Plan Javne nabave za 2012.

Plan Javne nabave za 2012.
6. ožujka, 2012. u 20:08:02

 

 Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 13. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/07 i 125/08) i članka 29. Statuta Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09.)  Općinsko vijeće Općine Bol na 9/2011 sjednici održanoj dana 22. prosinca 2011 donijelo je

 
PLAN JAVNE NABAVE

Općine Bol za 2012. godinu

 Članak 1.

Planom javne nabave Općine Bol za 2012. godinu, planira se javna nabava roba, radova i usluga velike vrijednosti tj. nabava čija procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodatnu vrijednost iznosi:

          više od 300.000,00 kuna za robe i usluge,

          više od 500.000,00 kuna za radove.

 Planira se i javna nabava roba, radova i usluga male vrijednosti, čija procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi:

– za robe i usluge od 70.000,00 kuna do 300.000,00 kuna,

– za radove od 70.000,00 kuna do 500.000,00 kuna.

Postupak javne nabave provodi Općina Bol kao javni naručitelj, obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, a za planirane javne nabave su osigurana sredstva u proračunu za 2012. godinu.

 

Članak 2.

Općina Bol se obvezuje provoditi postupke i načine javne nabave, roba radova, i usluga, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, birajući prvenstveno otvoreni postupak javne nabave u odnosu na ograničeni postupak javne nabave.

 

Članak 3.

Tijekom 2012. godine Općina Bol će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga VELIKE VRIJEDNOSTI, kako slijedi:

Red. broj

NAZIV PREDMETA NABAVE

PROCJENJ. VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-A

PLANIRANA SREDSTVA SA PDV-om

BROJ PRORAČUNSKOG KONTA

1.

Gradnja komunalne infrastrukture: kanalizacijska mreža u Murvici

1.000.000,00 kuna

1.250.000,00 kuna

421419

2.

Izrada dokumenata prostornog uređenja: prostorni plan posebnih obilježja Zlatni rat

325.000,00 kuna

400.000,00 kuna

412634

3.

Projektna dokumentacija, troškovnik i sanacija kanalizacijskog ispusta u more

255.000,00

315.000,00

3232941

 

Članak 4.

Tijekom 2012. godine Općina Bol će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga MALE VRIJEDNOSTI, kako slijedi:

Red. broj

NAZIV PREDMETA NABAVE

PROCJENJ. VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-A

PLANIRANA SREDSTVA SA PDV-om

BROJ PRORAČUNSKOG KONTA

1.

Gradnja potpornog zida kod Ranča – Matko Karmelić

80.000,00 kuna

100.000,00 kuna

421466

2.

Gradnja potpornog zida do Sv. Lucije (Bakuko, Delić)

325.000,00 kuna

400.000,00 kuna

421469

3.

Popravak kanalizacijskog ispusta u more

255.000,00 kuna

315.000,00 kuna

3232941

4.

Nabavka i ugradnja nove javne rasvjete

160.000,00 kuna

200.000,00 kuna

4541118

5.

Nabavka i ugradnja novih polupodzemnih kontejnera

80.000,00 kuna

100.000,00 kuna

4541119

6.

Rekonstrukcija krova Doma kulture

80.000,00 kuna

100.000,00 kuna

323212

 Javni naručitelj se obvezuje da će u svim postupcima javne nabave, prilikom donošenja Odluke o početku postupka javne nabave, odrediti ovlaštene predstavnike javnog naručitelja, s time da njihov broj ne smije biti manji od tri (3).

Ovlašteni predstavnici naručitelja će biti zaduženi za određeni postupak javne nabave od njegovog početka do kraja.

Ovlašteni predstavnici naručitelja se imenuju iz radova stručnih djelatnosti naručitelja, a jedan broj njih može se povjeriti neovisnim stručnim osobama izvana.

Zadaća ovlaštenih predstavnika naručitelja da izvrše pripremu postupka nabave i izrade cjelokupnu dokumentaciju za nadmetanje.

 

Članak 6.

Administrativne poslove za provođenje postupka javne nabave velike vrijednosti i javne nabave male vrijednosti iz članka 3. i 4. ovog Plana, obavljat će Jedinstveni upravni odjel općine.

 

Članak 7.

Sve objave o javnim nabavama iz ovog Plana na propisanim standardnim obrascima za objave o javnoj nabavi, odnosno on-line unos podataka potrebnih za izradu i objavljivanja objava o javnoj nabavi, vršit će se za naručitelja ovlaštene osoba – pročelnik Jedinstvenog odjela Općine Bol.

 

Članak 8.

Ovaj Plan javne nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Glasniku“ Općine Bol, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2012.godine

 

Klasa: 021-05/11-01/392

Ur. broj: 2104/02-11-02/01

Bol, 23. prosinca 2011. godine

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL

Predsjednik vijeća:

Jakša Marinković-Šimić

Skip to content