Poziv na 7. sjednicu vijeća

26. studenoga, 2012. u 11:48:38


REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 363-05/02-12/36
Ur.broj: 2104/02-12-02/02
Bol, 16.studenog 2012. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 7/2012. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu, 28. studenog 2012.godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

C) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale,

D) Prihvaćanje zapisnika sa 5/2012 i 6/2012 sjednice vijeća,

E) Utvrđivanje dnevnog reda:

 

1. Rasprava o proračunu općine Bol za 2013.godinu

a) Rasprava o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2013-2015

b) Rasprava oinvesticijama općine Bol za razdoblje 2013-2015.

c) Rasprava o program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu

d) Rasprava o program održavanja komunalne infrastructure za 2013.godinu

e) Rasprava o planu nabave za 2013.godinu

f) Rasprava o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2013. godini

g) Rasprava o javnim potrebama u kulturi za 2013.godinu.

h) Rasprava o javnim potrebama u športu za 2013.godinu

i) Rasprava o javnim potrebama u predškolskom odgoju ua 2013. Godinu

j) Rasprava o rasporedu sredstava boravišne pristojbe za 2013.godinu.

k) Rasprava o izvršenju proračuna općine Bol za 2013.godinu

l) Rasprava o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2013.godinu

 

2. Rasprava o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol u 2013.godine.

3. Rasprava i donošenje odluke o kupnji nekretnine (cesta na Kupini)

4. Rasprava i donošenje odluke o prodaji nekretnine( ruševina u Murvici)

 

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća

Jakša Marinković Šimić

Skip to content