Ponovna javna rasprava R3 zona

29. veljače, 2016. u 12:23:54

Na temelju članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (153/2013) i zaključka načelnika općine Bol (klasa:350-01/15-01/34, zur.broj: 2104/16-01/36) jedinstveni upravni odjel općine Bol kao nositelj izrade objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja R 3 zone, I faza

alt

Na temelju članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (153/2013) i zaključka načelnika općine Bol (klasa:350-01/15-01/34, zur.broj: 2104/16-01/36) jedinstveni upravni odjel općine Bol kao nositelj izrade

Objavljuje se

ponovna javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja R 3 zone, I faza

 

Ovaj oglas se objavljuje u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Ministarstva i na mrežnim stanicama općine Bol.

Ponovna Javna rasprava će se održati u dvorani Doma kulture, Frane Radića 16, Bol.

Javna rasprava će se održati od 07. do 15. ožujka 2016.godine.

Javni uvid je moguć svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 sati.

Javno izlaganje će se održati u petak, 11. ožujka 2016. u dvorani Doma kulture, sa početkom u 11.00 sati.

 

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe se dostavljaju na adresu : Općina Bol, Uz pjacu 2, 21 420 Bol, napomena: R 3 zona, u roku od 07. do 15. ožujka 2016. godine.

Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj javnoj raspravi je definiran člankom 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/2013.) Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmjenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na predhodni prijedlog izmijenjeni.

 

Pozivamo sve zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a R3 Zone, prva faza.

 

Klasa: 350-01/15-01/34

Ur.broj: 2104/16-02/38

Bol, 24.veljače 2016. godine

 

Pročelnik

Stipe Karmelić

Skip to content