Poziv na 2/2013 sjednicu vijeća

21. ožujka, 2013. u 13:27:24

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/13-13/27

Ur.broj: 2104/13-13-02/02

Bol, 08. ožujka 2013. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) pozivam vas na 2/2013. sjednicu vijeća općine Bol.

koja će se održati u utorak 19. ožujka 2013. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

C) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale (dopis vijećnika Vice Klapeža)

D) Prihvaćanje zapisnika sa 1/2013 sjednice vijeća,

E) Utvrđivanje dnevnog reda:

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju završnog računa proračuna općine Bol za 2012.godinu.
  2. Rasparava o izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda za 2011.
  3. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Bol.
  4. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama poslovnika općinskog vijeća općine Bol.
  5. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju stručnog vijeća Centra za kulturu.
  6. Rasprava i donošenje zaključka o pristiglim molbama: Pemilan d.o.o. za štekat na rivi, martin Hil d.o.o. za lokaciju stalka za  bicikle kod kina, u.o. Paradise park za legalizaciju parkirališta kod Zlatnog rata, grupa bolskih taksista za smanjenje koncesije, Juroslav Marinelić za smanjenje komunalnog doprinosa, Milan Mrđen za smanjenje komunalnog doprinosa, Tomo Brešković obrt “Luce” za smanjenje komunalnog doprinosa, Siniša Soljačić za preispitivanje predloženog proširenja bolske luke, Jadranka Nejašmić za rješavanje problema smještaja knjiga općinske knjižnice.
  7. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama plana korištenja javnih površina.

 

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća

Jakša Marinković Šimić

Skip to content