Poziv na 3. sjednicu vijeća 2013.

16. travnja, 2013. u 15:41:13


REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/13-13/27

Ur.broj: 2104/13-13-02/02

Bol, 12. travnja 2013. godine

 

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) pozivam vas na 3/2013. sjednicu vijeća općine Bol.

koja će se održati u srijedu 17. travnja 2013. godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

C) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale

D) Prihvaćanje zapisnika sa 2/2013 sjednice vijeća,

E) Utvrđivanje dnevnog reda:

 

1. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol

2. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju urbanističkog plana uređenja naselja Bol

3. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2013. godinu.

4. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice za 2012.godinu

5. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun Centra za kulturu općine Bol za 2012.godinu

6. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun DVD-a Bol za 2012.godinu

7. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića Mali princ za 2012.godinu

8. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun KJP Grabov rat d.o.o. za 2012.godinu

9. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KJP Grabov rat d.o.o.

 

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća

Jakša Marinković Šimić

 

Skip to content