Poziv na 9. sjednicu vijeća općine Bol

29. studenoga, 2013. u 13:34:59


POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) pozivam vas na 9/2013. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak  29. studenog 2013. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/13-13/
Ur.broj: 2104/13-02/02
Bol, 21. studenog 2013. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) pozivam vas na 9/2013. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak  29. studenog 2013. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

C) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale

D) Prihvaćanje zapisnika sa 8/2013 sjednice vijeća,

E) Utvrđivanje dnevnog reda:

  1. Rasprava i donošenje odluke o povjeravanju poslova održavanja sustava kanalizacije.
  2. Rasprava i donošenje odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
  3. Druga rasprava o prijedlogu prihoda i rashoda općine Bol za 2014.godinu

a)      Rasprava o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godinu

b)      Rasprava o program održavanja komunalne infrastructure za 2014.godinu

c)      Rasprava o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2014. godini

d)     Rasprava o javnim potrebama u kulturi za 2014.godinu.

e)      Rasprava o javnim potrebama u športu za 2014.godinu

f)       Rasprava o javnim potrebama u predškolskom odgoju ua 2014. godinu

g)      Rasprava o rasporedu sredstava boravišne pristojbe za 2014.godinu.

h)      Rasprava o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2014.godinu

4. Rasprava i donošenje zaključka o isplati naknade ravnateljici centra za kulturu.

5. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju ravnatelja/ice dječjeg vrtića Mali princ.

6. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o plaćama i naknadama djelatnika dječjeg vrtića.

7. Rasprava i donošenje odluke o sufinanciranju postupka obnove zemljišne knjige

8. Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova , utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2014.godinu.

9. Rasprava o pristigloj molbi Vinka Šimetovića

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Napomena: U privitku vam dostavljamo odgovor na viječnićko pitanje gospodina Ivice Ščepanovića i ugovor o zakupu komunalnog dvorišta.

Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju ravnatelja/ice dječjeg vrtića će se dostaviti naknadno, nakon sjednice upravnog vijeća dječjeg vrtića Mali princ.

Skip to content