Poziv na 5/2016 sjednicu vijeća općine Bol

21. studenoga, 2016. u 10:54:26

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol (Sl.gl. Bol br.11/2014) pozivam vas na 5/2016. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u četvrtak 24. studenog 2016. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/16-02/77

Ur.broj: 2104/02-16-02/01

Bol, 06. rujna  2016. godine

 

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 5/2016. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u četvrtak 24. studenog 2016. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 4/2016 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale,

 

POD 1)

Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2016.

 

POD 2)

Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja o izvršenju proračuna općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2016.godine.

 

POD 3)

Rasprava i donošenje odluke o drugom rebalansu proračuna općine Bol za 2016.godinu.

 

POD 4)

Rasprava i donošenje odluke o izradi UPU-a Polazna stanica za žičaru.

 

POD 5)

Rasprava i donošenje odluke o izradi UPU-a uređenje plaže Potočine- Borak.

 

POD 6)

Rasprava i donošenje odluke o oslobađanju od dijela plaćanja komunalnog doprinosa za Srednju školu Bol.

 

POD 7)

Rasprava o novoj odluci o komunalnom doprinosu općine Bol.

 

 

POD 8)

Rasprava o novoj odluci o komunalnoj naknadi općine Bol.

 

POD 9)

Rasprava i donošenje odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade.

 

POD 10)

Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata članova općinskog vijeća zastupljenih u općinskom vijeću Općine Bol za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.godine.

 

POD 11)

Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva.

 

POD 12)

Rasprava i donošenje odluke o taxi prijevozu.

 

POD 13)

Rasprava i donošenje zaključka o dopisu općine Nerežišća o mijenjanju granica općina kod murvičkog groblja.

 

POD 14)

Rasprava i donošenje odluke o sufinanciranju uređenja potkrovlja dječjeg vrtića Mali princ.

 

POD 15)

Rasprava i donošenje zaključka na osnovi dopisa Ivane Bošković Ivičić

 

POD 16)

Rasprava i donošenje zaključka na osnovi dopisa grupe građana za cjelogodišnje parkiranje na Rudini, na osnovi obitelji Radić za besplatno parkiralište na Rudini, na osnovi dopisa Jerke Marinković za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, na osnovi dopisa Nikše Šimetovića o ograničavanju glazbe u centru mjesta, na osnovi dopisa Nikše Šimetovića o osnivanju mreže rane defibrilacije na području Bola, na osnovi dopisa Domagoja Marinkovića o poslovnoj suradnji sa „paukom“, na osnovi dopisa Davida Vukote o smanjenju naknade za uslugu masaže na plaži.

 

Napomena: materijali za drugu točku dnevnog reda su dostavljeni vijećnicima elektronskom poštom.

U privitku vam dostavljamo i službeno pismo WTA i predsjednice WTA Micky Lawer.

 

S poštovanjem

Predsjednik vijeća

Doro Adulmar

Skip to content