Javna nabava: Konzervatorska podloga

7. travnja, 2014. u 16:51:36

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda. Predmet nabave je izrada konzervatorske podloge za zonu A kulturno-povijesne cjeline naselja Bol.

REPUBLIKA  HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/14-01/106

Ur.broj: 2104/02-14-02/03

Bol,  04. travnja 2014. godine

  1. NEIR D.O.O. IZ SPLITA, VUKOVARSKA 148, OIB: 38236450160
  2. KAUKAL  D.O.O. IZ SPLITA, ULICA FRA LUJE MARUNE 1, OIB: 02971544196
  3. ARHEO PLAN  D.O.O. IZ DUBRAVKE, BUTKOVINA 7, OIB: 27541282166

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je izrada konzervatorske podloge za zonu a kulturno-povijesne cjeline naselja Bol.

Konzervatorska podloga za zonu a kulturno-povijesne cjeline naselja Bol treba sadržavati: analizu postojećeg stanja, valorizaciju spomeničke baštine, sustav mjera zaštite, identifikacijske kartice građevina unutar zone a i slijedeće kartografske prikaze:

-TEMELJNA STRUKTURA NASELJA,

-GRAĐEVNO STANJE NAMJENA GRAĐEVINA ,

-KATNOST GRAĐEVINA,

-TIPOLOGIJA KROVNIH POKROVA,

-TIPOLOGIJA GRADNJE,

-VALORIZACIJA IZVORNOSTI,

-EVIDENCIJA POJEDINAČNO ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA.

Procijenjena vrijednost nabave: 80.000,00 kuna.

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– način izvršenja: konzervatorska podloga treba imati suglasnost Konzervatorskog odjela iz Splita, treba biti predana Općini Bol u četiri primjerka u pisanom obliku i elektroničkom obliku,

– rok izvršenja: 05. srpnja 2014. godine,

– rok trajanja ugovora: 60 dana,

– rok valjanosti ponude: 60 dana,

– mjesto izvršenja: Općina Bol,

– rok, način i uvjeti plaćanja: 50 % NAKON ZAKLJUČENJA UGOVORA, 50 %  U ROKU OD 15 DANA OD DANA OBAVLJENE USLUGE, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol, s naznakom “Račun za predmet nabave: Izrada konzervatorske podloge za zonu a kulturno-povijesne cjeline naselja Bol. “,

– cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;

cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):

– najniža cijena,

DOKAZI SPOSOBNOSTI :

– dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar,

– potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskih subjekata,

– popis značajnih usluga sličnog karaktera pruženih u posljednje 3 godine – navedeni dokaz pruža se u obliku popisa.

– OSTALO:

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

– Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Dokazi (traženi dokumenti)

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu, a koji je potrebno dostaviti ispunjen i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog  Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

– rok za dostavu ponude: 22. travnja 2014. godine do 11.00 sati

– način dostave ponude: osobno na protokol ili poštom preporučeno

– mjesto dostave ponude: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol

Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:

Javno otvaranje ponuda u uredu Općine Bol, dana 22. travnja 2014. godine u 11.00 sati

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: pročelnik Stipe Karmelić (tel. 021/635-114).

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

PRILOG: Ponudbeni list

Skip to content