Poziv na 9/2014 sjednicu vijeća općine Bol

7. studenoga, 2014. u 14:08:30

POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol ) Službeni glasnik općine Bol br.11/2014) pozivam vas na 9/2014 sjednicu vijeća općine Bol, Koja će se održati u petak 14 studenog 2014.godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/14-02/150
Ur.broj: 2104/02-14-02/01
Bol, 27. listopada  2014. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol ) Službeni glasnik općine Bol br.11/2014) pozivam vas na 9/2014 sjednicu vijeća općine Bol, Koja će se održati u petak 14 studenog 2014.godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.

A)    Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda

POD 1)

Prihvaćanje zapisnika sa predhodne sjednice vijeća

POD 2)

Izvješće općinskog načelnika o radu općine Bol od prošle sjednice vijeća

POD 3)

Viječnićka pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale

POD 4)

Rasprava o turističkoj sezoni 2014.godine (izvješće dir.TZO Bol gospodina Markita Marinkovića, rasprava, prijedlozi i primjedbe)

POD 5)

Rasprava o radu KJP Grabov rat d.o.o. (izvješće direktora gospodina Mirka Perića, rasprava, prijedlozi i primjedbe)

POD 6)

Rasprava o poduzetim koracima za realizaciju novog groblja na Bolu.(izvješće načelnika Tihomira Marinkovića, rasprva, prijedlozi i primjedbe)

POD 7)

Rasprava i davanje suglasnosti na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Centra za kulturu općine Bol.

POD 8)

Rasprava i davanje suglasnosti na pravilnik o plaćanja centra za kulturu općine Bol

POD 9)

Rasprava i donošenje zaključka o naknadi ravnateljici Centra za kulturu.

POD 10)

Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za prostorno i urbanističko planiranje.

POD 11)

Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za financije i proračun.

POD 12)

Rasprava i donošenje odluke o izmjenama odluke o uređivanju pravnog statusa komunalnih vodnih građevina na području općine Bol. (usklađivanje odluke sa aktom o nadzoru ove odluke)

POD 13)

Rasprava i donošenje odluke o izmjenama odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2014.godinu.(usklađivanje odluke sa aktom o nadzoru ove odluke)

POD 14)

Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2015.godinu.

POD 15 )

Rasprava i davanje suglasnost za stjecanje prava vlasništva nekretnine za Helge Fosse iz Norveške. 

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content