Poziv na 1. sjednicu vijeća u 2020.

4. veljače, 2020. u 9:41:39

Poziv vijećnicima općine Bol na 1. sjednicu vijeća općine Bol u 2020. godini, koja će se održati u utorak, 11. veljače 2020. godine s početkom u 18 sati u uredu općine Bol…

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/20-02/16

Ur.broj: 2104/20-02/01

Bol, 31. siječnja 2020. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 1/2020. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak, 11. veljače 2020. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Primanje na znanje zapisnika sa 9/2019 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

  1. Rasprava i donošenje zaključka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige na području općine Bol sa Državnom geodetskom upravom.
  2. Rasprava i donošenje odluke o načinu sufinanciranja aktivnosti u postupku obnove zemljišne knjige za k.o. Bol sa općinskim sudom u Splitu.
  3. Rasprava i donošenje odluke o porezima općine Bol.
  4. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni koeficijenta za plaće spremačice u dječjem vrtiću Mali princ.
  5. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni koeficijenta za obračun plaće komunalnog redara.
  6. Rasprava i donošenje zaključka po pristiglim molbama za smanjenje naknada za 2019.godinu: ZOO station 2, Pizzeria Skalinada, Baraka Sound & vision, Lavanda maris.
  7. Rasprava i donošenje zaključka o molbi Đanija Jerčića.
  8. Rasprava i donošenje zaključka obrta za prijevoz taxi Miki.
  9. Rasprava i donošenje zaključku o molbi Nikole Bodlovića.
  10. Rasprava i donošenje zaključka na temelju prijedloga obrta Pusa.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content