Plan korištenja javnih površina

Plan korištenja javnih površina
8. svibnja, 2012. u 12:46:23

Na temelju članka 29. Statuta općine Bol ( Službeni glasnik 5/2009 ) i na temelju točke 7. članka 29. Zakona o financiranju lokalne samouprave ( 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 150/02 i 147/03), i na temelju članka  2.Odluke o naknadama za korištenje javnih površina, Općinsko vijeće općine Bol je na  2/2012 sjednici dana 10. travnja 2012.godine donijelo:

PLAN

KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA

NA PODRUČJU OPĆINE BOL

UVODNA NAPOMENA

Članak 1.

Ovim Planom određuju se značenja pojedinih pojmova koji se koriste u ovom planu, definiranje javnih površina, plan i namjena korištenja javnih površina koje se mogu dati na privremeno korištenje i postupak davanja u najam javnih površina na području općine Bol.

 

ZNAČENJE POJMOVA

Članak 2.

U ovom Planu upotrebljeni su pojmovi sa slijedećim značenjem:

uređaji za reprodukciju zvuka i slike su „glazbene linije“ za reprodukciju zvuka, za pojačavanje zvuka i za imisiju zvuka, te TV ekrani i filmska platna za reprodukciju slike sa kojih se može reproducirati slika i zvuk, a mogu se postaviti samo na zakupljenim štekatima ispred ugostiteljskih objekata, na temelju rješenja o korištenju javnih površina.

U skladu sa odredbama Zakonom o zaštiti od buke, zvuk i slika na javnoj površini se mogu  emitirati u vremenskom  razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza u vremenu od 08.00 do 01.00 sata.

Zvuk i slika na javnoj površini se mogu emitirati u vremenskom raszdoblju od 1.srpnja do 31. kolovoza i u vremenu od 01.00 do 02.00 sata uz uvjet emisije znatno tišeg zvuka.

U ostalom razdoblju u godini uređaji za reprodukciju zvuka i slike mogu emitirati zvuk i sliku na javnoj površini u vremenu od 08.00 do 24.00 sata, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od buke.

Na Dan općine Bol, u noći od 05.do 06. kolovoza moguće je emitirati zvuk i sliku do 03.00 sata u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od buke.

– kiosk je montažni objekt iz kojega se pružaju usluge prodaje duhanskih proizvoda i tiskovina, prodaje suvenira i rukotvorina, te jela, sladoleda i napitaka u konfekcioniranom stanju, maksimalne površine 12 m2.

–          štand je montažni objekt koje se sastoji od stola zatvorenog sa sve četiri strane maksimalne tlocrtne površne do 2 m2  koji može služiti kao skladište, i plastične sjenice nad istim. Sa štanda se mogu prodavati suveniri, rukotvorine i bižuterija, a posebno se ne mogu prodavati: obuća, tzv. plažni program i plastična galanterija.Uz svaki štand mogu se postaviti maksimalno tri stalka ukupne korisne (vertikalne) površine stalaka 3 m2, a ukupne tlocrtne površine 1m2, za prodaju razgledanica, suvenira, rukotvorima, bižuterije i drugih sitnih proizvoda, te za izlaganje manje količine robe koja se prodaje sa štanda.

–          tezga za prodaju voća i povrća se sastoji od stola zatvorenog sa sve četiri strane ukupne površine 2 m2 i plastične sjenice nad istom. Voće i povrće se može prodavati i sa uzdignutih konstrukcija postavljenih bočno i ispred stola ukupnih korisnih površina 3 m2.

–          crtanje portreta i izrada umjetničkih slika je umjetnička djelatnost sa različitim tehnikama koja podrazumjeva pravo korištenja ukupne površine od 6 m2, a u sklopu koje je moguće izlagati i prodavati već izrađene slike, te na kojoj se osigurava lokacija za umjetnika i model.

–          štekat je otvoreni javni prostor na kojem se pružaju ugostiteljske usluge na kojem zakupac poslovnog prostora može postaviti stolove, stolice, klupe i slične pojedinačne naprave sa kojih gosti konzumiraju ugostiteljsku uslugu. Štekat se može ograditi od ostatka javne površine ili od ostalih javnih površina sa odgovarajućim pokretnim ogradama prema rješenju koje je odobrio općinski načelnik. Na zakupljenom štekatu mogu se postaviti suncobrani ili sjenice koji se posebno ne naplaćuju.

–          aparati za prodaju sladoleda, slastica, pića i sl. mogu se postaviti na zakupljenom štekatu i posebno se naplačuju prema odluci o naknadama.

