Poziv na dostavu ponude

25. veljače, 2014. u 13:29:12

Poziv na dostavu ponude
Predmet nabave je nabavka i ugradnja ograde visine 105 cm, ukupne dužine 142 metra, konusni pocinčani stupovi sa temeljnim pločama…


alt
REPUBLIKA    HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/14-01/65
Ur.broj: 2104/02-14-02/03
Bol,  26. veljače 2014. godine

1. STRUKAN d.o.o., DOMOVINSKOG RATA 104 B, SPLIT, OIB: 55770772127

2. SALONA VAR d.o.o., KAŠTELANSKA 39 A, SOLIN, OIB: 29355720128

3. KOVINOELEKTRA d.o.o., MATOŠEVA 86 A, SOLIN, OIB: 41734922786

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je nabavka i ugradnja ograde visine 105 cm, ukupne dužine 142 metra, konusni pocinčani stupovi sa temeljnim pločama, rukohvat od inox cijevi fi-50 mm u kvaliteti 316, tri horizontalne pocinčane cijevi fi-33,27 i 22 mm sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.

Procijenjena vrijednost nabave: 125.000,00 kuna.

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– način izvršenja: nabavka i montaža,

– rok izvršenja: 15. svibnja 2014. godine,

– rok trajanja ugovora: 60 dana,

– rok valjanosti ponude: 60 dana,

– mjesto izvršenja: Šetnica, Ulica Put Zlatnog rata, Bol,

– rok, način i uvjeti plaćanja: 8  dana nakon obavljenih radova, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol, s naznakom “Račun za predmet nabave: Ograda na Šetnici”,

– cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;

cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):

– najniža cijena,

DOKAZI SPOSOBNOSTI :

– dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar,

– potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskih subjekata,

– popis značajnih usluga sličnog karaktera pruženih u posljednje 3 godine – navedeni dokaz pruža se u obliku popisa.

– OSTALO:

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 10 posto od vrijednosti ugovora. Navedeno jamstvo ponuditelj je dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora. Jamstvo za otklanjanje nedostataka podnosi se u obliku bianco zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, a aktivira se u slučaju da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Jamstveni rok za uklanjanje nedostataka je godina dana od dana završetka radova.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

– Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Dokazi (traženi dokumenti)

– Jamstva

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće

prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog  Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

– rok za dostavu ponude: 13. ožujka 2014. godine do 11.00 sati

– način dostave ponude: osobno na protokol ili poštom preporučeno

– mjesto dostave ponude: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol

Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:

Javno otvaranje ponuda u uredu Općine Bol, dana 13. ožujka 2014. godine u 11.00 sati

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: komunalni redar Zdravko Bartulović (mob. 099/4453399).

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

PRILOZI:

Obrazac 3a – troškovnik ograda Bol – šetnica

Obrazac 4 – Ponudbeni list ograda Bol – šetnica

Troškovnik ograda Bol – šetnica

Skica ograda Bol – šetnica

Skip to content