Poziv na 8/2015 sjednicu vijeća općine Bol

22. rujna, 2015. u 8:39:55

POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol (Sl.gl. Bol br.11/2014) pozivam vas na 8/2015. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu 23.rujna 2015. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/15-02/66

Ur.broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 07. rujna 2015. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol ) Službeni glasnik općine Bol br.11/2014) pozivam vas na 8/2015. sjednicu vijeća općine Bol, Koja će se održati u srijedu 23.rujna 2015. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 7/2015 sjednice vijeća općine Bol

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale,

POD 1)

Informacija o radu Doma za stare i nemoćne osobe na Bolu, gost gospodin Rajko Škarić.

POD 2)

Rasprava o korištenju plaže Zlatni rat nakon isteka koncesije, gost gospodin Mirko Perić.

POD 3)

Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015.godine.

POD 4)

Rasprava i prihvaćanje izvješća o prihodima i rashodima Proračuna općine Bol za siječanj-lipanj 2015.godine.

POD 5)

Rasprava i donošenje odluke o raspodjeli viška iz proračuna općine Bol iz 2014. godine.

POD 6)

Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2015.godinu.

POD 7)

Rasprava i donošenje odluke o drugom rebalansu proračuna općine Bol za 2015.godinu.

POD 8)

Rasprava i donošenje odluke o trećem rebalansu proračuna općine Bol za 2015.godinu.

POD 9)

Rasprava i donošenje odluke o izradi urbanističkog plana uređenja športsko-zabavnog centra R 3.

POD 10)

Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o zabrani izvođenja radova za 2016. godinu.

POD 11)

Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o općim uvijetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima općine Bol.

POD 12)

Rasprava i donošenje odluke o obustavi isplate sredstava članu predstavničkog tijela Tomislavu Marčiću.

POD 13)

Rasprava i donošenje odluke o obustavi isplate sredstava članu predstavničkog tijela Frani Lukšiću

POD 14)

Rasprava i donošenje odluke o mjesečnoj članarini u konzorciju za izgradnju žičare Vidova gora.

POD 15)

Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje nekretnina i pokretnina u vlasništvu općine Bol za političko djelovanje.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content