–          Sjenice su naprave za stvaranje sjene utemeljene u pod, otvorene sa sve četiri bočne strane,  koje se mogu postaviti na zakupljenoj javnoj površini nakon ishođenja potrebnih odobrenja nadležnih institucija, prema rješenju koje je odobrio općinski načelnik. Naknada za korištenje javne površina pod sjenicom se posebno ne povećava od redovne cijene javne površine.

–          šank na otvorenom je skup naprava iz kojih se može neovisno od čvrstog ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge prodaje pića, slastica i napitaka. Šank na otvorenom se može postaviti na zakupljenoj javnoj površini pored čvrstog ugostiteljskog objekta, nakon ishođenja potrebnih odobrenja nadležnih institucija, prema rješenju koje je odobrio načelnik općine Bol. Javna površina na kojoj se nalazi otvoreni šank se posebno naplaćuje prema odluci o naknadama za korištenje javnih površina.

–          površine ispred prodavaonica su površine na pročelju zgrade, ili uz pročelje zgrade na kojem se nalazi ulaz u samu prodavaonicu, i dio nogostupa koji se može zauzeti samo u dužini unutrašnjeg poslovnog prostora, i to na način da na javnim površinama iste mogu biti sa vanjskom granicom najviše 1,0 metar udaljene od zida zgrade, uz predhodni uvjet da se mora ostaviti slobodno najmanje 1,5 metra širine pješačkog prolaza ili trotoara računajući okomito na fasadu zgrade, uz zabranu korištenja predmetne površine za odlaganje ambalaže, za izlaganje i/ili prodaju poljoprivrednih i drugih prehrambenih proizvoda. Na površini ispred prodavaonica se mogu postaviti samo stalci za prodaju razglednica, suvenira, rukotvorina, bižuterije i drugih sitnih ukrasa, te za izlaganje male količine robe koja se prodaje u prodavaonici;

–          naprava za zabavu malodobne djece je naprava za zabavu djece od 3-10 godina koja može biti sa vlastitim pogonom ili bez njega, za koju se osigurava prostor od 2 m2, a koja za vrijeme svoje upotrebe ne mijenja poziciju svojih oslonaca ili je mobilna.

–          iznajmljivanje automobila je djelatnost iznajmljivanja automobila na za to određenoj površini i uz sva potrebna odobrenja nadležnih tijela, s tim da se na prodajnom mjestu mogu postaviti stol i stolica za najmodavca te suncobran i pano sa cijenikom usluge.

–          iznajmljivanje bicikla je djelatnost iznajmljivanja bicikla na za to određenoj površini i uz sva potrebna odobrenja nadležnih tijela, s tim da se na prodajnom mjestu mogu postaviti stol i stolica za najmodavca te suncobran i pano sa cijenikom usluge.

–          iznajmljivanje motocikla, mopeda i skutera je djelatnost iznajmljivanja motocikla, mopeda i skutera na za to određenoj površini i uz sva potrebna odobrenja nadležnih tijela, s tim da se na prodajnom mjestu mogu postaviti stol i stolica za najmodavca te suncobran i pano sa cijenikom usluge.

–           iznajmljivanje motornih bicikli je djelatnost iznajmljivanja bicikli s motorom na za to određenoj površini i uz sva potrebna odobrenja nadležnih tijela, s tim da se na prodajnom mjestu mogu postaviti stol i stolica za najmodavca te suncobran i pano sa cijenikom usluge.

–          jednokratna prodaja  na pjaci je prodaja koja se provodi dnevno na pjaci Joze Bodlovića i to u razdoblju od 01. siječnja do 30. travnja i od 01. listopada do 31. prosinca kalendarske godine, a mogu se prodavati razni alati za domaćinstvo, posuđe i pribor za jelo, proizvodi izrađeni od pruća i slame, obuća, proizdvodi od drva, keramike, tekstila, stakla, plastike i slično.

–          jednokratna prodaju na ulasku u mjesto je prodaja pokretnih prodavača putem posebno uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe izvan prodavaonice koja se provodi dnevno na parkiralištu na ulasku u mjesto kod raskrižja D 115 i Ž 6191, i to u razdoblju od 01. siječnja do 30. travnja i od 01. listopada do 31. prosinca kalendarske godine, a ovdje se mogu prodavati voće i povrće (u vrećama) na veliko, gnjojivo u vrećama i slično.

