Poziv na 8. sjednicu vijeća u 2018.

11. rujna, 2018. u 15:56:17

Poziv vijećnicima općine Bol na 8. IZVANREDNU sjednicu vijeća općine Bol u 2018. godini, koja će se održati u srijedu, 12. rujna,2018. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-02/80

Ur.broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 06. rujna 2018. godine


Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na IZVANREDNU 8/2018. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu, 12. rujna 2018. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

  1. Rasprava i donošenje odluke o suglasnosti za provedu ulaganja na području općine Bol za projekt ”Građenje i opremanje građevine vatrogasni dom u Bolu na Braču”.
  2. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama zajedničke odluke o izradi izmjena i dopuna UPU naselja Bol za dio Podbarja i s tim u vezi petih izmjena i dopuna PPU općine Bol.


S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Obrazloženje:

Odluku POD 1) je potrebno donijeti po žurnom postupku, jer je novi natječaj za dobivanje sredstava iz Europskih fondova za gradnju vatrogasnih domova otvoren do 14. rujna 2018. Sličnu odluku smo donijeli prije godinu danu za prethodni natječaj.


Odluku POD 2) je potrebno donijeti da javnu raspravu od 30 dana skratimo na 15 dana, što je u skladu sa Zakonom (Zakon za ovakve izmjene i dopune dozvoljava rok od 8 dana !!!).

Donošenjem ove odluke stvaramo uvjete da se sa gradnjom hotela za smještaj sezonskih radnika započne mjesec dana ranije.

Skip to content