Poziv na 8. sjednicu vijeća u 2017.

11. rujna, 2017. u 20:35:52

Poziv vijećnicima općine Bol na 8. sjednicu vijeća općine Bol u 2017. godini, koja će se održati u petak, 15. rujna 2017. godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-02/59

Ur.broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 30. kolovoza 2017. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 7/2017. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak, 15. rujna 2017. godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 7/2017 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

  1. Rasprava i donošenje zaključka na temelju obrazloženja predstavnika Udruge za bolji Bol o alarmantnom stanju sigurnosti ljudi i okoliša na području općine Bol.
  2. Rasprava i donošenje zaključka o reguliranju odnosa sa tvrtkom MS Brač turist d.o.o.o poslovnom prostoru na Vidovoj gori.
  3. Rasprava i donošenje odluke o općinskim porezima općine Bol
  4. Rasprava i donošenje odluke o Polugodišnjem izvješću po izvršenju proračuna općine Bol za razdoblje siječanj – lipanj 2017.
  5. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju promjenjivog člana stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju na području općine Bol.
  6. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju predstavnika SDŽ-a i Lučke kapetanije u Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja na području pomorskog dobra općine Bol.
  7. Rasprava i donošenje odluke o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika općinskog suda u Splitu.
  8. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju ugovora o ustupanju suvlasničkih udjela između općine Bol i Mije Mijića
  9. Rasprava i donošenje odluke o oslobađanju od dijela plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju adrenalinskog parka u R3 zoni.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Napomena:

U pisanom pozivu, u privitku vam dostavljamo:

– dopunu odgovora na vijećnička pitanja Ivice Ščepanovića (utrošena sredstva za put prema Sv.Luciji, dokumentacija za gradnju puta prema Sv. Luciji),

– na znanje Zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru Ministarstva zaštite okoliša na području značajnog krajobraza Zlatni rat

Skip to content