–          telefonska govornica je naprava za fiksnu telekomunikaciju koja se postavlja na javnim površinama u tipiziranim formama;

–          skela je montažna naprava za potrebe izvođenja građevinskih i drugih radova na objektima, koja se postavlja na javnu površinu neposredno uz objekte, može se postaviti samo na osnovi odobrenja komunalnog redara općine Bol po pojedinom zahtjevu,

–          kontejner za prikupljanje glomaznog otpada je naprava u koju se odlaže glomazni otpad, zemlja, granje ili šut iz domaćinstava ili gradilišta, za koju zainteresirana strana prvenstveno treba osigurati smještaj na privatnom zemljištu. Kontejner za prikupljanje glomaznog otpada je svaki investitor gradnje, nadogradnje ili rekonstrukcije građevine dužan iznajmiti i postaviti na svom zemljištu radi odvožnje ili deponiranja otpada sa gradilišta. Ako kontejner nije moguće postaviti na privatnom zemljištu, općina Bol  osigurava prostor od 10 m2 na javnoj površini, a za čije postavljnje treba ishoditi posebno odobrenje komunalnog redara, a koja se na određenoj lokaciji u jednom tromjesečju može nalaziti najduže 5 dana, s tim da ne mogu biti postavljeni u periodu od 01.06 do 01.11. tekuće godine;

–          odlaganje građevinskog materijala je pravo korištenja javne površine za potrebe privremenog deponiranja i pohrane građevinskog materijala za izvođenje građevinskih radova (cement, žalo, pijesak…). Javna površina se može koristiti temeljem pisane molbe i izdatog pismenog odobrenja od strane komunalnog redara, s tim da se maksimalno može odobriti  korištenje površine od 100 m2 te da je maksimalni rok korištenja 10 dana, a javna površina za ovu namjenu se ne može koristiti u razdoblju od 1. 6. do 1. 11. tekuće godine.Građevinski materijal na javnoj površini ne smije ometati uobičajeni promet vozila i ljudi.

–          spremište za priručni alat i materijal je naprava za privremeno spremanje priručnog materijala i alata, koje se postavlja temeljem posebnog odobrenja komunalnog redara o lokaciji i uvjetima postavljanja spremišta, a koja se donosi na osnovu pismene zamolbe zainteresirane fizičke ili pravne osobe;

–          brodica se može porinuti u more ili izvaditi iz mora na istezalištu na Račiću. Kada se brodica izvadi iz mora na njoj se mogu obaviti hitni popravci u roku od 24 sata. Ako se brodica izvadi iz mora zbog držanja na suhom vezu, zbog zimovanje ili pohrane, ili zbog višednevnog popravka mora se u roku od 24 sata odvesti sa istezališta na Račiću na privatno zemljište vlasnika brodice ili na parkiralište na ulasku u mjesto.

–          reklama je svako vizualno sredstvo za informiranje potrošača ili kupca o određenim proizvodima ili uslugama, čime se utječe na njih da kupe te proizvode ili koriste te usluge.Reklamna sredstva mogu biti: oglasni ormarići, oglasna ploća, zastava sa natpisom ili znakom tvrtke, proizvoda ili usluge, natpisi na staklenim, metalnim, drvenim…. površinama i sl. Reklama je i natpis na sjenicama (tenda) koje se bez obzira na veličinu i broj natpisa određene usluge ili proizvoda smatra kao jedno reklamno sredstvo. Reklamno sredstvo je i putokaz kojemu je cilj da potencijalni korisnik na najbolji mogući način dođe do sjedišta gdje se pruža određena usluga ili nudi određeni proizvod.Plakati, oglasi i slične pisane obavjesti mogu se postavljati samo na oglasnim pločama i ormarićima.Reklamno sredstvo je i izložbeni ormarić u kojem se izlaže roba.Reklama nije natpis na suncobranu, stolnjaku , čaši i sl, natpis na taksi vozilu, autobusu, turističkom vlaku, brodu ili brodici i sl. Reklame se mogu postavljati u prvoj zoni općine Bol, koja zahvaća javnu površinu u zahvatu DUP-a centar Bol i prostor zahvata šetnice Put Zlatnog rata, ili u drugoj zoni koja zahvaća javnu površinu na svom ostalom dijelu općine Bol, tek nakon ishođenja odobrenja od općinske uprave.

–          aparat za kompjutersku izradu razglednica je pružanje usluga slikanja modela i tiskanja prigodne razglednice, te pružatelj usluge, aparat i model mogu ukupno zauzeti maksimalno 2 m2.

–          body paiting je djelatnost oslikavanja tijela, te pružatelj usluge, model i pripadajući stol za ovu uslugu mogu zauzeti maksimalno 4 m2, od toga stol zauzima maksimalno 1 m2.

–          prodaja karata za izlete je pružanje usluge reklamiranja, bukiranja i prodaje karata za koju prodavač karata koristi jedan stol i jednu stolicu i zauzima javne površine maksimalno 2 m2.

–          izrada pečata je djelatnost prodaje suvenira veličine metalnog novca, koji se izrađuje posebnom napravom veličine do 1 m2 i mehaničkom silom.

