobi može ponovno dodijeliti tek nakon deset godina.

3. Godišnja nagrada Općine Bol.

Godišnja nagrada Općine Bol javno je priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća i doprinos iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, turizma te drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Bol, a koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine Bol.

Godišnja nagrada Općine javno je priznanje koje se dodjeljuje za postignuća koja su ostvarena u posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se Godišnja nagrada dodjeljuje.

Svake se godine može dodijeliti najviše pet Godišnjih nagrada Općine Bol.

Za pojedino područje mogu se u istoj godini dodijeliti najviše dvije Godišnje nagrade.

Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine Bol za životno djelo, Godišnje nagrade Općine Bol te nagrade Grb Općine Bol mogu podnijeti, domaće fizičke i pravne osobe, udruge sa sjedištem u Općini Bol, Općinski Načelnik, vijećnici, te radna tijela Općine Bol.

Uz javno priznanje Nagradu Općine za životno djelo, Godišnja nagradu Općine Bol i Grb Općine Bol dodjeljuje se i novčana nagrada.

Posebnom Odlukom, Općinsko vijeće će na prijedlog Načelnika odrediti visinu novčane nagrade.

Javno priznanje Općine Bol ne može se dodijeliti državnim dužnosnicima, dužnosnicima Splitsko-dalmatinske županije i Općine za vrijeme trajanja njihova mandata.

Javno priznanje Općine može se dodijeliti službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, ali samo za dostignuća i doprinos koja su postigli izvan redovnog obavljanja svojih aktivnosti vezanih uz rad u Odjelu.

Godišnje se može dodijeliti samo jedno javno priznanje istoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Javna priznanja Općine dodjeljuju se fizičkoj osobi za života.

Iznimno, nagrada Općine za životno djelo je javno priznanje koje se može dodijeliti i posmrtno.

II. POSTUPAK PREDLAGANJA I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja za koje je javno raspisan natječaj, obavezno sadrži podatke o podnositelju prijedloga, opširnije obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Općine Bol, prosudbu postignutih rezultata kao i vrstu javnog priznanja.

Pismenom prijedlogu prilaže se, ukoliko postoji, odgovarajuća dokumentacija, objavljeni rad, analiza, prikaz, kritika pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr.

Prijedlog za javna priznanja za koje je javno raspisan natječaj, moraju se dostaviti u roku određenom u natječaju.

Na zahtjev Odbora za dodjelu javnih priznanja podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Nagrada Općine za životno djelo, Godišnja nagrada Općine te nagrade Grb Općine Bol, razmatra Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Bol.

Konačni prijedlozi Odbora za dodjelu javnih priznanja, prosljeđuju se Općinskom vijeću radi donošenja konačne odluke o dodjeli javnih priznanja Općine.

Konačni prijedlozi izrađeni su u obliku prijedloga odluke za svako priznanje posebno.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pismenom obliku.

III. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se zaključno do 13. srpnja 2018. godine neposredno u pisarnicu Općine Bol ili preporučenom pošiljkom.

Pročelnik:

Stipe Karmelić

Skip to content