Oglas: Zahtjevi za korištenje pomorskog dobra

9. ožujka, 2015. u 12:56:22

Na temelju članka  9. Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu Jedinstveni upravni odjel Općine Bol je dana 09. ožujka 2015. godine raspisao  OGLAS ZA ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE POMORSKOG DOBRA NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2015. GODINU…

alt

Na temelju članka  9. Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu Jedinstveni upravni odjel Općine Bol je dana 09. ožujka 2015. godine raspisao

OGLAS

ZA ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE POMORSKOG DOBRA

NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2015. GODINU

  1. Oglas se raspisuje za korištenje pomorskog dobra za  djelatnosti predviđene u članku 6.  Godišnjeg plana.
  2. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu je sastavni dio ovog oglasa, te se pomorsko dobro ne može koristiti za djelatnosti i usluge koje nisu navedene u Godišnjem planu.
  3. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje pomorskog dobra podnosi zahtjev na propisanom obrascu za davanje koncesijskog odobrenja, uz koji je potrebno priložiti:

– Dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnica, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti prema posebnim propisima)

– Dokaz o vlasništvu sredstva za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva.

– Dokaz o sposobnosti broda – brodice za plovidbu (samo u slučaju kada se odobrenje traži za obavljanje djelatnosti s brodom – brodicom)

– potvrdu Ministarstva financija da porezni obveznik ne duguje javna davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava

– potvrda tvrtke Grabov rat d.o.o. Bol da davatelj zahtjeva nema duga prema tvrtki, potvrda općinske uprave općine Bol-računovodstva da davatelj zahtjeva nema duga prema općini Bol

– kopija osobne karte

– 70,00 kn državnih biljega upravne pristojbe zalijepljenih na propisanom obrascu zahtjeva

  1. Pravne i fizičke osobe koje su dužnici prema Općini Bol, ili prema KJP Grabov rat d.o.o. , ili prema općinskoj ustanovi (Dječji vrtić, Centar za kulturu i Općinska knjižnica) iz prethodnog razdoblja, ne mogu dobiti pomorsko dobro na korištenje.
  2. Podnositelja zahtjeva, čiji zahtjev Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja ocijeni usklađenim sa godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području općine Bol i uz druge uvjete iz članka 8. stavak 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja (NN 36/04) Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja će pozvati  da godišnji iznos naknade za koncesijsko odobrenje koncesionar plati u dva obroka i to:

50% osam dana nakon dostave računa za koncesijsko odobrenje,

50% najkasnije do 31. srpnja 2015. godine.

Koncesijsko odobrenje će se izdati nakon dostave potvrde o plaćanju prvog obroka.

  1. Kod donošenja odluke vijeće za davanje koncesijskog odobrenja će se voditi slijedećim kriterijima: kvaliteta ponude, mjesne potrebe za pružanje određenih vrsta usluga, raznolikost ponude, urednost u podmirivanju svih novčanih obveza prema Ministarstvu financija, općini Bol i tvrtkama u vlasništvu općine Bol, a za dosadašnjeg korisnika će se voditi  i kriterijem je li u pružanju usluga poštivao općinsku odluku odnosno odobrenje, te kriterijem jesu li na njegov rad i usluge evidentirane pritužbe od strane nadležnih institucija ili komunalnog redara općine Bol, te po datumu predaje potpunog zahtjeva za koncesijsko odobrenje nakon stupanja na snagu Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja ima pravo neprihvaćanja svih pristiglih zahtjeva.

Klasa: 342-01/15-01/2

Ur. broj: 2104/02-15-02/01

Bol,  09. ožujka 2015. godine

Pročelnik:

Stipe Karmelić

Skip to content