 

DEFINIRANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 3.

Javne površine u smislu ove Odluke na području općine Bol smatraju se javne zelene površine, javno prometne površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali, trgovi, parkovi, dječja igrališta, ogradni zidovi i fasade zgrada koje graniče s javnom površinom, te lučko područje i pomorsko dobro za koje nije dana koncesija niti  koncesijsko odobrenje drugim pravnim i fizičkim osobama.

 

PLAN I NAMJENA

Članak 4.

Namjena i opis lokacije koja je namjenjena za iznajmljivanje kao javna površina:

 

Redni broj

Namjena

Opis lokacije

1.

kiosk za tiskovine i duhan „Tisak“

 

na istočnom dijelu Studenca, 1 kom.

2.

ispred prodavaonice Rebeka

na Račiću  istočno od zgrade Turističke zajednice, stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, maksimalno 3 m2 korisne površine, tako da ne ometa pješački prolaz kroz ulicu iza zgrade TZO Bol.

3.

ispred prodavaonice

„Cat walk“

u ulici Frane Radića stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, maksimalno 3 m2 korisne površine, uz fasadu prodavaonice, prema uvjetima iz točke 10. članka 2. ove Odluke

4.

ispred prodavaonice

 

Na adresi Antuna Radića 32, stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, maksimalno 3 m2 korisne površine, uz fasadu prodavaonice, prema uvjetima iz točke 10. članka 2. ove Odluke

5.

ispred prodavaonice

„principali 1“

U ulici Antuna Radića (bivši TEŽ), stalak za prodaju izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, maksimalno 3 m2 korisne površine, uz fasadu prodavaonice, prema uvjetima iz točke10. članka 2. ove Odluke

6.

ispred prodavaonice

„principali 2“

U ulici Antuna Radića (bivši TEŽ), stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, maksimalno 3 m2 korisne površine, uz fasadu prodavaonice, prema uvjetima iz točke 10. članka 2. ove Odluke

7.

ispred prodavaonice

Dolenc

Na rivi, ulica Vladimira Nazora, stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, maksimalno 3 m2 korisne (horizontalne) površine, uz fasadu prodavaonice prema uvjetima iz točke 10. članka 2. ove Odluke

8.

ispred prodavaonice

suvenirnica „Levanda“

U ulici Vladimira Nazora,stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, maksimalno 3 m2 korisne (horizontalne) površine, uz fasadu prodavaonice, prema uvjetima iz točke 10. članka 2. ove Odluke

9.

ispred prodavaonice

„Aqua“

južno od zgrade Hrvatske čitaonice u centru Bola, stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, maksimalno 3 m2 korisne (vertikalne) površine, uz fasadu Čitaonice, prema uvjetima iz točke 10. članka 2. ove Odluke

10.

ispred prodavaonice

„Pagona“

Obrt Robert Šokac, u ulici Vladimira Nazora, stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, uz fasadu poslovnog prostora, prema uvjetima iz točke 10. članka 2. ove Odluke

11

ispred prodavaonice u kući Brešković

S&M, Smiljan Jozić,u ulici Vladimira Nazora, stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, uz fasadu poslovnog prostora, prema uvjetima iz točke 10. članka 2. ove Odluke

12.

ispred prodavaonice u kući Brešković

prodavaonica Marino 1, u ulici Vladimira Nazora, stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, prema uvjetima iz točke 10. članka 2. ove Odluke

13.

ispred prodavaonice (Bol tours) Tičica 2

ulica Vladimira Nazora 18, stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, uz fasadu zgrade Bol toursa, prema uvjetima iz točke 10. članka 2. ove Odluke

14.

Ispred prodavaonice

Marino shop 2

ulica Vladimira Nazora 18, stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, uz fasadu zgrade Bol toursa, prema uvjetima iz točke 10. članka 2. ove Odluke

15

ispred prodavaonice

NID

u ulici Vladimira Nazora, hotel Belvedere, stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, uz fasadu kuće Brešković, prema uvjetima iz točke 10. članka 2. ove Odluke

16.

ispred prodavaonice

kod crkcie Sv.Antuna

Na adresi Iza Lože 3, stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici prema uvjetima iz točke 10. Članka 2. Ove Odluke

17.

Ispred prodavaonica

Tičica 1

Na adresi Loža 5, stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici prema uvjetima iz točke 10. Članka 2. Ove Odluke

18

ispred prodavaonice

Drop in

poslovni prostor u bivšem restoranu hotela Kaštil, istok,

stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, maksimalno 3 m2 uz fasadu poslovnog prostora, maksimalno 0,5 m širine na rivi.

