Poslovnik općinskog vijeća

Poslovnik općinskog vijeća
3. ožujka, 2009. u 0:06:36

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 23. Statuta Općine Bol, Općinsko vijeće Općine Bol na svojoj 7/09. sjednici održanoj 22. rujna, donijelo je

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BOL

 
I.    UVODNE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Poslovnikom detaljnije se uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, postupak izbora i razrješenja, radna tijela Općinskog vijeća, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Bol.

II.    KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 2.

Prvu, konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva zakonom ovlašteno tijelo, na način, po postupku i u rokovima utvrđenim Zakonom.
Konstituirajućoj sjednici Vijeća mora biti nazočna većina članova predstavničkog tijela.
Na početku konstituirajuće sjednice izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša domovino”.
Prvu, konstituirajuću sjednicu otvara zakonom ovlašteno tijelo, a potom predsjedavanjem nastavlja dobno najstariji vijećnik koji prihvati tu dužnost.
Predsjedatelj ima do izbora predsjednika Vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća glede predsjedavanja i vođenja sjednice.
Članak 3.
Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Vijeća.
Nakon što je izabran, predsjednik Općinskog vijeća preuzima predsjedavanje Općinskim vijećem i dalje vodi sjednicu.
Članak 4.
Na konstituirajućoj sjednici bira se Mandatno povjerenstvo i Odbor za izbor imenovanje na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 vijećnika.
Članak 5.
Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima i nakon verifikacije mandata, općinski vijećnici pred predsjedateljem polažu prisegu.
Tekst prisege glasi:
“Prisežem svojom čašću, da ću dužnost člana Općinskog vijeća Općine Bol obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona, Statuta i odluka Općine Bol, da ću poštovati pravni poredak i zauzimati se za svekoliki napredak Općine Bol, Splitsko – dalmatinske županije i Republike Hrvatske.”
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: “Prisežem”, pristupa i potpisuje prisegu.
Članak 6.
Vijećnik koji nije bio nazočan konstituirajućoj sjednici kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici Općinskog vijeća na kojoj je nazočan.
Članak 7.
Danom konstituiranja Općinskog vijeća i davanjem vijećničke prisege vijećnik počinje obnašati vijećničku dužnost i do dana prestanka mandata vijećnik ima sva prava i dužnosti vijećnika određena zakonom, Statutom Općine Bol i odlukama koje donosi Općinsko vijeće.
Vijećniku prestaje mandat u zakonom predviđenim slučajevima.
Prestankom mandata općinskim vijećnicima prestaje i članstvo u tijelima Općinskog vijeća i drugim tijelima, ako je imenovanje uvjetovano obavljanjem dužnosti vijećnika.
Članak 8.
U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.
Zamjenik vijećnika počinje obnašati vijećničku dužnost danom kada Općinsko vijeće utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja, te davanja prisege.
Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste.
Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran i član, a kojeg odredi politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao vijećnik Općinskog vijeća kojem je prestao mandat.
Vijećnika izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnom povjerenstvu na način propisan zakonom.
Članak 9.
Nakon izbora predsjednika Vijeća dnevni red konstituirajuće sjednice moguće je na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 vijećnika nadopuniti novim točkama dnevnog reda vodeći računa o postupku donošenja akata ili izboru radnih tijela Vijeća.
III.    PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA  
Članak 10.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
¬sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i na njima
raspravljati, raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća, predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata, postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
¬postavljati pitanja Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku,
¬tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine
Bol te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge. biti biran u radna tijela Općinskog vijeća,
– ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća,
– dužan je čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika. ¬ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, Statuta Općine Bol i ovog Poslovnika.
Članak 11.
Vijećnik ima prava i dužnosti biti nazočan na sjednicama i sudjelovati u radu Vijeća i radnih tijela Vijeća čiji je član.
Vijećnik je dužan izvršavati zadaće koje mu u svom djelokrugu povjeri Vijeće, odnosno radno tijelo Vijeća kojeg je on član.
Članak 12.
O nazočnosti vijećnika sjednicama Vijeća i radnih tijela vodi se evidencija.
Pročelnik upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće utvrđuje način vođenja evidencije.
U slučaju nenazočnosti sjednici Vijeća, vijećnik je dužan o tome izvijestiti pročelnika upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.
Članak 13.
Vijećniku se dostavljaju:
1. Prijedlozi akata koje donosi Općinsko vijeće,
2. Izvješća i drugi materijali o kojima će se raspravljati na sjednici Općinskog vijeća ili radnog tijela čiji je član.
Članak 14.
Općinski vijećnik ima pravo tražiti od pročelnika upravnog tijela pružanje stručne i tehničke pomoći i osiguravanje uvjeta za rad potrebnih u obavljanju dužnosti vijećnika, osobito pružanje stručne pomoći u izradi prijedloga akata koje podnosi Općinskom vijeću i njegovim radnim tijelima.
Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.
Članak 15.
Vijećnik ne smije u obavljanju privatnih poslova, gospodarskih i drugih djelatnosti koristiti položaj općinskog vijećnika.
Članak 16.
Vijećnik ima pravo na naknadu troškova, u visini i na način određen posebnim aktom Općinskog vijeća.
Vijećnik može i bez naknade obavljati funkciju člana Vijeća uz pismeni nalog ili može svoju naknadu ustupiti određenim fondovima, humanitarnim organizacijama ili u druge svrhe koje sam odredi.
Članak 17.
Općinski vijećnici mogu osnovati klub općinskih vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i klub nezavisnih vijećnika.
Klub vijećnika u Općinskom vijeću mogu osnovati:
-politička stranka koja ima najmanje tri vijećnika,
-dvije ili više političkih stranaka ili nezavisnih lista koje imaju zajedno najmanje tri vijećnika,
-najmanje tri nezavisna vijećnika.
Vijećnik može biti član samo jednog kluba.
O osnivanju kluba kao i o svim naknadnim promjenama predsjednik kluba u pisanom obliku obavještava predsjednika Općinskog vijeća, te prilaže pravila rada kluba i podatke o članovima.
Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala, izvjestitelji i dr.)
IV.    PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
 Članak 18.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih vijećnika Općinskog vijeća na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća.
Članak 19.
Predsjednik Općinskog vijeća: ¬zastupa Općinsko vijeće, ¬saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća, ¬predlaže dnevni red Općinskog vijeća,upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, ¬brine o postupku donošenja odluka i općih akata, ¬održava red na sjednici Općinskog vijeća, ¬usklađuje rad radnih tijela, potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće, brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, brine se o zaštiti prava vijećnika, brine o javnosti rada Općinskog vijeća, obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom Općine Bol i ovim Poslovnikom.

