Poziv na 7. sjednicu vijeća u 2018.

9. srpnja, 2018. u 9:32:38

Poziv vijećnicima općine Bol na 7. sjednicu vijeća općine Bol u 2018. godini, koja će se održati u utorak, 17. srpnja 2018. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-02/72

Ur.broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 6. srpnja 2018. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 7/2018. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak, 17. srpnja 2018. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 6/2018 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

  1. Rasprava i donošenje odluke o zaštiti od buke
  2. Rasprava o načinu korištenja pomorskog dobra sa naglaskom na plažu Zlatni rat.
  3. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o kupnji nekretnine (čest. zem. 2742/2 k.o. Bol-groblje Sv. Lucija)
  4. Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka, članova predstavničkog tijela …
  5. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi
  6. Rasprava i donošenje odluke o postavljanju kioska na čest. zem. 599/9 k.o. Bol radi pružanja ugostiteljske usluge
  7. Rasprava i donošenje zaključka o prigovorima na naknadu za komunalnu infrastrukturu.


S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content