19.

ispred prodavaonice

Tralallala

poslovni prostor u bivšem restoranu Kaštil, zapad,

stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, maksimalno 3 m2 uz fasadu poslovnog prostora, maksimalno 0,5 m širine na rivi

20.

ispred prodavaonice

„Špilja pod Ložu“

Na rivi, stalak za prodajui izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, maksimalno 3 m2 uz fasadu poslovnog prostora, maksimalno 1,0 metara širine na rivi.

21.

Ispred prodavaonice Habladabla

ulica Vladimira Nazora 6, stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, uz fasadu prodavaonice, prema uvjetima iz točke 10. članka 2. ove Odluke

22.

Štekat

„bašta hotela Kaštil“

Stolovi i stolice u bivšoj bašti hotela Kaštil ispred ugostiteljskog objekta Topolino, maksimalno 200 m2, uređaj za reprodukciju slike i zvuka

23..

Štekat

Fast food „Argola“

U ulici Vladimira Nazora 6, jedan red stolova i stolica uz fasadu ug.objekta uz obvezu ostavljanja min.1,5 metra slobodnog prolaza na trotoaru, uređaj za reprodukciju slike i zvuka

24.

Štekat caffe bar “Moby dick”

Loža 13, na podignutom dijelu ispred ug.objekta, maksimalno 23 m2, uređaj za reprodukciju slike i zvuka

25.

Štekat

Konoba Dalmatino

Jedan red stolova i stolica u ulici Frane Radića, uz fasadu ug.objekta, uređaj za reprodukciju slike i zvuka, te jedan red užih stolova i stolica nasuprot poslovnog prostora uz sjevernu fasadu hotela Kaštil, koji se mogu postaviti samo u večernjim satima od 20.00 do 02.00 sata.

26.

Štekat- balauštra

Taverna “Riva”

Na prostoru bivše Balauštre, maksimalno 110 m2, uz obvezan slobodan prolaz od ulice Frane Radića do Rive u širini od 2,5 m, uređaj za reprodukciju slike i zvuka.

27.

Štekat

Caffe bar “Marinero”

Na poploćanom dijelu javne površine ispod dvije Murve, maksimalno 50 m2, uređaj za reprodukciju slike i zvuka.

28.

Štekat pizzerije Skalinada

jedan red stolova i stolica uz fasadu poslovnog prostora na adresi Rudina 28, i red stolova i stolica nasuprot poslovnog prostora uz sjevernu fasadu škole,  te stolovi i stolice na javnoj površini, na cijeloj terasi tzv.Grila kod istočne fasade škole, uređaj za reprodukciju slike i zvuka.

29.

Štekat fast food Carleto

Na  adresi Rudina 32, jedan red stolova i stolica uz fasadu poslovnog prostora na Rudini te jedan red  stolova i stolica uz sjevernu fasadu škole, u širini ugostiteljskog objekta, uređaj za reprodukciju slike i zvuka.

30.

Štekat

restoran Studenac zapad

Štekat  koji se nalazi na uzvišenom platou uz Rivu, zapadni dio Trga čija je istočna međa  produžena crta istočnog ruba ograde bunara i zauzima prostor od oko 260 m2 i to tako da je slobodan prolaz širine dva metra od rive do skalina koje vode na Rudinu , te jedan red stolova i stolica na rivi, ukupne površine oko 10 m2.

31.

Štekat ispred vinarskog podruma

Jedan red stolova i stolica uz južnu fasadu škole, na rivi, u dužini od 15 metara istočno od ulaza u vinarski podrum.

31.

Štekat restorana Laguna

U trokutu između asfaltne uliceAnte Starčevića i betonirane šetnice Put Ribarske kućice, maksimalno 70 m2, uređaj za reprodukciju slike i zvuka

32.

Štekat caffe bar “Barka”

jedan red stolova i stolica uz fasadu Lože, na dijelu čest.zem. 514/1 k.o.Bol, ispred ugostiteljskog objekta Barka, a prema jugu do 1 metar do ulaza u „Špilju pod Ložu“, uređaj za reprodukciju slike i zvuka

 

33.

Štekat caffe bar Loža

stolovi i stolice uz sjevernu fasadu Lože, ispod murve, na dijelu čest.zem. 514/1 k.o. Bol, od ulaza u cafe bar Loža prema zapadu do 2,5 metra od zelene površine kod Galerije, uređaj za reprodukciju slike i zvuka

 

34.

Štekat restorana “Pumparela”

jedan red stolova i stolica uz južnu fasadu tržnice, na dijelu čest.zem.514/1 k.o. Bol od ulaza u ugostiteljski objekt Pumparela do tri metra od “Krojevih skalina” , uređaj za reprodukciju slike i zvuka

 

35.