Članak 20.
Potpredsjednici  Općinskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Općinskog vijeća i obavljaju poslove iz djelokruga predsjednika, kada im ih predsjednik povjeri.
Prvi potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.
Drugi potpredsjednik općinskog vijeća zamjenjuje prvog potpredsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik ima sva prava i dužnosti predsjednika.
Članak 21.
Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže pročelnik  Jedinstvenog upravnog odjela koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.
1. IZBOR PREDSJEDNIKA I DVA POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 22.
Prijedlog za izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća podnosi Odbor za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika.
Općinski vijećnik može sudjelovati u podnošenju samo jednog prijedloga kandidata.
Prijedlog kandidata za predsjednika i  dva potpredsjednika je pojedinačan, podnosi se u pisanom obliku i potvrđuje se potpisom ovlaštenih predlagatelja.
Članak 23.
Predsjednik i  dva potpredsjednika  Općinskog vijeća biraju se javnim glasovanjem, ako Općinsko vijeće većinom glasova ne odluči drugačije.
Za predsjednika i dva potpredsjednika izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina svih vijećnika.
Ako prigodom glasovanja za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća prijedlog kandidata ne dobije većinu glasova svih vijećnika ili ako od dva predložena kandidata niti jedan ne dobije većinu glasova svih vijećnika, glasuje se ponovno (drugi krug glasovanja) po istom postupku kao u prvom krugu glasovanja.
Ako i u drugom krugu glasovanja kandidat ne dobije većinu glasova svih vijećnika, provodi se novi izborni postupak sukladno članku 22. i 23. st. 1. i 2. ovog Poslovnika, na idućoj sjednici Općinskog vijeća, s istim ili drugim kandidatima, a najkasnije u roku od 15 dana.
Ako je za izbor predsjednika ili dva  potpredsjednika predloženo više od dva kandidata, a niti jedan ne dobije većinu glasova svih vijećnika, u drugom krugu glasovanju sudjeluju samo dva kandidata koji su u prvom krugu glasovanja dobili najviše glasova.
Ako ni u drugom krugu glasovanju niti jedan kandidat ne dobije većinu glasova svih vijećnika, provodi se novi izborni postupak sukladno članku 22. i 23. ovog Poslovnika, na idućoj sjednici Općinskog vijeća, a najkasnije u roku od 15 dana.
2. RAZRJEŠENJE PREDSJEDNIKA I DVA POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 24.
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća razrješuju se svoje dužnosti prije isteka mandata danom donošenja odluke o razrješenju, ako odlukom o razrješenju nije drugačije određeno, odnosno danom kada Općinsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije 30-tog (tridesetog) dana od dana podnošenja ostavke.
Ostavka se podnosi u pisanom obliku ili usmeno na samoj sjednici Općinskog vijeća.
Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća može dati najmanje 1/3 vijećnika. Prijedlog mora biti dostavljen predsjedatelju u pisanom obliku, te mora biti podržan imenima i prezimenima vijećnika i njihovim vlastoručnim potpisima.
Odluka o razrješenju prihvaćena je ako je za nju glasovala većina svih vijećnika.
V.    RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 25.
Stalna radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom Općine su:
1. Mandatno povjerenstvo,
2. Odbor za izbor i imenovanje i
3. Odbor za Statut i Poslovnik.
Članak 26.
Osim navedenih u članku 25. stalna radna tijela Općinskog vijeća su:
– Odbor za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora
– Odbor za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
– Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine
– Komisija za dodjelu stipendija
– Odbor za financije i proračun
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela ako nije utvrđen Statutom i ovim Poslovnikom, utvrditi će se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 27.
Pored navedenih u članku 25. i 26. ovog Poslovnika, Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga stalna i povremena radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Općinskog vijeća, za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Općinskog vijeća, za praćenje izvršavanja odluka i općih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za Općinsko vijeće.

