Poziv na 10/2015 sjednicu vijeća općine Bol

26. studenoga, 2015. u 12:13:58

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol (Sl.gl. Bol br.11/2014) pozivam vas na 10/2015. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak, 27. studenog 2015. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/15-02/66

Ur.broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 13. studenog  2015. godine

 

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 10/2015. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak, 27. studenog 2015. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 09/2015 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale,

 

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o proračunu općine Bol za 2016.godinu

 

a)      Rasprava i donošenje odluke o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2016-2018

b)      Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2016-2018.

c)      Rasprava i donošenje odluke o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

d)     Rasprava i donošenje odluke o programu održavanja komunalne infrastructure za 2016. godinu

e)      Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2016. godinu

f)       Rasprava i donopšenje odluke o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2016. godini

g)      Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2016.godinu.

h)      Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2016.godinu

i)        Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2016. godinu

j)        Rasprava i donošenje odluke o rasporedu sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu.

k)      Rasprava i donošenje odluke o razdiobi sredstava sa računa Fonda za financiranje kapitalnih projkata za 2016. godinu

l)        Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna općine Bol za 2016. godinu

 

2. Rasprava i donošenje odluke o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol u 2016.godine.

3. Rasprava i analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol za 2015.godinu.

4. Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2016.godinu.

5. Rasprava o pristiglim molbama: Franko Marinković

 

 

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content