Plan javne nabave za 2013.

Plan javne nabave za 2013.
20. prosinca, 2012. u 14:39:44

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 20. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/07 i 125/08) i članka 29. Statuta Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09.)  Općinsko vijeće Općine Bol na 8/2012 sjednici održanoj dana 14. prosinca 2012 donijelo je

 

PLAN JAVNE NABAVE

Općine Bol za 2013. godinu

 

Članak 1.

Planom javne nabave Općine Bol za 2013. godinu, planira se javna nabava roba, radova i usluga.

Postupak javne nabave provodi Općina Bol kao javni naručitelj, obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, a za planirane javne nabave su osigurana sredstva u proračunu za 2013. godinu.

 

Članak 2.

Općina Bol se obvezuje provoditi postupke i načine javne nabave, roba radova, i usluga, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, birajući prvenstveno otvoreni postupak javne nabave u odnosu na ograničeni postupak javne nabave.

 

Članak 3.

Tijekom 2013. godine Općina Bol će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga kako slijedi:

 

R.b.

PREDMET NABAVE

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

PROCJENJENA

VRIJEDNOST

NABAVE

SA PDV

VRSTA

POSTUPKA JN

VRSTA

UGOVORA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

PLANIRANO

TRAJANJE

UGOVORA

1.

NABAVKA KAMENA ZA POPLOČENJE RIVE

1/2013

500.000,00 KN

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

STUDENI 2012.

3 MJESECA

2.

RADOVI NA POPLOČENJU RIVE

2/2013

500.000,00 KN

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

PROSINAC 2012.

5 MJESECI

3.

RADOVI NA UREĐENJU POTKROVLJA DJEČJEG VRTIĆA

3/2013

500.000,00 KN

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

VELJAČA 2013.

5 MJESECI

4.

ZAMJENA JAVNE RASVJETE NA ŠETNICI

4/2013

400.000,00 KN

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

RUJAN 2013.

4 MJESECA

5.

IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA DO SVETE LUCIJE

5/2013

300.000,00 KN

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

RUJAN 2013.

4 MJESECA

6.

IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA KOD RANČA

6/2013

200.000,00 KN

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

RUJAN 2013.

4 MJESECA

7.

NABAVKA I UGRADNJA DIZALA ZA INVALIDNE OSOBE NA PLAŽI

7/2013

100.000,00 KN

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

RUJAN 2013.

4 MJESECA

8.

ADAPTACIJA KROVIŠTA DOMA KULTURE

70.000,00 KN

Bagatelna nabava

9.

INTELEKTUALNE USLUGE -ODVJETNICI

70.000,00 KN

Bagatelna nabava

10.

INTELEKTUALNE USLUGE -SAVJETOVANJE

40.000,00 KN

Bagatelna nabava

11.

INTELEKTUALNE USLUGE- OSTALO

40.000,00 KN

Bagatelna nabava

12.

PROJEKT GROBLJA

60.000,00 KN

Bagatelna nabava

13.

IZMJENE I DOPUNE PPU-a OPĆINE BOL

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

14.

PROJEKT VIDIKOVCA I ROTORA

20.000,00 KN

Bagatelna nabava

15.

UPU NASELJA MURVICA

60.000,00 KN

Bagatelna nabava

16.

PROJEKT LUKE-PARTER KOD FABRIKE

70.000,00 KN

Bagatelna nabava

17.

PROJEKT LUKE-PARTER KOD BILINE KUĆE

70.000,00 KN

Bagatelna nabava

18.

PROJEKT LUKE –KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

60.000,00 KN

Bagatelna nabava

19.

PROJEKT LUKE- REGULACIJA PROMETA

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

20.

GLAVNI PROJEKT LUKE

70.000,00 KN

Bagatelna nabava

21.

UPU NASELJA BOL

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

22.

PROJEKT POTKROVLJA DOMA KULTURE

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

23.

PROJEKT POTKROVLJA DJEČJEG VRTIĆA

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

24.

PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE POLICIJE

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

25.

PROJEKT ŠPORTSKE DVORANE I GARAŽE NA POLJANI

70.000,00 KN

Bagatelna nabava

26.

PROJEKT UREĐENJA ZAVIČAJNOG MUZEJA

70.000,00 KN

Bagatelna nabava

27.

PROJEKT REKONSTRUKCIJE KANALIZACIJE NA ŠETNICI

70.000,00 KN

Bagatelna nabava

28.

IDEJNO RJEŠENJE SPOMEN PARKA

30.000,00 KN

Bagatelna nabava

29.

UREĐENJE ŠPORTSKOG CESTRA POLJANA

25.000,00 KN

Bagatelna nabava

30.

ODRŽAVANJE BICIKLISTIČKIH STAZA

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

31.

ODRŽAVANJE PROTUPOŽARNIH PUTOVA

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

32.

BETONIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA (Uz Galicu, Podbarje)

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

33.

BETONIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA (Gališnjak)

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

34.

BETONIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA (Uz Kanun)

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

35.

BETONIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA (Jasen, Postinje)

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

36.

IZGRADNJA SPOMEN PARKA

70.000,00 KN

Bagatelna nabava

37.

UREĐENJE PARKA KOD DOMA STARACA

70.000,00 KN

Bagatelna nabava

38.

UREĐENJE PARKA NA PJACI

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

39.

UREĐENJE KANALA OBORINSKIH VODA  NA BORAK

60.000,00 KN

Bagatelna nabava

40.

IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA U ULICI IVANA MAŽURANIĆA

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

41.

NABAVKA KOMUNALNE OPREME

30.000,00 KN

Bagatelna nabava

 

Članak 4.

Pripremu i provedbu postupka javne nabave obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja.

Najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

Naručitelj internom odlukom imenuje ovlaštene predstavnike i određuje njihove obveze i ovlasti u postupku javne nabave.

Ovlašteni predstavnici naručitelja koji pripremaju i provode postupak javne nabave ne moraju biti zaposlenici naručitelja.

 

Članak 5.

Administrativne poslove za provođenje postupka javne nabave, obavljat će Jedinstveni upravni odjel općine.

 

Članak 6.

Sve objave o javnim nabavama iz ovog Plana na propisanim standardnim obrascima za objave o javnoj nabavi, odnosno on-line unos podataka potrebnih za izradu i objavljivanja objava o javnoj nabavi, vršit će se za naručitelja ovlaštene osoba – pročelnik Jedinstvenog odjela Općine Bol.

 

Članak 7.

Ovaj Plan javne nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Glasniku“ Općine Bol.

 

Klasa: 021-05/12-01/144

Ur. broj: 2104/02-12-02/01

Bol, 17 . prosinca 2012. godine

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL

Predsjednik vijeća:

Jakša Marinković-Šimić

Skip to content