Članak 28.
Radna tijela Vijeća imaju predsjednika i određeni broj članova koji se biraju iz reda Vijeća, ako odlukom o osnivanju radnih tijela nije određeno drukčije.
U radu tijela mogu se kao članovi izabrati i pojedini znanstvenici, stručni i drugi javni djelatnici,  
Predsjednika i članove radnih tijela bira Vijeće, na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje, uz prethodni poziv političkim strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge ili najmanje 1/3 vijećnika, većinom glasova nazočnih vijećnika.
O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih tijela glasuje se u cjelini.
Članak 29.
Predsjednik i članovi radnih tijela biraju se za mandatno razdoblje, ako odlukom o osnivanje nije određeno drugačije.
Predsjednici i članovi radnih tijela mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su izabrani, zbog prestanka mandata vijećnika, spriječenosti ili drugih opravdanih razloga.
Članak 30.
Radna tijela razmatraju pitanja iz svog djelokruga. O svom radu podnose izvješće Općinskom vijeću.
VI.    ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA
Članak 31.
Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika nazoče sjednicama Općinskog vijeća.
Općinski načelnik može odrediti izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.
Članak 32.
Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta Općinskog načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava Općinskog načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela.
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, niti je dostavljeno mišljenje, Općinsko vijeće ili radno tijelo može odgoditi raspravu o tom pitanju.
Članak 33.
Temeljem članka 31. stavak 2. ovog Poslovnika izvjestitelj je dužan sudjelovati na sjednicama kluba vijećnika ako to predsjednik kluba vijećnika zatraži od Općinskog načelnika najkasnije 3 dana prije dana održavanja sjednice.
Članak 34.
Postupak razrješenja Općinskog načelnika i njegovog zamjenika propisan je Statutom Općine Bol i zakonom.
Članak 35.
Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu sukladno članku 50. Statuta Općine Bol.
Prijedlog za traženje izvješća od Općinskog načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika i dostavlja se predsjedniku općinskog vijeća.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje zaključka o traženju izvješća Općinskog načelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.
Članak 36.
Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 30 dana od dana primitka.
Članak 37.
Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.
Općinski načelnik ima pravo na sjednici se usmeno očitovati na podneseni prijedlog.
Članak 38.
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika mogu prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.
Članak 39.
Raspravu o izvješću Općinskog načelnika Općinsko vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključka kojim se od Općinskog načelnika traži izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.
VII.    AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 40.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom Općine Bol i ovim Poslovnikom donosi Statut, Poslovnik Općinskog vijeća, odluke, Proračun, Polugodišnji i Godišnji obračun proračuna, odluku o izvršenju proračuna, pravilnik, pravila, povelje, programe, planove, preporuke, zaključke i druge opće akte.
Općinsko vijeće donosi rješenja, zaključke i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.
Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke, preporuke i mišljenja.
Članak 41.
Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog djelokruga Općine koji su od općeg značaja za građane, pravne osobe i druge pravne subjekte, utvrđuju se njihova prava i dužnosti, odnosno uređuju se i druga pitanja od interesa za Općinu.
Programom rada utvrđuje se godišnji ili višegodišnji sadržaj i dinamika rada, te nositelji, izvršitelji i vrijeme izvršenja zadataka.
Preporukom Općinskog vijeće izražava se mišljenje o pojedinim pitanjima od općeg interesa i načinima rješavanja pojedinih problema, ukazuje na važnost pojedinih pitanja koja se odnose na primjenu Ustava, zakona i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće.
Poveljom se uspostavljaju osnovna načela i odnosi između Općine Bol i ostalih općina i gradova u zemlji i inozemstvu.
Članak 42.
Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća ili utvrđuje obveza Općinskog načelnika i upravnih tijela u pripremanju akata i mjera za primjenu odluka Općinskog vijeća.
Zaključkom se rješavaju i druga pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radnih tijela i upravnih tijela, ako zakonom, propisom donesenim na temelju zakona, Statutom ili ovim Poslovnikom nije propisano donošenje druge vrste akta.
Rješenjem Općinsko vijeće u svom djelokrugu odlučuje o izboru i imenovanju, odnosno razrješenju, te o davanju suglasnosti na izbor i imenovanje.
Rješenjem se rješavaju i druga pojedinačna pitanja, ako je zakonom, propisom donesenim na temelju zakona, Statutom Općine Bol ili ovim Poslovnikom tako propisano.
Članak 43.
Akte Vijeća potpisuje predsjednik Općinskog vijeća.
Zaključke koje donose radna tijela Vijeća potpisuje predsjednik tijela koje je donijelo zaključke.
Članak 44.
Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća.
Pod izvornikom odluke odnosno drugog akta Općinskog vijeća smatra se onaj koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća.
O izradi izvornika odluke i drugih općih akata Općinskog vijeća, o potpisu, stavljanju pečata, čuvanju, njihovoj evidenciji, objavi u «Službenom glasniku Općine Bol» brine se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.
Izvornici akata čuvaju se u Arhivi Općine Bol.
Članak 45.
Odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća objavljuju se u «Službenom glasniku Općine Bol».
O objavi akata Općinskog vijeća brine se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.
Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće daje ispravak pogrešaka u objavljenom tekstu općeg i drugog akta koji je objavljen u «Službenom glasniku Općine Bol», utvrđenih na osnovi uspoređivanja s izvornikom.
Odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Bol», a iznimno, radi osobito opravdanih razloga, može se odrediti da stupaju na snagu i danom objave.
Odluke i drugi opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
1. POSTUPAK ZA DONOŠENJE ODLUKA I DRUGIH AKATA
a) Pokretanje postupka
Članak 46.
Postupak za donošenje općinskih akata pokreće se prijedlogom akta.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće jesu: vijećnici, radna tijela Općinskog vijeća, Općinski načelnik, te klub vijećnika, ako zakonom, statutom ili ovim Poslovnikom nije propisano da prijedloge pojedinih akata mogu podnijeti samo određeni predlagatelji.
Inicijativu za donošenje općinskih akata mogu davati građani i pravne osobe, te upravna tijela.
O inicijativi iz stavka 3. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako je potpisom podrži najmanje 10% (deset posto) birača upisanih u popis birača Općine Bol, te dati odgovor podnositeljima inicijative najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema inicijative.
Svaki građanin ima pravo Vijeću i njegovim tijelima slati predstavke i pritužbe, te davati prijedloge i na njih dobiti odgovor sukladno članku 26. Statuta Općine Bol i zakonu.
b) Prijedlog odluke
Članak 47.
Prijedlog odluke sadrži:
1. pravni temelj za donošenje odluke,
2. tekst prijedloga odluke s obrazloženjem,
3. ocjenu stanja, osnovna pitanja koja se trebaju urediti i svrhu koja se uređivanjem odnosa na predloženi način želi postići,
4. procjenu sredstava potrebnih za provođenje odluke i način njihova osiguranja,
5. važeću odluku ako se donosi nova odnosno dio odluke ako se predlaže njezina izmjena ili dopuna. Uz prijedlog odluke može se priložiti i odgovarajuća dokumentacija. Ako se predlaže stupanje na snagu odluke danom objave potrebno je posebno obrazložiti opravdanost tog prijedloga.
c) Podnošenje prijedloga odluke
Članak 48.
Predlagatelj prijedloga odluke može pojedina rješenja predložiti alternativno, s potrebnim obrazloženjem svake od predloženih alternativa.
Prijedlog odluke podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Predlagatelj odluke obvezan je izvijestiti predsjednika Općinskog vijeća tko će na radnim tijelima Vijeća i na samoj sjednici Vijeća davati objašnjenja i obrazloženja u ime predlagatelja.
Ako predsjednik ocijeni da prijedlog odluke nije podnesen u skladu s ovim Poslovnikom, zatražit će od predlagatelja da u roku od 15 (petnaest) dana uskladi prijedlog akta.
Za vrijeme dok predlagatelj odnosno podnositelj odluke ne otkloni nedostatak odluke, smatrat će se da ne teku rokovi za razmatranje odluke utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 (petnaest) dana od poziva da se prijedlog odluke uskladi, smatrat će se da prijedlog odluke nije ni podnesen.
Članak 49.
Predsjednik Vijeća dužan je prijedlog odluke koja je podnesena u skladu s ovim Poslovnikom uvrstiti u dnevni red slijedeće sjednice Vijeća.
Članak 50.
Prije rasprave o prijedlogu odluke na sjednici Vijeća predsjednik Vijeća upućuje prijedlog odluke nadležnom radnom tijelu i Općinskom načelniku, ako on nije predlagatelj, na razmatranje i davanje mišljenja.
Radna tijela podnose izvješća u kojima daju primjedbe, prijedloge i mišljenja o prijedlogu odluke, a mogu podnijeti i amandmane.
Svoje mišljenje Općinski načelnik daje u obliku zaključka.
Članak 51.
O prijedlogu za donošenje odluke raspravit će Općinsko vijeće u pravilu u roku od mjesec dana od dana podnošenja prijedloga odluke predsjedniku Općinskog vijeća.
Članak 52.
Rasprava o prijedlogu odluke na sjednici Općinskog vijeća obuhvaća izlaganje predlagatelja i izvjestitelja radnih tijela, raspravu o prijedlogu i podnesenim amandmanima, odlučivanje o amandmanima i donošenje odluke.
Članak 53.
Predlagatelj odluke, odnosno predstavnik kojeg on odredi, može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da odluka stupi na snagu danom objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.
Predlagatelj odluke, odnosno predstavnik kojeg on odredi, ima pravo, kad zatraži riječ, u tijeku rasprave uzimati riječ, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima, te iznesenim prijedlozima, primjedbama i mišljenjima.
U tijeku rasprave imaju pravo tražiti riječ i izvjestitelji nadležnih radnih tijela i Odbor za Statut i Poslovnik, te Općinski načelnik kada on nije predlagatelj.

