Poziv na dostavu ponude – Zid ceste Sv.Lucija

27. svibnja, 2014. u 11:37:12

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda

Rekonstrukcija potpornih zidova u ulici put Sv. Lucije sukladno građevinskom projektu izrađenom od tvrtke PGN projekt d.o.o. oznaka T. D. 14/13 od travnja 2013. godine. Potporni zidovi visine cca H= 4-5 m sa kontraforima predviđaju se sa južne strane ceste u dužini od cca 40 metara, diletacije se postavljaju svakih 8 metara, izmjena postojeće vodovodne cijevi u zoni zahvata.

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/14-01/154
Ur.broj: 2104/02-14-02/03
Bol, 26. svibnja 2014. godine

 

1) Obrt „BAT“, vl. Zvonko Teskera, David cesta 16, OIB: 69055671657

2) Obrt „Bilić“, vl. Tonči Cvitanić, Gornje Podborje 10, Bol, OIB: 03230039246

3) Yekom d.o.o. , David cesta 55, Bol, OIB: 63797618131

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Rekonstrukcija potpornih zidova u ulici put Sv. Lucije sukladno građevinskom projektu izrađenom od tvrtke PGN projekt d.o.o. oznaka T. D. 14/13 od travnja 2013. godine.

Potporni zidovi visine cca H= 4-5 m sa kontraforima predviđaju se sa južne strane ceste u dužini od cca 40 metara, diletacije se postavljaju svakih 8 metara, izmjena postojeće vodovodne cijevi u zoni zahvata.

Procijenjena vrijednost nabave: 320.000,00 kuna.

 

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– način izvršenja: ODJEDNOM,

– rok izvršenja: 15. srpnja 2014. godine,

– rok trajanja ugovora: 30 dana,

– rok valjanosti ponude: 60 dana,

– mjesto izvršenja: Općina Bol, čest. zem. 2714 k.o. Bol

– rok, način i uvjeti plaćanja: 30 % NAKON ZAKLJUČENJA UGOVORA, 70 %  U ROKU OD 15 DANA OD DANA OBAVLJENE USLUGE, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol, s naznakom “Račun za predmet nabave: Izgradnja potpornog zida na dijelu ceste Sveta Lucija. “,

– cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;

cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):

– najniža cijena,

DOKAZI SPOSOBNOSTI :

– dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar,

– potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskih subjekata,

– popis značajnih usluga sličnog karaktera pruženih u posljednje 3 godine – navedeni dokaz pruža se u obliku popisa.

 

– OSTALO: Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 10 posto od vrijednosti ugovora. Navedeno jamstvo ponuditelj je dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora. Jamstvo za otklanjanje nedostataka podnosi se u obliku bianco zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, a aktivira se u slučaju da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Jamstveni rok za uklanjanje nedostataka je godina dana od dana završetka radova.

 

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

– Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Dokazi (traženi dokumenti)

 

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu, a koji je potrebno dostaviti ispunjen i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog  Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

– rok za dostavu ponude: 10. lipnja 2014. godine do 11.00 sati

– način dostave ponude: osobno na protokol ili poštom preporučeno

– mjesto dostave ponude: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol

Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:

Javno otvaranje ponuda u uredu Općine Bol, dana 10. lipnja 2014. godine u 11.00 sati

 

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: komunalni redar Alenka Kojdić (tel. 021/717-040).

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

PRILOZI:

Obrazac 4 Ponudbeni list

Obrazac 5 Troškovnik

Obrazac 5a Troškovnik

Skip to content