Poziv na 6. sjednicu vijeća u 2020.

Poziv na 6. sjednicu vijeća u 2020.
8. rujna, 2020. u 19:07:17

Poziv vijećnicima općine Bol na 6. sjednicu Vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak 15. rujna 2020. godine s početkom u 17.00 sati u prizemlju Doma kulture Bol…

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

 

Klasa: 021-05/20-02/ 50

Ur.broj: 2104/20-02/01

Bol, 03. rujna 2020. godine

 

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01), pozivam Vas na 6/2020. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak 15. rujna 2020. godine s početkom u 17.00 sati u prizemlju Doma kulture.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Primanje na znanje zapisnika sa 5/2020 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o storniranju dijela zaduženja korisnika pomorskog dobra i javnih površina na području općine Bol za 2020.godinu.
  2. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obraćun plaće službenika i namještenika.
  3. Rasprava i donošenje zaključka o naplati komunalne naknade za 2020.godinu.
  4. Rasprava i donošenje zaključka o naplati komunalnog doprinosa za 2020.godinu.
  5. Rasprava i donošenje zaključka o pristiglim molbama:grupa građana za ponovnu izgradnju dijela ulice koja spaja ulicu Ivana Gundulića sa ulicom Ivana Mažuranića, grupa građana za otkup zemljišta, grupa Šušur za sponzoriranje filma Bolski turizam u doba korone.

 

S poštovanjem !

 

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content