Članak 54.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog vijeća unijet će prijedloge odluka u prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.
d) Amandmani
Članak 55.
Prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga odluke podnosi se pismeno ili usmeno u tijeku rasprave o prijedlogu u obliku amandmana uz obrazloženje.
Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni predlagatelji iz članka 46. stavak 2. ovog Poslovnika.
Predlagatelj odluke i Općinski načelnik ako nije predlagatelj odluke, mogu podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.
Članak 56.
O amandmanima se izjašnjavaju predlagatelj odluke i Općinski načelnik neovisno o tome je li on predlagatelj odluke ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku 1. ovog članka u pravilu je usmeno i iznosi se tijekom rasprave ili neposredno prije glasovanja o amandmanima.
Na očitovanje predlagatelja odluke o pojedinom amandmanu može se osvrnuti samo podnositelj amandmana, a njegov govor ne može trajati dulje od 2 (dvije) minute.
Članak 57.
Amandman koji je podnio predlagatelj odluke ili se s njim suglasio, postaje sastavnim dijelom prijedloga odluke i o njemu se ne glasuje odvojeno.
Ako prijedlog odluke nije podnio Općinski načelnik, o amandmanu s kojim se Općinski načelnik nije suglasio glasuje se odvojeno.
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka prijedloga odluke na koji se oni odnose.
Ako je na jedan članak prijedloga odluke podneseno više amandmana, glasuje se redoslijedom po kojem su amandmani podneseni.
Ako je na jedan članak prijedloga odluke podneseno više amandmana identičnog sadržaja, glasuje se samo o prvom od njih.
Ako ima više amandmana koji se međusobno isključuju, otpada potreba daljnjeg glasovanja čim se jedan od tih amandmana usvoji.
Članak 58.
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća postaje sastavni dio prijedloga odluke o kojoj se glasuje.
Članak 59.
Ako amandman sadrži prijedloge kojima se zahtijeva angažiranje financijskih sredstava, podnositelj amandmana dužan je istovremeno predložiti mogućnost osiguranja tih sredstava.
Članak 60.
Ako su podnijeti amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od prijedloga odluke, Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima i predlagatelju ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.
Vijeće može odlučiti da se prije glasovanja o amandmanima rasprava prekine i amandmani dostave Odboru za Statut i Poslovnik radi utvrđivanja konačnog teksta odredaba koje se mijenjaju amandmanima i radi usklađivanja drugih odredaba prijedloga odluke koje su u vezi s tim odredbama.
Članak 61.
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju odluke.
e) Donošenje odluke po žurnom postupku
Članak 62.
Iznimno, odluka se može donijeti po žurnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako bi ne donošenje takve odluke u određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za Općinu.
Uz prijedlog da se odluka donese po žurnom postupku podnosi se prijedlog odluke, a ako prijedlog podnosi član Vijeća, tada mora imati pismenu podršku još 4 člana Vijeća.
Prijedlog za donošenje odluke po žurnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se odluka donese po žurnom postupku vijećnicima, te Općinskom načelniku ako on nije predlagatelj.
Članak 63.
U žurnom postupku ne primjenjuju se odredbe ovoga Poslovnika koje se odnose na propisane rokove za pojedine radnje u postupku donošenja odluke.
Članak 64.
O prijedlogu za donošenje odluke po žurnom postupku odlučuje se na sjednici Vijeća prilikom utvrđivanja dnevnog reda.
Ako prijedlog za donošenje odluke nije podnio Općinski načelnik, predsjednik Vijeća zatražit će od Općinskog načelnika mišljenje o tom prijedlogu prije održavanja sjednice.
Članak 65.
Na predloženu odluku koja se donosi po žurnom postupku mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave.
U postupku s amandmanima primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na amandmane na prijedlog odluke koja se donosi po redovitom postupku.
f) Donošenje drugih akata
 Članak 66.
Na donošenje drugih akata odgovarajuće se primjenjuju odredbe Poslovnika koje se odnose na postupak donošenja akta, prema njegovoj prirodi.
Uz prijedloge kandidata za ravnatelje ustanova koje bira i imenuje Općinsko vijeće ili na koje daje prethodnu suglasnost podnositelji prijedloga dužni su priložiti životopis predloženog kandidata.
Općinsko vijeće razmatra izvješća, analize i informacije. U povodu toga donosi zaključke.
2. POSTUPAK DONOŠENJA I PROMJENE POSLOVNIKA
Članak 67.
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Bol donosi se na jednoj sjednici Općinskog vijeća na prijedlog Odbora za Statut i Poslovnik.
Odbor za Statut i Poslovnik dostavlja prijedlog Poslovnika predsjedniku Općinskog vijeća radi uvrštavanja u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.
Članak 68.
Prijedlog za promjenu Poslovnika Općinskog vijeća mogu dati Odbor za Statut i Poslovnik, klub vijećnika ili najmanje 1/3 vijećnika.
Prijedlog za promjenu Poslovnika mora biti pismeno obrazložen na način da se navedu razlozi za promjenu Poslovnika, te promjene koje se predlažu. Ako prijedlog podnosi klub vijećnika ili najmanje 1/3 vijećnika isti mora biti podržan imenima i prezimenima vijećnika i njihovim vlastoručnim potpisima.
Ako prijedlog za promjenu Poslovnika podnosi Odbor za Statut i Poslovnik isti se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća radi uvrštavanja u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.
Ako prijedlog za promjenu Poslovnika predlaže klub vijećnika ili najmanje 1/3 vijećnika, predsjednik Vijeća, nakon što istog zaprimi, a najkasnije u roku od 15 dana, upućuje istog Odboru za Statut i Poslovnik koji ga razmatra i uz mišljenje vraća Općinskom vijeću najkasnije u roku od 15 dana, radi uvrštavanja u dnevni red.
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika donosi se na jednoj sjednici Općinskog vijeća.
Članak 69.
O donošenju i promjeni Poslovnika Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih općinskih vijećnika.
VIII.    SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
a) Sazivanje sjednice