Štekat caffe bar “Varadero”

 

stolovi i stolice na popločanom dijelu centra Bola, istočno od hotela Kaštil, a južno od kuće Glasinović i na dijelu rive maksimalno dva metra od južnih stepenica popločanog dijela centra Bola, na dijelu  čest.zem.120 i čest.zgr. 56 i 57 k.o. Bol, uz uvjet da je površina u radiusu od 4 metra od „spomenika vodi“ slobodna od svih rekvizita koji se inače postavljanju na štekatu, uređaj za reprodukciju slike i zvuka.

 

36.

Štekat restoran “Topolino” na rivi

jedan red stolova i stolica na rivi, uz  tzv. baštu hotela Kaštil, uređaj za reprodukciju slike i zvuka

 

37.

Štekat Slastičarnica Specijal

jedan red stolova i stolica ispred slastičarnice Specijal, uređaj za reprodukciju slike i zvuka

 

38.

Štekat

Taverna Riva na rivi

jedan red stolova i stolica na rivi, uz južnu fasadu ugostiteljskog objekta Taverna Riva i južnu fasadu Blauštre, uređaj za reprodukciju slike i zvuka

 

39.

Štakat slastičarnica Jadran na uzdignutom dijelu Studenca

stolovi i stolice ispred slastičarnice Jadran, od Taverne Rive do kioska Tiska, uređaj za reprodukciju slike i zvuka

 

40.

Štekat  slastičarnica

Jadran na rivi

ispred slastičarnice Jadran, zapadno od taverne “Riva”, do kioska Tiska i 1 red stolova i stolica na Rivi uz štekat

 

41.

Štekat slastičarnica Jadran kod Kina

ispred slastičarnice Jadran II, zapadno od kina,  1 red stolova i stolica na trotoaru prema uvjetima iz točke 10. članka 2. ove Odluke

 

42.

Štekat slastičarnice Specijal na rivi

ispred slastičarnice Specijal, zapadno od pizzerije Topolino, 1 red stolova i stolica na Rivi, u širini poslovnog prostora

 

43.

Štekat fast food GO -GO

maksimalno dva barska stola i maksimalno osam barskih stolice ispred fast fooda sjeverno od ulaza u ribarnicu, tenda u širini poslovno prostora, pričvršćena uz fasadu zgrade.

 

44

kiosk za prodaju jela u konfekcioniranom stanju, bezalkoholnih pića, napitaka i sladoleda u skladu sa zahtjevima higijene

zapadno od plaže Martinica

 

45.

iznajmljivanje automobila  (rent a car)

na uzdužnom parkiralištu od početka Bračke ceste prema sjeveru, šest lokacija.

 

46.

iznajmljivanje bicikla, squad vozila

na popločanom dijelu trotoara kod Biline kuće, ispred turističke agencije Bol tours (s morske strane) i Adria tours

 

47.

iznajmljivanje motocikla, mopeda i skutera

na popločanom dijelu trotoara kod Biline kuće, ispred turističke agencije Bol tours (s morske strane) i Adria tours

 

48.

jednokratna prodaja

na pjaci Joze Bodlovića

 

49.

jednokratna prodaja

na parkiralište na ulasku u mjesto

 

50.

telefonska govornica

Samostan

 

51.

telefonska govornica

Tri Palme

 

52.

telefonska govornica

Pošta

 

53.

telefonska govornica

Marinero

 

54.

telefonska govornica

šetnica- hotel Borak

 

55.

skela

prema odobrenju općinske uprave- komunalnog redara

 

56.

kontejner za glomazni otpad

prema odobrenju općinske uprave-komunalnog redara

 

57.

odlaganje građevinskog materijala

prema odobrenju općinske uprave- komunalnog redara

 

58.

spremište za priručni alat i materijal

prema odobrenju općinske uprave-komunalnog redara

 

59.

reklama

prema odobrenju općinske uprave

 

60.

sjenice

prema odobrenju općinske uprave

 

61.

šank na otvornom štekatu

prema odobrenju općinske uprave i nakon ishođenja lokacijske dozvole

 

62.

Stalak za izradu kompjuterskih razglednica

na istočnom dijelu trga Studenac jedna lokacija

 

 

63.

Izrada tetovaža-body paiting

na istočnom dijelu trga Studenac, jedna lokacija

 

Crtanje portreta

na istočnom dijelu trga Studenac, jedna lokacija

 

64.

izrada pečata

na istočnom dijelu trga Studenac, jedna lokacija

 

65.

