Poziv na 3. sjednicu vijeća u 2020.

4. svibnja, 2020. u 23:32:26

Poziv vijećnicima općine Bol na 3. izvanrednu sjednicu Vijeća općine Bol koja će se održati u četvrtak, 7. svibnja 2020. godine s početkom u 13.00 sati u prizemlju Doma kulture u Bolu.

Republika Hrvatska
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/20-02/56
Ur.broj: 2104/20-02/01
Bol, 29. travnja 2020. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01), a u svezi članka 70. stavak 4. Poslovnika općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), pozivam vas na 3/2020. izvanrednu sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u četvrtak 07. svibnja 2020. godine početkom u 13.00 sati u prizemlju Doma kulture.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje Dnevnog reda:

C) Primanje na znanje zapisnika sa 2/2020 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

1. Rasprava na temu obrane od Corona virusa te mjerama i radnjama Stožera civilne zaštite Općine Bol.

2. Uvid u trenutno stanje financija i obveza Općine Bol.

3. Rasprava i donošenje odluke u vezi nastavka izgradnje nove općinske zgrade.

4. Rasprava o mjerama smanjenja plaća u općinskim ustanovama.

5. Rasprava o odluci o naknadnom vještačenju novonabavljenog vatrogasnog vozila.

6. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu Općine Bol.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content