Članak 70.
Sjednice Općinskog vijeća održavaju se kao redovite.
U iznimnim slučajevima mogu se sazvati i kao izvanredne.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednicu Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje 1/3 vijećnika ili na prijedlog Općinskog načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno Općinskog načelnika.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 4. ovog članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku od 15 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 4. i 5. ovog članka sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev 1/3 vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Članak 71.
Poziv za sjednicu dostavlja se vijećnicima u pravilu 5 (pet) dana prije sjednice putem pošte, a ako postoje opravdani razlozi koji se moraju obrazložiti na početku sjednice, taj rok može biti kraći.
Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazvati i elektroničkim putem, te se održavati putem video veze (videokonferencija).
Uz poziv se dostavlja prijedlog dnevnog reda, svi materijali o kojima će se voditi rasprava i zapisnik s prethodne sjednice.
Poziv za sjednicu Vijeća osim vijećnicima dostavlja se i Općinskom načelniku, zamjeniku Općinskog načelnika, županijskim vijećnicima s područja općine Bol, pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela, predsjednicima uprava odnosno direktorima trgovačkih društava u kojima Općina Bol ima većinski ili pretežiti udio,  po potrebi i drugim osobama čija je nazočnost od značaja za raspravu i odlučivanje o određenom pitanju.
Osim navedenih u stavku 1. i 4. ovog članka, prigodom održavanja svečanih sjednica Općinskog vijeća, na sjednicu se pozivaju i dobitnici javnih priznanja Općine Bol, te drugi uzvanici.
Članak 72.
Izvanredna sjednica Općinskog vijeća može se sazvati brzojavom, telefonom ili osobnim pozivanjem vijećnika.
Prijedlog za sazivanje izvanredne sjednice Općinskog vijeća može dati najmanje 1/3 vijećnika i Općinski načelnik, a upućuju ga pisano predsjedniku Općinskog vijeća.
Uz prijedlog za sazivanje izvanredne sjednice Općinskog vijeća ovlašteni predlagatelji obrazlažu i razlog za sazivanje, te predlažu dnevni red takve sjednice.
b) Utvrđivanje kvoruma, odgoda i prekid sjednice
Članak 73.
Kad predsjednik Općinskog vijeća utvrdi nazočnost većine vijećnika, otvara sjednicu. Nazočnost vijećnika utvrđuje se brojenjem ili prozivanjem. Nazočnost se utvrđuje:
– na početku sjednice,
– u tijeku sjednice kad predsjednik ocijeni da nije nazočan potreban broj vijećnika za odlučivanje,
– na zahtjev vijećnika koji ocijeni da nije nazočan dovoljan broj vijećnika.
Članak 74.
Ako vijećnik želi ranije napustiti sjednicu Općinskog vijeća, o tome mora izvijestiti predsjednika Vijeća.
Članak 75.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi na početku sjednice da nije nazočan potreban broj vijećnika, odgađa sjednicu za određeni dan i sat.
O odgodi sjednice i o nastavku prekinute sjednice pisanim se putem obavještavaju samo nenazočni vijećnici.
Članak 76.
U slučaju odgode, odnosno prekida sjednice, predsjednik Općinskog vijeća zakazati će sjednicu, odnosno nastavak sjednice najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana odgode, odnosno prekida.
Rok za sazivanje odgođene, odnosno prekinute sjednice računa se od dana održavanja odgođene, odnosno prekinute sjednice.
Članak 77.
Tijekom sjednice predsjednik pojedinog Kluba vijećnika može tražiti stanku zbog održavanja sjednice kluba.
Predsjednik Vijeća dužan je odobriti stanku.
c) Izvješće Općinskog načelnika o radu Općine Bol
Članak 78.
Nakon utvrđivanja kvoruma Općinski načelnik podnosi kratko usmeno izvješće o radu Općine Bol između dvije sjednice Općinskog vijeća.
d)  Vijećnička pitanja
Članak 79.
Nakon izvješća načelnika o radu Općine Bol između dvije sjednice Općinskog vijeća vijećnici mogu postavljati pitanja, tražiti obavijesti i davati prijedloge Općinskom načelniku, pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela, predsjednicima uprava odnosno direktorima trgovačkih društava u kojima Općina Bol ima većinski ili pretežiti udio, osobito o izvršavanju općinskih odluka i drugih akata, o radu općinskih tijela, tijela mjesne samouprave, općinske uprave, trgovačkih društava, te o stanju u pojedinim djelatnostima.
Članak 80.
Pitanja se na sjednici postavljaju usmeno ili se u pisanom obliku, a općinski je vijećnik dužan navesti kome upućuje pitanje.
Pitanja postavljena u pisanom obliku predaju se predsjedniku općinskog vijeća koji ih dostavlja onome kome su upućena.
Članak 81.
Vijećnik može postaviti do 3 pitanja i iznijeti jedan prijedlog.
Pitanje mora biti kratko i jasno formulirano i u pravilu takvo da se na njega može odgovoriti odmah i bez pripreme.
Svaki vijećnik može, postavljajući pitanja i iznoseći prijedlog, govoriti najviše 5 (pet) minuta.
Vijećnička pitanja provode se u trajanju do 60 minuta.
Članak 82.
Odgovor na postavljeno pitanje, traženu obavijest ili na dane prijedloge daje se, u pravilu, na istoj sjednici.
Ako se odgovor ili tražena obavijest ne mogu dati na istoj sjednici, ili ako je zatražen pisani odgovor, odgovor će se vijećniku dostaviti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave prijedloga ili pitanja, a svim općinskim vijećnicima uz poziv za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća.
Ako se odgovor ili tražena obavijest ne mogu dati u roku iz prethodnog stavka, vijećniku koji je postavio pitanje ili zatražio obavijest, mora se o istome dati pisana obavijest uz navođenje razloga zbog kojih odgovor nije moguće dati u propisanom roku.
Članak 83.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu sukladno posebnim zakonima ili zadire u osobnost pojedine osobe, Općinski načelnik, zamjenik Općinskog načelnika, pročelnik upravnog tijela, predsjednici uprava odnosno direktori trgovačkih društava u kojima Općina Bol ima većinski ili pretežiti udio, mogu predložiti da se odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela u čijem je djelokrugu rada to pitanje.
Članak 84.
Nakon primljenog odgovora ili obavijesti vijećnik može na sjednici Općinskog vijeća iznijeti svoje mišljenje o odgovoru, odnosno obavijesti, te postaviti dopunsko pitanje u trajanju od 1 (jedne) minute.
Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.
Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje.