Tezga za prodaju voća, povrća, meda, pčelinjih proizvoda, sira i zdrave hrane

Na pjaci Joze Bodlovića, zapadno od „Krojevih skalina“,sa južne strane tri tezge za prodaju voća i povrća i jedna tezga za prodaju sira, a sa sjeverne strane dvije tezge za prodaju voća i povrća, jedna tezga za prodaju meda i jedna tezga za prodaju zdrave hrane.

 

66.

komercijalno-rekreacijski sadržaji: prodaja slika, prodaja T-shirt majica, prezentacija proizvodnje kamenih suvenira, ulični zabavljači…

ispred samoposluge Konzum, kod tri palme, na dijelu čest.zem. 514/1 k.o. Bol

 

 

 

Članak 5.

Javna površina je minimalno ona površina koja se nalazi ispod suncobrana ili drugih sjenica.

Javna površina koja se može koristiti prema ovom Planu se početkom svake kalendarske godine označava na terenu vidljivim oznakama.

 

Članak 6.

Zone u smislu ove odluke određuju se kako slijedi:

–          I zona zahvaća prostor uz more od zgrade turističke zajednice prema zapadu do plaže Zlatni rat i u nju spada posebno prostor ispod Lože, prostor bolskog glavnog trga do Župne crkve i početka ulice Frane Radića, bašta hotela Kaštil, Balauštra kod taverne Rive, Trg Studenac, ulica Vladimira Nazora do južnih fasada zgrada na rivi, šetnica i okolni prostor šetnice Put Zlatnog rata.

–          II zona zahvaća svu ostalu javnu površinu na području općine Bol, a posebno prostor zapadno od zgrade turističke zajednice do Martinice.

 

Članak 7.

Za korištenje javnih površina na području općine Bol plaćaju se naknade koje se utvrđuju posebnom odlukom.

 

POSTUPAK DAVANJA U NAJAM JAVNIH POVRŠINA

Članak 8.

Javne površine mogu se dati na privremeno korištenje pravnim i fizičkim osobama radi prodaje robe, pružanja usluga i drugih djelatnosti predviđenih u članku 4. ovog Plana, u skladu sa Zakonom i na osnovi Rješenja o korištenju javne površine.

 

Članak 9.

Načelnik općine Bol svake godine najkasnije do 1. travnja donosi odluku o raspisivanju Oglasa za korištenje javnih površina za tekuću godinu.

Oglas se raspisuje za korištenje javnih površina za prodaju roba, pružanje usluga i drugih djelatnosti predviđenih u članku 4.

Oglas mora sadržavati: rok do kojeg se primaju molbe, namjena i veličina javne površine koja se daje na privremeno korištenje i napomenu da dužnik naknade za korištenje javne površine iz prethodnog razdoblja ne može dobiti javnu površinu na korištenje.

 

Članak 10.

Pravne i fizičke osobe zainteresirane za privremeno korištenje javnih površina podnose molbu Načelniku općine Bol, koje je dužno konačno rješiti svaku molbu.

 

Pored molbe potrebno je priložiti:

–          kopiju domovnice i osobne iskaznice,

–          kopiju obrtnice ili rješenja o osnivanju poduzeća ili potvrdu nadležnog Ureda za gospodarstvo da je poljoprivredni proizvođač

–          potvrda Porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne starija od 30 dana

–          prospekt ili nekoliko fotografija proizvoda odnosno rekvizita za pružanje usluga,

–          uz molbu za postavljanje uređaja za reprodukciju slike i zvuka na javnoj površini, potrebno je dostaviti potvrdu ovlaštene pravne osobe o atestu buke u zonama mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem (50 dcb) koja je mjerena na rubu štekata, koji je najudaljeniji od izvora buke, koja nije starija od 30 dana.

 

Članak 11.

Prilikom donošenja Odluke o molbi odlučivati će se na osnovi slijedećih kriterija:

1. kvaliteta ponude (radovi izrađeni ručno, domaći poljoprivredni proizvodi…),

2.   dosadašnja urednost podnosioca molbe u pružanju usluga,

3. eventualno ranije sudjelovanje podnosioca molbe u financiranju komunalnog uređenja  lokacije,

4. mjesne potrebe za pružanje određenih vrsta usluga,

5. raznolikost ponude.

6. urednost u podmirivanju novčanih obveza prema općini Bol, općinskom trgovačkom društvu Grabov rat d.o.o. ili općinskim ustanovama (Centar za kulturu, općinska knjižnica, Dječji vrtić Mali princ) u predhodnom razdoblju, jer dužnik iz prethodnog razdoblja ne može dobiti javnu površinu na korištenje, odnosno urednost u podmirivanju novčanih obveza prema Ministarstvu financija- poreznoj upravi, jer dužnik prema Državi iz prethodnog razdoblja ne može dobiti javnu površinu na korištenje.

