Poziv na 2. sjednicu vijeća u 2019.

28. ožujka, 2019. u 10:11:50

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/19-02/11

Ur.broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 21. siječnja 2019. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 2/2019. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu, 20. ožujka 2019. godine s početkom u 18.30 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A. Utvrđivanje kvoruma

B. Utvrđivanje dnevnog reda:

C .Prihvaćanje zapisnika sa 1/2019 sjednice vijeća

D. Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E. Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

 1. Informacija i rasprava o predloženom cjeniku sakupljanja otpada (gost Nikša Michieli Tomić)
 2. Rasprava i donošenje odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Bol.
 3. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.
 4. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o korištenju javnih površina na području općine Bol.
 5. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o naknadama za korištenje javnih površina na području općine Bol.
 6. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu vijeća općine Bol.
 7. Rasprava i donošenje odluke o određivanju imena ulice na području općine Bol (Put Zlatnog rata)
 8. Rasprava i donošenje odluke o određivanju imena ulice na području općine Bol (Put Murvice)
 9. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama.
 10. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu.
 11. Rasprava i donošenje odluke o kupnji nekretnine (dio vrta u teatrinu Dva ferala).
 12. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentu za obračun plaće službenika i namještenika.
 13. Rasprava o pristiglim molbama: Udruga za bolji Bol i Travezo d.o.o.
 14. Rasprava i donošenje odluke po zahtjevu Bol Luxury bar j.d.o.o. (napomena: o istoj molbi je donesena odluka dana 31. listopada 2018. godine. Budući da još nije prošlo šest mjeseci vijeće najprije treba donijeti odluku o uvrštavanju ove točke na dnevni red.)

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content