Članak 85.
Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća uputit će vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim odredbama.
Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojoj je namijenjeno i o tome će obavijestiti vijećnika.
e) Prihvaćanje zapisnika
 Članak 86.
Nakon vijećničkih pitanja, a prije utvrđivanja dnevnog reda prihvaća se zapisnik o radu na prethodnoj sjednici.
Kad se na sjednici raspravlja i odlučuje o povjerljivoj stvari ili kada je sa rasprave o nekom predmetu isključena javnost, vodi se odvojeni zapisnik.
Članak 87.
Zapisnik sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice, redni broj sjednice u kalendarskoj godini, imena nazočnih i nenazočnih općinskih vijećnika, te drugih nazočnih prema članku 71. stavak 4. ovog Poslovnika, usvojeni dnevni red, tijek sjednice s nazivom prijedloga o kojem se raspravljalo i odlučivalo, imena govornika koji su sudjelovali u raspravi sa kratkim opisom rasprave, rezultat glasovanja o pojedinom prijedlogu, te nazive odluka i drugih akata koji su doneseni na sjednici.
Sastavni dio zapisnika su i izglasani tekstovi općih i drugih akata.
Članak 88.
Vijećnik ima pravo iznijeti primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice u pisanom obliku. Pisana primjedba se dostavlja općinskoj upravi prije početka sjednice kako bi se mogla kopirati u potreban broj primjeraka radi očitovanja viječnika o osnovanosti primjedbe.
O osnovanosti primjedbi na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave.
Ako se primjedba prihvati u zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene.
Zapisnik se prihvaća glasovanjem «za» ili «protiv».
Usvojeni zapisnik potpisuje Predsjednik Vijeća i zapisničar.
Izvornike zapisnika sjednice čuva pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.
Članak 89.
O radu na sjednici Vijeća vodi se i tonski zapis, koji sadrži potpuni tijek sjednice.
Pročelnik upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće dužan je, uz suglasnost predsjednika Vijeća, vijećnicima na njihov zahtjev omogućiti uvid u tonski snimak sjednice.
Pročelnik upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće brine o čuvanju fonografskih zapisa.
Zabranjeno je iznošenje tonskih snimaka iz ureda pročelnika upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.
f) Dnevni red
Članak 90.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Vijeća unosi u prijedlog dnevnog reda sve prijedloge što su ih podnijeli ovlašteni predlagatelji na način utvrđen ovim Poslovnikom.
Ako u prijedlog dnevnog reda nije unesen prijedlog kojeg je predložio ovlašteni predlagatelj na način predviđen ovim Poslovnikom, a predlagatelj ostane pri svom prijedlogu, o prijedlogu se odlučuje bez rasprave, ako je materijal dostavljen vijećnicima, najkasnije prije odlučivanja o dnevnom redu.
Članak 91.
Ako izmjena i dopuna prijedloga dnevnog reda uključuje unošenje u dnevni red novog prijedloga za odlučivanje za koji predlagatelj traži žurnost, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni, a Općinsko vijeće odlučit će je li žurnost opravdana.
Odluku o tome Općinsko vijeće donosi bez rasprave.
Članak 92.
Ako Općinsko vijeće prihvati žurnost postupka prijedlog se uvrštava u dnevni red, a ako žurnost nije prihvaćena, predlagatelj se izjašnjava o upućivanju prijedloga u redovan postupak.
Članak 93.
Ovlašteni predlagatelji iz članka 46. stavka 2. ovog Poslovnika mogu predložiti da se iz predloženog dnevnog reda pojedini prijedlog izostavi ili da se izmijeni redoslijed razmatranja pojedinih prijedloga.
Članak 94.
Prigodom utvrđivanja dnevnog reda, najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini prijedlog izostavi iz dnevnog reda, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim prijedlogom, a nakon toga da se izmijeni redoslijed razmatranja pojedinih prijedloga.
Nakon donošenja odluke o navedenim prijedlozima, prihvaća se dnevni red u cjelini.
O prihvaćanju dnevnog reda odlučuje se glasovanjem «za» ili «protiv» većinom glasova nazočnih vijećnika.
Članak 95.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
Tijekom sjednice predsjednik Općinskog vijeća može promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda, a prethodno je o tome dužan zatražiti glasovanje vijećnika.
Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.  
Članak 96.
Ovlašteni predlagatelj prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten u dnevni red ili je skinut s dnevnog reda Općinskog vijeća može ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne odluči drugačije.
g) Predsjedavanje i sudjelovanje u radu
Članak 97.
Sjednici Općinskog vijeća predsjeda predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti prvi ili  drugi potpredsjednik koji ga zamjenjuje u skladu s ovim Poslovnikom.
Članak 98.
U radu sjednice, kao gosti, mogu sudjelovati svi oni koje je pozvao predsjednik Vijeća.
Ako su sjednici Vijeća nazočni građani i žele se uključiti u raspravu, moraju zatražiti riječ od predsjednika Vijeća, koji je o tome dužan zatražiti glasovanje vijećnika.
Na sjednici nitko ne može govoriti prije nego što od predsjednika Općinskog vijeća dobije riječ.
Prijave za govor primaju se kad se otvori rasprava, te u tijeku rasprave sve do njezina zaključenja.  
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća brine se da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Članak 99.
