Poziv na 5/2015 sjednicu vijeća općine Bol

4. svibnja, 2015. u 12:36:33

POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka  72. Poslovnika vijeća općine Bol ) Službeni glasnik općine Bol br.11/2014), na prijedlog načelnika općine Bol pozivam vas na 5/2015. (izvanrednu) sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u ponedjeljak 04 svibnja  2015. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/15-02/
Ur.broj: 2104/02-15-02/01
Bol, 04. svibnja 2015. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka  72. Poslovnika vijeća općine Bol ) Službeni glasnik općine Bol br.11/2014), na prijedlog načelnika općine Bol pozivam vas na 5/2015. (izvanrednu) sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u ponedjeljak 04 svibnja  2015. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

 

POD 1)

Rasprava i zauzimanje stava o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u Jadranu.

 

POD 2
Razno

 

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content