 

Uvjet za pozitivno rješavanje molbe je obvezna urednost u podmirivanju obveza koji su vlastiti prihod općine Bol i urednost u podmirivanju zajedničkih poreza koji se dijele između Države i općine (prirez porezu na dohodak, porez na dohodak , porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina,  porez na nekorištene poduzetničke nekretnine, porez na reklamu, porez ne tvrtku, porez na korištenje javnih površina, komunalna naknada, komunalni doprinos i naknada za korištenje javnih površina).

Pravna ili fizička osoba koja priloži uvjerenje Porezne uprave ili FINA-e da je na osnovi Zakona o naplati dospjelih, a nenaplaćenih poreza sklopila postupak nagodbe o namirenju duga, neće se tretirati kao dužnik, te će se njena molba razmatrati ravnopravno kao i ostale molbe koje ispunjavanju uvjete iz natječaja.

 

Članak12.

Temeljem članka 6.,  7., 8., 9.,10. i 11. ovog Plana budućem korisniku se preporučenom poštom upućuje Rješenje o privremenom korištenju javne površine za tekuću godinu, koje obvezno sadrži:

– rok privremenog korištenja

– grafički prikaz lokacije sa određenom kvadraturom i namjenu javne površine,

– napomenu da zakupoprimatelj ne može dati javnu površinu u podnajam,

– visinu naknade i način plaćanja

– obvezu korisnika da će djelatnost za koju je dobio javnu površinu na privremeno korištenje obvezno koristiti najmanje od 1. svibnja do 15. listopada tekuće godine

– druge obveze korisnika (održavanje čistoće, održavanje javnog reda i mira, radno vrijeme, radna odjeća i slično).

– napomenu da se Rješenje o privremenom korištenju javne površine ukida na štetu korisnika ako javnu površinu koristi suprotno uvjetima iz Rješenja i uvjetima iz ovog Plana, ako se ne pridržava odredbi o javnom redu i miru, ako se ne pridržava odredbi o radnom vremenu, ako namjerno ošteti javno zelenilo na javnoj površini, ako mijenja građevinske uvjete javne površine, ako javnu površinu izda u podnajam, te ako ne plati naknadu za javnu površinu u roku navedenom u Rješenju.

 

Članak 13.

Iznimno, javne površine se mogu dati na privremeno korištenje i bez javnog oglasa, i to za korištenje javne površine zbog popravka i redovnog održavanja brodica, za korištenje parkirališta na ulasku u mjesto zbog zimovanja ili višednevnog popravka brodice, izvođenja građevinskih radova, deponiranja građevnog materijala, ogrijeva i slično i za jednodnevnu prodaju voća, povrća, odjeće, obuće, plastične galanterije i tehničke robe samo na osnovi Odobrenja koje izdaje Jedinstveni upravni odjel – komunalni redar, na osnovi ove Odluke.

Odobrenje se može izdati samo vlasnicima obrta ili poduzeća i poljoprivrednim proizvođačima, te vlasnicima brodova i brodica, a treba obvezno sadržavati rok na koji se može koristiti javna površina.

 

Članak 14.

Nadzor nad korištenjem javne površine prema ovom planu provodi komunalni redar općine Bol.

U svim slučajevima iz članka 12. ove Odluke kada se Rješenje o privremenom korištenju javne površine raskida na štetu najmoprimca, te u slučajevima da se javna površina koristi bez Rješenja, provodi se postupak prisilnog uklanjanja prema odredbama Odluke o komunalnom redu i u skladu sa Zakonom.

 

Članak 15.

Ukoliko pojedini oblici korištenja javnih površina ili obavljanja djelatnosti na javnoj površini nisu navedeni ili nisu predviđeni u ovom planu korištenja javnih površina, zainteresirane pravnje i fizičke osobe mogu uputiti molbu načelniku općine Bol i predsjedniku vijeća općine Bol, za korištenje javne površine, a načelnik i predsjednik vijeća mogu zajednički odobriti korištenje javne površine izdavanjem rješenja u roku od 15 dana od zaprimanja molbe.

 

Članak 16.

Ovaj Plan će se objaviti u Službenom glasniku općine Bol i stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku. Stupanjem na snagu ovog plana prestaje vrijediti Plan korišetnja javnih površina na području općine Bol (Službeni glasnik općine Bol br. 1/2010 i 2/2011.).

 

Klasa: 021-05/12-01/57

Ur.broj: 2104/02-12/01

Bol, 11. travnja 2012 godine

 

Predsjednik vijeća Općine Bol

Jakša Marinković Šimić

Skip to content