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ vijećnicima redoslijedom kojim su se prijavili.
Govornik može govoriti samo jednom o temi o kojoj se raspravlja, prema utvrđenom dnevnom redu, ne ponavljajući ono što je već rečeno i to najdulje 5 (pet) minuta, dok predlagatelj, Općinski načelnik ako on nije predlagatelj, izvjestitelj radnog tijela i predstavnik Kluba vijećnika, može govoriti 2 (dva) puta, ali najdulje 10 (deset) minuta.
Zbog važnosti predmeta raspravljanja Vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik govori i dulje. Ako se govornik udalji od predmeta raspravljanja, predsjednik Općinskog vijeća opomenut će ga. Ako se govornik i poslije opomene ne pridržava predmeta raspravljanja predsjednik Općinskog vijeća može mu oduzeti riječ.
Članak 100.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi usvojenog dnevnog reda, predsjednik Vijeća daje riječ odmah kad to zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati dulje od 1 (jedne) minute.
Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika, odnosno utvrđenog dnevnog reda.
Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem, o prigovoru se na njegov zahtjev odlučuje bez rasprave.
Članak 101.
Vijećniku koji zatraži riječ da bi ispravio navod za koji smatra da je netočan (ispravak netočnog navoda) ili da bi izrazio neslaganje s nečijim govorom (replika), predsjednik Općinskog vijeća daje riječ čim završi govor onoga čiji navod želi ispraviti, odnosno na čiji govor želi replicirati. Govor tog vijećnika mora se ograničiti samo na ispravak, odnosno repliku i ne može trajati dulje od 1 (jedne) minute.
Članak 102.
Vijećnik koji se prijavio za govor, a nije bio nazočan u dvorani kada je prozvan, gubi pravo govoriti o predmetu dnevnog reda za koji se prijavio.
Članak 103.
U radu i odlučivanju na sjednici Općinskog vijeća ima pravo sudjelovati svaki vijećnik.
U radu sjednice Općinskog vijeća sudjeluju, bez prava odlučivanja, Općinski načelnik, zamjenik Općinskog načelnika, pročelnik upravnog tijela, te ostali iz članka 71. stavak 4. ovog Poslovnika.
U radu svečane sjednice Općinskog vijeća sudjeluju, bez prava odlučivanja, osim navedenih u stavku 2. ovog članka i ostali iz članka 71. stavak 5. ovog Poslovnika.
Općinski načelnik, zamjenik Općinskog načelnika i pročelnici upravnih tijela obavezno su nazočni sjednici Općinskog vijeća, a predsjednici uprava odnosno direktori trgovačkih društava u kojima Općina Bol ima većinski ili pretežiti udio obavezno su nazočni sjednici Vijeća za vrijeme vijećničkih pitanja, kao i u slučajevima kad se pojavljuju kao predlagatelji određenog akta.
h) Održavanje reda na sjednici i stegovne mjere
Članak 104.
Red na sjednici osigurava predsjedatelj.
Prije početka sjednice svi korisnici mobitela su dužni uključiti mobitele “na bešumno”. Vlasnik mobitela povrijeđuje red na sjednici ako njegov mobitel zvoni.
Za povredu reda na sjednici predsjedatelj može izreći stegovne mjere. Opomenu, opomenu s oduzimanjem riječi i udaljenje sa sjednice.
Ako predsjedatelj ne može održati red na sjednici redovnim mjerama prekinut će sjednicu na određeno vrijeme.
Članak 105.
Opomena se izriče vijećniku:
– ako se u svom govoru ne drži teme o kojoj se raspravlja,
– ako govori, a nije dobio odobrenje predsjedatelja,
– ako svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika,
– ako omalovažava ili vrijeđa predsjednika Vijeća ili druge članove Vijeća,
– ako se javi za ispravak netočnog navoda ili zbog ukazivanja na povredu Poslovnika, a započne govoriti o drugoj temi za koju nije dobio riječ,
– ako svojim ponašanjem odstupa od općih pravila ponašanja u Općinskom vijeću,
– ako na drugi način remeti red na sjednici Općinskog vijeća.
Članak 106.
Mjera opomene s oduzimanjem riječi izriče se vijećniku koji i nakon izricanja opomene svojim govorom ili ponašanjem nastavi kršiti odredbe ovog Poslovnika o redu na sjednici zbog čega mu je već izrečena opomena.
Ova mjera se izriče vijećniku i kada svojim govorom na grublji način vrijeđa predsjednika Općinskog vijeća ili članove Općinskog vijeća, te druge uvažene goste na sjednici, odnosno kad svojim govorom teže narušava ugled Općinskog vijeća i članova Općinskog vijeća.
Članak 107.
Stegovna mjera udaljenja sa sjednice Općinskog vijeća izriče se vijećniku kada je svojim ponašanjem toliko narušio red i prekršio odredbe ovog Poslovnika o redu na sjednici da je daljnje održavanje sjednice dovedeno u pitanje.
Mjera iz stavka 1. ovog članka može se izreći za vrijeme trajanja rasprave i odlučivanja o jednoj ili više točaka dnevnog reda ili za dan kada mu je izrečena stegovna mjera udaljenja sa sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 1. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.
Članak 108.
Mjere iz članka 105., 106. i 107. ovog Poslovnika iz istih se razloga mogu izreći i drugim sudionicima u raspravi.
i) Rasprava o točkama dnevnog reda
Članak 109.
Vijeće može raspravljati ako dijelu sjednice nije nazočna većina vijećnika.
Članak 110.
Na početku rasprave, predlagatelj svaki prijedlog u pravilu usmeno obrazloži.
Nakon obrazloženja predlagatelja stavove radnih tijela izlažu izvjestitelji radnih tijela, a stavove Klubova vijećnika njihovi predstavnici.
Članak 111.
Predlagatelj može svoj prijedlog akta povući ako o njemu još nije odlučeno. O povučenom prijedlogu akta prestaje rasprava. Povučeni prijedlog akta ne može se ponovno podnijeti na istoj sjednici.

