Poziv na 8. sjednicu vijeća u 2020.

Poziv na 8. sjednicu vijeća u 2020.
4. prosinca, 2020. u 14:50:29

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL
Klasa: 021-05/19-02/161
Ur.broj: 2104/02-19-02/01
Bol, 04. prosinca 2020. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 8/2020. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak 18. prosinca 2020. godine početkom u 11.00 sati u prizemlju Doma kulture.
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:
A) Utvrđivanje kvoruma
B) Utvrđivanje dnevnog reda:
C) Primanje na znanje zapisnika sa 7/2020 sjednice vijeća
D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,
E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

1. Rasprava i donošenje odluke o prihodima i rashodima proračuna općine Bol za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu.

a) Rasprava i donošenje odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

b) Rasprava i donošenje odluke o prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.

c) Rasprava i donošenje odluke o javnim potreba u protupožarnoj zaštiti za 2021.

d) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2021.

e) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2021.godinu.

f) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2021.godinu.

g) Rasprava i donošenje odluke o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2021.godinu.

h) Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2021-2023.

i) Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2021.godinu.

j) Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna za 2021. godinu.

2. Rasprava o analizi stanja sustava civilne zaštite za 2020. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2021. do 2023. na području općine Bol.
3. Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2021.godinu.
4. Rasprava i donošenje odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bol za 2019. godinu.
5. Rasprava i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bol za 2021. godinu
6. Primanje na znanje izvješća direktora teniskog turnira gospodina Felixa Lukasa o troškovima organizacije WTA Croatia Bol Open 2020.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:
Matko Baković

Napomena: Proračun za 2021. i projekcija proračuna za 2022. i 2023. godinu se donosi većinom svih članova vijeća, odnosno minimalno sa 6 glasova ZA.

U privitku vam dostavljamo interni dokument sa odgovorima načelnika općine Bol na predložene amandmane.
Od pet predloženih amandmana djelomično je prihvaćen amandman Katarine Marčić za uređenje Pučiške ulice i prihvaćen je amandman Mate Petrića da se stavka 421411 prijedloga proračuna (odvodni kanal na Gnjilici) u iznosu od 100.000,00 kn briše, te da se za isti iznos otvori stavka „naknada dijela troška izrade brane i odvodnog kanala za oborinske vode kod Sv.Lucije, odnosno kod budućeg novog groblja.
Ostali amandmani nisu prihvaćeni.
Na sjednici vijeća predlagatelj amandmana može povući amandman, a o ne prihvaćenim amandmanima se može glasovati uz napomenu da ga načelnik ne prihvaća.

Ono tijelo koje je svojim postupanjem, odnosno ne postupanjem dovelo do činjenice ne donošenje proračuna snosit će odgovornost:
– Vijeće će biti raspušteno ako nije donijelo proračun niti odluku o privremenom financiranju do kraja tekuće godine, iako ga je općinski načelnik uredno predložio.
– Načelnik će biti razriješen ako nije predložio proračun ili ako je povukao prijedlog proračuna prije glasovanja, te ga vijeće nije ni moglo donijeti.

Važno je napomenuti da se prijevremeni izbori neće održati, ako bi se trebali održati u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja.

Skip to content