Poziv na drugu ponovnu javnu raspravu

Poziv na drugu ponovnu javnu raspravu
16. siječnja, 2013. u 19:05:20

Na temelju članka 85., 86. i 95. Stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) Općina Bol objavljuje

DRUGU PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA BOL

Drugi ponovni javni uvid u prijedlog urbanističkog plana uređenja naselja Bol će se održati u zgradi Domu kulture, Frane Radića 18, Bol, u vremenu od 29. siječnja 2013.godine do 06. veljače 2013. godine.

Prijedlog izmjena i dopuna plana  je dostupan svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 sati.

 

Drugo ponovno javno izlaganje o prijedlogu prostornog plana će se održati u srijedu 30. siječnja 2013. godine u zgradi Doma kulture, Frane Radića 18 Bol, sa početkom u 11.30 sati.

 

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna PPU-a općine Bol se mogu dostaviti do 06. veljače 2013. godine putem pošte, na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21 420 Bol. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Klasa:350-05/13-01/2

Ur.broj: 2104/02-12-02/01

Bol, 16. siječnja  2013. Godine

 

Pročelnik

Stipe Karmelić

Skip to content