Članak 112.
Kada se zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih razloga rasprava ne može završiti, Općinsko vijeće može odlučiti o prekidu sjednice i zakazati nastavak za određeni dan i sat o čemu se pismeno obavještavaju samo nenazočni vijećnici.
O prekidu sjednice odlučuje se bez rasprave.
Predsjednik će zakazati nastavak sjednice najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prekida sjednice.
j) Odlučivanje
 Članak 113.
Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća potrebna je nazočnost većine vijećnika Općinskog vijeća osim u slučajevima kada je zakonom, Statutom Općine Bol ili ovim Poslovnikom drugačije određeno.
Članak 114.
Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine Bol ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.
Članak 115.
Većinom glasova svih vijećnika Vijeće odlučuje o:
– donošenju Statuta i Poslovnika, te o prijedlogu za promjenu Statuta odnosno Poslovnika,
– donošenju Proračuna, odluke o izvršenju Proračuna, Polugodišnjeg i Godišnjeg obračuna proračuna i Odluke o privremenom financiranju,
– izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
– proglašenju pojedinih osoba počasnim građaninom Općine i o dodjeli drugih javnih priznanja,
– tajnom glasovanju,
– donošenju odluke o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Općine Bol,
 – donošenju odluke o raspisivanju referenduma o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika,
 – osnivanju javnih ustanova i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
– opterećivanju općinske imovine hipotekom,
 – višegodišnjem zaduživanju,
 – o davanju jamstava,
 – međuopćinskim sporazumima,
– o pravilniku o unutrašnjem ustrojstvu općinske uprave,
 – u drugim slučajevima predviđenim zakonom i Statutom Općine Bol.
Članak 116.
Općinsko vijeće o svakom prijedlogu na dnevnom redu odlučuje nakon rasprave, osim ako je Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave. Ako pitanje o kojem se raspravlja ne zahtjeva donošenje akta ili ako Općinsko vijeće ne želi o tom pitanju odlučivati, završava raspravu i prelazi na slijedeću točku dnevnog reda. Ako Vijeće o pitanju o kojem je raspravljalo nije dovršilo raspravu ili ne želi odlučivati na istoj sjednici, rasprava se o tom pitanju odgađa za jednu od slijedećih sjednica. Općinsko vijeće može u tijeku rasprave odlučiti o tome da pojedini predmet vrati predlagatelju odnosno odgovarajućem radnom tijelu radi dodatne obrade.
Članak 117.
Ako Vijeće ne prihvati prijedlog akta, taj se prijedlog može ponovno uputiti na sjednicu Vijeća najranije 6 (šest) mjeseci poslije neprihvaćanja prijedloga, osim ako Vijeće ne odluči drugačije.
k) Glasovanje
Članak 118.
Glasovanje na sjednici Općinskog vijeća je javno osim ako Općinsko vijeće, na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika, ne odluči većinom glasova svih vijećnika da se o nekom pitanju glasuje tajno.
Članak 119.
Nakon završene rasprave glasuje se o podnesenim amandmanima.
Prigodom stavljanja amandmana na glasovanje, predsjednik objašnjava o kojem se amandmanu glasuje.
Članak 120.
Najprije se glasuje o prijedlogu za odgodu odlučivanja. Ako taj prijedlog nije prihvaćen, nastavlja se glasovanjem o amandmanima.
Članak 121.
Javno se glasuje ili dizanjem ruke ili poimeničnim izjašnjavanjem.
Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da predsjednik prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je «za» prijedlog, zatim tko je «protiv» prijedloga, odnosno da li se tko «uzdržao» od glasovanja.
Članak 122.
Poimenično se glasuje:
– ako se dizanjem ruke ne može točno utvrditi rezultat glasovanja, ili
– kad to odluči Općinsko vijeće na prijedlog predsjednika vijeća, na prijedlog Kluba vijećnika ili na prijedlog 1/3 vijećnika.
Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki prozvani vijećnik ustane i izgovori «za» ili «protiv» prijedloga odnosno «uzdržan».
Članak 123.
Predsjednik utvrđuje rezultate glasovanja tako da prebrojavanjem utvrdi koliko je vijećnika glasovalo «za» prijedlog, koliko «protiv» prijedloga i koliko se «uzdržalo» od glasovanja.
Nakon toga predsjednik objavljuje je li prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen.
Članak 124.
Tajno se glasovanje provodi ako Općinsko vijeće odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno, te u slučajevima određenim zakonom.
Tajno se glasuje na glasačkim listićima iste veličine, boje, oblika i ovjereni su pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu, pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje se «za», «protiv» ili «uzdržan».
Članak 125.
Glasačke listiće priprema pročelnik upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće. Predsjednik Općinskog vijeća može odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu pomagati kod tajnog glasovanja.
Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja predaje vijećnicima glasačke listiće.
Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno.
Vijećnik glasuje tako da na glasačkom listiću zaokružuje redni broj ispred imena kandidata za kojeg glasuje.
U slučajevima izjašnjavanja o drugim pitanjima, glasuje se na način da se zaokruži «za» ili «protiv» odnosno prema uputama na listiću.
Nevažećim se smatra glasački listić:
– koji je nepopunjen,
– koji je popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata vijećnik glasovao odnosno je li glasovao «za» ili «protiv» prijedloga,
– na kojem su dopisana nova imena,
– na kojem je vijećnik glasovao za više kandidata nego što ih se bira.
Članak 126.
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjednik objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja u dvorani u kojoj se održava sjednica.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća u nazočnosti dva vijećnika koje izabere Općinsko vijeće. Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje. O tajnom glasovanju vodi se poseban zapisnik.
Članak 127.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića. Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje. Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.
10. JAVNOST RADA
Članak 128.
Rad Općinskog vijeća je javan.
Vijeće izvješćuje javnost o svom radu putem sredstava javnog priopćavanja (dnevni tisak, «Službeni glasnik Općine Bol», web stranice Općine Bol, oglasna ploča Općine Bol).
Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo pratiti rad Vijeća i njegovih radnih tijela.
Članak  129
Sjednicama imaju pravo sudjelovati građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba kojima je predsjednik vijeća odobrio da mogu sudjelovati sjednici, te građani i predstavnici pravnih osoba koje je predsjednik vijeća pozvao na sjednicu.
Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.
Sjednicama vijeća mogu prisustvovati građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba kojima je odobren zahtjev radi usmenog obrazlaganja građanske ili privatne inicijative ili prijedloga, koji je predhodno dostavljen vijeću u pismenom obliku.
Zahtjev za sudjelovanje na sjednici se treba dostaviti predsjedniku vijeća putem općinske uprave najmanje tri dana prije održavanja sjednice. Predsjednik vijeća treba na zahtjev odgovoriti najmanje jedan dan prije održavanja sjednice. Odgovor predsjednika vijeća se može dostaviti pismeno, putem elektronske pošte ili usmeno.
Građani i predstavnici pravnih osoba, nakon što dobiju riječ, mogu obrazložiti podnijetu inicijativu ili prijedlog, te su nakon obrazloženja, a prije glasovanja o inicijativi ili prijedlogu, dužni napustiti sjednicu.  
Članak  130
Sjednica Vijeća održava se bez nazočnosti javnosti kada se raspravlja o materijalu koji je u skladu s posebnim propisima označava pojedinim stupnjem tajnosti.
Vijećnik ne smije iznositi podatke koje sazna na sjednici, a koji imaju karakter tajnosti.
Pročelnik upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće određuje postupanje s aktima koji su označeni određenim stupnjem povjerljivosti.

Članak 131
Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i druga sredstva javnog priopćavanja ili održati konferenciju za tisak odnosno druga sredstva javnog priopćenja.
Konferencija za tisak održava se na temelju odluke Općinskog vijeća, odluke predsjednika Općinskog vijeća ili odluke načelnika. Sazivač konferencije za tisak odlučuje koje će osobe sa strane općine sudjelovati konferenciji.
11. STRUČNA SLUŽBA
Članak 132
Materijali za sjednicu Općinskog vijeća ( poziv, zapisnik, tonski zapisi, materijali koji su razmatrani na sjednici, te izvornici akata ) koje je donijelo Općinsko vijeće trajne su vrijednosti i čuvaju se u upravnom tijelu koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće, a pohranjuju u Arhivi Općine Bol.
O sređivanju, čuvanju i pohranjivanju materijala sa sjednica Općinskog vijeća brine se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.
IX.    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 133.
Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća Općine Bol
(Sl. Glasnik  Općine Bol br. 1/06 i 8/06 ).
Članak 134.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bol“

Bol,______________
klas:_______________
urbroj:___________________

Općinsko vijeće
Predsjednik
Jakša Marinković – Šimić

Skip to content