Poziv na 7. sjednicu vijeća općine Bol

Poziv na 7. sjednicu vijeća općine Bol
9. rujna, 2013. u 9:56:08

alt

POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) pozivam vas na 7/2013. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak, 13. rujna 2013. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/13-13/99
Ur.broj: 2104/13-13-02/02
Bol, 02. rujna 2013. godine

 

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) pozivam vas na 7/2013. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak, 13. rujna 2013. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

C) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale

D) Prihvaćanje zapisnika sa 6/2013 sjednice vijeća,

E) Utvrđivanje dnevnog reda:

 

1. Izvješće o radu načelnika općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine

2. Izvješće o prihodima i rashodima proračuna općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine.

3. Rasprava i donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala KJP Grabov rat d.o.o.

4. Rasprava i donošenju odluke o razrješenju i imenovanju člana komisije za dodjelu stipendija.

5. Rasprava i donošenje odluke o biranju vijeća za koncesijska odobrenja općine Bol

6. Rasprava i donošenju odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za Statut i

Poslovnik

7. Rasprava i donošenju odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za prostorno i urbanističko planiranje

8. Predhodna rasprava o prijedlogu odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.

9. Rasprava o radovima na komunalnoj infrastrukturi od 01. listopada 2013.godine (početak radova, financiranje, regulacija prometa…)

10. Razno, dopisi građana: U.O. Paradiso park, U.O. Afitat.

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content