Poziv na 6/2015 sjednicu vijeća općine Bol

Poziv na 6/2015 sjednicu vijeća općine Bol
22. svibnja, 2015. u 11:57:50

alt
POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol (Službeni glasnik općine Bol br.11/2014) pozivam vas na 6/2015. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak, 26. svibnja 2015. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.


REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/15-02/65
Ur.broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 15. svibnja 2015. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol ) Službeni glasnik općine Bol br.11/2014) pozivam vas na 6/2015. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak, 26. svibnja 2015. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 3/2015 sjednice vijeća općine Bol

D) Prihvaćanje zapisnika sa 4/2015 sjednice vijeća općine Bol

E) Prihvaćanje zapisnika sa 5/2015 sjednice vijeća općine Bol

F) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

G) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale,

POD 1)

Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju drugih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol.

POD 2)

Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju prvih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Bol.

POD 3)

Rasprava o stanju u prostoru na području općine Bol i rasprava o potrebi donošenja odluka o izradi nove prostorno-planske dokumentacije (treće izmjene i dopune PPU općine Bol, druge izmjene i dopune UPU naselja Bol, izrada UPU športsko-zabavne zone, izrada UPU parkirališta na ulazu u mjesto, izrada UPU Drasin T 2 …)

POD 4)

Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanu sredstava za rad političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata….)

POD 5)

Rasprava i donošenje zaključka o dopisu Hrvatske stranke prava- podružnica Bol (inicijativa za postavljanje spomen obilježja Venceslavu Ćubretoviću).

Rasprava i donošenje zaključka o davanju socijalne pomoći Antunu Seferoviću

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Napomena: Prostorni plan općine Bol i urbanistički plan naselja Bol se sastoje od nekoliko knjiga , te uvid u materijale za točku dnevnog reda POD 1 i POD 2 možete obaviti u uredu općine Bol, svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 sati.

Skip to content